Písma
Alma 23


Kapitola 23

Je vyhlásená náboženská sloboda – Lámániti v siedmich krajinách a mestách sú obrátení – Nazývajú sa Anti-Nefi-Lechíti a sú oslobodení od prekliatia – Amalekiti a Amuloniti odmietajú pravdu. Okolo roku 90–77 pred Kr.

1 Hľa, teraz, stalo sa, že kráľ Lámánitov vyslal medzi všetok ľud svoj prehlásenie, aby nekládli ruky svoje na Ammóna či Árona, či Omnera, či Himniho, ani na žiadneho z ich bratov, ktorí pôjdu kážuc slovo Božie, nech už sú na akomkoľvek mieste v ktorejkoľvek časti ich krajiny.

2 Áno, vyslal medzi nich nariadenie, aby na nich nekládli ruky svoje, aby ich nezviazali alebo neuvrhli do väzenia; ani aby po nich nepľuli ani ich nebili, ani nevyvrhovali zo synagóg svojich, ani ich nebičovali; ani aby ich nekameňovali, ale že majú mať voľný prístup do ich domovov, a tiež do ich chrámov a do ich svätýň.

3 A tak mohli ísť a kázať slovo podľa priania svojho, lebo kráľ bol obrátený k Pánovi i celý dom jeho; takže vyslal po krajine prehlásenie k ľudu svojmu, aby slovo Božie nemalo žiadnu prekážku, ale aby sa mohlo šíriť po celej krajine, aby ľud jeho mohol byť presvedčený o zlovoľných tradíciách otcov svojich a aby mohli byť presvedčení, že sú všetci bratia a že nemajú vraždiť ani plieniť, ani kradnúť, ani nemajú páchať cudzoložstvo, ani nemajú páchať žiadnu zlovoľnosť.

4 A teraz, stalo sa, že keď kráľ vyslal toto prehlásenie, Áron a bratia jeho chodili od mesta k mestu a od jedného domu uctievania k druhému, zakladajúc cirkvi a vysväcujúc kňazov a učiteľov po celej krajine medzi Lámánitmi, aby medzi nimi kázali a učili slovo Božie; a tak začali mať veľký úspech.

5 A tisíce boli privedené k poznaniu Pána, áno, tisíce boli privedené k tomu, aby verili v tradície Nefitov; a boli učení o záznamoch a proroctvách, ktoré boli dané až do terajšej doby.

6 A tak isto, akože žije Pán, tak isto toľko, koľko uverilo, či toľko, koľko bolo privedených k poznaniu pravdy kázaním Ammóna a bratov jeho podľa ducha zjavenia a proroctva, a moci Božej pôsobiacej skrze nich zázraky – áno, hovorím vám, akože žije Pán, toľko Lámánitov, koľko uverilo v ich kázanie a bolo obrátených k Pánovi, nikdy neodpadlo.

7 Lebo sa stali spravodlivým ľudom; zložili zbrane vzbury svojej, takže už nikdy viac proti Bohu nebojovali, ani proti žiadnemu z bratov svojich.

8 Teraz, toto sú , ktorí boli obrátení k Pánovi:

9 Ľud Lámánitov, ktorý bol v krajine Izmael;

10 A tiež ľud Lámánitov, ktorý bol v krajine Middoni;

11 A tiež ľud Lámánitov, ktorý bol v meste Nefi;

12 A tiež ľud Lámánitov, ktorý bol v krajine Šilom a ktorý bol v krajine Šemlon, a v meste Lemúél, a v meste Šimnilom.

13 A toto sú mená miest Lámánitov, ktoré boli obrátené k Pánovi; a toto sú tí, ktorí zložili zbrane vzbury svojej, áno, všetky vojnové zbrane svoje; a tí všetci boli Lámániti.

14 A Amalekiti obrátení neboli, iba jediný; ani žiadny z Amulonitov; ale zatvrdzovali srdcia svoje, a tiež srdcia Lámánitov v onej časti krajiny, kde prebývali, áno, a vo všetkých dedinách svojich a vo všetkých mestách svojich.

15 Takže, vymenovali sme všetky mestá Lámánitov, v ktorých činili pokánie a prišli k poznaniu pravdy, a boli obrátení.

16 A teraz, stalo sa, že kráľ a tí, ktorí boli obrátení, si priali, aby mali meno, aby tým mohli byť odlíšení od bratov svojich; takže sa kráľ radil s Áronom a s mnohými ich kňazmi o mene, ktoré by na seba mali vziať, aby mohli byť odlíšení.

17 A stalo sa, že sa nazvali Anti-Nefi-Lechíti; a boli nazývaní týmto menom a neboli už nazývaní Lámánitmi.

18 A začali byť veľmi pracovitým ľudom; áno, boli priateľskí k Nefitom; takže nadviazali s nimi priateľstvo a prekliatie Božie ich už neprenasledovalo.