Skrifterna
Inledning


Inledning

Den kostbara pärlan är ett urval av utsökt material som berör många betydelsefulla aspekter av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas tro och lära. Dessa texter översattes av och framställdes genom profeten Joseph Smith och de flesta publicerades i kyrkans tidskrifter på hans tid.

Den första samlingen material med titeln Den kostbara pärlan gjordes 1851 av äldste Franklin D. Richards, då medlem av de tolvs råd och president för den brittiska missionen. Avsikten var att några viktiga artiklar som hade haft begränsad spridning på Joseph Smiths tid skulle göras mer lättillgängliga. Då kyrkans medlemsantal växte i hela Europa och Amerika fanns ett behov av att göra dessa texter tillgängliga. Den kostbara pärlan fick stor spridning och blev senare ett av kyrkans standardverk genom beslut av presidentskapet och generalkonferensen i Salt Lake City den 10 oktober 1880.

Flera revisioner av innehållet har gjorts allt efter kyrkans behov. År 1878 tillkom delar av Moses bok som inte fanns med i den första upplagan. År 1902 togs vissa delar av Den kostbara pärlan bort, eftersom de också fanns med i Läran och förbunden. Uppdelning i kapitel och verser med fotnoter gjordes 1902. Den första utgåvan med tvåspaltiga sidor samt index kom 1921. Inga andra förändringar skedde förrän i april 1976, då två uppenbarade texter tillkom. År 1979 togs dessa två texter bort från Den kostbara pärlan och placerades i Läran och förbunden, där de nu utgör kapitlen 137 och 138. I den nuvarande upplagan har en del förändringar gjorts för att få texten att överensstämma med tidigare dokument.

Här följer en kort presentation av det nuvarande innehållet:

  1. Urval från Moses bok. Ett utdrag ur 1 Moseboken i Joseph Smiths översättning av Bibeln, vilken han påbörjade i juni 1830.

  2. Abrahams bok. En inspirerad översättning av Abrahams skrifter. Joseph Smith påbörjade översättningen 1835 efter det att han fått tag i egyptiska papyrusrullar. Översättningen publicerades som serie i Times and Seasons med början den 1 mars 1842 i Nauvoo i Illinois.

  3. Joseph Smith – Matteus. Ett utdrag ur Matteus vittnesbörd i Joseph Smiths översättning av Bibeln (se Läran och förbunden 45:60–61 där den gudomliga uppmaningen ges att påbörja översättningen av Nya testamentet).

  4. Joseph Smith – Historien. Utdrag ur Joseph Smiths officiella vittnesbörd och historia, vilka han och hans skrivare förberedde 1838–1839 och som publicerades som serie i Times and Seasons i Nauvoo i Illinois med början den 15 mars 1842.

  5. Trosartiklarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. En redogörelse av Joseph Smith, publicerad i Times and Seasons den 1 mars 1842 i samband med en kort historisk överblick över kyrkan, allmänt kallad Wentworth-brevet.