2017
Jesu Kristi styrkende kraft og hans forsoning

Besøkende lærerinners budskap

Jesu Kristi styrkende kraft og hans forsoning

Studer ydmykt dette stoffet, og søk inspirasjon for å få vite hva du skal dele med andre. Hvordan vil det å forstå formålet med Hjelpeforeningen forberede Guds døtre til det evige livs velsignelser?

Strength Beyond Our Own

“Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk” (Filipperne 4:13). “Selv om vi alle har svakheter, kan vi overvinne dem,” sier president Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i Det første presidentskap. “Det er ved Guds nåde at det svake kan bli sterkt, hvis vi ydmyker oss og har tro.”1

Vår Frelser sier i Lære og pakter: “Jeg vil gå foran dere. Jeg vil være ved deres høyre og ved deres venstre hånd, og min Ånd skal være i deres hjerter og mine engler rundt om dere og støtte dere” (L&p 84:88).

“Nephi er et eksempel på en som kjente, forsto og stolte på Frelserens styrkende kraft,” sier eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum. “Nephis brødre bandt ham med tau og planla at han skulle dø. Legg merke til Nephis bønn: ‘Herre, vil du, på grunn av den tro jeg har på deg, fri meg ut av mine brødres hender, ja, vil du gi meg styrke til å sprenge disse bånd som jeg er bundet med’ (1 Nephi 7:17; uthevelse tilføyd)

… Nephi ba ikke om at hans situasjon måtte forandres. I stedet ba han om styrke til å forandre situasjonen. Jeg tror at han ba på denne måten nettopp fordi han kjente, forsto og hadde erfart forsoningens styrkende kraft.

Jeg tror ikke at båndene som Nephi var bundet med, på magisk vis bare falt av hendene og håndleddene hans. Jeg tror heller at han ble velsignet med både utholdenhet og personlig styrke utover sin naturlige kapasitet, og at han så ‘i Herrens styrke’ (Mosiah 9:17) bearbeidet og snodde og slet i snorene, til han til slutt virkelig fikk styrke til å bryte båndene.”2

Ytterligere skriftsteder og informasjon

Jesaja 41:10; Ether 12:27; reliefsociety.lds.org

Relief Society Logo

Tro, familie, hjelp