Almos knyga 5


Žodžiai, kuriuos Alma, aukštasis kunigas pagal šventąją Dievo tvarką, paskelbė žmonėms jų miestuose ir kaimuose visoje šalyje.

Tai aprašyta 5 skyriuje.

5 Skyrius

Kad įgytų išgelbėjimą, žmonės turi atgailauti ir laikytis įsakymų, užgimti iš naujo, išvalyti savo apdarus Kristaus krauju, būti nuolankūs ir nusiplėšti išdidumą bei pavydą, ir daryti teisumo darbus. Gerasis Ganytojas šaukia savo žmones. Tie, kurie daro piktus darbus, yra velnio vaikai. Alma liudija apie savo doktrinos tiesą ir įsako žmonėms atgailauti. Teisiųjų vardai bus užrašyti gyvenimo knygoje. Apie 83 m. prieš Kristaus gim.

1 Dabar buvo taip, kad Alma pradėjo askelbti bDievo žodį žmonėms, pirmiausia Zarahemlos žemėje, o iš ten – po visą šalį.

2 Ir štai tie žodžiai, kuriuos jis kalbėjo žmonėms bažnyčioje, kuri buvo įkurta Zarahemlos mieste, pagal jo paties metraštį, sakydamas:

3 Aš, Alma, būdamas savo tėvo Almos apašvęstas Dievo bažnyčios baukštuoju kunigu, jam turint galią ir cvaldžią iš Dievo tai daryti, štai sakau jums, kad jis pradėjo kurti bažnyčią džemėje, kuri buvo Nefio žemės ribose; taip, žemėje, kuri buvo vadinama Mormono žeme; taip, ir jis krikštijo savo brolius Mormono vandenyse.

4 Ir štai sakau jums, kad jie buvo aišvaduoti iš karaliaus Nojaus žmonių rankų Dievo gailestingumo ir galios dėka.

5 Ir štai po to tyruose jie buvo apavergti lamanitų rankomis; taip, sakau jums, kad jie buvo nelaisvėje, ir Viešpats vėl išvadavo juos iš bvergijos savo žodžio galia; ir mes buvome atvesti į šią žemę, ir čia taip pat pradėjome kurti Dievo bažnyčią visoje šalyje.

6 Ir dabar, štai sakau jums, mano broliai, jums, priklausantiems šitai bažnyčiai: ar jūs pakankamai išlaikėte atmintyje savo tėvų nelaisvę? Taip, ar pakankamai išlaikėte atmintyje jo gailestingumą ir didį kantrumą jiems? Ir be to, ar pakankamai išlaikėte atmintyje tai, kad jis išvadavo jų sielas iš pragaro?

7 Štai, jis pakeitė jų širdis; taip, jis pažadino juos iš gilaus miego, ir jie pabudo Dievui. Štai, jie buvo vidury tamsos; tačiau jų sielos buvo apšviestos nesibaigiančio žodžio šviesa; taip, jie buvo aprišti mirties apančiais ir pragaro bgrandinėmis, ir jų laukė nesibaigiantis sunaikinimas.

8 Ir dabar aš klausiu jūsų, mano broliai: ar jie buvo sunaikinti? Štai, sakau jums: ne, nebuvo.

9 Ir vėl aš klausiu: ar mirties pančiai buvo sutraukyti ir ar pragaro grandinės, kurios kaustė juos, buvo nuimtos? Sakau jums: taip, jos buvo nuimtos, ir jų sielos išsiskleidė, ir jie giedojo išperkančiąją meilę. Ir aš sakau jums, kad jie yra išgelbėti.

10 Ir dabar aš klausiu jūsų, kokiomis sąlygomis jie aišgelbėti? Taip, kokį pagrindą jie turėjo tikėtis išgelbėjimo? Kokia jų išsilaisvinimo iš mirties pančių, taip, ir taip pat iš pragaro grandinių priežastis?

11 Štai, aš galiu pasakyti jums. Argi mano tėvas Alma nepatikėjo žodžiais, pasakytais aAbinadžio burna? Ir argi pastarasis nebuvo šventasis pranašas? Argi jis nekalbėjo Dievo žodžių, o mano tėvas nepatikėjo jais?

12 Ir pagal jo tikėjimą galinga apermaina įvyko jo širdyje. Štai sakau jums, kad visa tai yra tikra.

13 Ir štai, jis askelbė žodį jūsų tėvams, ir galinga permaina įvyko taip pat ir jų širdyse, ir jie nusižemino ir sudėjo savo bviltis į tikrąjį ir cgyvąjį Dievą. Ir štai, jie buvo ištikimi iki dgalo; todėl buvo išgelbėti.

14 Ir dabar štai, aš klausiu jūsų, mano bažnyčios broliai, ar jūs dvasiškai aužgimėte iš Dievo? Ar įgijote jo atvaizdą savo veiduose? Ar patyrėte šią galingą bpermainą savo širdyse?

15 Ar naudojate tikėjimą išpirkimu to, kuris jus asukūrė? Ar žvelgiate ateitin tikėjimo akimi ir ar matote šį mirtingą kūną prikeltą nemirtingume ir šį gendamumą bprikeltą negendamume, kad stotų priešais Dievą, idant būtų cteisiamas pagal darbus, padarytus mirtingame kūne?

16 Sakau jums: ar galite įsivaizduoti, kad girdite Viešpaties balsą, sakantį jums tą dieną: Ateikite pas mane jūs, apalaimintieji, nes štai, jūsų darbai buvo teisumo darbai ant žemės veido?

17 Arba, ar įsivaizduojate, kad galėsite meluoti Viešpačiui tą dieną ir asakyti: Viešpatie, mūsų darbai ant žemės veido buvo teisūs darbai, – ir kad jis jus išgelbės?

18 Arba, kitaip sakant, ar galite save įsivaizduoti atvestus prieš Dievo tribunolą, kaltės ir graužaties pilnomis sielomis, menančius visą savo kaltę, taip, tobulai amenančius visą savo nelabumą, taip, menančius, kad nepaisėte Dievo įsakymų?

19 Sakau jums: ar tą dieną galėsite pakelti akis į Dievą tyra širdimi ir švariomis rankomis? Sakau jums: ar galėsite pakelti akis su Dievo aatvaizdu, išraižytu jūsų veide?

20 Sakau jums: ar galite galvoti esą išgelbėti, kai leidote sau tapti velnio apavaldiniais?

21 Sakau jums, kad tą dieną jūs žinosite, jog negalite būti aišgelbėti; nes nė vienas negali būti išgelbėtas, jei jo bapdarai nėra išplauti iki baltumo; taip, jo apdarai turi būti cskaistinami, kol bus išvalyti nuo visokio nešvarumo, krauju to, apie kurį kalbėjo mūsų tėvai, kuris ateis išpirkti savo žmonių iš jų nuodėmių.

22 Ir dabar aš klausiu jūsų, mano broliai, kaip bet kuris iš jūsų jausitės, jei stovėsite prieš Dievo teismo pertvarą akrauju ir visokiu bnešvarumu suteptais apdarais? Štai, ką tai paliudys prieš jus?

23 Štai, argi tai anepaliudys, jog esate žmogžudžiai, taip, ir taip pat, kad esate nusikaltę visokiu nelabumu?

24 Štai, mano broliai, argi jūs manote, kad tokiam gali būti vieta atsisėsti Dievo karalystėje su aAbraomu, su Izaoku ir su Jokūbu, ir taip pat visais šventaisiais pranašais, kurių apdarai išvalyti ir be dėmės, skaistūs ir balti?

25 Sakau jums: ne; jeigu tik nelaikote mūsų Kūrėjo melagiu nuo pradžios arba nemanote, kad jis melagis nuo pradžios, jūs negalite įsivaizduoti, kad toks gali turėti vietą dangaus karalystėje; bet jie bus išmesti laukan, nes yra velnio karalystės avaikai.

26 Ir dabar štai, sakau jums, mano broliai: jei patyrėte širdies apermainą ir jei jautėtės giedantys išperkančios meilės bgiesmę, norėčiau paklausti, ar galite taip cjaustis dabar?

27 Ar vaikščiojote elgdamiesi anepriekaištingai priešais Dievą? Ar galėtumėte savyje pasakyti, jei būtumėte pašaukti mirti šiuo metu, kad buvote pakankamai bnuolankūs? Kad jūsų apdarai buvo išvalyti ir išbalinti krauju Kristaus, kuris ateis cišpirkti savo žmonių iš jų nuodėmių?

28 Štai ar nusiplėšėte aišdidumą? Sakau jums, kad jei ne, tai nesate pasiruošę susitikti su Dievu. Štai jums reikia skubiai pasiruošti; nes dangaus karalystė netrukus prisiartina, o toks neturi amžinojo gyvenimo.

29 Štai sakau, ar yra kas nors tarp jūsų, kuris nenusiplėšė apavydo? Sakau jums, kad toks yra nepasiruošęs; ir norėčiau, kad jis skubiai pasiruoštų, nes valanda visai priartėjo, ir jis nežino, kada ateis laikas; nes toks nelaikomas nekaltu.

30 Ir dar sakau jums: ar yra kas nors tarp jūsų, kuris aišjuokia savo brolį arba kuris užkrauna jam persekiojimus?

31 Vargas tokiam, nes jis nepasiruošęs, o priartėjęs laikas, kada jis turi atgailauti, arba jis negali būti išgelbėtas!

32 Taip, tikrai vargas visiems jums, adarantiems nedorybę; atgailaukite, atgailaukite, nes Viešpats Dievas pasakė tai!

33 Štai jis siunčia kvietimą avisiems žmonėms, nes bgailestingumo rankos yra ištiestos į juos, ir jis sako: Atgailaukite, ir aš jus priimsiu.

34 Taip, jis sako: aAteikite pas mane ir ragausite gyvybės medžio bvaisiaus; taip, jūs claisvai valgysite ir gersite gyvybės dduonos ir vandens;

35 taip, ateikite pas mane ir neškite teisumo darbus, ir nebūsite nukirsti ir įmesti į ugnį.

36 Nes štai netrukus ateis laikas, kada kiekvienas, kuris aneneša gero vaisiaus, arba nedaro teisumo darbų, turės priežastį raudoti ir gedėti.

37 O jūs, darantys nedorybę; jūs, kurie pasipūtę dėl atuščių pasaulio dalykų, jūs, kurie pasiskelbėte esą pažinę teisumo kelius, tačiau bnuklydę, kaip cavys be ganytojo; nepaisant to, kad ganytojas dšaukė jus ir vis dar tebešaukia, jūs nenorite eklausyti jo balso!

38 Štai sakau jums, kad gerasis aganytojas šaukia jus; taip, ir jis šaukia jus savo paties vardu, kuris yra Kristaus vardas; o jei nenorite bįsiklausyti į cgerojo ganytojo balsą, į tą dvardą, kuriuo esate šaukiami, štai, jūs nesate gerojo ganytojo avys.

39 Ir dabar, jeigu nesate gerojo ganytojo avys, tai iš kokios gi akaimenės esate? Štai, sakau jums, kad jūsų ganytojas yra bvelnias, ir esate iš jo kaimenės; ir dabar, kas gali tai paneigti? Štai, sakau jums: kas tik tai neigia, yra cmelagis ir velnio dvaikas.

40 Nes sakau jums, kad kas tik yra agera, ateina iš Dievo, ir kas tik pikta, ateina iš velnio.

41 Todėl, jei žmogus neša agerus darbus, jis klauso gerojo ganytojo balso ir seka jį; bet kas tik neša piktus darbus, tas tampa velnio bvaiku, nes klauso jo balso ir seka juo.

42 Ir kas tik tai daro, turi gauti savo aužmokestį iš jo; todėl kaip savo bužmokestį teisumo atžvilgiu jis gauna cmirtį, kadangi yra miręs visiems geriems darbams.

43 Ir dabar, mano broliai, norėčiau, kad paklausytumėt manęs, nes kalbu iš visų savo sielos jėgų; nes štai, kalbėjau jums aiškiai, kad negalėtumėte suklysti, arba kalbėjau pagal Dievo įsakymus.

44 Nes esu pašauktas kalbėti tokiu būdu, pagal ašventąją Dievo tvarką, kuri yra Kristuje Jėzuje; taip, man įsakyta stoti ir liudyti šitai liaudžiai tai, kas mūsų tėvų buvo pasakyta apie tai, kas įvyks.

45 Ir tai dar ne viskas. Argi netikite, kad aš pats ažinau apie tai? Štai, liudiju jums, kad žinau, jog tai, apie ką kalbėjau, yra tikra. Ir kaip, jūsų manymu, aš žinau apie viso to tikrumą?

46 Štai sakau jums, kad tai aatskleista man Dievo Šventąja Dvasia. Štai aš daug dienų bpasninkavau ir meldžiausi, kad pats galėčiau tai žinoti. Ir dabar aš pats žinau, kad tai yra tiesa; nes Viešpats Dievas atskleidė man tai savo Šventąja Dvasia; ir tai capreiškimo dvasia, kuri yra manyje.

47 Ir dar sakau jums, kad man buvo taip apreikšta, jog mūsų tėvų ištarti žodžiai yra tikri, ir taip yra pagal pranašystės dvasią, kuri yra manyje, kuri taip pat yra kaip Dievo Dvasios pasireiškimas.

48 Sakau jums, jog pats žinau, kad ką tik sakysiu jums apie tai, kas įvyks, yra tiesa; ir aš sakau jums, kad žinau, jog Jėzus Kristus ateis, taip, Sūnus, Tėvo Viengimis, pilnas malonės, gailestingumo ir tiesos. Ir štai jis yra tas, kuris ateina paimti pasaulio nuodėmes, taip, nuodėmes kiekvieno žmogaus, kuris tvirtai tiki jo vardą.

49 Ir dabar, sakau jums, kad tai yra atvarka, pagal kurią esu pašauktas, taip, pamokslauti savo mylimiems broliams, taip, ir kiekvienam, kuris gyvena šitoje žemėje; taip, pamokslauti visiems, tiek seniems, tiek ir jauniems, tiek vergams, tiek ir laisviesiems; taip, sakau jums, pagyvenusiems, taip pat vidutinio amžiaus ir augančiai kartai; taip, šaukti jiems, kad jie turi atgailauti ir bužgimti iš naujo.

50 Taip, taip sako Dvasia: Atgailaukite, visi jūs, žemės pakraščiai, nes dangaus karalystė netrukus ateis; taip, Dievo Sūnus ateina savo ašlovėje, savo galybėje, savo didybėje, galioje ir viešpatystėje. Taip, mano mylimi broliai, aš sakau jums, kad Dvasia sako: Štai visos žemės bKaraliaus ir taip pat dangaus Karaliaus šlovė labai greitai sušvis tarp visų žmonių vaikų.

51 Ir taip pat Dvasia sako man, taip, šaukia man galingu balsu, sakydama: Išeik ir sakyk šitiems žmonėms: Atgailaukite, nes jei neatgailausite, jokiu būdu nepaveldėsite adangaus karalystės.

52 Ir vėl sakau jums, Dvasia sako: Štai akirvis pridėtas prie medžio šaknies; todėl kiekvienas medis, kuris neneša gerų vaisių, bus bnukirstas ir įmestas į ugnį, taip, ugnį, kuri negali būti nuslopinta, būtent neužgesinamą ugnį. Štai, ir atmink, Šventasis tai pasakė.

53 Ir dabar, mano mylimi broliai, sakau jums: ar galite paprieštarauti šitiems žodžiams; taip, ar galite jų nepaisyti ir atrypti Šventąjį po savo kojomis; taip, ar galite būti bpasipūtę dėl savo širdžių išdidumo; taip, ar ir toliau dėvėsite cprabangius drabužius ir būsite širdimis prisirišę prie tuščių pasaulio dalykų, prie savo dturtų?

54 Taip, ar ir toliau manysite, jog esate geresni už kitus; taip, ar ir toliau persekiosite savo brolius, kurie nusižemina ir vaikšto pagal šventąją Dievo tvarką, kuria jie buvo atvesti į šią bažnyčią, būdami apašventinti Šventąja Dvasia, ir neša darbus, atitinkančius atgailą?

55 Taip, ir ar jūs ir toliau atsuksite nugarą avargšams ir beturčiams ir nesuteiksite jiems savo turto?

56 Ir galiausiai, visi jūs, kurie ir toliau darysite savo nelabumą, sakau jums, kad tai yra tie, kurie bus nukirsti ir įmesti į ugnį, jeigu skubiai neatgailaus.

57 Ir dabar aš sakau jums, visiems jums, kurie trokštate sekti agerojo ganytojo balsu: išeikite iš nelabųjų ir batsiskirkite, ir nelieskite jų nešvarių dalykų; ir štai jų vardai bus cištrinti, taigi nelabųjų vardai nebus priskaičiuoti prie teisiųjų vardų, idant būtų įvykdytas Dievo žodis, sakantis: Nelabųjų vardai nebus sumaišyti su mano žmonių vardais;

58 nes teisiųjų vardai bus įrašyti gyvenimo aknygoje, ir jiems aš duosiu paveldą savo dešinėje. Ir dabar, mano broliai, ką galite pasakyti prieš tai? Sakau jums, kad neturi reikšmės, ar pasisakote prieš tai, nes Dievo žodis turi būti įvykdytas.

59 Nes kuris ganytojas tarp jūsų, turėdamas daug avių, neprižiūri jų, kad neįsibrautų vilkai ir nesurytų jo kaimenės? Ir štai, jei vilkas įsibrauna į jo kaimenę, argi jis neišveja jo lauk? Taip, ir galiausiai, jei gali, sunaikina jį.

60 Ir dabar, sakau jums, kad gerasis ganytojas šaukia jus; ir jei klausysite jo balso, jis atves jus į savo kaimenę, ir jūs esate jo avys; ir jis įsako jums, kad neleistumėte jokiam plėšriam vilkui įsibrauti tarp jūsų, idant nebūtumėte sunaikinti.

61 Ir dabar, aš, Alma, įsakau jums žodžiais ato, kuris įsakė man, kad stengtumėtės vykdyti žodžius, kuriuos jums kalbėjau.

62 Aš kalbu įsakymo forma jums, kurie priklausote bažnyčiai; o tiems, kurie nepriklauso bažnyčiai, kalbu kvietimo forma, sakydamas: ateikite ir krikštykitės atgailai, kad jūs taip pat galėtumėt valgyti gyvybės amedžio vaisiaus.