2010–2019
Pagkamasulundon pinaagi sa Atong Pagkamatinud-anon
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagkamasulundon pinaagi sa Atong Pagkamatinud-anon

Elder L. Tom Perry

Ang pagkamasulundon maoy timaan sa atong pagtuo sa kaalam ug gahum sa labing taas nga awtoridad, nga mao ang Dios.

Ang mga family home evening nga among ginabuhat ni Sister Perry matag Lunes sa gabii kalit lang nga midaghan ang nangapil. Ang akong igsoon, iyang anak, igsoong lalaki ni Barbara, ug usa ka pag-umangkong babaye ug ang iyang bana mibalhin sa among condominium complex. Kadto ang bugtong higayon nga napanalanginan ko sukad sa bata pa nga dunay pamilya nga nagpuyo sa duol. Nianang higayuna, ang akong pamilya nagpuyo sa samang dapit kauban ang pipila ka mga sakop sa pamilya sa habig sa akong mama. Ang balay ni Lolo Sonne anaa tupad sa among balay sa amihanang bahin, ug ang balay ni Tiya Emma anaa tupad sa among balay sa habagatang bahin. Sa habagatang bahin sa dapit nagpuyo si Tiya Josephine, ug sa silangang bahin sa dapit nagpuyo si Tiyo Alma.

Sa bata pa ko, kada adlaw mi nga mag-abot sa mga sakop sa among nagkadakong pamilya ug magkauban sa mga higayon sa pagtrabaho, pagdula, ug pakig-istoryahanay. Dili mi kahimo og mga binuang nga dili masumbong dayon ngadto sa among mga inahan. Lahi na ang among kalibutan karon—ang mga sakop sa kadaghanan sa mga pamilya nagkatag na. Bisan kon nagpuyo sila nga medyo duol sa usag usa, kasagaran dili sila tapad og pinuy-anan. Bisan pa, nagtuo ko nga ang akong pagkabata ug ang kasamtangang sitwasyon sama og gamay sa langit, nga ang pinalanggang mga sakop sa pamilya nagpuyo duol sa usag usa. Nagsilbi kining kanunay nga pahinumdom kanako sa mahangturong kahimtang sa pamilya.

Sa nagdako ko, ako adunay espesyal nga relasyon ngadto sa akong lolo. Ako ang kinamagulangang anak nga lalaki sa pamilya. Ako ang manghawan sa snow gikan sa mga agianan sa tingtugnaw ug moatiman sa mga nataran sa ting-init alang sa among balay, sa balay sa akong Lolo ug sa mga balay sa akong duha ka iyaan. Kasagaran maglingkod ra si lolo sa kayda samtang nanghabas ko sa iyang nataran. Kon mahuman na ko, molingkod ko sa may hagdan ug makig-istorya niya. Kadtong mga higayuna bililhong mga panumduman alang nako.

Usa ka adlaw nangutana ko sa akong lolo unsaon nako pagkasayud kon nagbuhat ko kanunay sa hustong butang, kay ang kinabuhi adunay daghan kaayong kapilian. Sama sa sagad buhaton sa akong lolo, iya kong tubagon gamit ang usa ka kasinatian gikan sa kinabuhi sa uma.

Mitudlo siya nako bahin sa pagbansay sa usa ka pundok sa mga kabayo aron maghiusa sila pagtrabaho. Iyang gipasabut nga ang pundok sa mga kabayo kinahanglang masayud kanunay kinsay sundon. Usa sa mga paagi sa pagkontrolar ug paggiya sa kabayo mao ang kasangkapan sa pangabayo ug bokado. Kon ang usa ka kabayo nagtuo nga dili kinahanglang mosunod sa gusto sa nagmaneho, ang pundok sa mga kabayo dili gayud mobitad ug maghiusang motrabaho aron mapahimuslan ang ilang abilidad.

Karon atong tukion ang leksyon nga gitudlo sa akong lolo kanako gamit kini nga ehemplo. Kinsa ang nagmaneho niining pundok sa mga kabayo? Ang akong lolo nagtuo nga kini mao ang Ginoo. Siya ang adunay katuyoan ug plano. Siya usab ang tigbansay ug tig-ugmad sa pundok sa mga kabayo ug sa tagsa-tagsa ka kabayo. Ang nagmaneho ang labing nasayud, ug ang bugtong paagi nga ang kabayo masayud nga kanunay kining nagbuhat sa saktong butang mao ang magmasulundon ug mosunod sa paggiya sa nagmaneho.

Unsa may giparehas sa akong lolo sa kasangkapan sa pangabayo ug bokado? Nagtuo ko kaniadto, sama nga nagtuo ko karon, nga ang akong lolo nagtudlo kanako sa pagsunod sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo. Sa iyang hunahuna, ang kasangkapan sa pangabayo ug bokado espiritwal. Ang masulundon nga kabayo nga parte sa maayong pagkatudlo nga pundok sa mga kabayo nagkinahanglan og hinay lang nga pagbira sa nagmaneho aron eksaktong mobuhat sa unsay iyang ipabuhat niini. Kining hinay nga pagbira maoy katumbas sa ligdong, hinay nga tingog nga gamiton sa Ginoo sa pagpamulong ngari nato. Agi og respeto sa atong kabubut-on, dili gayud kini kusog, pwersado nga pagbira.

Ang mga tawo nga mobaliwala sa maaghup nga mga pag-aghat sa Espiritu kanunayng makakat-on, sama sa anak nga nawala [prodigal son], pinaagi sa natural nga mga sangputanan sa pagkamasupakon ug pagpakabuhi nga mapatuyangon. Human lamang nga ang natural nga mga sangputanan mipaubos sa anak nga nawala nga “nahiulian na siya sa pamuot” ug nadungog ang mga paghunghong sa Espiritu nga nagsulti kaniya nga mouli sa balay sa iyang amahan (tan-awa sa Lucas 15:11–32).

Busa ang leksyon nga gitudlo sa akong lolo kanako mao nga kanunay nga andam sa pagdawat sa maaghup nga bira sa Espiritu. Iya kong gitudloan nga kanunay ko nga makadawat sa ingon nga pag-aghat kon motipas gyud ko sa dalan. Ug dili gyud ko makahimo og seryusong mga sayop kon tugutan nako ang Espiritu nga mogiya nako sa akong mga desisyon.

Sama sa gipahayag sa Santiago 3:3, “Kon tauran tag bokado ang ba-ba sa mga kabayo aron sila mopatuo kanato, mahimo nato ang pagpaliso-liso sa ilang tibuok lawas.”

Kinahanglang sensitibo kita sa atong espirituhanong mga bokado. Bisan sa labing hinay nga bira sa atong Agalon, kinahanglang andam kita nga mousab sa hingpit sa atong padulngan. Aron magmalampuson sa kinabuhi, kinahanglang atong tudloan ang atong espiritu ug lawas nga magtinabangay sa pagsunod sa mga sugo sa Dios. Kon mosunod kita sa maaghup nga mga pag-aghat sa Espiritu Santo, makahiusa kini sa atong mga espiritu ug mga lawas sa katuyoan nga mogiya nato balik sa atong mahangturong panimalay aron mopuyo uban sa atong mahangturong Amahan sa Langit.

Ang atong ikatulo nga artikulo sa hugot nga pagtuo nagtudlo kanato bahin sa kaimportante sa pagkamasulundon: “[Kita] nagtuo nga pinaagi sa Pag-ula ni Kristo, ang tanan nga mga katawhan mahimo nga maluwas, pinaagi sa pagsunod sa mga balaod ug mga ordinansa sa Ebanghelyo.”

Ang matang sa pagkamasulundon nga gihulagway sa akong lolo sa iyang ehemplo sa pundok sa mga kabayo nagkinahanglan usab og espesyal nga pagsalig—nga mao, ang hingpit nga pagtuo diha sa nagmaneho sa pundok. Busa ang leksyon nga gitudlo sa akong lolo kanako, may kalabutan usab sa unang baruganan sa ebanghelyo—hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo.

Si Apostol Pablo mitudlo, “Karon ang pagtuo mao ang pasalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabut, ug ang panghimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita” (Mga Hebreohanon 11:1). Dayon si Pablo migamit sa mga ehemplo nila ni Abel, Enoch, Noe, ug Abraham sa pagtudlo kabahin sa hugot nga pagtuo. Mi-focus siya sa istorya ni Abraham, kay si Abraham ang amahan sa mga matinud-anon:

“Tungod sa pagtuo si Abraham misugot sa diha nga gitawag siya sa pag-adto sa usa ka dapit nga iyang pagadawaton ingon nga panulundon; ug siya miadto nga wala lang mahibalo kon asa siya paingon.

“Tungod sa pagtuo siya mipuyo didto sa yuta sa saad, nga daw sa laing yuta. …

“Tungod sa pagtuo bisan si Sara na gayud nakadawat pa og gahum sa pagpanamkon, bisan tuod siya lapas na sa panuigon alang niini, sanglit iya mang giisip nga kasaligan kadtong naghimo sa saad” (Mga Hebreohanon 11:8–9, 11).

Nasayud kita nga pinaagi sa anak ni Abraham ug Sara nga si Isaac, usa ka saad gihatag ngadto kang Abraham ug Sara—usa ka saad sa kaliwatan “nga ingon kadaghan sa mga bitoon sa kalangitan, ug nga ingon sa dili maisip nga balas sa kabaybayonan” (tan-awa sa bersikulo 12; tan-awa usab sa Genesis 17:15–16). Ug dayon ang hugot nga pagtuo ni Abraham gisulayan sa paagi nga daghan kanato mokonsiderar nga lisud sabton.

Naghunahuna ko sa makadaghan sa istorya ni Abraham ug Isaac, ug sa gihapon dili ko motuo nga hingpit nakong nasabtan ang kamatinud-anon ug kamasulundon ni Abraham. Tingali siya akong mahunahuna nga matinud-anong nangandam nga molakaw sayo sa buntag, apan giunsa niya paglakaw kauban ang iyang anak nga si Isaac sulod sa tulo ka adlaw nga panaw ngadto sa tiilan sa Bukid sa Moria? Giunsa nila pagdala ang kahoy alang sa kayo ngadto sa taas sa bukid? Giunsa niya paghimo ang altar? Giunsa niya paghigot si Isaac ug giunsa siya pagpahimutang sa altar? Giunsa niya pagpasabut kaniya nga siya ang isakripisyo? Ug giunsa niya pagkaangkon sa kusog nga iisa ang kutsilyo sa pagpatay sa iyang anak? Ang hugot nga pagtuo ni Abraham nagtugot kaniya nga eksakto nga mosunod sa sugo sa Dios hangtud sa milagrosong higayon nga ang anghel gitawag gikan sa langit, mipahibalo kang Abraham nga nakapasar siya sa sakit nga pagsulay. Ug dayon ang anghel sa Ginoo misulti pag-usab sa pakigsaad nga gihimo sa Dios ngadto ni Abraham.

Nahibalo ko nga ang mga hagit nga may kalabutan sa pagbaton og hugot nga pagtuo ni Jesukristo ug pagkamasulundon mas lisud sa pipila kay sa uban. Ako adunay igong kasinatian sulod sa katuigan aron masayud nga ang mga kinaiya sa mga kabayo mahimong lahi kaayo ug, sa ingon, ang ubang mga kabayo mahimong mas sayon o mas lisud nga bansayon ug ang pagkalainlain sa mga tawo mas labaw pa. Matag usa kanato anak sa Dios, ug kita adunay talagsaon nga istorya sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta ug sa dinhi na sa yuta. Tungod niana, pipila ra ang mga solusyon nga mohaum sa tanan. Ug nahibalo gyud ko nga ang kinabuhi naglakip og daghang pagsulay ug kapakyasan ug, labing importante, kanunay kitang nagkinahanglan sa ikaduhang baruganan sa ebanghelyo, nga mao ang paghinulsol.

Tinuod usab nga ang panahon nga buhi pa ang akong lolo mas yano nga panahon, ilabi na kalabut sa mga pagpili tali sa sakto ug sayop. Samtang ang mga utokan ug puno kaayo sa panabut nga mga tawo tingali nagtuo nga ang atong mas komplikado nga panahon nagkinahanglan og mas komplikado nga mga solusyon, dili ko kumbinsido nga sakto sila. Hinoon, ako nagtuo nga ang kakomplikado karon nagkinahanglan og mas dakong kasayon, sama sa tubag sa akong lolo sa akong sinserong pangutana unsaon pag-ila sa sakto ug sayop. Nasayud ko nga ang akong ikatanyag karon yano ra nga pormula, apan makapamatuod ko nga epektibo kaayo kini ngari nako. Morekomendar ko niini ninyo ug gani modapit ninyo nga sulayan ang akong gisulti, ug kon inyong buhaton, mosaad ko nga mogiya kini ninyo ngadto sa klaro nga pagpili kon gilibutan kamo og mga kapilian ug moresulta kini sa yanong mga tubag sa mga pangutana nga milibug sa mga makinaadmanon ug niadtong nagtuo nga sila maalamon.

Kasagaran maghunahuna kita sa pagkamasulundon nga mosunod ra sa mga mando o diktar sa mas taas nga awtoridad nga dili maghunahuna. Sa tinuod lang, sa labing maayo niini, ang pagkamasulundon maoy timaan sa atong pagtuo sa kaalam ug gahum sa labing taas nga awtoridad, nga mao ang Dios. Sa dihang si Abraham mipakita sa iyang lig-on nga pagkamatinud-anon ug pagkamasulundon sa Dios, bisan kon gisugo sa pagsakripisyo sa iyang anak, giluwas siya sa Dios. Sama niini, kon mopakita kita sa atong pagkamatinud-anon pinaagi sa pagkamasulundon, ang Dios sa katapusan moluwas kanato.

Kadtong nagsalig lang sa ilang kaugalingon ug nagsunod lamang sa ilang kaugalingong mga tinguha ug mga hilig limitado kaayo kon ikumpara niadtong nagsunod sa Dios ug makagamit sa Iyang panabut, gahum, ug mga gasa. Ginaingon nga ang tawo nga naghunahuna lang gayud sa iyang kaugalingon usa siya ka matang sa tawo nga mubo ra kaayo og kabuot. Ang lig-on, aktibo nga pagkamasulundon dili gayud kahuyang o walay pulos. Kini ang paagi nga atong mapadayag ang atong hugot nga pagtuo sa Dios ug mahimong takus ang atong kaugalingon nga modawat sa gahum sa langit. Ang pagkamasulundon usa ka pagpili. Pagpili kini tali sa atong limitado nga kahibalo ug gahum ug sa walay kinutuban nga kaalam ug gahum sa Dios. Sumala sa leksyon nga gihatag sa akong lolo kanako, usa kini ka pagpili nga mabati ang espiritwal nga bokado sa atong mga ba-ba ug mosunod sa giya sa nagmaneho.

Hinaut nga mahimo kitang mga manununod sa pakigsaad ug binhi ni Abraham pinaagi sa atong pagkamatinud-anon ug pinaagi sa pagdawat sa mga ordinansa sa gipahiuli nga ebanghelyo. Mosaad ko kaninyo nga ang mga panalangin sa kinabuhing dayon anaa alang sa tanan kinsa matinud-anon ug masulundon. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.