2010–2019
“Usa Ka Panig-ingnan ang Akong Gihatag Kaninyo”
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

“Usa Ka Panig-ingnan ang Akong Gihatag Kaninyo”

Elder Richard G. Scott

Ang labing maayong panig-ingnan kinsa nabuhi dinhi sa kalibutan mao ang atong Manluluwas, si Jesukristo. … Nagdapit Siya kanato sa pagsunod sa Iyang hingpit nga panig-ingnan.

Samtang namalandong ko sa akong katungdanan sa pagpakigbahin sa ebanghelyo, ako naghunahuna og maayo sa akong mga minahal kansang malumo nga mga impluwensya nakatabang nga makaplagan ang balaang giya para sa akong espiritwal nga pag-uswag. Sa importanting bahin sa akong kinabuhi, ang Amahan sa Langit mipanalangin kanako og tawo kinsa igong miamuma nako sa paggiya sa akong mga pagpili sa tukma nga direksyon. Ilang gisunod kining mga pulong sa Manluluwas: “Kay usa ka panig-ingnan ang akong gihatag kaninyo, aron nga kamo usab kinahanglan nga magabuhat sama sa akong gibuhat kaninyo.”1

Sa bata pa ako, ang akong amahan dili miyembro sa Simbahan ug ang akong inahan nahimong dili aktibo. Nagpuyo kami sa Washington, D.C., ug ang mga ginikanan sa akong inahan nagpuyo og 2,500 ka milya (4,000 km) gikan sa estado sa Washington. Pipila ka bulan human sa akong ikawalong adlaw nga natawhan, si Lola Whittle milatas sa nasud sa pagbisita namo. Si Lola nabalaka nga ako ni ang akong magulang nga lalaki wala mabunyagi. Wala ako mahibalo unsay iyang gisulti ngadto sa akong mga ginikanan mahitungod niini, apan ako nasayud nga usa ka buntag gidala niya ang akong igsoong lalaki ug ako ngadto sa parke ug mipakigbahin kanamo sa iyang mga pagbati mahitungod sa importansya nga mabunyagan ug sa pagsimba kanunay. Wala ko makahinumdom sa partikular nga mga pulong nga iyang gisulti, apan kini nakatandog sa akong kasingkasing, ug sa wala madugay ang akong igsoong lalaki ug ako gibunyagan.

Si Lola mipadayon sa pagsuporta kanamo. Kahinumdom ko nga kon ang akong igsoong lalaki o ako mamulong sa simbahan, teleponohan namo siya alang sa pipila ka sugyot. Sulod sa pipila ka adlaw usa ka sinulat nga pakigpulong moabut pinaagi sa koreyo. Sa wala madugay ang iyang mga sugyot nausab nga outline na lang nga nagkinahanglan og dugang nga paningkamot sa among bahin.

Si Lola migamit og igo lang kaisug ug pagtahud aron pagtabang sa among amahan nga makaila sa importansya sa paghatud namo sa simbahan para sa among mga miting. Sa tukma kaayong paagi, mitabang siya namo nga among mabati ang kaimportante sa ebanghelyo sa among kinabuhi.

Labing importante, nahibalo kami nga si Lola nahigugma namo ug siya nahigugma sa ebanghelyo. Siya talagsaon kaayo nga panig-ingnan! Mapasalamaton kaayo ko sa pagpamatuod nga iyang gipakigbahin nako niadtong batan-on pa ko. Ang iyang impluwensya miusab sa direksyon sa akong kinabuhi para sa mahangturong kaayuhan.

Sa wala madugay, sa hapit na ko mogradwar sa unibersidad, nahigugma ko sa usa ka matahum nga batan-ong babaye nga ginganlan og Jeanene Watkins. Nagtuo ko nga siya misugod sa pagbaton og lawom nga pagbati usab para nako. Usa ka gabii dihang nag-istoryahanay mi mahitungod sa umaabut, mabinantayon niyang gisal-ot sa diskusyon ang usa ka pahayag nga nakausab sa akong kinabuhi sa hangtud. Miingon siya, “Kon ako magminyo, ngadto kini sa usa ka matinud-anong returned missionary diha sa templo.”

Wala kaayo ko maghunahuna mahitungod sa misyon kaniadto. Nianang gabhiuna ang akong kadasig sa paghunahuna nga moserbisyo sa misyon nausab gayud. Miuli ko sa balay, ug ako walay nay laing mahunahuna pa. Wala ko makatulog sa tibuok gabii. Wala gyud ko ka-focus sa akong pag-eskwela sa sunod nga adlaw. Human sa daghang mga pag-ampo mihukom ko nga makigkita sa akong bishop ug gisugdan akong pag-apply og misyon.

Si Jeanene wala gayud misugo nako nga magmisyon para niya. Gihigugma ko niya igo nga gipakigbahin ang iyang konbiksyon ug dayon gihatagan ko og oportunidad sa pagpili sa direksyon sa akong kinabuhi. Kaming duha miserbisyo og misyon ug sa wala madugay kami na-sealed sa templo. Ang kaisug ug pasalig ni Jeanene ngadto sa iyang tinuohan nakahimo sa tanang kalainan sa among kinabuhi. Ako nakasiguro nga dili unta namo makaplagan ang kalipay nga among natagamtam kon wala ang iyang lig-on nga pagtuo sa baruganan sa pagserbisyo og una sa Ginoo. Siya maayo kaayo, matarung nga panig-ingnan!

Sila ni Lola Whittle ug Jeanene igo nga nahigugma nako sa pagpakigbahin sa ilang konbiksyon nga ang mga ordinansa sa ebanghelyo ug ang pagserbisyo sa Amahan sa Langit makapanalangin sa akong kinabuhi. Walay usa kanila mipugos nako o mipabati nako og dili maayo kabahin sa akong pagkatawo. Sila simpleng nahigugma nako ug sa Amahan sa Langit. Silang duha nahibalo nga Siya makahimo og daghan sa akong kinabuhi kaysa akong mahimo sa akong kaugalingon. Sila maisugong mitabang nako sa mahigugmaong paagi nga makaplagan ang dalan sa dakong kalipay.

Unsaon natong tanan nga mahimong dako nga impluwensya? Kinahanglan gyud natong sigurohon nga sinserong higugmaon kadtong atong gusto nga tabangan sa pagkamatarung aron sila makapalambo og pagsalig diha sa gugma sa Dios. Sa kalibutan, para sa kadaghanan ang unang hagit sa pagdawat sa ebanghelyo mao ang pagpalambo og pagtuo diha sa Amahan sa Langit, kinsa hingpit nga nahigugma nila. Mas sayon palambuon kana nga pagtuo kon sila adunay mga higala o sakop sa pamilya kinsa naghigugma kanila sa susamang paagi.

Ang pagpabati nila nga sila makasalig sa inyong gugma makatabang nila sa pagpalambo og pagtuo sa gugma sa Dios. Dayon pinaagi sa inyong mahigugmaon, manggihunahunaong pagpakig-istorya, ang ilang kinabuhi mapanalanginan pinaagi sa pagpakigbahin nila sa mga leksyon nga inyong nakat-unan, mga kasinatian nga nasinati ninyo, ug mga baruganan nga inyong gisunod aron makakaplag og solusyon sa inyong mga kalisdanan. Ipakita ang inyong sinserong interes sa ilang kaayohan; dayon ipakigbahin ang inyong pagpamatuod sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Makatabang kamo sa daghang paagi pinasikad diha sa baruganan ug doktrina. Awhaga kadtong inyong gihigugma sa pagpaninguha sa pagsabut unsay gusto sa Ginoo nga ilang buhaton. Usa ka paagi sa paghimo niini mao ang pagpangutana nila og pangutana nga makahunahuna sila ug dayon paghatag nila og igong panahon—mga oras, mga adlaw, mga bulan, o sobra pa—sa pagpamalandong ug sa pagpangita sa mga tubag nga sila-sila lang. Mahimong tabangan ninyo sila nga mahibalo unsaon pag-ampo ug unsaon pag-ila sa mga tubag sa ilang mga pag-ampo. Tabangi sila nga mahibalo nga ang mga kasulatan importanting tinubdan sa pagdawat ug pag-ila sa mga tubag. Nianang paagiha kamo nakatabang nila sa pag-andam sa umaabut nga mga oportunidad ug mga hagit.

Ang katuyoan sa Dios mao “ang pagpahinabo sa pagka-imortal ug sa kinabuhi nga dayon sa tawo.”2 Kana importante sa tanan natong gibuhat. Usahay kita malinga og maayo sa mga butang nga madanihon o malambigit sa kalibutanong mga responsibilidad nga wala na kita maka-focus sa mga tumong sa Dios. Samtang kamo kanunay nga nag-focus sa inyong kinabuhi diha sa labing importanting mga baruganan, makabaton mo og pagsabut sa unsay inyong pagabuhaton, ug kamo mohimo og daghan pa para sa katuyoan sa Ginoo ug kalipay para sa inyong kaugalingon.

Kon inyong i-focus inyong kinabuhi sa sukaranang mga baruganan sa plano sa kaluwasan, mas maka-focus mo sa pagpakigbahin sa inyong nahibaloan tungod kay inyong nasabtan ang mahangturong importansya sa mga ordinansa sa ebanghelyo. Kamo mopakigbahin unsay inyong nahibaloan sa paagi nga makaawhag sa inyong mga higala nga gustong malig-on sa espirituhanong paagi. Kamo motabang sa inyong mga minahal nga mopasalig sa pagsunod sa Iyang mga sugo ug sa pagdala diha kanila sa pangalan ni Jesukristo.

Hinumdumi nga ang pagkakabig sa mga indibidwal tipik lamang sa buhat. Kanunay tinguhaa ang paglig-on sa mga pamilya. Pagtudlo uban ang panan-awon sa kaimportante sa mga pamilya nga ma-sealed sa templo. Sa ubang pamilya kini mahimong modangat og daghang tuig. Ingon niana ang nahitabo sa akong mga ginikanan. Daghang tuig human ko mabunyagi, akong amahan nabunyagan, ug sa wala madugay ang akong pamilya na-sealed sa templo. Ang akong amahan miserbisyo isip sealer diha sa templo, ug ang akong inahan miserbisyo uban niya. Kon kamo adunay mahangturong panglantaw nga naglakip sa mga ordinansa sa sealing diha sa templo, kamo makatabang sa pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta.

Hinumdumi, ang paghigugma kanila mao ang gamhanang pundasyon sa pag-impluwensya niadtong gusto ninyong tabangan. Ang impluwensya sa akong Lola Whittle ug sa akong asawa, si Jeanene, wala untay kapuslanan kon wala pa nako hibalo-i og una nga ila kong gihigugma ug gusto nga akong maangkon ang labing nindot sa kinabuhi.

Lakip niang paghigugma, mao ang pagsalig kanila. Sa ubang mga sitwasyon kini ingon og lisud ang pagsalig, apan pangita og paagi sa pagsalig kanila. Ang mga anak sa Amahan sa Langit makahimo og katingalahang mga butang kon gibati nila nga gisaligan. Ang matag anak sa Dios nga mortal mipili sa plano sa Manluluwas. Salig nga kon hatagan sa oportunidad, ilang buhaton kini pag-usab.

Pagpakigbahin og mga baruganan nga makatabang sa inyong gihigugma nga mopadayon sa unahan diha sa dalan sa kinabuhing dayon. Hinumdumi, nga kitang tanan nagtubo sa pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an. Kamo nagsunod nianang sama nga sumbanan sa inyong pagsabut sa ebanghelyo. Himoa ang inyong pagpakigbahin sa ebanghelyo nga yano.

Ang inyong personal nga pagpamatuod sa Pag-ula ni Jesukristo usa ka gamhanang himan. Lakip nga mga kapanguhaan mao ang pag-ampo, ang Basahon ni Mormon ug ang ubang mga kasulatan, ug ang inyong pasalig ngadto sa mga ordinansa sa priesthood. Kining tanan makatabang sa direksyon sa Espiritu, nga hilabihan kaimportante nga inyong masaligan.

Aron mahimong epektibo ug magbuhat sama sa gibuhat ni Kristo,3 pag-focus niining nag-unang baruganan sa ebanghelyo: ang Pag-ula ni Jesukristo nakapaposible nga kita mahimong mas mahisama sa atong Amahan sa Langit aron kita mag-uban sa kahangturan diha sa atong mga unit sa pamilya.

Walay doktrina nga mas importante sa atong buhat kay sa Pag-ula ni Jesukristo. Sa kada angay nga oportunidad, pagpamatuod kabahin sa Manluluwas ug sa gahum sa Iyang Maulaong sakripisyo. Gamit og mga kasulatan nga nagtudlo kabahin Kaniya ug nganong Siya ang hingpit nga sumbanan alang sa tanan dinhi sa kinabuhi.4 Kinahanglan mong magkugi sa pagtuon. Ayaw kaayo paghunahuna sa walay kapuslanang mga butang nga makalimtan ninyo ang pagkat-on sa doktrina ug pagtulun-an sa Ginoo. Uban sa lig-on, personal nga pundasyon sa doktrina, kamo mahimong lig-ong tinubdan sa pagpakigbahin sa mahinungdanong kamatuoran ngadto sa uban nga nanginahanglan gyud niini.

Kita labing makaserbisyo sa atong Amahan sa Langit pinaagi sa matarung nga pag-impluwensya sa uban ug pagserbisyo kanila.5 Ang labing maayong panig-ingnan kinsa nabuhi dinhi sa kalibutan mao ang atong Manluluwas, si Jesukristo. Ang iyang mortal nga pangalagad napuno sa pagtulun-an, pagserbisyo ug paghigugma sa uban. Milingkod Siya uban sa mga indibidwal kinsa gihukman nga dili takus sa Iyang pakig-uban. Iyang gihigugma silang tanan. Gihunahuna Niya ang ilang mga panginahanglan ug gitudloan sila sa Iyang ebanghelyo. Nagdapit Siya kanato sa pagsunod sa Iyang hingpit nga panig-ingnan.

Ako nahibalo nga ang Iyang ebanghelyo mao ang dalan ngadto sa kalinaw ug kalipay niini nga kinabuhi. Hinaut nga kita mahinumdom sa pagbuhat ingon nga Siya nagbuhat pinaagi sa pagpakigbahin sa atong gugma, pagsalig, ug kahibalo sa kamatuoran ngadto sa uban kinsa wala pa modawat sa mahimayaong ebanghelyo. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.