Տիտղոսաթերթ
  Footnotes

  Հիսուս Քրիստոսի
  Վերջին Օրերի Սրբերի
  Եկեղեցու
  Վարդապետությունը
  Եվ
  Ուխտերը

  Պարունակում է
  Ջոզեֆ Սմիթ Մարգարեին
  տրված հայտնությունները
  Եկեղեցու Նախագահության մեջ
  նրան հաջորդողների կողմից արված
  որոշ լրացումներով

  Հրատարակված է
  Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու կողմից

  Սոլթ Լեյք Սիթի, Յուտա, ԱՄՆ