2 Nephi 9

Kapittel 9

Jakob forklarer at jødene vil samles i alle sine lovede land – Forsoningen forløser mennesket fra fallet – De dødes legemer vil komme frem fra graven, og deres ånder fra helvete og fra paradis – De vil bli dømt – Forsoningen frelser fra død, helvete, djevelen og uendelig pine – De rettferdige vil frelses i Guds rike – Straff for synder beskrives – Israels Hellige er portens vokter. Ca. 559–545 f.Kr.

1 Og nå, mine elskede brødre, jeg har lest dette så dere kan kjenne til de Herrens apakter som han har inngått med hele Israels hus,

2 og at han har talt til jødene ved sine hellige profeters munn helt fra begynnelsen og nedover fra generasjon til generasjon, inntil den tid kommer da de skal aføres tilbake til Guds sanne kirke og hjord, når de skal bsamles hjem til sine carveland og skal slå seg ned i alle sine lovede land.

3 Se, mine elskede brødre, jeg taler disse ting til dere så dere kan fryde dere og aløfte deres hoder for evig på grunn av de velsignelser som Gud Herren skal gi til deres barn.

4 For jeg vet at mange av dere har gransket mye for å få vite om ting som skal skje. Derfor vet jeg at dere vet at vårt kjød må tæres bort og dø. Likevel skal vi i våre alegemer se Gud.

5 Ja, jeg vet at dere vet at han i legemet skal vise seg for dem som bor i Jerusalem hvor vi kom fra, for det er nødvendig at det skjer blant dem. For det tilkommer den store aSkaper å bli underlagt mennesket i kjødet og dø for balle mennesker, så alle mennesker kan bli underlagt ham.

6 For likesom døden er kommet til alle mennesker for å oppfylle aden store Skapers barmhjertige plan, må det nødvendigvis være en kraft til boppstandelse, og oppstandelsen må nødvendigvis komme til mennesket på grunn av cfallet, og fallet kom på grunn av overtredelse. Og fordi menneskene falt, ble de davskåret fra Herrens nærhet.

7 Derfor må det nødvendigvis være en aaltomfattende bforsoning, for hvis det ikke skulle være en altomfattende forsoning, kunne ikke denne forkrenkelighet iklé seg uforkrenkelighet. Den cførste dom som kom over mennesket, måtte derfor nødvendigvis ha dbestått og vart evindelig, og hvis så var, måtte dette kjød ha blitt lagt ned for å råtne og smuldre til sin moder jord for aldri mer å oppstå.

8 O, Guds avisdom, bbarmhjertighet og cnåde! For se, hvis dkjødet aldri mer skulle oppstå, måtte våre ånder bli underlagt den engel som efalt fra den evige Guds nærhet og ble fdjevelen, for aldri mer å oppstå.

9 Og våre ånder måtte ha blitt lik ham, og vi ville ha blitt djevler, en adjevels engler, for å bli bavskåret fra vår Guds nærhet og for å bo hos cløgnens far, ulykkelige som han selv, ja, hos det vesen som ddåret våre første foreldre, som eforvandler seg til nesten en flysets engel og oppegger menneskenes barn til ghemmelige mordsammensvergelser og alle slags hemmelige mørkets gjerninger.

10 Hvor stor er ikke vår Guds godhet, han som bereder en vei så vi kan slippe bort fra dette grufulle uhyres favntak, ja, det uhyre, adød og bhelvete som jeg kaller legemets død og også åndens død.

11 Og på grunn av vår Guds, Israels Helliges, vei til abefrielse skal den bdød jeg har omtalt som er den timelige eller gravens død, frigi sine døde.

12 Og den adød som jeg har omtalt som er den åndelige død, en åndelig død som er bhelvete, skal frigi sine døde. Derfor må død og helvete frigi sine døde. Helvete må frigi sine fangne ånder, og graven må frigi sine fangne legemer, og menneskenes legemer og cånder vil bli dgjenforenet med hverandre, og dette skjer ved Israels Helliges kraft til oppstandelse.

13 Hvor stor er ikke vår aGuds plan! For på den annen side må Guds bparadis frigi de rettferdiges ånder, og graven frigi de rettferdiges legemer. Ånd og legeme er igjen cføyet sammen, og alle mennesker blir uforkrenkelige og dudødelige, og de er levende sjeler som har en efullkommen fkunnskap likesom oss i kjødet, bortsett fra at vår kunnskap skal være fullkommen.

14 Derfor skal vi ha en fullkommen akunnskap om all vår bskyld og vår urenhet og vår cnakenhet, og de rettferdige skal ha en fullkommen kunnskap om sin glede og sin drettferdighet og være eikledd frenhet, ja, grettferdighetens kappe.

15 Og det skal skje at når alle mennesker har gått over fra denne første død til liv, ettersom de er blitt udødelige, må de stå for Israels Helliges adomstol, og så kommer bdommen, og så må de dømmes ifølge Guds hellige dom.

16 Og visselig, så sant Herren lever, for Gud Herren har sagt det, og det er hans evige aord som ikke kan bforgå, skal de som er rettferdige, fremdeles være rettferdige, og de som er curene, skal dfremdeles være urene. De som er urene, er derfor edjevelen og hans engler, og de skal gå bort til den fevige ild som er beredt for dem. Og deres pine er som en gsjø av ild og svovel, hvis flamme stiger opp evindelig og alltid og aldri tar slutt.

17 O vår Guds storhet og arettferdighet! For han virkeliggjør alle sine ord, og de har gått ut av hans munn, og hans lov må oppfylles.

18 Men se, de rettferdige, de ahellige som tilhører Israels Hellige, de som har trodd på Israels Hellige, de som har båret verdens mange bkors og har foraktet dens skam, de skal carve dGuds rike, som var beredt for dem efra verdens grunnvoll ble lagt, og deres glede skal for fevig være fullkommen.

19 O vår Guds, Israels Helliges, store barmhjertighet! For han abefrir sine hellige fra det bgrufulle uhyre djevelen og døden og chelvete og ildsjøen som brenner med svovel, som er uendelig pine.

20 Hvor stor er ikke vår Guds ahellighet! For han bvet alle ting, og det er ikke noe som han ikke vet.

21 Og han kommer til verden for å afrelse alle mennesker hvis de vil lytte til hans røst. For se, han lider alle menneskers smerter, ja, hver levende skapnings bsmerter, både menns, kvinners og barns som tilhører cAdams familie.

22 Og han lider dette så oppstandelsen kan få virkning for alle mennesker, så alle kan stå for ham på den store dommens dag.

23 Og han befaler alle mennesker at de må aomvende seg og bli bdøpt i hans navn og ha fullkommen tro på Israels Hellige, ellers kan de ikke bli frelst i Guds rike.

24 Og hvis de ikke vil omvende seg og tro på hans anavn og bli døpt i hans navn og bholde ut til enden, må de bli cfordømt. For Gud Herren, Israels Hellige, har sagt det.

25 Derfor har han gitt en alov, og hvor bingen lov er gitt, er det ingen straff, og hvor ingen straff er, er det ingen fordømmelse. Og hvor ingen fordømmelse er, har Israels Helliges barmhjertighet krav på dem på grunn av forsoningen, for de er befridd ved hans kraft.

26 For aforsoningen oppfyller hans brettferdighets krav på alle dem som cikke ble dgitt loven, så de blir befridd fra det grufulle uhyre, døden og helvete og djevelen og sjøen av ild og svovel, som er uendelig pine. Og de føres tilbake til den Gud som ga dem elivsånde og som er Israels Hellige.

27 Men ve den som har fått aloven, ja, som har alle Guds bud likesom oss, og som overtrer dem og sløser bort sin prøvetids dager, for hans tilstand er forferdelig!

28 Hvor listig er ikke den ondes aplan! Hvor bselvgode, skrøpelige og tåpelige er ikke menneskene. Når de er clærde, tror de at de er dvise og lytter ikke til eGuds råd, for de setter det til side og innbiller seg at de vet alt best selv. Derfor er deres visdom tåpelighet, og den gavner dem ikke, og de skal forgå.

29 Men det er godt å være lærd hvis man alytter til Guds bråd.

30 Men ve de arike som er rike på det som er av verden. For ettersom de er rike, forakter de de bfattige og forfølger de saktmodige, og deres hjerter dveler ved deres skatter. Derfor er deres skatt deres gud, og se, deres skatt skal gå til grunne sammen med dem selv.

31 Og ve de døve som ikke vil ahøre, for de skal gå til grunne.

32 Ve de blinde som ikke vil se, for de skal også gå til grunne.

33 Ve de uomskårne av hjertet, for kunnskapen om deres misgjerninger skal slå dem på den siste dag.

34 Ve aløgneren, for han skal styrtes ned til bhelvete.

35 Ve morderen som adreper med overlegg, for han skal b.

36 Ve dem som bedriver ahor, for de skal styrtes ned til helvete.

37 Ja, ve dem som atilber avguder, for djevelen over alle djevler fryder seg over dem.

38 Og endelig, ve alle dem som dør i sine synder, for de skal avende tilbake til Gud og se hans ansikt og forbli i sine synder.

39 Mine elskede brødre, husk hvor forferdelig det er å begå en overtredelse mot Den Hellige Gud og også hvor forferdelig det er å gi etter for den alistiges forlokkelser. Husk at å være bkjødeligsinnet er cdød, og å være åndeligsinnet er devig eliv.

40 Mine elskede brødre, lån øre til mine ord. Husk Israels Helliges storhet. Si ikke at jeg har talt strengt til dere. Gjør dere det, vil dere håne asannheten, for jeg har talt deres Skapers ord. Jeg vet at sannhetens ord er bstrenge mot all urenhet, men de rettferdige frykter dem ikke, for de elsker sannheten og skjelver ikke.

41 Mine elskede brødre, akom til Herren, Den Hellige. Husk at hans stier er rettferdige. Se, bveien for menneskene er csmal, men den ligger i rett kurs foran dem, og dportens vokter er Israels Hellige, og han holder ingen tjener der. Og det finnes ingen annen vei enn gjennom porten, for han kan ikke bedras, for Gud Herren er hans navn.

42 Og for den som banker på, vil han lukke opp. Og de avise og de lærde og de som er rike og som er boppblåste på grunn av sin lærdom og sin visdom og sine rikdommer, ja, dem er det han forakter. Og hvis de ikke legger disse ting bort og betrakter seg som ctåper for Gud og bøyer seg i dyp dydmykhet, vil han ikke åpne for dem.

43 Men det som hører de vise og forstandige til, ja, den lykke som er beredt for de hellige, skal askjules for dem for evig.

44 Mine elskede brødre, husk mine ord. Se, jeg tar av meg mine klær, og jeg ryster dem foran dere. Jeg ber min frelses Gud om at han gransker meg med sitt aaltseende blikk. Derfor skal dere vite på den siste dag, når alle mennesker skal dømmes for sine gjerninger, at Israels Gud var vitne til at jeg brystet deres misgjerninger fra min sjel, og at jeg står og skinner for ham og er cfri for deres blod.

45 Mine elskede brødre, vend bort fra deres synder, ryst av hans alenker som vil binde dere fast, og kom til den Gud som er deres frelses bklippe.

46 Bered deres sjeler for den herlige dag, ja, adommens dag, når brettferdighet skal tildeles de rettferdige, så dere kan slippe å trekke dere tilbake i en grusom angst, så dere kan slippe å ha en fullkommen erindring om deres grusomme cskyld og bli tvunget til å utbryte: Hellig, hellig er dine dommer, du Herre dallmektige Gud, men jeg kjenner min skyld. Jeg overtrådte din lov, og mine overtredelser er mine, og djevelen har fått makt over meg, og jeg er et bytte for hans grusomme elendighet.

47 Men se, mine brødre, er det nødvendig for meg å vekke dere til en grufull erkjennelse av disse ting? Ville jeg opprøre deres sjeler hvis deres sinn var rent? Ville jeg tale klart for dere ifølge sannhetens klarhet hvis dere var fri for synd?

48 Se, hvis dere var hellige, ville jeg tale til dere om hellighet, men fordi dere ikke er hellige og dere betrakter meg som en lærer, må jeg nødvendigvis aundervise dere om følgene av bsynd.

49 Se, min sjel avskyr synd, og mitt hjerte fryder seg ved rettferdighet, og jeg vil aprise min Guds hellige navn.

50 Kom, mine brødre, alle som tørster, kom til avannene. Og den som ingen penger har, kom og kjøp og spis, ja, kom og kjøp vin og melk uten bpenger og uten å betale.

51 Bruk derfor ikke penger på det som er uten verdi, eller deres aarbeide på det som ikke tilfredsstiller. Lytt oppmerksomt til meg, og husk de ord som jeg har talt, og kom til Israels Hellige og bnyt det som ikke forgår og heller ikke kan forderves, og la deres sjel fryde seg i rikt monn.

52 Se, mine elskede brødre, husk deres Guds ord. Be stadig til ham om dagen, og gi atakk til hans hellige navn om natten. La deres hjerter fryde seg.

53 Og se, hvor store er ikke Herrens apakter, og hvor stor er ikke hans velvilje mot menneskenes barn. Og på grunn av sin storhet og sin bnåde og barmhjertighet har han lovet oss at vår ætt ikke skal bli fullstendig ødelagt i kjødet, men at han vil bevare den. Og i fremtidige generasjoner skal den bli en rettferdig cgren av Israels hus.

54 Og nå, mine brødre, jeg har mer å si dere, men i morgen vil jeg fortelle dere resten av mine ord. Amen.