2010–2019
Ang Pinili nga Henerasyon
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Pinili nga Henerasyon

Randall L. Ridd

Gipili kamo sa pag-apil sa Iyang buhat karon kay Siya misalig kaninyo nga makahimo og maayong pagpili.

Mga young men, tingali nakadungog na mo nga kamo ang “pinili nga henerasyon,” buot pasabut nga kamo gipili ug giandam sa Dios sa pag-anhi sa yuta karon alang sa talagsaong katuyoan. Nasayud kong tinuod kini. Apan karon gusto kong mamulong kaninyo isip “pinili nga henerasyon” kay wala pa sukad sa kasaysayan nga ang usa ka tawo gipanalanginan og ingon ka daghang kapilian. Ang daghang kapilian nagpasabut og daghang oportunidad; daghang oportunidad nagpasabut og daghang potensyal sa paghimo og maayo ug, kon way swerte, sa dautan. Mituo ko nga gipadala kamo sa Dios karong panahona kay Siya misalig kaninyo nga malampusong moila sa mga makalibog nga kapilian.

Niadtong 1974, si Presidente Spencer W. Kimball miingon, “Nagtuo ko nga ang Ginoo mahinamong mihatag kanato sa mga imbensyon nga lisud masabtan sa ingon natong mga dili batid ” (“When the World Will Be Converted,” Ensign, Okt. 1974, 10).

Ug Iyang gituman! Nagtubo kamo uban sa pinakatalagsaong mga himan alang sa kaayohan sa kasaysayan sa tawo: ang Internet. Uban niini anaa ang daghang kapilian. Ang kadaghan og kapilian, sa laing bahin, nagdala og katugma nga tulubagon. Dali ra kini ninyong i-access alang sa pinakamaayo ug dali usab alang sa pinakadautan dinhi sa kalibutan. Gamit niini dali ra kaayo ninyo mahimo ang dagkong butang, o pwede sab nga mausikan ninyo sa internet ang tanan ninyong panahon ug moubos ang inyong potensyal. Sa usa lang ka pag-klik, inyong ma-access kon unsay inyong ganahan pag-ayo. Mao kana ang prinsipyo—unsay inyong ganahan pag-ayo? Unsay makapalingaw ninyo? Asa mo ihatud sa inyong mga tinguha?

Hinumdumi nga ang Dios “mohatag ngadto sa mga tawo sumala sa ilang gitinguha” (Alma 29:4) ug Siya “mohukom sa tanan nga mga tawo sumala sa ilang mga buhat, sumala sa tinguha sa ilang mga kasingkasing” (D&P 137:9; tan-awa usab sa Alma 41:3).

Si Elder Bruce R. McConkie miingon: “Sa tinuod bisan kini paghulagway lang, ang libro sa kinabuhi mao ang rekord sa binuhatan sa tawo sama nga kini gipatik diha sa ilang lawas. … Nga ang, matag hunahuna, pulong, ug buhat dunay [epekto] sa lawas sa tawo; tanan magbilin og marka, mga marka nga Siya nga Mahangturon ang mobasa nga sama ra ka sayon sa pagbasa og libro” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 97).

Ang Internet morekord sa inyong mga tinguha, nga ipahayag pinaagi sa pag-search ug pag-klik. Daghan kaayong naghulat niana nga mga tinguha. Kon mag-surf mo sa Internet, magbilin mo og mga marka—unsay inyong gisulti, unsay inyong gitan-aw, unsa mo kadugay diha, ug unsa nga mga butang ang inyong ganahan. Niining paagiha, ang Internet magmugna og inyong profile—maingon ta, “naka-internet nga libro sa kinabuhi.” Sama sa kinabuhi, ang Internet mohatag ninyo og daghan sa unsay inyong gipangita. Kon ang inyong tinguha putli, ang Internet mopadako pa niini, mopasayon sa paglihok sa maayong butang nga gitinguha. Apan ang kaatbang niini tinuod usab.

Si Elder Neal A. Maxwell mipasabut niining paagiha:

“Unsay hugot natong gitinguha, o labaw pa, maoy modangat kanato ug maoy atong madawat didto sa kahangturan. …

“… Sa pagkontrol ug pagbansay lamang sa atong mga tinguha kini mahimo nga dapig kanato imbis kaaway!” (“According to the Desire of [Our] Hearts,” Ensign, Nob. 1996, 21, 22).

Batan-on kong mga igsoon, kon dili ninyo buhaton ang pagkontrol sa inyong mga tinguha, ang kalibutan ang mobuhat niini alang ninyo. Kada adlaw tinguha sa kalibutan ang pagkontrolar sa inyong mga tinguha, mag-agni kaninyo sa pagpalit, pag-klik, pagdula, pagbasa o pagtan-aw. Sa katapusan, kamo ra ang mopili. Kamo ang magbuot. Gahum kini dili lang sa pagbuhat sa inyong gitinguha apan sa pagpalunsay sab niini, ug pagpanindot sa inyong mga tinguha. Ang inyong kabubut-on maoy makahimo niini. Ang matag pagpili mahimong mopaduol o motabang sa unsay angay unta ninyo nga mamahimo; ang kada-klik dunay kahulugan. Mangutana mo kanunay, “Unsa kahay resulta ani nga pagpili?” Palamboa ang abilidad aron makita ang sangputanan.

Gustong i-kontrol ni Satanas ang inyong kabubut-on aron mahimo niya ang iyang gusto kaninyo. Nasayud siya nga ang pinakamaayong paagi mao ang paglit-ag kaninyo sa makaadik nga buhat. Ang inyong pagpili maoy ilhanan kon ang teknolohiya makatabang ba o moulipon kaninyo.

Mohatag ko og upat ka baruganan nga makatabang ninyo, mga pinili nga henerasyon, i-kontrol ang inyong mga tinguha ug pagmatngun sa inyong paggamit sa teknolohiya.

Una: Ang Pagkaila kon si Kinsa Gayud Kamo Makapasayon sa Pagdesisyon

Duna koy higala kinsa nakakat-on niini sa personal kaayong paagi. Nagdako ang iyang lalaking anak sa ebanghelyo, apan sa espirituhanong paagi naglibug pa. Balibaran niya kanunay ang mga oportunidad nga makagamit sa priesthood. Nasagmuyo ang iyang mga ginikanan dihang midesisyon siya nga dili siya magmisyon. Kinasingkasing nga nag-ampo ang akong higala alang sa iyang anak, unta mausab ang iyang kasingkasing. Napusgay ang mga paglaum dihang mipahibalo ang iyang anak nga siya magminyo na. Mihangyo ang iyang papa sa iyang anak nga mokuha sa iyang patriyarkal nga panalangin. Misugot ra ang anak apan miinsister nga mag-inusara siyang moadto sa patriyarka.

Sa iyang pag-uli human sa pagpanalangin, emosyonal kaayo siya. Iyang gidala ang iyang hinigugma sa gawas, aron pribado siyang makaistorya kaniya. Mili-li ang amahan sa bintana diin nakita ang mga batan-on nga nanrapo sa ilang mga luha.

Dayon gisultihan sa anak ang iyang papa unsay nahitabo. Uban sa talagsaong emosyon mipasabut ang anak nga atol sa pagpanalangin, daklit niyang nakita kon si kinsa siya didto sa kalibutan sa wala pa dinhi sa yuta. Nakita niya kon unsa siya ka maisugon ug epektibo sa pag-aghat sa uban aron mosunod kang Kristo. Dihang nakaila siya kinsa siya, mahimo kaha nga siya dili magmisyon?

Mga batan-on, hinumdumi kon si kinsa kamo. Hinumdumi nga naghupot kamo sa balaang priesthood. Modasig kini kaninyo sa husto nga pagpili samtang mag-Internet kamo ug sa tibuok ninyong kinabuhi.

Ikaduha: Pag-charge Diha sa Tinubdan sa Gahum

Sa celphone nga inyong gigunitan mabasa ninyo diha ang mga kaalam sa kapanahonan—labaw sa tanan, ang mga pulong sa mga propeta, gikan sa Daang Tugon hangtud sa panahon ni Thomas S. Monson. Apan kon dili ninyo i-charge kanunay ang inyong celphone, walay pulos kini, dili mo kakontak sa uban. Ayaw itugot nga dili ma-charge kada adlaw ang inyong bateriya.

Sama kaimportante nga kanunayng full charge ang inyong cellphone, mas importante sab nga full charge ta sa espiritwal nga paagi. Sa matag higayon nga mag-charge mo sa cellphone, gamita kini isip pahinumdom sa pagpangutana sa inyong kaugalingon kon kamo ba naka-charge sa pinakaimportanting tinubdan sa espirituhanong gahum—pag-ampo ug pagtuon sa kasulatan, kini makaandam alang sa inspirasyon pinaagi sa Espiritu Santo (tan-awa sa D&P 11:12–14). Makatabang kini aron inyong mahibaloan ang hunahuna ug gusto sa Ginoo sa paghimo sa ginagmay apan importanting mga pagpili nga mogiya sa inyong direksyon. Daghan nato ang mohunong dayon sa atong gibuhat aron lang mobasa og text—dili ba mas hatagan unta nato og dugang nga importansya ang mga mensahe gikan sa Ginoo? Ang pagbaliwala nga makonektar niini nga gahum dili gayud angay para nato (tan-awa sa 2 Nephi 32:3).

Ikatulo: Ang Pagpanag-iya og Smartphone Dili Makapahimo Ninyo nga Smart; kondili kon Giunsa kini sa Paggamit

Young men, ayaw mo pagbinugo sa paggamit sa smartphone. Kahibalo mong tanan unsay akong ipasabut (tan-awa sa Mosiah 4:29). Adunay daghan kaayong paagi diin ang teknolohiya makabalda kaninyo sa pinakaimportanting butang. Sunda ang karaang panultihon “Kon unsay inyong gihimo, maoy buhata.” Kon nagdrayb mo, pag-drayb. Kon naa mo sa klase, paminaw sa leksyon. Kon inyong kauban inyong higala, hatagi sila sa pagtagad. Dili makahunahuna og duha ka butang ang inyong utok sa usa ka higayon. Ang multi-tasking mahimo pinaagi sa dali nga pagbalhin sa focus gikan sa usa ngadto sa lain. Ang karaang panultihon nag-ingon, “Kon ang duha ka rabbit ang inyong gukdon, wala moy madakpan.”

Ikaupat: Ang Ginoo Mihatag og Teknolohiya aron Matuman ang Iyang mga Katuyoan

Ang balaang tuyo sa teknolohiya mao ang pagpadali sa buhat sa kaluwasan. Isip mga sakop sa pinili nga henerasyon, kasabut mo unsa ang teknolohiya. Gamita kini sa pagpalambo sa inyong dalan sa pagkahingpit. Kay kamo gihatagan og daghan, mohatag sab kamo (tan-awa sa “Because I Have Been Given Much,” Hymns, nu. 219). Ang Ginoo naglaum nga gamiton ninyo kini nga mga himan sa pagpalambo sa Iyang buhat, sa pagpaambit sa ebanghelyo sa mga paagi nga dili mahunahuna sa akong henerasyon. Sa milabayng henerasyon sila makaimpluwensya lang sa ilang mga silingan ug sa ilang lungsod, kamo naay impluwensya pinaagi sa Internet ug sa social media nga molapas pa ug moimpluwensya sa tibuok kalibutan.

Mopamatuod ko nga kini Simbahan sa Ginoo. Gipili kamo sa pag-apil sa Iyang buhat karon kay Siya misalig kaninyo nga makahimo og maayong pagpili. Kamo ang pinili nga henerasyon. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.