2010–2019
Welcome sa Komperensya
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Welcome sa Komperensya

Presidente Thomas S. Monson

Kita … nagkahiusa sa atong pagtuo ug sa atong tinguha nga maminaw ug magkat-on gikan sa mga mensahe nga ihatag kanato.

Akong minahal nga mga kaigsoonan, pagkamalipayon nako nga mo-welcome ninyo niining tibuok kalibutan nga komperensya sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Nagpundok kita isip usa ka dakong pamilya, sobra sa 15 ka milyon nga lig-on, nagkahiusa sa atong pagtuo ug sa atong tinguha nga maminaw ug magkat-on gikan sa mga mensahe nga ihatag kanato.

Ang miaging unom ka bulan dali kaayong milabay samtang ang buhat sa Simbahan nagpadayon sa walay pagkabalda. Akong pribilehiyo sobra sa usa ka bulan pa lang ang pagpahinungod sa Gilbert Arizona Temple, usa ka talagsaong istraktura. Pagkagabii sa wala pa ang pagpahinungod, usa ka kultural nga kalihokan ang gipahigayon sa duol nga Discovery Park. Dose mil ka mga batan-on ang mipasundayag og 90 ka minutos nga programa. Ang pagsayaw, pagkanta, ug ang musikal nga mga pasundayag talagsaon gayud.

Kining dapita nakasinati og grabe nga panahon sa kainit, ug ako nagtuo nga daghang pag-ampo ang gipadangat ngadto sa kahitas-an sa nangaging mga semana alang sa gikinahanglan kaayo nga ulan. Sa walay palad, miabut kini sa dayong sugod sa pasundayag ug mibunok sulod sa tibuok nga programa! Bisan pa man nga ang mga kabatan-onan nabasa sa ulan ug nagkurog tungod sa katugnaw sa temperatura, kaming tanan mibati sa Espiritu sa Ginoo. Ang tema sa programa, “Pagpuyo nga Matinuoron sa Pagtuo”—hunahunaa kini: “Pagpakabuhi nga Matinuoron sa Pagtuo”—talagsaong gipakita sa mapahiyumon ug madasigong mga kabatan-onan. Bisan pa man sa katugnaw ug sa ulan, usa kini ka puno sa pagtuo ug makapadasig nga kasinatian nga mahandom ug masaysay sa mga batan-on ngadto sa ilang mga anak ug mga apo sa moabut nga katuigan.

Pagkasunod adlaw, ang pagpahinungod sa Gilbert Arizona Temple nahitabo. Nahimo kining ika-142 nga templo nga magamit sa Simbahan. Lahi sa miaging gabii, ang adlaw maanindot ug puno sa kahayag. Ang mga sesyon makapadasig gayud. Uban kanako nga mitambong sila si Presidente Henry B. Eyring, Elder ug Sister Tad R. Callister, Elder ug Sister William R. Walker, ug sila si Elder ug Sister Kent F. Richards.

Inigka-Mayo ang Fort Lauderdale Florida Temple ipahinungod. Lain pang mga templo ang gi-iskedyul nga mahuman ug ipahinungod sa ulahing bahin niining tuiga. Sa 2015 gilauman nato nga makahuman ug makapahinungod og bag-ong mga templo sa daghang bahin sa kalibutan. Kini nga proseso magpadayon. Kon ang tanang gipahibalo sa una nga mga templo mahuman na, kita adunay 170 ka mga templo nga magamit sa tibuok kalibutan.

Bisan tuod nga kami kasamtangang nag-focus sa among mga paningkamot sa paghuman sa gipahibalo sa una nga mga templo ug dili pa magpahibalo og bisan unsa nga templo sa umaabut nga mga adlaw, magpadayon kami sa proseso sa pagtino sa mga panginahanglan ug pagpangita og mga luna alang sa umaabut nga mga templo. Ang mga pagpahibalo pagahimoon dayon sa umaabut nga mga kinatibuk-ang komperensya. Mga katawhan kita nga tigtukod ug tigtambungan og templo.

Karon, mga kaigsoonan, madasigon kitang maminaw sa mga mensahe nga ihatag kanato karon ug ugma. Kadtong mamulong kanato nagtinguha sa panabang ug giya sa kahitas-an samtang nangandam sila sa ilang mga mensahe.

Hinaut nga kita—kitang tanan, nga ania ug sa bisan asang dapit—mapuno sa Espiritu sa Ginoo ug madasig samtang kita maminaw ug magkat-on. Sa pangalan ni Jesukristo, atong Manluluwas, amen.