Սուրբ գրություններ
Վարդապետություն և Ուխտեր 120


Բաժին 120

Հայտնություն՝ տրված Ջոզեֆ Սմիթ Մարգարեի միջոցով, Ֆար Վեստում, Միսսուրի, 1838թ. հուլիսի 8-ին, որը հայտնի է դարձնում որպես տասանորդ վերցված ունեցվածքների տնօրինումը, ինչպես նշվել էր նախորդ՝ 119-րդ բաժնի հայտնության մեջ (History of the Church, 3.44):

1 Ճշմարիտ, այսպես է ասում Տերը. Եկել է ժամանակը, որ այն պետք է տնօրինվի խորհրդի միջոցով, որը բաղկացած է իմ Եկեղեցու Առաջին Նախագահությունից և եպիսկոպոսից ու նրա խորհրդից և իմ բարձրագույն խորհրդից, և նրանց ուղղված իմ իսկ ձայնով, ասում է Տերը: Ճիշտ այդպես: Ամեն:

      • նշ. տասանորդը: