Skrifterna
Mose 8
föregående nästa

Kapitel 8

(Februari 1831)

Metushela profeterar – Noa och hans söner predikar evangeliet – Stor ogudaktighet råder – Kallelsen till omvändelse beaktades inte – Gud fastslår att allt kött ska förgöras genom floden.

1 Och Enoks alla dagar var fyra hundra och trettio år.

2 Och det hände sig att aMetushela, Enoks son, inte togs upp för att Herrens förbund, vilka han ingick med Enok, skulle kunna fullbordas, för han slöt förvisso ett förbund med Enok om att Noa skulle vara hans livsfrukt.

3 Och det hände sig att Metushela profeterade att alla jordens riken skulle härstamma från honom (genom Noa), och han gav sig själv äran för det.

4 Och det uppstod en svår hungersnöd i landet och Herren förbannade landet med en svår förbannelse och många av dess invånare dog.

5 Och det hände sig att Metushela levde ett hundra och åttiosju år och födde Lemek.

6 Och Metushela levde sju hundra och åttiotvå år sedan han fött Lemek, och han födde söner och döttrar.

7 Och Metushelas alla dagar var nio hundra och sextionio år, och han dog.

8 Och Lemek levde ett hundra och åttiotvå år och födde en son,

9 och han gav honom namnet aNoa och sa: ”Denne son ska trösta oss i vårt arbete och i våra händers möda, eftersom Herren har bförbannat marken.”

10 Och Lemek levde fem hundra och nittiofem år sedan han fött Noa, och han födde söner och döttrar.

11 Och Lemeks alla dagar blev sju hundra och sjuttiosju år, och han dog.

12 Och Noa var fyra hundra och femtio år gammal och afödde Jafet. Och fyrtiotvå år därefter födde han bSem med henne som var mor till Jafet, och när han var fem hundra år gammal födde han cHam.

13 Och aNoa och hans söner bhörsammade Herren och gav akt på honom, och de kallades Guds csöner.

14 Och när dessa människor började föröka sig på jordens yta och döttrar föddes åt dem, såg amänniskornas söner att dessa döttrar var vackra och de tog sig hustrur alldeles som de ville.

15 Och Herren sa till Noa: ”Dina söners döttrar har asålt sig, för se, min vrede är upptänd mot människornas söner, för de vill inte hörsamma min röst.”

16 Och det hände sig att Noa profeterade och undervisade om det som hör Gud till, alldeles som det gjordes i begynnelsen.

17 Och Herren sa till Noa: ”Min Ande ska inte alltid asträva med människan, för hon ska veta att allt bkött ska dö. Dock ska hennes dagar vara ett hundra och tjugo år, och om människorna inte omvänder sig ska jag sända cöversvämningar över dem.”

18 Och i de dagarna fanns det ajättar på jorden, och de sökte efter Noa för att beröva honom livet, men Herren var med Noa och Herrens bkraft vilade över honom.

19 Och Herren aordinerade bNoa enligt sin egen corden och befallde honom att han skulle gå ut och dförkunna hans evangelium för människobarnen, alldeles som det gavs till Enok.

20 Och det hände sig att Noa kallade människobarnen att aomvända sig, men de hörsammade inte hans ord.

21 Och sedan de hade hört honom, kom de fram till honom och sa: ”Se, vi är Guds söner, har vi inte tagit människors döttrar till oss? Och aäter och dricker vi inte, och gifter vi och bortgifter vi oss inte? Och våra hustrur föder oss barn och dessa är mäktiga män som liknar män i forna dagar, män med stor ryktbarhet.” Och de hörsammade inte Noas ord.

22 Och Gud såg att människornas aogudaktighet hade blivit stor på jorden, och varje människa upphöjde sig i sitt hjärtas inbillade btankar, vilka ständigt var onda.

23 Och det hände sig att Noa fortsatte apredika för folket och sa: ”Lyssna och ge akt på mina ord.

24 aTro och omvänd er från era synder och bli bdöpta i Jesu Kristi, Guds Sons, namn, alldeles som våra fäder, och ni ska få den Helige Anden så att ni kan få allt cuppenbarat. Och om ni inte gör detta ska översvämningarna komma över er.” Likväl hörsammade de inte.

25 Och Noa beklagade det, och hans hjärta plågades av att Herren hade gjort människan på jorden, och det bedrövade honom i hjärtat.

26 Och Herren sa: ”Jag ska autrota människan som jag har skapat från jordens yta, både människor och djur och kräldjur och luftens fåglar, för Noa beklagade att jag har skapat dem och att jag har gjort dem, och han har åkallat mig, för de har traktat efter hans liv.”

27 Och sålunda fann Noa anåd i Herrens ögon, för Noa var en rättfärdig man och bfullkomlig i sitt släktled, och han cvandrade med Gud liksom hans tre söner Sem, Ham och Jafet gjorde.

28 Jorden var afördärvad inför Gud och den var fylld med våld.

29 Och Gud såg på jorden och se, den var fördärvad, för allt kött hade fördärvat sin vandring på jorden.

30 Och Gud sa till Noa: ”Allt kötts ände har nu kommit inför mig, för jorden är fylld med våld och se, jag ska autrota allt kött från jorden.”