2010–2019
“Kon Nahigugma Kamo Kanako, Inyong Pagatumanon ang Akong mga Sugo”
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

“Kon Nahigugma Kamo Kanako, Inyong Pagatumanon ang Akong mga Sugo”

Elder Robert D. Hales

Ang paggamit sa atong kabubut-on sa pagsunod nagpasabut sa pagpili sa “pagbuhat gayud unsa ang matarung.”

Mga kaigsoonan, sa tanang leksyon nga atong nakat-unan gikan sa kinabuhi sa Manluluwas, walay laing mas tin-aw ug gamhanan kay sa leksyon sa pagkamasulundon.

Ang Ehemplo sa Manluluwas

Sa Konseho sa Langit sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta, si Lucifer mibatok sa plano sa Langitnong Amahan. Kadtong misunod ni Lucifer mitapos sa ilang mahangturong kauswagan—pagmatngon kinsa ang inyong sundon!

Dayon si Jesus mipahayag sa Iyang pasalig sa pagsunod, miingon, “Amahan, ang imong pagbuot mao ang matuman, ug ang himaya imo sa kahangturan.”1 Sa tibuok Niyang pagpangalagad, “siya nag-antus sa mga pagtintal ug wala manumbaling kanila.”2 Gani, “siya [nakakat-on] sa pagkamasinugtanon pinaagi sa mga butang nga iyang giantus.”3

Tungod kay masulundon ang atong Manluluwas, gitubos Niya ang atong mga sala, nakapahimong posible nga kita mabanhaw ug nag-andam sa agianan aron kita makabalik sa atong Langitnong Amahan, kinsa nahibalo nga masayop kita samtang nagkat-on sa pagsunod dinhi sa mortalidad. Kon mosunod kita, atong gidawat ang Iyang sakripisyo, kay kita nagtuo nga pinaagi sa Pag-ula ni Kristo, ang tanan nga mga katawhan mahimo nga maluwas, pinaagi sa pagsunod sa mga balaod, mga ordinansa, ug mga sugo diha sa ebanghelyo.4

Si Jesus mitudlo nato gamit ang yanong pulong nga sayon sabton: “Kon nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo,”5 ug “Umanhi ka, sumunod kanako.”6

Dihang gibunyagan kita, kita “midala diha [kanato] sa ngalan ni Kristo” ug misulod “ngadto sa pakigsaad uban sa Dios nga [kita] magmasulundon ngadto sa katapusan sa [atong] kinabuhi.”7 Matag Dominggo mobag-o kita niana nga pakigsaad sa bunyag pinaagi sa pag-ambit sa sakrament ug pagsaksi nga kita andam sa pagtuman sa iyang mga sugo. Magtinguha kita nga mapasaylo sa bisan unsang hunahuna, pagbati, o mga lihok nga wala mahiuyon sa kabubut-on sa atong Langitnong Amahan. Samtang kita maghinulsol pinaagi sa paghunong sa pagkamasupilon ug sa pagkamasulundon pag-usab, atong gipakita atong gugma para Kaniya.

Mga Matang sa Pagkamasulundon

Samtang magsunod kita sa ebanghelyo, naglambo ang atong panabut kabahin sa pagkamasulundon. Usahay matintal kita nga mobuhat niining akong gitawag og “pagsunod sa kinaiyanhon nga tawo,” diin atong gisalikway ang balaod sa Dios pabor sa atong kaalam ug mga tinguha o gani popularidad. Kay daghan man ang mibuhat niini, ang pagkadili-masulundon mipakunhod sa mga sumbanan sa Dios diha sa atong kultura ug sa atong balaod.

Usahay ang mga miyembro moapil sa “pagpili sa ganahang sundon,” mangangkon ta nga nahigugma sa Dios ug nagtahud sa Dios samtang mipili lang asa sa Iyang mga sugo ug pagtulun-an—ug mga pagtulun-an ug tambag sa Iyang mga propeta—nga hingpit nilang sundon.

Ang uban magpili lang kay dili nila masabtan ang tanang rason sa usa ka sugo, sama sa mga bata nga dili kanunayng makasabut sa mga tambag ug balaod sa ilang mga ginikanan. Apan kanunay kitang nahibalo nganong mosunod kita sa mga propeta, kay mao kini ang Simbahan ni Jesukristo, ug ang Manluluwas ang nagdumala sa Iyang mga propeta sa tanang dispensasyon.

Kon ang atong kahibalo sa pagkamasulundon magkalawom, atong mailhan ang kaimportante sa kabubut-on. Sa dihang si Jesus didto sa Tanaman sa Getsemani, tulo ka higayon Siyang nag-ampo sa Iyang Amahan sa Langit, “O Amahan ko, kon mahimo man, isaylo lang kanako kining kopa: ngani dili sumala sa akong pagbuot, kondili sa imo.”8 Ang Dios wala mokuha sa kabubut-on sa Manluluwas, bisan pa sa kalooy mipadala Siya og anghel sa paglig-on sa Iyang Pinalanggang Anak.

Ang Manluluwas nakasinati og laing pagsulay sa Golgota, diin mahimo ra unta Niyang tawagon ang panon sa mga anghel aron ipaubos Siya sa krus, apan Siya Mismo mipili nga masulundong molahutay sa katapusan ug humanon ang Iyang maulaong pagsakripisyo, bisan kini nagpasabut sa hilabihang kasakit, gani kamatayon.

Ang hingkod nga espirituhanong pagkamasulundon mao “ang pagsunod sa Manluluwas.” Gidumala kini sa tinuod nga gugma alang sa Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak. Kon andam kita sa pagsunod, sama sa atong Manluluwas, atong tumanon ang mga pulong sa atong Langitnong Amahan: “Kini mao ang akong Anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako.”9 Ug kita nanghinaut nga madungog, sa pagsulod sa presensya sa atong Langitnong Amahan, “Maayong pagkabuhat, maayo ug kasaligang ulipon: … dumuyog … sa kalipay sa imong agalon.”10

Ang paggamit sa atong kabubut-on sa pagsunod nagpasabut sa pagpili sa “pagbuhat gayud unsa ang matarung.”11 Nagkinahanglan kini nga mahanas sa kaugalingon ug magdala og pasalig, mahangturong kalipay, ug pagbati og katagbawan, ug pinaagi sa ehemplo, sa nagpalibut kanato; ug naglakip kini kanunay sa dakong personal nga pasalig sa pagpaluyo sa mga lider sa priesthood ug pasunod sa ilang mga pagtulun-an ug tambag.

Mga Sangputanan

Sa pagpili kon kini ato bang sundon, makatabang kanunay ang paghinumdom sa mga sangputanan sa atong pagpili. Si Lucifer ba ug ang iyang mga sumusunod nakasabut sa mga sangputanan sa pagpili sa pagsalikway sa plano sa Langitnong Amahan? Kon mao, nganong gihimo man nila ang ingon ka teribling pagpili? Tingali makapangutana kita sa samang pangutana: nganong duna man kanato ang mopili sa pagsupak kon kita nahibalo sa mahangturong sangputanan sa sala? Mihatag og tubag ang kasulatan: ang rason nganong si Cain ug pipila sa mga anak ni Adan ug Eva mipili sa pagsupak tungod kay “sila nahigugma ni Satanas labaw pa kay sa Dios.”12

Ang atong gugma sa Manluluwas mao ang yawe sa pagkamasulundon sama sa Manluluwas. Samtang maningkamot kita sa pagkamasulundon sa kalibutan karon, atong ipahayag ang atong gugma ug pagtahud sa tanang anak sa Langitnong Amahan. Apan dili mahimo nga kining paghigugma sa uban makausab sa mga sugo sa Dios, nga gihatag para sa atong kaayohan! Sama pananglit, ang sugo nga “dili kamo … magpatay, ni magbuhat sa bisan unsa nga butang nga sama niini”13 pinasikad sa espirituhanong balaod nga nanalipod sa tanang anak sa Dios, bisan niadtong wala pa matawo. Ang dugay na nga kasinatian nagsugyot nga kon atong ibaliwala kini nga balaod, kini moresulta sa dili masukod nga kasubo. Gani daghan ang nagtuo nga ok ra ang pagkutlo sa kinabuhi sa bata nga wala pa matawo tungod kay gusto lang o aron dili mahasol.

Ang pagpangatarungan sa pagsupak dili makausab sa espirituhanong balaod o sa mga sangputanan niini apan modangat kini sa kalibug, walay kasiguroan, kahisalaag, mawala, ug kasub-anan. Isip mga disipulo ni Kristo, may sagrado kitang obligasyon sa pagsuporta sa Iyang balaod ug mga sugo ug mga pakigsaad nga atong gidala sa atong kaugalingon.

Niadtong Disyembre 1831 pipila sa mga kaigsoonan gitawag sa paghupay sa madumtanong mga pagbati nga migrabe batok sa Simbahan. Pinaagi ni Propeta Joseph Smith, ang Ginoo migiya kanila sa dili kasarangan, gani makatingala nga paagi:

“Busa, buntuga ang inyong mga kaaway; magtawag kanila sa pagpakigkita kaninyo diha sa dayag, ug diha sa tago. …

“Busa, himoa nga sila modala sa ilang lig-on nga mga pangatarungan batok sa Ginoo.

“… Walay hinagiban nga gihimo batok kaninyo nga mouswag;

“Ug kon bisan kinsa nga mopataas sa iyang tingog batok kaninyo siya mabuntog diha sa akong kaugalingon nga tukma nga panahon.

“Busa, hupti ang akong mga sugo; sila mga tinuod ug matinud-anon.”14

Mga Leksyon nga anaa sa Kasulatan

Ang kasulatan puno sa mga ehemplo sa mga propeta kinsa nakakat-on sa mga leksyon sa pagkamasulundon sa ila mismong kasinatian.

Si Joseph Smith gitudloan sa mga sangputanan sa pagsunod sa mga pagpamugos sa iyang tagasuporta, higala, ug eskriba nga si Martin Harris. Agig tubag sa hangyo ni Martin, nangayo si Joseph og pagtugot sa Ginoo nga ipahulam ang unang 116 ka pahina nga manuskrito sa Basahon ni Mormon aron ikapakita ni Martin ngadto sa iyang pamilya, apan giingnan si Joseph sa Ginoo nga ayaw. Si Martin mihangyo og usab ni Joseph nga hangyoon pag-usab ang Ginoo. Human sa ikatulong paghangyo gitugutan sa Ginoo si Joseph nga ipakita sa piho nga lima ka tawo ang manuskrito. “Sa pinakabalaang pakigsaad si Martin miuyon niini nga kasabutan. Sa iyang pag-abut sa balay, ug siya nakasinati og pagpamugos, iyang nakalimtan ang iyang balaang pakigsaad ug mitugot nga makita sa uban ang manuskrito, ang resulta iyang nawala ang mga manuskrito.”15 Agig sangputanan, gikasuk-an si Joseph sa Ginoo ug wala na tuguti nga ipadayon og hubad ang Basahon ni Mormon. Giantus ug gihinulsulan ni Joseph ang iyang kalapasan sa pagsunod sa mga pagpamugos sa uban. Paglabay sa panahon, si Joseph gitugutan nga mopadayon sa iyang paghubad. Nakakat-on si Joseph og bililhong leksyon sa pagkamasulundon nga iyang gituman sa tibuok niyang kinabuhi!

Si propeta Moises mao ang laing ehemplo. Sa dihang si Moises masulundong nakigminyo og taga-Ethiopia, si Miriam ug Aaron wala gyud mouyon niya. Apan gibadlong sila sa Ginoo, nag-ingon, “Uban ni [Moises] makigsulti ako kaniya sa baba ug baba.”16 Gigamit sa Ginoo kining talagsaong insidente sa pagtudlo sa mga miyembro sa Simbahan sa atong dispensasyon. Niadtong 1830 si Hiram Page nangangkon nga nakadawat og pagpadayag sa Simbahan. Ang Ginoo mikorihir kaniya ug mitudlo sa mga Santos, “Ug ikaw magmasulundon ngadto sa mga butang diin Ako mohatag ngadto kang [Joseph], gani sama kang Aaron,”17 “kay siya modawat kanila gani sama kang Moises.”18

Ang pagkamasulundon magdala og panalangin, “ug kon kita makadawat og bisan unsa nga panalangin gikan sa Dios, kini tungod sa pagsunod niana nga balaod diin diha kini gipasikad.”19

Ang pagkamasulundon gitudlo pinaagi sa ehemplo. Giunsa nato sa pagpakabuhi, atong gitudloan atong mga anak, “Pagkat-on og kaalam diha sa imong kabatan-on; oo, pagkat-on diha sa imong kabatan-on sa paghupot sa mga sugo sa Dios.”20

Ang pagkamasulundon makahimo natong mas lig-on, matinud-anong makalahutay sa mga pagsulay sa umaabut. Ang pagkamasulundon diha sa Getsemani nakaandam sa Manluluwas nga makatuman ug makalahutay sa katapusan didto sa Golgota.

Minahal kong mga kaigsoonan, ang mga pulong ni Alma nagpahayag sa mga pagbati sa akong kasingkasing:

“Ug karon akong hinigugma nga mga kaigsoonan, ako nakasulti niini nga mga butang nganha kaninyo nga ako unta makapukaw kaninyo ngadto sa usa ka balatian sa inyong katungdanan ngadto sa Dios, nga kamo makahimo sa paglakaw nga walay sala sa atubangan kaniya. …

“Ug karon ako manghinaut nga kamo magpaubos, ug magmasinugtanon ug magmalumo; … makugihon sa paghupot sa mga sugo sa Dios sa tanan nga mga panahon.”21

Mohatag ko sa espesyal nakong pagsaksi nga buhi atong Manluluwas. Tungod kay Siya misunod, “ang matag tuhod moluhod, ug matag dila mokumpisal … nga siya [atong Manluluwas].”22 Unta atong higugmaon ug tuohan Siya sa hingpit nga kita motuman sa Iyang mga sugo, ug makabalik uban Kaniya sa kahangturan diha sa gingharian sa Dios mao akong pag-ampo sa ngalan ni Jesukristo, amen.