Raštai
Mormono knyga 9
ankstesnis kitas

9 Skyrius

Tuos, kurie netiki Kristų, Moronis šaukia atgailauti. Jis skelbia stebuklų Dievą, kuris teikia apreiškimus ir išlieja dovanas bei ženklus ant teisiųjų. Stebuklai pasibaigia dėl netikėjimo. Ženklai lydi tuos, kurie tiki. Žmonės raginami būti išmintingi ir laikytis įsakymų. Apie 401–421 m. po Kristaus gim.

1 Ir dabar, aš taip pat kalbu tiems, kurie netiki Kristų.

2 Štai ar jūs tikėsite savo aplankymo dieną – štai kada Viešpats ateis, taip, būtent tą adidžią dieną, kada bžemė bus suvyniota kaip raštų ritinys ir elementai csutirps nuo didelio karščio, taip, tą didžią dieną, kada būsite atvesti stoti prieš Dievo Avinėlį, – ar ir tada sakysite, kad Dievo nėra?

3 Ar ir tada tebeneigsite Kristų, ar akivaizdžiai matysite Dievo Avinėlį? Argi manote, kad gyvensite su juo, pilnai suvokdami savo kaltę? Argi manote, kad būtumėte laimingi, gyvendami su ta šventa Esybe, kai jūsų sielos būtų kankinamos kaltės suvokimo, kad visada pažeidinėjote jos įstatymus?

4 Štai sakau jums, jog būtumėte nelaimingesni, gyvendami su šventu ir teisingu Dievu, suvokdami savo nešvarumą priešais jį, negu gyvendami su apasmerktomis sielomis bpragare.

5 Nes štai, kada būsite atvesti pamatyti savo anuogumo priešais Dievą ir taip pat Dievo šlovės bei Jėzaus Kristaus šventumo, tai uždegs jus neužgesinamos ugnies liepsna.

6 O tad jūs, anetikintieji, batsigręžkite į Viešpatį; karštai šaukitės Tėvo Jėzaus vardu, kad galbūt būtumėte pripažinti be dėmės, ctyrais, skaisčiais ir baltais, būdami apvalyti dAvinėlio krauju, tą didžią ir paskutiniąją dieną.

7 Ir dar sakau jums, kurie aneigiate Dievo apreiškimus ir sakote, kad jie pasibaigė, kad nėra nei apreiškimų, nei pranašysčių, nei dovanų, nei gydymo, nei kalbėjimo liežuviais ir bliežuvių aiškinimo.

8 Štai sakau jums, kad tas, kuris tai neigia, nepažįsta Kristaus aevangelijos; taip, neskaitęs Raštų; o jeigu skaitė, tai jų bnesupranta.

9 Nes argi neskaitome, kad Dievas yra atas pats vakar, šiandien ir per amžius ir kad jame nėra nei permainų, nei keitimosi šešėlio.

10 Ir dabar, jeigu jūs susigalvojote sau dievą, kuris mainosi ir kuriame yra keitimosi šešėlis, tai susigalvojote sau dievą, kuris nėra stebuklų Dievas.

11 Bet štai, aš jums parodysiu stebuklų Dievą, būtent Abraomo Dievą ir Izaoko Dievą, ir Jokūbo Dievą; ir tai yra tas pats aDievas, kuris sukūrė dangus ir žemę, ir viską, kas juose.

12 Štai jis sukūrė Adomą, o per aAdomą atėjo žmogaus bnuopuolis. O dėl žmogaus nuopuolio atėjo Jėzus Kristus, būtent Tėvas ir Sūnus, o dėl Jėzaus Kristaus atėjo žmogaus cišpirkimas.

13 O dėl žmogaus išpirkimo, kuris įvyko per Jėzų Kristų, jie yra atvesti atgal Viešpaties akivaizdon; taip, tai yra tai, per ką visi žmonės yra išpirkti, kadangi Kristaus mirtis įgyvendina aprikėlimą, kuris įgyvendina išpirkimą iš begalinio bmiego, iš kurio visi žmonės bus prikelti Dievo galia, kada suskardės trimitas; ir jie išeis, tiek maži, tiek ir dideli, ir visi stos priešais jo teismo pertvarą, būdami išpirkti ir išlaisvinti nuo šitų amžinųjų mirties, kuri yra laikinoji mirtis, cpančių.

14 Ir tada juos ištinka Šventojo ateismas; ir tada ateina laikas, kada tas, kuris bnešvarus, pasiliks nešvarus; ir tas, kuris teisus, pasiliks teisus; kuris laimingas, pasiliks laimingas, ir tas, kuris nelaimingas, pasiliks nelaimingas.

15 Ir dabar, o visi jūs, išgalvoję sau dievą, kuris negali daryti astebuklų, aš norėčiau paklausti jus: argi visa tai, apie ką kalbėjau, jau praėjo? Argi jau pasibaigė? Štai sakau jums: ne; ir Dievas nesiliovė buvęs stebuklų Dievas.

16 Štai argi tai, kas Viešpaties padaryta, ne nuostabu mūsų akyse? Taip, ir kas gali suvokti nuostabius Dievo adarbus?

17 Kas pasakys, kad ne stebuklas, jog per jo ažodį atsirado dangus ir žemė; ir jo žodžio galia žmogus buvo bsukurtas iš žemės cdulkių; ir jo žodžio galia buvo daromi stebuklai?

18 Ir kas pasakys, kad Jėzus Kristus nepadarė daugybės galingų astebuklų? Ir daug galingų stebuklų buvo padaryta apaštalų rankomis.

19 Ir jeigu astebuklai buvo daromi tada, tai kodėl gi Dievas nustojo būti stebuklų Dievas, tebebūdamas nesikeičianti Esybė? Ir štai, sakau jums, kad jis nesikeičia; antraip jis liautųsi būti Dievas; o jis nesiliauja būti Dievas ir yra stebuklų Dievas.

20 O priežastis, dėl kurios jis liaujasi daręs astebuklus tarp žmonių vaikų, yra ta, kad jie nusirita į netikėjimą ir išklysta iš teisingo kelio, ir nepažįsta Dievo, kuriuo turėtų bpasikliauti.

21 Štai sakau jums, kad kiekvienas, kuris niekuo neabejodamas tiki Kristų, ako beprašytų Tėvą Kristaus vardu, tai bus jam suteikta; ir tai pažadas visiems, tai yra iki žemės pakraščių.

22 Nes štai, Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, taip sakė savo mokiniams, kurie turėjo pasilikti, taip, ir taip pat visiems savo mokiniams, girdint miniai: aEikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją kiekvienam kūriniui;

23 kas įtikės ir bus pakrikštytas, bus išgelbėtas, bet kas netikės, bus apasmerktas;

24 ir tikinčiuosius seks tokie aženklai: mano vardu jie išvarinės bvelnius, kalbės naujais liežuviais, ims gyvates, ir, jei išgers ką nors mirtino, jiems tai nepakenks; jie uždės crankas ant ligonių, ir šie pasveiks;

25 ir kiekvienam, kuris tikės mano vardą, niekuo neabejodamas, tam aš apatvirtinsiu visus savo žodžius, net iki žemės pakraščių.

26 Ir dabar, štai, kas gali pasipriešinti Viešpaties darbams? aKas gali paneigti jo žodžius? Kas sukils prieš Viešpaties visagalybę? Kas niekins Viešpaties darbus? Kas niekins Kristaus vaikus? Žiūrėkite, visi jūs, Viešpaties darbų bniekintojai, nes jūs stebėsitės ir žūsite.

27 O tad neniekinkite ir nesistebėkite, bet įsiklausykite į Viešpaties žodžius ir prašykite Tėvą Jėzaus vardu visko, ko tik jums reikia. Neabejokite, bet tikėkite ir pradėkite, kaip senovės laikais, ir aateikite pas Viešpatį visa savo bširdimi bei su baime ir virpuliu priešais jį cįgyvendinkite savo išgelbėjimą.

28 Būkite aišmintingi savo išbandymo dienomis; nusiplėškite bet kokį nešvarumą; nieko neprašykite, kad tai išeikvotumėte savo bgeiduliams, bet prašykite nepajudinamai apsisprendę, jog nepasiduosite jokiai pagundai, bet kad tarnausite tikrajam ir cgyvajam Dievui.

29 Žiūrėkite, kad nesikrikštytumėte anevertai; žiūrėkite, kad nepriimtumėte Kristaus sakramento bnevertai; bet žiūrėkite, kad viską darytumėte būdami cverti, ir darykite tai Jėzaus Kristaus, gyvojo Dievo Sūnaus, vardu; ir jeigu tai darysite ir ištversite iki galo, jokiu būdu nebūsite išmesti laukan.

30 Štai kalbu jums, lyg akalbėčiau iš mirusiųjų; nes žinau, kad turėsite mano žodžius.

31 Nesmerkite manęs dėl mano anetobulumo nei mano tėvo dėl jo netobulumo, nei tų, kurie rašė prieš jį; bet verčiau dėkokite Dievui, kad jis apreiškė jums mūsų netobulumus, idant jūs pasimokytumėte būti išmintingesni, negu buvome mes.

32 Ir dabar, štai, mes parašėme šitą metraštį pagal savo žinojimą, rašmenimis, kurie mūsuose vadinami apakeistais egiptietiškais, kurie buvo perduodami ir keičiami pagal mūsų kalbą.

33 Ir jeigu mūsų plokštelės būtų pakankamai didelės, mes rašytume hebrajiškai; bet hebrajų kalbą mes taip pat pakeitėme; ir jeigu būtume galėję rašyti hebrajiškai, štai mūsų metraštyje nebūtų jokių netobulumų.

34 Bet Viešpats žino, ką mes užrašėme ir taip pat kad jokia kita liaudis nežino mūsų kalbos; ir dėl to, kad jokia kita liaudis nežino mūsų kalbos, jis paruošė apriemones jam išversti.

35 Ir tai užrašyta, kad mes išvalytume savo apdarus nuo nusiritusių į anetikėjimą brolių kraujo.

36 Ir štai, tai, ko mes atroškome savo broliams, taip, būtent kad jie būtų sugrąžinti į Kristaus pažinimą, sutinka su visų šventųjų, kurie gyveno šitoje žemėje, maldomis.

37 Ir teduoda Viešpats Jėzus Kristus, kad į jų maldas būtų atsakyta pagal jų tikėjimą; ir teprisimena Dievas Tėvas sandorą, kurią jis sudarė su Izraelio namais; ir telaimina jis juos per amžius, per tikėjimą Jėzaus Kristaus vardu. Amen.