2010–2019
Kon Kamo Kulang sa Kaalam
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kon Kamo Kulang sa Kaalam

Elder Marcos A. Aidukaitis

Ipadayag sa Dios ang kamatuoran ngadto sa nangita niini kay gisulti man kini sa kasulatan.

Sa miaging adlaw ang 10 anyos nakong anak nga lalaki nagtuon bahin sa utok sa tawo diha sa Internet. Pangandoy niya nga mahimong doktor sa umaabut. Dili lisud mabantayan nga mas makamao pa siya kay kanako.

Ganahan mi sa Internet. Sa balay makigsulti mi sa among pamilya ug mga higala pinaagi sa social media, pinaagi sa email, ug sa ubang paagi. Ang akong mga anak sagad magtrabaho sa ilang gimbuhaton sa eskwelahan gamit ang Internet.

Bisan unsang pangutana, kon mangita mi og dugang nga impormasyon, pangitaon namo kini sa Internet. Pila lang ka segundo manggawas ang daghang materyal. Katingalahan kini.

Ang Internet naghatag og daghang oportunidad sa pagkat-on. Apan, si Satanas gusto nga mahimo kitang miserable, ug iyang tuison ang tinuod nga katuyoan sa mga butang. Gamiton niya kining talagsaong himan aron mamugna ang pagduha-duha ug kahadlok ug aron gub-on ang pagtuo ug paglaum.

Sa daghan kaayo nga anaa sa Internet, kinahanglang hunahunaon nato og maayo kon asa gamiton ang atong mga paningkamot. Si Satanas mopa-busy kanato, mosamok, ug pasudlan kita og dili maayong impormasyon, daghan niini mga walay pulos.

Dili nato angayng suhiron ang mga walay pulos.

Paminawa kining giya, nga gihatag sa kasulatan: “Ang Espiritu ni Kristo gihatag ngadto sa matag tawo, siya masayud sa maayo gikan sa dautan; busa, ako mopakita nganha kaninyo sa paagi sa paghukom; kay ang matag butang nga modapit sa paghimo sa maayo, ug sa pagdani sa pagtuo diha kang Kristo, gipadala pinaagi sa gahum ug gasa ni Kristo; busa kamo mahimo nga masayud … nga kini gikan sa Dios.”1

Sa tinuod lang, susama ang problema nga atong giatubang sa nasinati ni Joseph Smith sa batan-on pa siya. Sagad kulang usab ang atong kaalam.

Sa gingharian sa Dios, ang pagpangita sa kamatuoran gidayeg, giawhag, ug dili gayud ikaulaw o ikahadlok. Ang mga miyembro sa simbahan gitambagan gayud sa Ginoo Mismo sa pagtinguha og kahibalo.2 Siya miingon, “Pangitaa ninyo nga makugihon … ; oo, pangitaa ninyo gikan sa labing maayo nga mga basahon ang mga pulong sa kaalam; pangitaa ang pagtulun-an, gani pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo.”3 Apan, unsaon man nato sa pag-ila ang kamatuoran dinhi sa kalibutan nga nagkagrabe ang direktang pagpangataki sa mga butang sa Dios?

Gitudloan kita sa kasulatan unsaon:

Una, mahibaloan nato ang kamatuoran pinaagi sa pagpaniid unsay mga bunga niini.

Sa Iyang talagsaong Wali sa Bukid, ang Ginoo miingon:

“Sa ingon niana ang matag usa ka maayong kahoy magabungag mga maayong bunga; apan ang walay pulos nga kahoy magabungag mga bungang walay pulos. …

“Sa ingon niana maila ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga.”4

Si propeta Mormon mitudlo sa samang baruganan sa dihang siya miingon, “Pinaagi sa ilang mga buhat kamo masayud kanila; kay kon ang ilang mga buhat maayo, sila maayo usab.”5

Among dapiton ang tanan sa pagsusi sa mga bunga ug mga buhat niini nga Simbahan.

Kadtong mga interesado sa kamatuoran makakita sa kalainan nga gihimo sa Simbahan ug sa mga miyembro niini diha sa mga komunidad diin sila anaa. Makita usab nila ang kalamboan sa kinabuhi niadtong nagsunod sa mga pagtulun-an niini. Kadtong mosusi niining mga bunga makadiskubre nga ang mga bunga sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw maanindot ug madanihon.

Ikaduha, atong makit-an ang kamatuoran pinaagi sa pag-eksperimento sa pulong nga kita mismo.

Si propeta Alma mitudlo:

“Kita motandi sa pulong ngadto sa usa ka binhi. … Kon kamo mohatag og luna, nga ang usa ka binhi mahimo nga matanom diha sa inyong kasingkasing, tan-awa, kon kini usa ka tinuod nga binhi, [ug] … kon kamo dili molabay niini pinaagi sa inyong pagkawalay pagtuo, … tan-awa, kini mosugod sa pagtubo diha sulod sa inyong mga dughan; ug … kamo magsugod pag-ingon diha sa inyong kaugalingon—Kini kinahanglan … nga usa ka maayo nga binhi, … kay kini misugod pagpadako sa akong kalag; oo, kini misugod sa pagdan-ag sa akong salabutan, oo, kini misugod sa pagkaanindot ngari kanako. …

“… Ug karon, … dili ba kini makapalig-on sa inyong hugot nga pagtuo? Oo, kini makapalig-on sa inyong hugot nga pagtuo. …

“… Kay matag binhi mamunga ngadto sa iyang kaugalingon nga panagway.”6

Pagkanindot nga pagdapit gikan sa propeta sa Ginoo! Ikatandi kini sa siyentipikanhong pag-eksperimento. Gidapit kita sa pag-testing sa pulong, gisultihan kita unsaon, ug gisultihan sa mahitabo sa pag-testing kon sundon nato ang mga instruksyon.

Sa ingon gitudloan kita sa kasulatan nga mahibaloan nato ang kamatuoran pinaagi sa pagpaniid unsay mga bunga niini o sa personal nga pag-eksperimento niini, maghatag og dapit alang sa pulong diha sa atong kasingkasing ug mag-atiman niini sama sa usa ka binhi.

Hinoon, adunay ikatulo nga paagi aron mahibalo sa kamaturoan, ug kana ang personal nga pagpadayag.

Ang ika-8 nga seksyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad nagtudlo nga ang pagpadayag usa ka kahibalo—“kahibalo sa bisan unsa nga mga butang nga [atong] pangayoon sa hugot nga pagtuo, uban sa matinuoron nga kasingkasing, nagtuo nga [kita] makadawat.”7

Ug gisultihan kita sa Ginoo unsaon nato pagkadawat niini nga pagpadayag. Siya miingon, “Ako mosulti kanimo diha sa imong hunahuna ug sa imong kasingkasing, pinaagi sa Espiritu Santo, nga moabut diha kanimo ug nga mopuyo diha sa imong kasingkasing.”8

Sa ingon gitudloan kita nga madawat ang pagpadayag pinaagi sa pagpangayo diha sa hugot nga pagtuo, matinuoron nga kasingkasing, ug motuo nga kita makadawat.

Apan bantayi nga giklaro sa Ginoo dihang mipasidaan Siya, “Hinumdumi nga kon wala ang hugot nga pagtuo ikaw walay mahimo; busa pangayo diha sa hugot nga pagtuo.”9 Ang hugot nga pagtuo nagkinahanglan og buhat—sama sa pagtuon niini sa inyong hunahuna, dayon mangayo diha sa pag-ampo kon kini husto ba.

Ang Ginoo miingon:

“Kon kini husto Ako mohimo sa imong dughan nga moinit diha sulod kanimo; busa, imong mabati nga kini husto.

“Apan kon kini dili husto ikaw dili makabaton niana nga mga pagbati, apan ikaw makabaton og kasamok sa hunahuna nga makahimo kanimo sa pagkalimot sa butang nga sayop.”10

Ang hugot nga pagtuo patay kon kini walay binuhatan.11 Sa ingon, “mangayo uban sa pagtuo, sa walay pagduha-duha.”12

May higala ko, dili miyembro sa atong tinuohan, kinsa miingon kanako nga dili siya espiritwal nga tawo. Dili siya magtuon sa kasulatan o mag-ampo kay dili kuno siya kasabut sa mga pulong sa Dios, dili usab siya sigurado kon dunay Dios. Kini nga kinaiya nagpakita lang sa kakulang sa iyang espiritwalidad ug moresulta ngadto sa sukwahi sa pagpadayag, sigun sa gipasabut ni Alma. Miingon siya “Ug busa, siya nga mopatig-a sa iyang kasingkasing, ang mao modawat sa gamay nga bahin sa pulong.”

Apan, midugang si Alma, “siya nga dili mopatig-a sa iyang kasingkasing, ngadto kaniya ihatag ang dako nga bahin sa pulong, hangtud kini ihatag ngadto kaniya ang kasayuran sa mga misteryo sa Dios hangtud siya masayud kanila sa hingpit.”13

Si Alma ug ang mga anak ni Mosiah mga ehemplo sa baruganan nga ang hugot nga pagtuo nagkinahanglan og buhat. Diha sa Basahon ni Mormon atong mabasa:

“Sila misiksik sa mga kasulatan sa kakugi, nga sila unta masayud sa pulong sa Dios.

“Apan kini dili ang tanan; sila naghatag ngadto sa ilang kaugalingon ngadto sa tuman nga pag-ampo, ug pagpuasa; busa sila adunay espiritu sa pagpanagna, ug espiritu sa pagpadayag.”14

Ang pagpangayo uban sa matinuoron nga kasingkasing parehong importante niini nga proseso. Kon sinsero kitang nangita sa kamatuoran, ang tanan atong himoon aron makit-an kini, nga naglakip sa pagbasa sa kasulatan, pagsimba, ug pagbuhat sa atong pinakamaayo sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Nagpasabut usab kini nga andam kitang mobuhat sa kabubut-on sa Dios kon makit-an nato kini.

Ang gibuhat ni Joseph Smith sa iyang pagpangita og kaalam usa ka hingpit nga ehemplo kon unsay ipasabut sa dunay matinuoron nga kasingkasing. Miingon siya nga gusto siyang masayud hain sa mga tinuohan ang tinuod aron “nga [siya] unta masayud asa magpasakop.”15 Gani sa wala pa mag-ampo, andam na niyang buhaton kon unsa man ang tubag.

Kinahanglan kitang mangayo nga may hugot nga pagtuo ug uban sa matinuoron nga kasingkasing. Apan dili kay kana ra. Tuohan usab gayud nato nga kita makadawat og pagpadayag. Mosalig gayud kita sa Ginoo ug molaum sa Iyang mga saad. Hinumdumi ang nakasulat: “Kon aduna man kaninyoy nakulangan og kaalam, papangayoa siya sa Dios, nga nagapanghatag ngadto sa tanang mga tawo sa madagayaon gayud, ug sa walay pagpamoyboy; ug kini igahatag kaniya.”16 Pagkanindot nga saad!

Akong dapiton ang tanan sa pagpangita sa kamatuoran gamit ang bisan unsa niining mga pamaagi apan ilabi na ang gikan sa Dios pinaagi sa personal nga pagpadayag. Ipadayag sa Dios ang kamatuoran ngadto sa nangita niini kay gisulti man kini sa kasulatan. Dugang nga paningkamot ang gikinahanglan kay sa pag-search lang sa Internet, apan angay lamang kini.

Mohatag ko sa akong pagpamatuod nga kini ang tinuod nga Simbahan ni Jesukristo. Akong nakita ang mga bunga niini diha sa mga komunidad ug sa liboang mga kinabuhi, lakip na ang mga sakop sa pamilya; mao nga nasayud kong tinuod kini. Nasulayan usab nako ang pulong sa akong kinabuhi sa daghang katuigan, ug mibati ko sa mga epekto niini sa akong kalag; mao nga nasayud kong tinuod kini. Apan ang pinakaimportante, nahibaloan nako ang kamatuoran niini sa akong kaugalingon mismo pinaagi sa pagpadayag sa gahum sa Espiritu Santo; mao nga nasayud kong tinuod kini. Akong dapiton kamong tanan sa paghimo sa ingon. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.