Raštai
Tikėjimo Teiginiai 1


Pastarųjų Dienų Šventųjų
Jėzaus Kristaus Bažnyčios Tikėjimo Teiginiai

History of the Church, 4 tomas, p. 535–541

1 skyrius

1 Mes atikime bDievą, Amžinąjį Tėvą, ir jo cSūnų Jėzų Kristų, ir dŠventąją Dvasią.

2 Mes tikime, kad žmonės bus nubausti už savo apačių nuodėmes, o ne už Adomo bprasižengimą.

3 Mes tikime, kad per Kristaus aapmokėjimą visa žmonija gali būti bišgelbėta per cpaklusnumą evangelijos dįstatymams ir eapeigoms.

4 Mes tikime, kad pirmieji evangelijos principai ir aapeigos yra: pirma, btikėjimas į Viešpatį Jėzų Kristų; antra, catgaila; trečia, dkrikštas panardinant nuodėmėms eatleisti; ketvirta, frankų uždėjimas Šventosios Dvasios gdovanai suteikti.

5 Mes tikime, kad evangelijai askelbti ir jos bapeigoms atlikti, vyras turi būti cpašauktas Dievo per dpranašystę bei erankų uždėjimą tų, kurie yra fįgalioti.

6 Mes tikime ta pačia aorganizacija, kuri egzistavo pirmykštėje Bažnyčioje, būtent: bapaštalais, cpranašais, dganytojais, mokytojais, eevangelistais ir taip toliau.

7 Mes tikime aliežuvių, bpranašystės, capreiškimų, dregėjimų, egydymo, liežuvių faiškinimo ir kitomis gdovanomis.

8 Mes tikime, kad aBiblija yra Dievo bžodis, tiek, kiek ji cteisingai išversta; mes taip pat tikime, kad Mormono dKnyga yra Dievo žodis.

9 Mes tikime visa, ką Dievas aapreiškė, visa, ką jis apreiškia šiuo metu, ir tikime, kad jis dar bapreikš daug didžių ir svarbių dalykų, susijusių su Dievo karalyste.

10 Mes tikime Izraelio asurinkimu tiesiogine prasme ir bdešimties genčių sugrąžinimu; kad cSionė (Naujoji Jeruzalė) bus pastatyta Amerikos žemyne; kad Kristus pats dviešpataus žemėje; ir kad žemė bus eatnaujinta ir atgaus savo frojišką gšlovę.

11 Mes tvirtiname turį aprivilegiją garbinti Visagalį Dievą pagal tai, kaip bliepia mūsų pačių csąžinė, ir pripažįstame tokią pačią privilegiją visiems žmonėms – tegul jie dgarbina, kaip nori, kur nori ir ką nori.

12 Mes tikime, jog reikia paklusti karaliams, prezidentams, valdytojams bei valdininkams, paklustant aįstatymui, gerbiant ir palaikant jį.

13 Mes tikime, jog turime būti asąžiningi, patikimi, bskaistūs, geranoriški, dorybingi ir cdaryti gera visiems žmonėms; iš tiesų, galime pasakyti, kad sekame Pauliaus dpamokymu: Mes visa tikime, mes viskuo eviliamės, mes daug fištvėrėme ir tikimės, kad pajėgsime ištverti viską. Jei yra kas gdora, mylėtina ar verta pritarimo, ar girtina – mes siekiame viso to.

Džozefas Smitas.