2010–2019
Ang Pagtuman sa mga Pakigsaad Moprotekta, Moandam, ug Mohatag og Gahum Kanato
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Pagtuman sa mga Pakigsaad Moprotekta, Moandam, ug Mohatag og Gahum Kanato

Rosemary M. Wixom

Kita mga babaye nga lain-lain og edad nga naghimo og mga pakigsaad nga naglakaw sa dalan sa mortalidad balik ngadto sa Iyang presensya.

Oh, mga sister, gimahal namo kamo. Samtang nagbisita sa Mexico bag-ohay lang, nasinati nako ang panag-igsoonay nga gibati natong tanan karon. Hunahunaa kini nga talan-awon: Mao pay pagkahuman namo sa Primary pagka-Dominggo sa buntag ug ang mga bata, mga magtutudlo, ug ako mipaingon sa hallway nga puno sa mga tawo. Dayon ang pultahan sa klase sa Young Women naabli, ug nakita nako ang batan-ong mga babaye ug ang ilang mga lider. Kaming tanan naghinangpanay. Uban sa mga bata nga naggunit sa akong sayal ug ang batan-ong mga babaye nag-alirong nako, gusto nakong ipahayag ang akong gibati nianang higayuna.

Dili ko makasulti og Kinatsila, busa Iningles ra ang akong mahunahunaan. Mitan-aw ko sa ilang mga nawong ug miingon, “[Kita] mga anak nga babaye sa [atong] Langitnong Amahan, kinsa nahigugma [kanato], ug [kita] nahigugma Kaniya.” Ang tanan dayon miapil og sulti, sa Kinatsila. Diha kami sa hallway nga puno sa mga tawo, nagdungan og sulti sa tema sa Young Women samtang nagsulti kami, “Kami mobarug ingon nga mga saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon ug diha sa tanan nga mga butang, ug diha sa tanan nga mga dapit.”

Karong gabhiona nagkapundok kita sa tibuok kalibutan isip Iyang mga disipulo, uban sa tinguha sa pagpanalipod ug pagsuporta sa gingharian sa Dios. Kita mga anak nga babaye sa atong Langitnong Amahan. Kita mga babaye nga lain-lain og edad nga naghimo og mga pakigsaad nga naglakaw sa dalan sa mortalidad balik ngadto sa Iyang presensya. Ang pagtuman sa mga pakigsaad moprotekta, moandam, ug mohatag og gahum kanato.

Dunay mga batang babaye uban nato karon nga Primary pa ang edad. Ang pipila kaninyo naghimo nianang unang lakang diha sa dalan ngadto sa kinabuhing dayon pinaagi sa ordinansa sa bunyag.

Tan-awa ang inyong palibut. Ang umaabut hayag samtang motan-aw kamo sa mga babaye nga mihimo usab sa mga pakigsaad ug andam sa pagpakita kaninyo sa dalan sa unahan.

Kon kamo 8, 9, 10, o 11 anyos, diha sa Conference Center man, sa inyong balay, o sa meetinghouse sa tibuok kalibutan, palihug mahimo ba nga mobarug kamo? Welcome sa kinatibuk-ang miting sa kababayen-an. Karon, palihug pabiling magbarug kay gusto namo nga dapiton kamo karong gabhiona nga moapil. Akong i-hum ang usa ka kanta sa Primary. Ug kon mahibaloan na ninyo ang tono, mahimo ba mong modungan og kanta nako? Karon, kinahanglang kusgon ninyo og kanta aron ang tanan makadungog.

Tudloi ko paglakaw’s kahayag;

Tudloi kong mag-ampo’s Amahan;

Tudloi ko sa angay’ng buhaton;

Tudloi ko, diha’s kahayag.

Pabiling magbarug, mga batang babaye, samtang ang tanan nga 12 anyos ug mas magulang pa mokanta karon sa ikaduhang verse.

Dali, anak magkat-on tang duha

Sa sugo Niyang makabalik ta

Didto sa langit, uban Kaniya—

Kanunay’ng maglakaw’s kahayag.1

Pagkaanindot niana. Mahimo na kamong molingkod. Salamat.

Isip mga babaye nga lain-lain og edad, maglakaw kita diha sa Iyang kahayag. Ang atong panaw diha sa dalan personal ug maayong pagkadan-ag uban sa gugma sa Manluluwas.

Misulod kita sa ganghaan ngadto sa dalan sa kinabuhing dayon uban sa ordinansa ug pakigsaad sa bunyag, ug dayon nadawat nato ang gasa sa Espiritu Santo. Si Elder Robert D. Hales nangutana nato, “Nakasabut ba [kita] ug nakasabut ba ang [atong] mga anak nga dihang [kita] nabunyagan [kita] nausab sa kahangturan?”

Siya mipasabut usab nga “kon kita nakasabut sa atong pakigsaad sa bunyag ug sa gasa sa Espiritu Santo, kini mousab sa atong kinabuhi ug moestablisar sa atong hingpit nga pagkamaunungon sa gingharian sa Dios. Kon ang mga tintasyon moabut nato, kon kita maminaw, ang Espiritu Santo mopahinumdom nato nga kita misaad sa paghinumdom sa atong Manluluwas ug pagtuman sa mga sugo sa Dios.”2

Matag semana samtang kita moambit sa mga simbolo sa sakrament, gibag-o nato ang atong pakigsaad sa bunyag. Si Elder David A. Bednar miingon: “Sa atong pagbarug diha sa tubig sa bunyag, kita nagpaabut sa panalangin sa templo. Sa atong pag-ambit sa sakrament, kita naghunahuna sa templo. Kita nagsaad nga mohinumdom sa Manluluwas ug mosunod sa Iyang mga sugo isip pagpangandam sa pag-apil sa sagrado nga mga ordinansa sa templo.”3

Ang mga ordinansa sa templo mogiya ngadto sa mahinungdanong mga panalangin nga anaa pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo. Kini mao ang mga ordinansa nga kinahanglanon sa atong kahimayaan sa celestial nga gingharian. Kon maningkamot kita sa pagtuman sa atong mga pakigsaad, ang atong mga pagbati sa kakulang ug pagkadili perpekto magsugod og kawala, samtang ang mga ordinansa ug mga pakigsaad sa templo adunay dugang kahulugan. Ang tanan welcome nga molakaw sa dalan ngadto sa kinabuhing dayon.

Nakadayeg ko sa kalig-on sa mga batang babaye, mga batan-ong babaye, ug mga babaye nga akong nahimamat sa tibuok kalibutan nga nagtuman sa ilang pakigsaad. Mopakigbahin ko og pipila ka ehemplo sa mga batang babaye ug batan-ong mga babaye nga akong nahimamat.

Si Luana 11 anyos dihang mibisita ko sa iyang pamilya sa Buenos Aires, Argentina. Tungod sa makatruma nga panghitabo sa bata pa siya, si Luana dili makasulti. Dili siya makasulti sulod sa mga katuigan. Hilum siya nga naglingkod samtang nag-istoryahanay kaming tanan. Nanghinaut ko bisan man lang hagawhaw gikan niya. Mitan-aw siya og maayo nako nga daw ang paglitok dili kinahanglanon aron masayran nako ang iyang pagbati. Human sa pag-ampo, mibarug kami aron mobiya, ug si Luana mihatag nako og usa ka drowing. Gi-drowing niya si Jesukristo sa Tanaman sa Getsemani. Akong nasayran ang iyang pagsaksi nga kusog ug klaro. Si Luana nakahimo og pakigsaad atol sa bunyag nga mobarug ingon nga saksi sa Dios “sa tanan nga mga panahon ug diha sa tanan nga mga butang, ug diha sa tanan nga mga dapit.”4 Nakasabut siya sa Pag-ula ni Jesukristo, sama sa masaksihan pinaagi sa iyang drowing. Nakahibalo ba siya nga, pinaagi sa makapalig-on nga gahum sa Pag-ula, mamaayo siya ug makasulti pag-usab? Sukad nianang adlawa tulo ka tuig na ang milabay, si Luana naglambo sa iyang paningkamot nga makasulti. Karon moapil na siya sa Young Women uban sa iyang mga higala. Nagmatinud-anon sa pakigsaad nga iyang gihimo atol sa bunyag, siya nagpadayon sa pagpakigbahin sa iyang pagsaksi sa Manluluwas.

Ang kabatan-onan sa tibuok kalibutan interesado sa mga templo. Sa Lima, Peru, nakahimamat ko og usa ka amahan ug tulo sa iyang anak nga mga babaye sa gawas sa entrada sa templo. Nakita nako ang kasanag sa ilang panagway. Ang duha sa anak nga mga babaye grabe ang kakulangan ug naglingkod sa wheelchair. Ang ikatulo nga anak nga babaye, samtang mitabang sa iyang igsoong mga babaye, mipasabut nga duna pa siyay duha ka igsoong babaye sa balay. Sila usab nanag-wheelchair. Dili sila makahimo sa pagbiyahe og 14 ka oras paingon sa templo. Ang templo importante kaayo niining amahan ug sa iyang anak nga mga babaye nga silang upat miadto sa templo nianang adlawa—ang duha nila motan-aw lang sa tawo nga bunyagan alang sa mga patay ug mopahigayon nianang sagrado nga ordinansa. Sama ni Nephi, sila “[nahimuot] diha sa mga pakigsaad sa Ginoo.”5

Usa ka single nga babaye nga akong nailhan mihatag og bili sa sinemana nga ordinansa sa sakrament ug sa sagradong saad niini “nga [siya] unta sa kanunay makabaton sa iyang Espiritu uban [kaniya].6 Kanang kanunay nga pakig-uban usa ka saad nga nakapasayon sa iyang pag-atubang sa pagbati nga nag-inusara. Kini nakapalig-on niya nga mo-focus sa pagpalambo sa iyang mga talento ug tinguha sa pagserbisyo sa Ginoo. Nakaplagan niya ang dakong kalipay sa paghigugma sa mga bata sa iyang kinabuhi, ug kon magtinguha siya og kalinaw, makit-an ninyo siya sa templo.

Sa katapusan, usa ka tigulang nga babaye nga nag-edad og mga 90 nakakita sa iyang mga anak ug mga apo nga nagtubo ug mga apo sa tuhod nga natawo dinhi sa kalibutan. Sama sa kadaghanan nato, siya dunay kinabuhi nga puno sa kaguol, kasakit, ug tumang kalipay. Miangkon siya nga kon matangtang pa lang ang ubang butang nga nahitabo sa iyang kinabuhi, buhaton niya kana. Apan, mapahiyumon, miingon siya, “Kinahanglan lang nga mabuhi pa ko og taud-taud ug makita kon unsay resulta niining tanan!” Padayon siya nga naghupot sa mga pakigsaad diha sa dalan.

Si Nephi mitudlo:

“Human kamo makasulod niini nga higpit ug pig-ot nga dalan, ako mangutana kon ang tanan natuman ba? Tan-awa, ako moingon nganha kaninyo, Wala. …

“Busa, kamo kinahanglan gayud nga mopadayon sa unahan uban ang pagkamakanunayon kang Kristo, magbaton sa usa ka hingpit nga kahayag sa paglaum, ug usa ka gugma sa Dios ug sa tanan nga mga tawo. Busa, kon kamo mopadayon sa unahan, magbusog sa pulong ni Kristo, ug molahutay hangtud sa katapusan, tan-awa, sa ingon miingon ang Amahan: Kamo makabaton og kinabuhi nga dayon.”7

Matag usa nato anaa niana nga dalan. Karong gabhiona nanganta kita bahin sa paglakaw sa dalan diha sa kahayag. Isip mga indibidwal, kita lig-on. Kon maghiusa uban sa Dios, dili kita mapugngan.

Ang Ginoo miingon ni Emma Smith, “Ipataas ang imong kasingkasing ug paglipay, ug hupot ngadto sa pakigsaad nga ikaw mihimo.”8

Maglipay kita nga pinaagi sa pagtuman sa atong mga pakigsaad, unta mabati nato ang gugma sa atong Langitnong Amahan ug sa atong Manluluwas, nga si Jesukristo. Ako mopamatuod nga Sila buhi. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.