Սուրբ գրություններ
Վարդապետություն և Ուխտեր 2


Բաժին 2

Մի հատված՝ հրեշտակ Մորոնիի՝ Ջոզեֆ Սմիթ Մարգարեին ասված խոսքերից, Մանչեստրում, Նյու Յորք, Մարգարեի հոր տանը, 1823թ. սեպտեմբերի 21-ի երեկոյան (History of the Church, 1.12): Մորոնին վերջինն էր պատմագիրների մեծ շարքում, ովքեր գրել էին այն հիշատակարանը, որն այժմ աշխարհի առջև է, որպես Մորմոնի Գիրքը: (Համեմատե՛ք Մաղաքիա Դ.5–6. նաև բաժիններ՝ 27.9, 110.13–16 և 128.18):

1 ՝Եղիան պետք է հայտնի քահանայությունը. 2–3՝ Հայրերի խոստումները սերմանվում են զավակների սրտերում:

1 Ահա, ես ձեզ կհայտնեմ Քահանայությունը, աԵղիա մարգարեի ձեռքով, նախքան Տիրոջ բմեծ ու ահեղ օրվա գալը:

2 Եվ զավակների սրտերում անա կսերմանի հայրերին տված բխոստումները, և զավակների սրտերը կդառնան դեպի իրենց հայրերը:

3 Եթե այդպես չլինի, ողջ երկիրն ամբողջովին կամայանա նրա գալստյան ժամանակ: