Սուրբ գրություններ
Վարդապետություն և Ուխտեր 19


Բաժին 19

Հայտնություն՝ տրված Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով, Մանչեստրում, Նյու Յորք, 1830թ. մարտին (History of the Church, 1.72–74): Իր պատմության մեջ Մարգարեն ներկայացրել է այն, որպես «պատվիրան՝ Աստծուց, և ոչ թե մարդուց, Մարտին Հարրիսին, տրված նրանից, ով Հավերժական է» (History of the Church, 1.72):

1–3՝ Քրիստոսն ունի ողջ զորությունը. 4–5՝ Բոլոր մարդիկ պետք է ապաշխարեն կամ տառապեն. 6–12՝ Հավերժական պատիժն Աստծո պատիժն է. 13–20՝ Քրիստոսը տառապեց բոլորի համար, որպեսզի նրանք չտառապեն, եթե ապաշխարեն. 21–28՝ Քարոզի՛ր ապաշխարության ավետարանը. 29–41՝ Հայտարարի՛ր ավետիք:

1 Ես եմ աԱլֆան և Օմեգան՝ բՔրիստոս Տերը. այո՛, նույնիսկ ես նա եմ՝ սկիզբը և վերջը՝ աշխարհի Քավիչը:

2 Ես՝ իրագործելով և աավարտելով իմ վերաբերյալ նրա կամքը, այսինքն՝ Հոր, ում ես պատկանում եմ,– կատարելով այն, որ կարողանամ ամեն բան ինձ բհնազանդեցնել,–

3 Պահպանելով ողջ ազորությունը, նույնիսկ Սատանային ու նրա աշխատանքը բկործանելը աշխարհի գվերջում և դատաստանի վերջին մեծ օրը, որը ես պիտի բերեմ նրա բնակիչների վրա, դդատելով ամեն մարդու ըստ իր եգործերի ու արարքների, որոնք նա կատարել է:

4 Եվ, անշուշտ, ամեն մարդ պետք է աապաշխարի կամ բտառապի, քանզի ես՝ Աստվածս, գանվերջ եմ:

5 Ուստի, ես ետ չեմ ադարձրել դատաստանները, որոնք պետք է բերեմ, այլ վայեր պիտի գան՝ լացով, բկոծով և ատամների կրճտոցով, այո՛, նրանց համար, ովքեր կգտնվեն իմ գձախ կողմում:

6 Այնուամենայնիվ, գրված աչէ, որ վերջ չպիտի լինի այդ տանջանքին, այլ գրված է՝ բանվերջ տանջանք:

7 Բացի դրանից, գրված է՝ ահավերժական նզովք. հետևաբար, այն ավելի որոշակի է, քան այլ սուրբ գրություն, որ հնարավոր լինի ներգործել մարդկանց զավակների սրտերի վրա, ամբողջությամբ իմ անվան փառքի համար:

8 Ուստի, ես կբացատրեմ ձեզ այս խորհուրդը, քանզի պատշաճ է, որ դուք իմանաք, ճիշտ ինչպես իմ առաքյալները:

9 Ես ասում եմ ձեզ, որ ընտրված եք այս բանում, ճիշտ ինչպես մեկ, որ կարողանաք մտնել իմ ահանգիստը:

10 Քանզի, ահա՛, աստվածայնության ախորհուրդը, ի՜նչ մեծ է այն: Քանզի, ահա, ես անվերջ եմ, և պատիժը, որը տրվում է իմ ձեռքով՝ անվերջ պատիժ է, քանզի իմ անունն բԱնվերջ է: Ուստի,–

11 աՀավերժական պատիժն Աստծո պատիժն է:

12 Անվերջ պատիժն Աստծո պատիժն է:

13 Ուստի, ես պատվիրում եմ քեզ ապաշխարել և պահել ապատվիրանները, որոնք դու ստացել ես իմ ծառա Ջոզեֆ Սմիթ կրտսերի ձեռքից՝ իմ անունով.

14 Եվ իմ ամենակարող զորությամբ է, որ դու ստացել ես դրանք.

15 Հետևաբար, ես պատվիրում եմ քեզ՝ ապաշխարել,– ապաշխարի՛ր, չլինի թե քեզ զարկեմ իմ բերանի գավազանով և իմ ցասումով և իմ բարկությամբ, և քո ատառապանքները լինեն դառը,– որքա՜ն դառը, դու չգիտես, որքա՜ն սուր, դու չգիտես, այո՛, որքա՜ն ծանր՝ տանելու, դու չգիտես:

16 Քանզի ահա, ես՝ Աստվածս, ատառապել եմ այս բաները բոլորի համար, որպեսզի նրանք բչտառապեն, եթե գապաշխարեն.

17 Բայց, եթե չապաշխարեն, նրանք պետք է ատառապեն, ճիշտ ինչպես ես.

18 Տառապանք, որը ստիպեց ինձ, նույնիսկ Աստծուս, բոլորից մեծագույնիս, ցավից դողալ և արյունահոսել ամեն մի ծակոտիից և տառապել՝ թե՛ մարմնով, թե՛ ոգով,– և ես ցանկացա, որ գուցե աչխմեմ դառը բաժակը և ընկրկեմ,–

19 Այնուամենայնիվ, փա՛ռք լինի Հորը, և ես ճաշակեցի ու աավարտեցի իմ նախապատրաստությունները մարդկանց զավակների համար:

20 Ուստի, ես կրկին պատվիրում եմ քեզ ապաշխարել, չլինի թե ես խոնարհեցնեմ քեզ իմ ամենակարող զորությամբ. և, որ դու ախոստովանես քո մեղքերը, չլինի թե դու կրես այն պատիժները, որոնց մասին ես ասացի, որից դու փոքրագույն, այո՛, նույնիսկ նվազագույն չափով ճաշակել ես այն ժամանակ, երբ ես հեռացրել էի իմ Հոգին:

21 Եվ ես պատվիրում եմ քեզ, որ դու ոչինչ աչքարոզես, բացի ապաշխարությունից, և այս բաները ցույց բչտաս աշխարհին, մինչև դա չլինի իմ իմաստությամբ:

22 Քանզի նրանք չեն կարող այժմ ադիմանալ մսին, այլ բկաթ պետք է տրվի նրանց. ուստի, նրանք չպետք է իմանան այս բաները, չլինի թե նրանք կորչեն:

23 Սովորիր ինձանից և լսիր իմ խոսքերը. աքայլիր իմ Հոգու բհեզությամբ, և դու գխաղաղություն կունենաս ինձանում:

24 Ես աՀիսուս Քրիստոսն եմ. ես եկա Հոր կամքով, և ես կատարում եմ նրա կամքը:

25 Եվ բացի այդ, ես պատվիրում եմ քեզ, որ դու չպետք է ացանկանաս քո մերձավորի բկնոջը. ոչ էլ փնտրես քո մերձավորի կյանքը:

26 Եվ բացի այդ, ես պատվիրում եմ քեզ, որ դու չպետք է անհագ լինես քո սեփական ունեցվածքով, այլ դրանից առատորեն բաժին հանես Մորմոնի Գրքի տպագրության համար, որը պարունակում է աճշմարտությունը և Աստծո խոսքը,–

27 Որն իմ խոսքն է ահեթանոսին, որ շուտով այն գնա բհրեային, որի մի գմնացորդ են Լամանացիները, որ նրանք կարողանան հավատալ ավետարանին և չսպասեն դՄեսիայի գալուն, որն արդեն եկել է:

28 Եվ բացի այդ, ես պատվիրում եմ քեզ, որ դու պիտի աաղոթես՝ ինչպես բբարձրաձայն, այնպես էլ քո սրտում. այո՛, ինչպես աշխարհի առաջ, այնպես էլ գաղտնի, ինչպես հրապարակավ, այնպես էլ առանձին:

29 Եվ դու պետք է ավետիք ահայտարարես, այո՛, հրատարակես այն սարերի վրա և ամեն բարձր տեղում և ամեն ժողովրդի մեջ, որ քեզ թույլ պիտի տրվի տեսնել:

30 Եվ դու պիտի անես դա՝ ողջ խոնարհությամբ, ավստահելով ինձ, չանարգելով անարգողներին:

31 Եվ ագաղափարախոսությունների մասին դու չպետք է խոսես, այլ պետք է հայտարարես ապաշխարություն և բհավատք առ Փրկիչը, և մեղքերի գթողություն՝ դմկրտությամբ և եկրակով, այո՛, այսինքն՝ զՍուրբ Հոգով:

32 Ահա, սա մեծ և վերջին ապատվիրանն է, որ ես պիտի տամ քեզ՝ այս նյութի վերաբերյալ. քանզի այն բավական կլինի քո ամենօրյա քայլերի համար, նույնիսկ մինչև քո կյանքի վերջը:

33 Եվ թշվառություն կստանաս դու, եթե դու անտեսես այս ախորհուրդները, այո՛, նույնիսկ քո և ունեցվածքիդ կործանումը:

34 աԲաժին հանիր քո ունեցվածքից, այո՛, այսինքն՝ քո հողերի մի մասը, և ամբողջը, բացի ընտանիքիդ ապրուստից:

35 Վճարիր տպագրիչին ապարտավորված բպարտքը: Ազատիր քեզ գգերությունից:

36 աԹող քո տունը և բնակարանը, բացառությամբ, երբ կցանկանաս տեսնել քո ընտանիքը.

37 Եվ ազատ ախոսիր բոլորի հետ. այո՛, քարոզիր, հորդորիր, հայտարարիր բճշմարտությունը, նույնիսկ բարձր ձայնով, ցնծության հնչումով՝ աղաղակելով. Ովսա՜ննա, ովսա՜ննա, օրհնյա՜լ է Տեր Աստծո անունը:

38 Անդադար աաղոթիր, և ես իմ Հոգին դուրս բկթափեմ քո վրա, և մեծ կլինի քո օրհնությունը, այո՛, նույնիսկ ավելի մեծ, քան եթե դու ձեռք բերեիր երկրի գանձերը և դրանց չափով ապականություն:

39 Ահա, կարո՞ղ ես դու կարդալ այս՝ առանց ցնծության և սիրտդ ուրախությունից բարձրանալու:

40 Կամ, կարո՞ղ ես դու շարունակ վազվզել այս ու այն կողմ, որպես կույր ուղեկցող:

41 Կամ, կարո՞ղ ես դու լինել ախոնարհ ու հեզ և իմաստությամբ վարվել իմ առաջ: Այո՛, բեկ ինձ մոտ՝ քո Փրկչի մոտ: Ամեն: