Raštai
Almos knyga 33


33 Skyrius

Zenosas mokė, kad žmonės melstųsi ir garbintų visose vietose ir kad teismai yra nugręžti dėl Sūnaus. Zenokas mokė, kad gailestingumas suteiktas dėl Sūnaus. Mozė tyruose buvo iškėlęs Dievo Sūnaus pavaizdą. Apie 74 m. prieš Kristaus gim.

1 Dabar, po to, kai Alma pasakė šiuos žodžius, jie pasiuntė pas jį, norėdami sužinoti, ar jie turėtų tikėti avieną Dievą, kad galėtų gauti tą vaisių, apie kurį jis kalbėjo, arba kaip jie turėtų pasodinti tą bsėklą, arba žodį, apie kurį jis kalbėjo, kuris, pasak jo, turėtų būti pasodintas jų širdyse; arba kokiu būdu jie turėtų pradėti naudoti savo tikėjimą.

2 Ir Alma tarė jiems: Štai, jūs sakėte, jog anegalite garbinti savo Dievo, kadangi esate išmesti iš sinagogų. Bet štai, sakau jums: jeigu manote, kad negalite garbinti Dievo, jūs smarkiai klystate ir jums reikia patyrinėti bRaštus; jeigu manote, kad jie jus to moko, tai jūs jų nesuprantate.

3 Argi neprisimenate skaitę, ką aZenosas, senovės pranašas, sakė apie maldą, arba bgarbinimą?

4 Nes jis sakė: Tu esi gailestingas, o Dieve, nes išgirdai mano maldą, net kai aš buvau tyruose; taip, tu buvai gailestingas, kada aš meldžiausi už tuos, kurie buvo mano apriešai, ir tu atgręžei juos į mane.

5 Taip, o Dieve, ir tu buvai man gailestingas, kai šaukiausi tavęs savo alauke; kada šaukiausi tavęs savo maldoje, ir tu išgirdai mane.

6 Ir dar, o Dieve, kada aš pasukau į savo namus, tu išgirdai mane mano maldoje.

7 Ir kada aš pasukau į savo akambarėlį, o Viešpatie, ir tau meldžiausi, tu išgirdai mane.

8 Taip, tu esi gailestingas savo vaikams, kada jie šaukiasi tavęs, kad išgirstum juos tu, o ne žmonės, ir tu išgirsi juos.

9 Taip, o Dieve, tu buvai gailestingas man ir girdėjai mano maldavimus tavo susirinkimuose.

10 Taip, ir tu taip pat girdėjai mane, kada aš buvau aišmestas lauk ir niekinamas savo priešų; taip, tu išgirdai mano šauksmus ir pykai ant mano priešų, ir aplankei juos savo pyktyje greitu sunaikinimu.

11 Ir tu išgirdai mane dėl mano suspaudimų ir mano nuoširdumo; ir tai dėl savo Sūnaus tu buvai toks gailestingas man, todėl aš šauksiuos tavęs visuose savo suspaudimuose, nes tavyje mano džiaugsmas; nes tu nugręžei savo teismus nuo manęs dėl savo Sūnaus.

12 Ir dabar Alma sakė jiems: Ar tikite šitais aRaštais, parašytais tų, iš senovės?

13 Štai jei tikite, tai turite tikėti tuo, ką pasakė aZenosas; nes štai jis pasakė: Tu nugręžei savo teismus dėl savo Sūnaus.

14 Dabar štai, mano broliai, norėčiau paklausti, ar skaitėte Raštus? Jei skaitėte, tai kaipgi galite netikėti Dievo Sūnumi?

15 Nes aneparašyta, kad Zenosas vienintelis kalbėjo apie tai, bet bZenokas taip pat kalbėjo apie tai.

16 Nes štai jis pasakė: Tu pyksti, o Viešpatie, ant šitų žmonių, kadangi jie nenori suprasti tavo pasigailėjimų, kuriuos tu suteikei jiems dėl savo Sūnaus.

17 Ir dabar, mano broliai, jūs matote, kad antras senovės pranašas paliudijo apie Dievo Sūnų, ir kadangi žmonės nesuprato jo žodžių, jie aužmušė jį akmenimis.

18 Bet štai tai dar ne viskas; šitie ne vieninteliai, kurie kalbėjo apie Dievo Sūnų.

19 Štai apie jį kalbėjo aMozė; taip, ir štai tyruose buvo biškeltas cpavaizdas, kad kiekvienas, kuris žiūrės į jį, galėtų gyventi. Ir daug kas žiūrėjo ir gyveno.

20 Bet mažai kas suprato tų dalykų prasmę, ir tai dėl savo širdžių kietumo. Bet buvo daug tokių, kurie buvo taip užkietėję, kad nepanoro žiūrėti, todėl jie pražuvo. Dabar, jie nepanoro žiūrėti dėl to, kad netikėjo, jog tai juos aišgydys.

21 O mano broliai, jeigu galėtumėt būti išgydyti paprasčiausiai pakeldami savo akis, kad būtumėt išgydyti, argi nedelsdami nepažvelgtumėt, ar geriau užkietintumėt savo širdis dėl netikėjimo ir būtumėt tokie tingūs, kad nepakeltumėt savo akių, savo pražūčiai?

22 Jei taip, vargas ištiks jus; bet jei ne, tai pakelkite savo akis ir apradėkite tikėti Dievo Sūnų, kad jis ateis išpirkti savo žmonių ir kentės, ir mirs, kad bapmokėtų jų nuodėmes; ir kad cprisikels iš mirusiųjų, tuo įgyvendindamas dprikėlimą, tad visi žmonės stos priešais jį, kad būtų teisiami paskutinę ir teismo dieną pagal savo edarbus.

23 Ir dabar, mano broliai, aš noriu, kad šitą žodį jūs apasodintumėt savo širdyse, ir kai jis pradės brinkti, taip pat puoselėkite jį savo tikėjimu. Ir štai jis taps medžiu, baugančiu jumyse nesibaigiančiam gyvenimui. Ir tada teduoda jums Dievas, kad jūsų cnaštos būtų lengvos per jo Sūnaus džiaugsmą. Ir būtent visa tai jūs galite padaryti, jei tik panorėsite. Amen.