Raštai
Almos knyga 28


28 Skyrius

Lamanitai sumušami didžiulėse kautynėse. Nukauta dešimtys tūkstančių. Nelabieji paskiriami į begalinio vargo būseną; teisieji gauna niekada nesibaigiančią laimę. Apie 77–76 m. prieš Kristaus gim.

1 Ir dabar buvo taip, kad po to, kai Amono žmonės buvo įkurdinti aJeršono žemėje ir taip pat bažnyčia buvo įsteigta Jeršono žemėje, o nefitų armijos buvo išstatytos aplink Jeršono žemę, taip, visose Zarahemlos žemės ribose, štai lamanitų armijos atsekė savo brolius į tyrus.

2 Ir taip ten įvyko didžiulės kautynės; taip, netgi tokios, kokių nebuvo žinoma tarp visų šitos žemės žmonių nuo to laiko, kai Lehis paliko Jeruzalę; taip, ir dešimtys tūkstančių lamanitų buvo nužudyti ir plačiai išsklaidyti.

3 Taip, ir tarp Nefio žmonių taip pat buvo daugybė žuvusių; nepaisant to, lamanitai buvo aišvyti ir išsklaidyti, ir Nefio žmonės vėl grįžo į savo žemę.

4 Ir dabar, tai buvo metas, kada didžios aimanos ir dejonės girdėjosi visoje žemėje, tarp visų Nefio žmonių.

5 Taip, verksmas našlių, gedinčių savo vyrų, ir taip pat tėvų, gedinčių savo sūnų, ir dukters, gedinčios savo brolio, taip, brolio, gedinčio savo tėvo; ir taip gedulo verksmas buvo girdimas tarp visų jų, gedinčių savo nukautų giminaičių.

6 Ir dabar tikrai tai buvo liūdna diena; taip, rimties metas ir didelio apasninkavimo bei maldos metas.

7 Ir taip baigiasi teisėjų valdžios Nefio žmonėms penkioliktieji metai;

8 ir tai yra aprašymas apie Amoną ir jo brolius, jų keliones Nefio žemėje, jų kentėjimus šitoje žemėje, jų sielvartus ir jų suspaudimus, ir anesuvokiamą jų džiaugsmą, ir brolių priėmimą bei saugumą Jeršono žemėje. Ir dabar, telaimina Viešpats, visų žmonių Išpirkėjas, jų sielas per amžius.

9 Ir tai yra karų ir kovų tarp nefitų, ir taip pat karų tarp nefitų ir lamanitų aprašymas; ir penkioliktieji teisėjų valdžios metai pasibaigė.

10 Ir laikotarpis nuo pirmųjų iki penkioliktųjų metų atnešė daugelio tūkstančių gyvybių sunaikinimą; taip, jis atnešė baisų kraujo praliejimo reginį.

11 Ir daugelio tūkstančių kūnai paguldyti žemėje, kai tuo tarpu daugelio tūkstančių kitų kūnai apūva krūvose ant žemės veido; taip, ir daugelis tūkstančių bgedi dėl savo giminaičių netekties, kadangi turi priežastį baimintis, kad, pagal Viešpaties pažadus, jie paskirti į begalinio vargo būseną.

12 Tuo tarpu daugelis tūkstančių kitų nuoširdžiai gedi dėl savo giminaičių netekties, tačiau jie džiaugiasi ir džiūgauja viltimi, ir netgi žino, pagal Viešpaties apažadus, kad jie yra pakelti gyventi Dievo dešinėje niekad nesibaigiančios laimės būsenoje.

13 Ir taip matome, kokia didelė yra žmonių anelygybė dėl nuodėmės ir prasižengimo, ir velnio galios, ir tai ateina per gudrius bplanus, kuriuos jis sugalvojo žmonių širdims sugauti.

14 Ir taip mes matome didį šaukimą žmonėms stropiai dirbti Viešpaties avynuogyne; ir taip pat matome rimtą priežastį sielvartauti, ir taip pat džiūgauti – sielvartauti dėl mirties ir nuniokojimų tarp žmonių, ir džiaugtis dėl Kristaus bšviesos gyvenimui.