Skrifterna
Mose 5
föregående nästa

Kapitel 5

(Juni–oktober 1830)

Adam och Eva föder barn – Adam frambär offer och tjänar Gud – Kain och Abel föds – Kain gör uppror, älskar Satan mer än Gud och blir Förtappelse – Mord och ogudaktighet sprider sig – Evangeliet blir predikat från begynnelsen.

1 Och det begav sig sedan jag, Herren Gud, hade drivit ut dem, att Adam började bruka jorden och aråda över markens alla djur och äta sitt bröd i sitt anletes svett såsom jag, Herren, hade befallt honom. Och även hans hustru Eva arbetade tillsammans med honom.

2 Och Adam kände sin hustru och hon afödde honom söner och bdöttrar, och de började att cföröka sig och uppfylla jorden.

3 Och alltifrån den stunden började Adams söner och adöttrar att dela sig två och två i landet, och bruka jorden och vakta hjordar, och de födde också söner och döttrar.

4 Och Adam och hans hustru Eva åkallade Herrens namn, och från vägen till aEdens lustgård hörde de Herrens röst tala till sig, och de såg honom inte för de var utestängda från hans bnärhet.

5 Och han gav dem befallningar att de skulle atillbe Herren sin Gud och offra bförstlingarna i sina hjordar som offer åt Herren. Och Adam clydde Herrens befallningar.

6 Och efter många dagar visade sig en Herrens aängel för Adam och sa: ”Varför frambär du boffer åt Herren?” Och Adam sa till honom: ”Jag vet inte, endast att Herren befallde mig.”

7 Och då talade ängeln och sa: ”Detta är en asinnebild för boffret av Faderns Enfödde, han som är full av cnåd och sanning.”

8 Därför ska du göra allt du gör i aSonens namn, och du ska bomvända dig och cåkalla Gud i Sonens namn evinnerligen.

9 Och på den dagen föll den aHelige Anden, som vittnar om Fadern och Sonen, på Adam och sa: ”Jag är Faderns bEnfödde från begynnelsen, härefter och för evigt, och eftersom du har cfallit kan du bli dåterlöst, och likaså hela människosläktet, ja, alla som vill.”

10 Och på den dagen välsignade Adam Gud och blev afylld av den Helige Anden och började bprofetera om jordens alla släkter och sa: ”Välsignat vare Guds namn, för på grund av min överträdelse har mina ögon öppnats, och här i livet ska jag ha cglädje och i dköttet ska jag åter få se Gud.”

11 Och hans hustru aEva hörde allt detta och gladde sig och sa: ”Om det inte vore för vår överträdelses skull, skulle vi aldrig ha fått bavkomlingar, och skulle aldrig ha haft kunskap om gott och ont och känt glädjen över vår återlösning och det eviga livet som Gud ger till alla de lydiga.”

12 Och Adam och Eva välsignade Guds namn och de akungjorde allt för sina söner och sina döttrar.

13 Och aSatan kom ibland dem och sa: ”Även jag är en Guds son.” Och han befallde dem och sa: ”Tro inte på det”, och de btrodde inte på det, och de cälskade Satan mer än Gud. Och alltifrån den stunden började människorna bli dköttsliga, sinnliga och djävulska.

14 Och Herren Gud kallade på människorna överallt genom den aHelige Anden och befallde dem att de skulle omvända sig.

15 Och alla som atrodde på Sonen och omvände sig från sina synder skulle bli bfrälsta, och alla som inte trodde och inte omvände sig skulle bli cfördömda. Och orden gick ut ur Guds mun som ett bestämt påbud och därför måste de uppfyllas.

16 Och Adam och hans hustru Eva upphörde inte att åkalla Gud. Och Adam kände sin hustru Eva och hon blev havande och födde aKain och sa: ”Jag har fått en man från Herren, därför får han inte förkasta hans ord.” Men se, Kain hörsammade inte och sa: ”Vem är Herren att jag skulle känna honom?”

17 Och hon blev åter havande och födde hans bror aAbel. Och Abel bhörsammade Herrens röst. Och Abel var fårskötare, men Kain var jordbrukare.

18 Och Kain aälskade Satan mer än Gud. Och Satan befallde honom och sa: ”bFrambär ett offer åt Herren.”

19 Och med tiden hände det sig att Kain av markens frukt bar fram ett offer åt Herren.

20 Och även Abel bar fram av det förstfödda i sin hjord och dess fetma. Och Herren såg till Abel och till hans aoffer,

21 men till Kain och till hans aoffer såg han inte. Nu visste Satan detta och det behagade honom. Och Kain blev mycket vred, och hans uppsyn mörknade.

22 Och Herren sa till Kain: ”Varför är du vred? Varför är din uppsyn så mörk?

23 Om du gör gott, ska du bli agodtagen. Om du inte gör gott, lurar synden vid dörren och Satan önskar att ha dig. Och om du inte hörsammar mina befallningar, kommer jag att överlämna dig, och det ska ske dig enligt hans önskan. Och du ska råda över honom.

24 För alltifrån denna stund ska du vara fader till hans lögner. Du ska kallas aFörtappelse, för även du var till före världen.

25 Och i kommande dagar ska det sägas att dessa aavskyvärdheter kom från Kain, för han förkastade det större rådet som kom från Gud. Och detta är en förbannelse som jag ska sätta på dig, om du inte omvänder dig.”

26 Och Kain vredgades och lyssnade inte längre till Herrens röst, inte heller till sin bror Abel som vandrade i helighet inför Herren.

27 Och Adam och hans hustru sörjde inför Herren för Kains och hans bröders skull.

28 Och det hände sig att Kain tog en av sina bröders döttrar till hustru, och de aälskade Satan mer än Gud.

29 Och Satan sa till Kain: ”Svär mig vid din strupe, och om du berättar det ska du dö. Och låt dina bröder svära vid sina huvuden och vid den levande Guden att de inte berättar det, för om de berättar det ska de förvisso dö, och detta för att din far inte ska få veta det. Och denna dag ska jag överlämna din bror Abel i dina händer.”

30 Och Satan svor inför Kain att han skulle göra som denne befallde, och allt detta skedde i hemlighet.

31 Och Kain sa: ”Jag är verkligen Mahan, denna stora hemlighets mästare, så att jag kan amörda och skaffa mig vinning.” Därför kallades Kain Mäster bMahan och han berömde sig av sin ogudaktighet.

32 Och Kain gick ut på fältet, och Kain talade med sin bror Abel. Och det hände sig medan de var ute på fältet att Kain överföll sin bror Abel och dräpte honom.

33 Och Kain aberömde sig av vad han hade gjort och sa: ”Jag är fri. Förvisso faller min brors hjordar i mina händer.”

34 Och Herren sa till Kain: ”Var är din bror Abel?” Och han svarade: ”Jag vet inte. Är jag min brors aväktare?”

35 Och Herren sa: ”Vad har du gjort? Rösten av din brors blod ropar till mig från marken.

36 Och nu ska du bli förbannad i fråga om den jord som har öppnat sin mun för att ta emot din brors blod ur din hand.

37 När du hädanefter brukar jorden ska den inte ge dig sin kraft. En aflykting och en kringflackande ska du vara på jorden.”

38 Och Kain sa till Herren: ”Satan afrestade mig för min brors hjordars skull. Och jag vredgades även eftersom du godtog hans offer och inte mitt. Mitt straff är större än jag kan uthärda.

39 Se, du har i dag drivit mig bort från Herrens ansikte, och från ditt ansikte ska jag vara dold. Och jag ska vara en flykting och en kringflackande på jorden, och det ska ske att den som finner mig kommer att dräpa mig på grund av min ondska, för den är inte dold för Herren.”

40 Och jag, Herren, sa till honom: ”Vem som än dräper dig ska bli hämnad sjufaldigt.” Och jag, Herren, satte ett amärke på Kain, så att den som finner honom inte ska döda honom.

41 Och Kain utestängdes från Herrens anärhet och bodde med sin hustru och många av sina bröder i landet Nod, öster om Eden.

42 Och Kain kände sin hustru, och hon blev havande och födde Enok, och han födde även många söner och döttrar. Och han byggde en stad och han uppkallade astaden efter sin son Enok.

43 Och åt Enok föddes Irad och andra söner och döttrar. Och Irad födde Mehujael och andra söner och döttrar. Och Mehujael födde Metusael och andra söner och döttrar. Och Metusael födde Lemek.

44 Och Lemek tog sig två hustrur, den ena hette Ada och den andra hette Silla.

45 Och Ada födde Jabal. Han blev fader till dem som bor i tält, och de var boskapsskötare. Och hans bror hette Jubal, han blev fader till alla dem som hanterar harpa och pipa.

46 Och Silla, hon födde även Tubal-Kain som undervisade i alla slags hantverk av koppar och järn. Och Tubal-Kains syster hette Naama.

47 Och Lemek sa till sina hustrur Ada och Silla: ”Lyssna till min röst, ni Lemeks hustrur, hörsamma mina ord, för jag har dräpt en man för mina sår och en yngling för min skada.

48 Om Kain ska bli hämnad sjufaldigt, då ska sannerligen Lemek bli hämnad asjuttio och sjufaldigt.”

49 För Lemek hade ingått ett aförbund med Satan på samma sätt som Kain, varigenom han blev Mäster Mahan, mästare till denna stora hemlighet som Satan edsvor Kain. Och Irad, Enoks son, som hade känt till deras hemlighet, började avslöja den för Adams söner.

50 Därför blev Lemek vred och dräpte honom, inte såsom Kain dräpte sin bror Abel för vinnings skull, utan han dräpte honom för edens skull.

51 För ända sedan Kains dagar fanns det en ahemlig sammansvärjning, och deras gärningar utövades i mörkret, och var och en av dem kände sin broder.

52 Därför förbannade Herren Lemek och hans hus och alla dem som hade slutit förbund med Satan, för de höll inte Guds bud och det misshagade Gud och han betjänade dem inte. Och deras gärningar var avskyvärdheter som började spridas bland alla människornas asöner. Och den fanns bland människornas söner.

53 Och bland människornas döttrar talades det inte om detta, eftersom Lemek hade talat om hemligheten för sina hustrur, och de satte sig upp mot honom och kungjorde detta vida omkring och hade inget medlidande.

54 Därför blev Lemek föraktad och utstött och kom inte ut bland människornas söner, för att han inte skulle dö.

55 Och på så sätt började amörkrets gärningar att få överhand bland alla människornas söner.

56 Och Gud förbannade jorden med en svår förbannelse samt vredgades på de ogudaktiga, ja, på alla människornas söner som han hade gjort,

57 för de ville inte hörsamma hans röst, inte heller tro på hans aenfödde Son, ja, på honom som han förkunnade skulle komma i tidens mitt och som var beredd redan före världens grundläggning.

58 Och på så sätt började aevangeliet att predikas från begynnelsen, och det förkunnades av heliga bänglar, utsända från Guds närhet, och av hans egen röst och genom den cHelige Andens gåva.

59 Och på så sätt bekräftades allting för Adam genom en helig förordning och evangeliet predikades och ett påbud sändes ut att det skulle förbli i världen intill dess ände, och så skedde det. Amen.