Raštai
Almos knyga 34


34 Skyrius

Amulekas liudija, jog išgelbėjimo žodis yra Kristuje. Jeigu nebūtų įvykdytas apmokėjimas, visa žmonija turėtų pražūti. Visas Mozės įstatymas nurodo į Dievo Sūnaus auką. Amžinasis išpirkimo planas pagrįstas tikėjimu ir atgaila. Melskite laikinųjų ir dvasinių palaiminimų. Šis gyvenimas yra laikas žmonėms pasiruošti susitikti su Dievu. Su baime priešais Dievą įgyvendinkite savo išgelbėjimą. Apie 74 m. prieš Kristaus gim.

1 Ir dabar buvo taip, kad Alma, pasakęs jiems šiuos žodžius, atsisėdo ant žemės, o aAmulekas pakilo ir pradėjo mokyti juos, sakydamas:

2 Mano broliai, manau, jog neįmanoma, kad nežinotumėt to, kas pasakyta apie atėjimą Kristaus, apie kurį mokėme, kad jis Dievo Sūnus; taip, aš žinau, jog ato buvote gausiai mokomi prieš jums pasitraukiant iš mūsų tarpo.

3 Ir kadangi norėjote, kad mano mylimas brolis apreikštų, ką jums daryti dėl savo suspaudimų; ir jis šiek tiek jums kalbėjo, kad paruoštų jūsų protus, taip, ir jis paragino jus tikėti ir būti kantrius;

4 taip, netgi taip tikėti, kad apasodintumėt žodį savo širdyse, idant išbandytumėt jo gerumą.

5 Ir mes pamatėme, kad didysis klausimas jūsų protuose yra šis: ar žodis yra Dievo Sūnuje ar nebus jokio Kristaus?

6 Ir jūs taip pat pamatėte, kad mano brolis įrodė jums daugeliu pavyzdžių, kad išgelbėjimo ažodis yra Kristuje.

7 Mano brolis pateikė Zenoso žodžius, kad išpirkimas ateina per Dievo Sūnų, ir taip pat Zenoko žodžius, ir taip pat jis kreipėsi į Mozės, kad įrodytų, jog tai yra tikra.

8 Ir dabar, štai aš pats apaliudysiu jums, kad tai yra tikra. Štai, sakau jums, jog aš žinau, kad Kristus ateis tarp žmonių vaikų ant savęs paimti savo žmonių prasižengimų ir kad jis bapmokės pasaulio nuodėmes; nes Viešpats Dievas pasakė tai.

9 Nes būtina, kad būtų įvykdytas aapmokėjimas; nes pagal didįjį amžinojo Dievo bplaną turi būti įvykdytas apmokėjimas, antraip visa žmonija neišvengiamai pražus; taip, visi yra užkietinti; taip, visi cnupuolę ir prapuolę, ir turėtų pražūti, jei ne apmokėjimas, kuris būtinai turi būti įvykdytas.

10 Nes būtina, kad būtų didžioji ir paskutinė aauka; taip, ne žmogaus auka, ne gyvulio, ne kokio nors paukščio, nes tai nebus žmogaus auka; bet tai turi būti bberibė ir amžina cauka.

11 Dabar, nėra nė vieno žmogaus, galinčio paaukoti savo kraują, kuris apmokėtų kito nuodėmes. Dabar, jei žmogus nužudo, štai argi mūsų įstatymas, kuris yra ateisingas, atima jo brolio gyvybę? Sakau jums: ne.

12 Bet įstatymas reikalauja gyvybės to, kuris anužudė; todėl niekas, kas neprilygsta beribiam apmokėjimui, nėra pakankama auka už pasaulio nuodėmes.

13 Todėl būtina, kad būtų didžioji ir paskutinė auka, ir tada baigsis, arba reikėtų, kad abaigtųsi, kraujo praliejimas; tada Mozės bįstatymas bus įvykdytas; taip, visa tai bus įvykdyta, kiekviena raidelė ir brūkšnelis, ir niekas nebus pranykę.

14 Ir štai čia visa aįstatymo bprasmė, kiekvienai dalelytei nurodant į tą didžiąją ir paskutinę cauką; ir ta didžioji ir paskutinė auka bus Dievo Sūnus, taip, beribė ir amžina.

15 Ir taip jis atneš aišgelbėjimą visiems tiems, kurie tikės jo vardą; ir tai yra šitos paskutinės aukos tikslas – įgyvendinti gailestingumo vidų, kuris pergali teisingumą ir sukuria pagrindą žmonėms turėti tikėjimą atgailai.

16 Ir taip agailestingumas gali patenkinti bteisingumo reikalavimus ir apglėbia juos saugančiomis rankomis, kai tuo tarpu tas, kuris nepanaudoja tikėjimo atgailai, yra atidengtas visam cteisingumo reikalavimų įstatymui; todėl tik tam, kuris turi tikėjimą atgailai, įvykdomas didysis ir amžinas išpirkimo dplanas.

17 Todėl teduoda jums Dievas, mano broliai, kad jūs pradėtumėte naudoti savo atikėjimą atgailai, kad pradėtumėte bšauktis jo švento vardo, kad jis pasigailėtų jūsų.

18 Taip, šaukitės jo, kad pasigailėtų; nes jis yra galingas išgelbėti.

19 Taip, nusižeminkite ir nepaliaujamai melskitės jam.

20 Šaukitės jo, kada esate savo laukuose, taip, dėl visų savo kaimenių.

21 aŠaukitės jo savo namuose, taip, dėl visų savo namiškių, tiek ryte, tiek vidurdienį, tiek ir vakare.

22 Taip, šaukitės jo prieš savo priešų galią.

23 Taip, ašaukitės jo prieš bvelnią, kuris yra viso cteisumo priešas.

24 Šaukitės jo dėl savo laukų pasėlių, kad jų dėka galėtumėte klestėti.

25 Šaukitės dėl savo laukų kaimenių, kad jos didėtų.

26 Bet tai dar ne viskas; jūs turite išlieti savo sielą savo akambarėlyje ir savo slaptavietėje, ir savo tyruose.

27 Taip, ir kada jūs nesišaukiate Viešpaties, tebūna jūsų aširdys bkupinos, nuolat linkusios melstis jam dėl savo gerovės ir dėl gerovės tų, kurie yra aplink jus.

28 Ir dabar štai, mano mylimi broliai, sakau jums: nemanykite, jog tai viskas; nes jei visa tai padarę pavarysite abeturtį ir nuogą, neaplankysite ligoto ir prislėgto, ir turėdami bneduosite savo turto tiems, kurie skursta – sakau jums: jeigu nieko šito nedarysite, štai jūsų cmalda yra dbergždžia ir nieko jums nepadės, ir jūs esate kaip veidmainiai, kurie išsižada tikėjimo.

29 Todėl jei neprisimenate atikrosios meilės, jūs esate atmatos, kurias grynintojai išmeta lauk (kadangi jos nieko nevertos) ir kurios trypiamos po žmonių kojomis.

30 Ir dabar, mano broliai, aš norėčiau, kad po to, kai gavote tiek daug liudijimų, matydami, kad Šventieji Raštai liudija apie tai, eitumėte ir neštumėte atgailos avaisių.

31 Taip, norėčiau, kad eitumėt ir daugiau nebeužkietintumėt savo širdžių; nes štai, dabar jūsų aišgelbėjimo metas ir diena; ir todėl jei atgailausite ir neužkietinsite savo širdžių, didysis išpirkimo planas nedelsiant bus įvykdytas jums.

32 Nes štai šitas gyvenimas yra laikas žmonėms apasiruošti susitikti su Dievu; taip, štai šito gyvenimo diena yra diena žmonėms atlikti savo darbus.

33 Ir dabar, kaip jau sakiau prieš tai, kadangi turėjote tiek daug liudijimų, aš maldauju jus, kad aneatidėliotumėte savo batgailos dienos pabaigai; nes po šitos gyvenimo dienos, kuri duota mums pasiruošti amžinybei, štai, jeigu mes deramai neišnaudosime savo laiko šiame gyvenime, ateis ctamsos dnaktis, kurioje jokio darbo nebus galima atlikti.

34 Kada būsite atvesti į tą baisią alemtingą valandą, jūs negalėsite pasakyti: Aš atgailausiu; aš sugrįšiu pas savo Dievą. Ne, jūs negalėsite to pasakyti; nes ta pati dvasia, kuri valdys jūsų kūną tuo metu, kai išeisite iš šito gyvenimo, ta pati dvasia turės galią valdyti jūsų kūną tame amžinajame pasaulyje.

35 Nes štai, jei atidėliojote savo atgailos dieną net iki mirties, štai, jūs tapote apajungti velnio dvasiai, ir jis bužantspaudavo jus esant jo; todėl Viešpaties Dvasia pasitraukė nuo jūsų ir neturi vietos jumyse, ir velnias turi visą galią jums; ir tokia yra nelabųjų galutinė būsena.

36 Ir tai aš žinau, kadangi Viešpats pasakė, jog jis negyvena anešventose šventyklose, bet gyvena bteisiųjų širdyse; taip, ir jis taip pat pasakė, kad teisieji atsisės jo karalystėje, kad daugiau nebeišeitų; bet jų apdarai bus išbalinti Avinėlio krauju.

37 Ir dabar, mano mylimi broliai, aš trokštu, kad jūs tai prisimintumėt ir aįgyvendintumėte savo išgelbėjimą su baime priešais Dievą ir kad daugiau nebeneigtumėt Kristaus atėjimo;

38 kad daugiau anebekovotumėte prieš Šventąją Dvasią, bet kad priimtumėt ją ir priimtumėt Kristaus bvardą; kad nusižemintumėt net iki dulkių ir cgarbintumėte Dievą dvasia ir tiesa, kur bebūtumėt; ir kad gyventumėte, kasdien ddėkodami už daugybę pasigailėjimų ir palaiminimų, kuriuos jis teikia jums.

39 Taip, ir aš taip pat raginu jus, mano broliai, nuolat askirti dėmesį maldai, kad nebūtumėte nuklaidinti velnio bpagundų, kad jis nepergalėtų jūsų, kad netaptumėt jo pavaldiniais paskutiniąją dieną; nes štai jis neatlygina jums cniekuo geru.

40 Ir dabar, mano mylimi broliai, norėčiau paraginti jus būti akantrius ir iškęsti visokius suspaudimus; kad bneburnotumėte prieš tuos, kurie išmeta jus dėl jūsų nepaprasto skurdo, idant netaptumėte nusidėjėliais kaip jie;

41 bet kad būtumėte kantrūs ir kęstumėte tuos suspaudimus su tvirta viltimi, kad vieną dieną ilsėsitės nuo visų savo suspaudimų.