2010–2019
Usa ka Labing Bililhon nga Kabilin sa Paglaum
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Usa ka Labing Bililhon nga Kabilin sa Paglaum

Presidente Henry B. Eyring

Kon kamo mopili sa paghimo o pagtuman og pakigsaad uban sa Dios, kamo ang mopili kon magbilin ba kamo og kabilin sa paglaum niadtong mosunod sa inyong ehemplo.

Minahal nga mga kaigsoonan, ang uban ninyo gidapit nganhi sa miting pinaagi sa mga misyonaryo sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kadto nga mga misyonaryo tingali midapit na kaninyo sa pagpili nga makigsaad sa Dios pinaagi sa pagpabunyag.

Ang uban ninyo naminaw tungod kay inyong gidawat ang pagdapit gikan sa usa ka ginikanan, sa usa ka asawa, o tingali sa usa ka bata, nga midapit kaninyo sa paglaum nga kamo mopili aron ang mga pakigsaad nga inyong gihimo uban sa Dios masentro og balik sa inyong kinabuhi. Pipila kaninyo nga naminaw mipili na nga mobalik sa Manluluwas ug mibati na karon sa tumang kalipay sa Iyang paghangup.

Kinsa ug bisan asa man kamo, anaa sa inyong mga kamot ang kalipay sa mas daghan pang mga tawo kay sa inyong mahunahunaan karon. Matag adlaw ug matag oras makapili kamo sa paghimo o pagtuman og pakigsaad uban sa Dios.

Sa matag higayon nga naa kamo sa dalan aron mapanunod ang gasa sa kinabuhing dayon, anaa sa inyong mga kamot ang oportunidad nga ikapakita sa daghang tawo ang dalan paingon sa mas dakong kalipay. Kon kamo mopili sa paghimo o pagtuman og pakigsaad uban sa Dios, kamo ang mopili kon magbilin ba mo og kabilin sa paglaum niadtong mosunod sa inyong ehemplo.

Kamo ug ako napanalanginan og saad sa ingon niana nga kabilin. Utang nako ang akong kalipay sa kinabuhi ngadto sa usa ka tawo nga wala pa nako mahimamat sa mortal nga kinabuhi. Siya usa ka ilo nga nahimong usa sa akong apohan sa tuhod. Nagbilin siya kanako og labing bililhong kabilin sa paglaum. Mosulti ko ninyo og gamay bahin sa iyang parte sa pagmugna nianang kabilin alang nako.

Iyang ngalan mao si Heinrich Eyring. Natawo siya sa adunahan kaayo nga pamilya. Ang iyang amahan, si Edward, dunay dakong yuta sa Coburg, nga karon mao ang Germany. Ang iyang inahan si Viscountess Charlotte Von Blomberg. Ang amahan ni Viscountess mao ang tinugyanan sa mga yuta sa Hari sa Prussia.

Si Heinrich mao ang unang anak nga lalaki nila ni Charlotte ug Edward. Si Charlotte namatay sa edad nga 31, human sa pagpanganak sa iyang ikatulong anak. Si Edward namatay sa wala madugay, sa pagkahurot sa tanan niyang kabtangan ug kwarta sa wala molampus nga negosyo. Siya 40 anyos pa. Gibiyaan niya ang tulo ka nailo nga mga anak.

Si Heinrich, ang akong apohan sa tuhod, nawad-an og mga ginikanan ug dakong kalibutanong kabilin. Walay kwarta. Girekord niya sa iyang kasaysayan nga ang iyang paglaum mao na lang ang pag-adto sa Amerika. Bisan kon siya walay pamilya o mga higala didto, mibati siya og paglaum bahin sa pag-adto sa Amerika. Giuna niya og adto ang New York City. Dayon mibalhin siya sa St. Louis, Missouri.

Didto sa St. Louis ang usa ka kauban niya sa trabaho usa ka Santos sa Ulahing mga Adlaw. Gikan niya nakakuha siya og kopya sa pamphlet nga gisulat ni Elder Parley P. Pratt. Gibasa niya kini ug dayon gitun-an ang matag pulong nga iyang makuha bahin sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Nag-ampo siya aron masayud kon duna ba gayuy mga anghel nga magpakita sa mga tawo, kon duna bay buhi nga propeta, ug kon nakaplagan na ba niya ang tinuod ug gipadayag nga relihiyon.

Human sa duha ka bulan nga mainampingong pagtuon ug pag-ampo, si Heinrich nagdamgo nga giingnan siya nga magpabunyag. Ang usa ka tawo kansang ngalan ug priesthood akong gipasidunggan, si Elder William Brown, mao ang mopahigayon sa ordinansa. Si Heinrich nabunyagan sa usa ka linaw nga tubig sa ulan pagka-Marso 11, 1855, sa alas 7:30 sa buntag.

Mituo ko nga si Heinrich Eyring nasayud nianang higayuna nga ang akong gitudlo ninyo karon tinuod. Siya nasayud nga ang kalipay sa kinabuhing dayon naggikan sa panaghiusa sa pamilya nga magpadayon sa kahangturan. Bisan kon bag-ohay pa lang kaayo niyang nakaplagan ang plano sa Ginoo alang sa kalipay, nasayud siya nga ang iyang paglaum sa mahangturong kalipay magdepende sa gawasnong mga pagpili sa uban nga mosunod sa iyang ehemplo. Ang iyang paglaum sa mahangturong kalipay nagdepende sa mga tawo nga wala pa matawo.

Isip kabahin sa kabilin sa paglaum sa among pamilya, nagbilin siya og journal ngadto sa iyang mga kaliwatan.

Niana nga journal mabati nako ang iyang gugma ngari kanamo kinsa mosunod kaniya. Sa iyang mga pulong mabati nako ang iyang paglaum nga ang iyang mga kaliwatan mopili unta sa pagsunod kaniya diha sa dalan balik ngadto sa atong langitnong panimalay. Siya nasayud nga dili usa ka dakong pagpili ang paghimo niini apan daghang ginagmay nga mga pagpili. Mokutlo ko gikan sa iyang journal:

“Sukad niadtong nakadungog ko ni Elder Andrus nga namulong … kanunay na ko nga motambong sa miting sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug panagsa ra kaayo ko nga dili makatambong sa miting, kay akong katungdanan ang pagtambong niini.

“Gisulat nako kini sa akong journal aron ang akong mga anak unta mosunod sa akong ehemplo ug dili gayud mobaliwala niining importante nga katungdanan [nga makigtigum] uban sa mga Santos.”1

Si Heinrich nasayud nga sa mga sakrament miting makabag-o kita sa atong saad nga kanunayng mohinumdom sa Manluluwas ug magbaton sa Iyang Espiritu uban kanato.

Kana nga Espiritu ang mitabang kaniya sa misyon diin siya gitawag mga pipila lang ka bulan human niya gidawat ang pakigsaad sa bunyag. Gibilin niya isip kabilin ang iyang ehemplo sa pagpabiling matinud-anon sa iyang misyon sulod sa unom ka tuig didto sa gitawag nga Indian Territories. Sa pag-release kaniya sa iyang misyon, siya milakaw ug mikuyog sa wagon train gikan sa Oklahoma ngadto sa Salt Lake City, gibana-banang mga 1,100 ka milya (1,770 km) ang gilay-on.

Wala madugay human niana gitawag siya sa propeta sa Dios nga mobalhin ngadto sa southern Utah. Gikan didto midawat siya og laing tawag nga magmisyon sa iyang yutang natawhan sa Germany. Unya gidawat niya ang pagdapit sa usa ka Apostol ni Ginoong Jesukristo nga motabang sa pagpalambo sa pundok sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa amihanang Mexico. Gikan didto gitawag na usab siya isip full-time nga misyonaryo sa Mexico City. Gituman niya kadto nga mga tawag. Gilubong siya sa usa ka gamayng sementeryo sa Colonia Juárez, Chihuahua, Mexico.

Akong gisulti kini nga mga kamatuoran dili sa pagpangangkon nga halangdon kaayo siya o sa iyang mga gihimo o sa iyang mga kaliwatan. Kini akong gisulti aron pagpasidungog kaniya sa ehemplo sa hugot nga pagtuo ug paglaum nga anaa sa iyang kasingkasing.

Gidawat niya kadto nga mga tawag tungod sa iyang hugot nga pagtuo nga ang nabanhaw nga Kristo ug ang atong Langitnong Amahan mipakita kang Joseph Smith didto sa kakahoyan sa estado sa New York. Gidawat niya kini tungod kay siya dunay hugot nga pagtuo nga ang mga yawe sa priesthood sa Simbahan sa Ginoo gipahiuli uban sa gahum sa pagbugkos sa mga pamilya sa kahangturan, kon sila may igong hugot nga pagtuo lamang sa pagtuman sa ilang mga pakigsaad.

Sama ni Heinrich Eyring, nga akong katigulangan, tingali kamo ang una sa inyong pamilya nga mogiya sa dalan paingon sa kinabuhing dayon diha sa dalan sa sagradong mga pakigsaad nga gihimo ug gituman uban sa kakugi ug hugot nga pagtuo. Matag pakigsaad nagdala og mga katungdanan ug mga saad. Kanatong tanan, sama kang Heinrich, kadto nga mga katungdanan usahay yano apan kasagaran lisud. Apan hinumdumi, ang mga katungdanan usahay kinahanglang lisud tungod kay ang katuyoan niini mao nga kita makapadayon sa dalan aron magpuyo sa kahangturan uban sa Langitnong Amahan ug sa Iyang Hinigugmang Anak, si Jesukristo, kauban ang pamilya.

Hinumdumi ninyo ang mga pulong sa basahon ni Abraham:

“Ug dihay usa nga nagtindog uban kanila nga sama sa Dios, ug siya miingon ngadto kanila kinsa uban kaniya: Kita manaog, kay adunay luna didto, ug modala kita niini nga mga butang, ug kita magbuhat og usa ka yuta diin kini sila mahimo nga makapuyo;

“Ug kita mosulay kanila dinhi, aron pagsuta kon sila mobuhat ba sa tanan nga mga butang bisan unsa ang isugo sa Ginoo nga ilang Dios ngadto kanila;

“Ug sila kinsa nagpuyo sumala sa ilang kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta pagatugahan; ug sila kinsa wala magpuyo sumala sa ilang kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta walay himaya diha sa sama nga gingharian uban niadto kinsa nagpuyo sumala sa ilang kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta; ug sila kinsa nagpuyo sumala sa ilang kinabuhi dinhi sa yuta adunay himaya nga idugang diha sa ilang mga ulo hangtud sa kahangturan.”2

Ang pagpuyo sumala sa atong kinabuhi dinhi sa yuta magdepende sa atong paghimo og mga pakigsaad uban sa Dios ug matinud-anong mobuhat sa mga katungdanan nga gikinahanglan niini ngari kanato. Nagkinahanglan kini og hugot nga pagtuo kang Jesukristo isip atong Manluluwas sa pagtuman sa sagradong mga pakigsaad sa tibuok kinabuhi.

Tungod kay sila si Adan ug Eva napukan, kita dunay tintasyon, mga pagsulay, ug kamatayon isip atong kinatibuk-ang kabilin. Apan, ang atong mahigugmaong Langitnong Amahan mihatag kanato og gasa sa Iyang Hinigugmang Anak, si Jesukristo, isip atong Manluluwas. Kanang mahinungdanong gasa ug panalangin sa Pag-ula ni Jesukristo nagdala og kinatibuk-ang kabilin: sa saad nga Pagkabanhaw ug posibilidad sa kinabuhing dayon sa tanang matawo.

Ang labing mahinungdanong panalangin sa Dios, ang kinabuhing dayon, moabut lamang kanato kon kita mohimo og mga pakigsaad nga gitanyag diha sa tinuod nga Simbahan ni Jesukristo pinaagi sa Iyang awtorisado nga mga sulugoon. Tungod sa Pagkapukan, kitang tanan nagkinahanglan sa makalimpyong mga epekto sa bunyag ug sa pagpandong sa mga kamot aron madawat ang gasa sa Espiritu Santo. Kini nga mga ordinansa kinahanglang ipahigayon niadtong naghupot og tukmang awtoridad sa priesthood. Dayon, uban sa tabang sa Espiritu ni Kristo ug sa Espiritu Santo, kita makatuman sa tanang mga pakigsaad nga atong gihimo uban sa Dios, ilabi na sa mga gitanyag diha sa Iyang mga templo. Niana lamang nga paagi, ug niana nga tabang, nga ang tawo makapangayo sa iyang makatarunganong katungod sa kabilin isip anak sa Dios diha sa pamilya sa kahangturan.

Sa uban nga naminaw nako, kana daw pangandoy nga imposibling matuman.

Kamo nakakita og matinud-anong mga ginikanan nga naguol sa mga anak nga misalikway o mipili sa dili pagtuman sa ilang mga pakigsaad sa Dios. Apan kadto nga mga ginikanan makakaplag og kahupayan ug paglaum gikan sa ubang mga kasinatian sa mga ginikanan.

Ang anak nga mga lalaki ni Alma ug ni Haring Mosiah nagabasol sa grabe nilang pagrebelde batok sa mga pakigsaad ug mga sugo sa Dios. Si Alma ang Batan-on nakakita sa iyang anak nga si Corianton nga nausab gikan sa grabeng pagpakasala ngadto sa matinud-anong pagserbisyo. Ang Basahon ni Mormon nagrekord usab sa milagro sa mga Lamanite nga misalikway sa ilang tradisyon nga kasilagan ang pagkamatarung gipulihan sa pagpakigsaad nga andam mamatay aron magpabilin ang kalinaw.

Usa ka anghel ang gipadala ngadto sa batan-ong si Alma ug anak nga mga lalaki ni Mosiah. Ang anghel miabut tungod sa hugot nga pagtuo ug mga pag-ampo sa ilang mga amahan ug sa katawhan sa Dios. Tungod niana nga mga ehemplo sa gahum sa Pag-ula nga naglihok diha sa mga kasingkasing sa tawo, makadawat kamo og kadasig ug kahupayan.

Ang Ginoo mihatag natong tanan og tinubdan sa paglaum samtang kita maninguha sa pagtabang sa atong mga minahal nga madawat ang ilang mahangturong kabilin. Siya mihimo og mga saad kanato samtang kita padayong maningkamot sa pagpundok sa katawhan ngadto Kaniya, bisan kon sila mobalibad sa Iyang pagdapit sa paghimo niini. Ang ilang pagbalibad nakapasubo Kaniya, apan dili Siya mohunong, ingon man usab kita. Mipakita Siya sa hingpit nga ehemplo alang kanato uban sa Iyang makanunayong gugma: “Ug usab, kapila ba Ako magtigum kaninyo ingon sa usa ka himongaan nga magtigum sa iyang mga piso sa ilawom sa iyang mga pako, oo, O kamo nga mga katawhan sa balay ni Israel, kinsa nangapukan; oo, O kamo nga mga katawhan sa balay ni Israel, kamo nga nagpuyo sa Jerusalem, ingon nga kamo nangapukan; oo, kapila ba Ako magtigum kaninyo ingon sa usa ka himongaan nga magtigum sa iyang mga piso, ug dili gayud kamo mosunod.”3

Makasalig kita nianang walay pagkapakyas nga tinguha sa Manluluwas nga dad-on ang tanang espiritu nga mga anak sa Langitnong Amahan balik sa ilang panimalay uban Kaniya. Matag matinud-anong ginikanan, apohan, ug apohan sa tuhod adunay ingon niana nga tinguha. Ang Langitnong Amahan ug ang Manluluwas mao ang atong hingpit nga mga ehemplo sa unsay atong mahimo ug angayng himoon. Dili nila ipamugos ang pagkamatarung tungod kay ang pagkamatarung kinahanglang pilion. Gihimo Nila nga ang pagkamatarung dali natong mailhan, ug gipakita Nila kanato nga ang mga bunga niini lamian.

Matag tawo nga natawo sa kalibutan makadawat sa Kahayag ni Kristo, nga motabang nato nga makita ug mabati unsay matarung ug unsay sayop. Ang Dios mipadala og mortal nga mga sulugoon kinsa, pinaagi sa Espiritu Santo, makatabang nato nga makaila unsay gusto Niya nga ipabuhat kanato ug unsa ang Iyang gidili. Ang Dios mihimong madanihon sa pagpili sa matarung pinaagi sa pagpabati kanato sa mga epekto sa atong mga pagpili. Kon kita mopili sa matarung, makakaplag kita og kalipay—sa katapusan. Kon kita mopili sa dautan, moabut ang kagul-anan ug pagmahay—sa katapusan. Kadto nga mga epekto sigurado. Apan kasagaran malangay kini alang sa usa ka katuyoan. Kon ang panalangin moabut diha-diha dayon, ang pagpili sa matarung dili makamugna og pagtuo. Ug kay ang kagul-anan usab usahay malangay, nagkinahanglan kini og hugot nga pagtuo alang sa sayo nga pagpangayo og kapasayloan sa sala imbis unya na kon mabati na nato ang makaguol ug sakit nga mga epekto niini.

Si Amahang Lehi naguol sa mga pagpili nga gihimo sa pipila niya ka mga anak ug sa ilang mga pamilya. Siya usa ka halangdon ug buotan nga tawo—usa ka propeta sa Dios. Kanunay siya nga nagpamatuod sa atong Manluluwas, si Jesukristo, ngadto kanila. Usa siya ka ehemplo sa kamasulundon ug pagserbisyo sa dihang ang Ginoo mitawag kaniya sa pagbiya sa iyang tanang kalibutanong mga kabtangan aron maluwas ang iyang pamilya gikan sa kalaglagan. Sa katapusan sa iyang kinabuhi, mipamatuod gihapon siya ngadto sa iyang mga anak. Sama sa Manluluwas—ug bisan pa sa iyang gahum nga masayud sa ilang kasingkasing ug makakita sa subo o nindot nga umaabut—si Lehi padayong mitabang aron madala ang iyang pamilya ngadto sa kaluwasan.

Karon minilyon sa mga kaliwatan ni Amahang Lehi ang naghatag og hinungdan sa iyang paglaum alang kanila.

Unsay inyong mahimo ug akong mahimo aron makakat-on sa ehemplo ni Lehi? Makahimo kamo niini pinaagi sa mainampoong pagtuon sa kasulatan ug pinaagi sa pagpaniid.

Mosugyot ko nga mahimo ninyong hunahunaon ang mubo ug taas nga panglantaw samtang naningkamot kamo sa paghatag og kabilin sa paglaum ngadto sa inyong pamilya. Sa mubo nga panglantaw, dunay mga kagubot ug si Satanas mogamit sa iyang gahum aron manintal kanato. Ug dunay mga butang nga angayng hulaton sa mapailubong paagi, sa hugot nga pagtuo, kay nasayud nga ang Ginoo mobuhat diha sa Iyang kaugalingong panahon ug paagi.

Dunay mga butang nga mahimo ninyong buhaton og sayo, samtang bata pa ang inyong mga minahal. Hinumdumi nga ang kada adlaw nga pamilya nga pag-ampo, pamilya nga pagtuon sa kasulatan, ug pagpakigbahin sa atong pagpamatuod sa sakrament miting mas sayon ug mas epektibo kon ang mga anak bata pa. Ang mga bata kasagaran mas sensitibo sa Espiritu kay sa atong nasayran.

Kon modako na sila, mahinumduman nila ang mga himno nga ilang gikanta uban kaninyo. Gani mas labaw pa kay sa paghinumdom sa musika, mahinumduman nila ang mga pulong sa kasulatan ug pagpamatuod. Ang Espiritu Santo mopahinumdom kanila sa tanang mga butang, apan ang mga pulong sa kasulatan ug mga himno mas molungtad gayud. Kadto nga panumduman mobitad nila pabalik kon sila mahisalaag sa mubo nga panahon, tingali sa mga katuigan, gikan sa dalan sa kinabuhing dayon.

Kinahanglanon nato ang taas nga panglantaw kon ang atong mga minahal bitaron sa kalibutan ug ang pagduha-duha daw mobuntog sa ilang pagtuo. Kita dunay hugot nga pagtuo, paglaum, ug gugmang putli sa paggiya nato ug sa paglig-on nila.

Ako kanang nakita isip magtatambag sa duha ka buhi nga mga propeta sa Dios. Sila mga indibidwal nga may talagsaong personalidad. Apan sila pareho nga positibo. Kon dunay tawo nga mopahibalo bahin sa problema sa Simbahan, ang kanunay nilang tubag kay “Mamaayo ra ang tanan.” Mas nasayud sila bahin sa problema kay sa tawo nga nagpahibalo sa problema.

Nasayud usab sila sa paagi sa Ginoo, ug busa sila malaumon kanunay bahin sa Iyang gingharian. Sila nasayud nga Siya ang nangulo niini. Siya gamhanan sa tanan ug Siya nagpakabana. Kon tugutan ninyo Siya nga mangulo sa inyong pamilya, mamaayo ra ang tanan.

Pipila sa mga kaliwatan ni Heinrich Eyring daw nahisalaag. Apan daghan sa iyang mga apo sa apo sa tuhod moadto sa mga templo sa Dios inigka-alas 6:00 sa buntag aron mopahigayon og mga ordinansa alang sa mga katigulangan nga wala pa nila mahimamat. Moadto sila tungod sa kabilin sa paglaum nga iyang gibilin. Nagbilin siya og kabilin nga giangkon sa daghan sa iyang mga kaliwatan.

Human sa tanan natong mahimo diha sa hugot nga pagtuo, ang Ginoo mohatag og hinungdan sa atong paglaum alang sa mas dakong mga panalangin sa atong pamilya labaw pa sa atong mahunahuna. Gusto niya unsay labing makaayo kanila ug kanato, isip Iyang mga anak.

Kitang tanan mga anak sa buhi nga Dios. Si Jesus sa Nazaret mao ang Iyang Hinigugmang Anak ug atong nabanhaw nga Manluluwas. Kini mao ang Iyang Simbahan. Anaa niini ang mga yawe sa priesthood, ug busa ang mga pamilya mahimong mohangtud. Kini ang atong labing bililhon nga kabilin sa paglaum. Ako mopamatuod nga kini tinuod sa pangalan ni Jesukristo, amen.