2010–2019
Ang Bili-ug mga Panalangin-sa Pagkadisipulo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Bili—ug mga Panalangin—sa Pagkadisipulo

Elder Jeffrey R. Holland

Pagmalig-on. Pagpuyo nga matinud-anon sa ebanghelyo bisan og ang uban sa inyong palibut dili matinud-anon.

Gimahal ka namo, Presidente Monson. Imong gihatag ang imong kasingkasing ug imong kahimsog sa matag calling nga gihatag sa Ginoo kanimo, ilabi na sa sagradong katungdanan nga anaa kanimo karon. Ang tibuok Simbahan nagpasalamat kanimo sa imong walay kaluya nga pagserbisyo ug sa imong walay pagkapakyas nga debosyon sa katungdanan.

Uban sa pagdayeg ug pag-awhag alang sa tanan kinsa kinahanglan nga magpabiling lig-on niining ulahing mga adlaw, ako moingon sa tanan ug ilabi na sa kabatan-onan sa Simbahan nga kon wala pa kamo tawaga, moabut ang adlaw nga kamo pagatawgon sa pagpanalipod sa inyong tinuohan o tingali bisan sa paglahutay sa personal nga mga pang-abuso tungod kay kamo mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ang maong higayon magkinahanglan og kaisug ug maayong pamatasan sa inyong bahin.

Pananglit, usa ka sister missionary misulat bag-o lang ngari nako: “Ang akong kompanyon ug ako nakakita og tawo nga naglingkod sa plasa sa lungsod nga naniudto. Sa among pagduol, mitan-aw siya ug nakita ang among mga missionary name tag. Lain kaayo ang iyang tinan-awan, mitindog siya ug mihunat sa pagsumbag nako. Nakahupo dayon ko, pero iyang gitutho ang iyang gikaon diri nako ug nagsugod sa pagpamalikas kanamo. Mipalayo mi nga walay gisulti. Pagtrapo na nako sa akong nawong, nahinolan nako ang dinugmok nga patatas nga miigo sa luyo sa akong ulo. Usahay lisud nga mahimong misyonaryo kay diha-diha gusto unta akong mobalik, liaban kadtong gamayng tawo, ug ingnon, ‘NGANO MAN KA!’ Apan wala ko kini buhata.”

Alang niining mahalarong misyonaryo, moingon ko, pinalangga nga anak, ikaw sa imong kaugalingong ubos nga paagi miapil sa pundok sa inilang mga babaye ug mga lalaki kinsa, sama sa gisulti ni propeta Jacob sa Basahon ni Mormon “mopalandong sa kamatayon ni [Kristo], ug mopas-an sa iyang krus ug [moantus] sa pagbiay-biay sa kalibutan.”1

Sa pagkatinuod, mahitungod ni Jesus Mismo, ang igsoong lalaki ni Jacob nga si Nephi misulat: “Ug ang kalibutan, tungod sa ilang kadautan, mohukom kaniya nga usa ka butang nga walay bili; busa sila mohampak kaniya, ug siya mag-antus niini; ug sila mobunal kaniya ug siya mag-antus niini. Oo, sila moluwa kaniya, ug siya mag-antus niini, tungod sa iyang mahigugmaon nga pagbati ug sa iyang pagkamainantuson ngadto sa mga katawhan.”2

Sa pagtan-aw sa kaugalingong kasinatian sa Manluluwas, dihay dugay na nga kasaysayan sa pagkasinalikway ug masakit nga bili nga gibayad sa mga propeta ug mga apostoles, mga misyonaryo ug mga miyembro sa matag henerasyon—ngadto sa tanang naningkamot sa pagsunod sa tawag sa Dios sa pagbayaw sa tawhanong pamilya ngadto sa “usa ka labing maayo nga paagi.”3

“Ug unsa pay uban nga akong isulti [bahin kanila]?” ang tigsulat sa basahon sa mga Hebreohanon nangutana.

“[Sila] kinsa … gipanagtak-om nila ang mga ba-ba sa mga leon,

“Gipalong nila ang mabangis nga kalayo, nakaikyas sila sa sulab sa espada, … nangahimo sila nga makagagahum sa panggubatan, ilang gipatibulaag ang mga kasundalohan …

“[Nakakita] sa nangamatay nga mangabanhaw … [samtang] ang uban gipanagsakit, …

“Ug … nanag-antus sa mga pagbiaybiay ug mga paghampak, … sa mga talikala ug sa mga pagbilanggo:

“Gipangbato sila, … gipanagpamutol sila pinaagi sa gabas, gipamatay sila pinaagi sa espada: … sila nanagpanglakaw nga nanagsaput og mga panit sa mga karnero ug mga kanding; nanag-antus sa kawad-on, mga sinakit, [ug] mga dinagmalan;

“([Sila] nga kanila ang kalibutan dili takus:) … nahadiindiin sila sa mga kaawaawaan ug mga kabukiran, ug mga lungib ug mga langub sa yuta.”4

Sigurado ang mga anghel sa langit nagbakho samtang sila nagrekord niining bili sa pagkadisipulo sa usa ka kalibutan nga sa kasagaran masupilon sa mga sugo sa Dios. Ang Manluluwas Mismo mipaagas sa Iyang kaugalingong mga luha niadtong kinsa sulod sa gatusan ka tuig gisalikway ug gipatay tungod sa pagserbisyo Kaniya. Ug karon Siya gisalikway ug patyunon.

“O Jerusalem, Jerusalem,” singgit ni Jesus, “nga nagapatay sa mga propeta ug nagabato sa mga sinugo nganha kanimo, sa makadaghan gipangandoy ko ang pagtigum unta sa imong mga anak, maingon sa himongaan nga nagatigum sa iyang mga piso ilalum sa iyang mga pako, apan nagadumili kamo!

“Tan-awa, mabiniyaan ug magamingaw ang inyong balay.”5

Ug kana ang mensahe alang sa matag batan-ong lalaki ug babaye niini nga Simbahan. Tingali maghunahuna mo kon may bili ba ang maisugong pagpanalipud sa pagka-moral atol sa inyong pag-high school o magmisyon diin ang inyong gitamud pag-ayo nga mga gituohan biay-biayon o makigbatok sa katilingban nga usahay motamay sa pagpakabuhi nga dunay relihiyusong debosyon. Oo, may bili kini, tungod kay ang alternatibo mao nga ang atong “mga balay” nga gibilin kanato “mabiniyaan”—biyaan ang mga indibidwal, biyaan nga mga pamilya, biyaan nga kasilinganan, ug biniyaan nga mga nasud.

Niini makita nato ang palas-anon niadtong gitawag sa pagsangyaw sa mensahe sa mesiyas. Dugang sa mga pagtulun-an, pag-awhag, ug paglipay sa mga tawo (kana mao ang nindot nga bahin sa pagkadisipulo), matag karon ug unya kining mao nga mga mensahero tawagon aron nga mabalaka, mopasidaan, ug usahay sa paghilak (kana ang masakit nga bahin). Sila nasayud gayud nga ang dalan padulong sa gisaad nga yuta sa “nagapaagay sa gatas ug dugos”6 kinahanglang moagi sa dalan sa Bukid sa Sinai nga nagapaagay sa “kinahanglan ka” ug “kinahanglang dili ka.”7

Subo lang kay ang mga mensahero nga balaanong gitugahan sa mga sugo sa kasagaran dili ingon ka popular karon kay sa kaniadto, sama sa gipamatuod sa sister missionary nga gituthoan og patatas. Ang pagdumot usa ka ngil-ad nga pulong, apan sa karon adunay mga moingon sama sa dautan nga si Achab, “Ako nagadumot [ni propeta Micheas]; kay siya wala magpanagna sa maayo mahitungod kanako, apan kanunay [nanagna] sa kadautan.”8 Kana nga matang sa pagdumot alang sa kamatinuoron sa propeta maoy nakaingon sa kamatayon ni Abinadi. Sama sa iyang gisulti ngadto ni Haring Noah: “Tungod kay ako misulti kaninyo sa kamatuoran kamo nangasuko kanako. … Tungod kay ako nakasulti sa pulong sa Dios kamo naghukom kanako nga ako buang”9 o, mahimo natong dugangan, binukid, tigulang nga lalaki, dili matugtanon, dili mabination, tinaphaw, kinaraan, ug tiniguwang

Ingon og ang Ginoo Mismo nagsubo ngadto ni propeta Isaias:

“[Kining] mga anak … dili mamati sa kasugoan ni Jehova:

“[Sila] nanag-ingon sa mga magtatan-aw: Ayaw kamo pagtan-aw; ug sa mga manalagna: Ayaw kamo pagtagna kanamo sa mga butang nga matarung, pagsulti kanamo og malumo nga mga butang, pagtagna ug mga paglimbong:

“Pahawa kamo sa alagianan, tipas kamo gikan sa dalan, himoa nga ang Balaan sa Israel mopahawa gikan sa among atubangan.”10

Subo kaayo, batan-ong mga higala, kinaiya kini sa atong panahon nga kon ang mga tawo gusto og bisan unsa nga dios, gusto sila sa mga dios nga dili magkinahanglan og daghan, komportable nga mga dios, kinsa dili manghilabot sa ilang kahimtang karon apan dili gani mohatag og direksyon, ang dios nga mopikpik sa atong ulo, makalipay kanato, sama sa gustong itudlo sa mga dagko ngadto sa mga bata11

Mao gayud kana nga ang tawo gilalang sumala sa Iyang kaugalingong hitsura! Usahay—ug ingon og kini mao ang binali sa tanan—kining mga tawhana nga naggamit sa ngalan ni Jesus mao kadtong matanga sa mga tawo nga dunay “komportable” nga Dios. Tinuod ba? Siya kinsa miingon nga kinahanglang dili kita mosupak sa mga sugo, apan gani kinahanglang dili kita maghunahuna sa pagsupak niini. Ug kon kita naghunahuna sa pagsupak niini, nakasupak na kita niini sa atong kasingkasing. “Komportable” ba kana nga doktrina, nindot paminawon ug popular alang sa pundok sa mga tawo nga namalandong?

Ug unsa man kadtong gusto lang motan-aw sa sala o mohikap niini gikan sa layo? Klarong miingon si Jesus, kon ang inyong mata makasala ninyo, lugita kini. Kon ang inyong mga kamot makasala ninyo, putla kini.12 “Ayaw kamo pagdahum nga mianhi ako sa [pagdalag] pagdinaitay dinhi sa yuta, kondili espada,”13 Siya mipasidaan niadtong kinsa nagtuo nga Siya mosulti lang og nindot nga mga pulong. Dili ikatingala nga, sa sermon human sa usa ka sermon, ang lokal nga mga komunidad “nangamuyo kang Jesus sa pagpahawa sa ilang kayutaan.”14 Dili ikatingala, nga milagro human sa usa ka milagro, ang Iyang gahum giingong dili iya sa Dios kondili sa yawa.15 Klaro kaayo nga ang inila nga pagya nga “Unsay buhaton ni Jesus?” dili kanunay makaagni og popular nga tubag.

Sa kinatumyan sa Iyang mortal nga pangalagad, miingon si Jesus, “Maghigugmaay kamo sa usag usa, sama sa akong paghigugma kaninyo.”16 Aron sa pagsiguro nga ila gyung nasabtan unsa nga matang sa gugma kadto, Siya miingon, “Kon nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo”17 ug bisan kinsa … magpahuyang sa usa [sa] mga labing diyutay niini nga mga sugo, ug magapanudlo sa mga tawo sa pagbuhat sa ingon, kini siya … iwit didto sa gingharian sa langit.”18 Ang Kristohanong gugma maoy atong labing gikinahanglan niini nga planeta tungod kay ang pagkamatarung sa kanunay gituohan nga magauban niini. Mao nga kon ang gugma mao ang atong motto, nga mao gayud, nan pinaagi sa Iyang pulong nga maoy simbolo sa gugma kinahanglan nga atong isalikway ang kalapasan ug awhagon ang uban sa pagsunod niini. Klaro nga nakasabut si Jesus kon unsa ang nakalimtan sa kadaghanan sa atong moderno nga kultura: nga dunay importante nga kalainan tali sa sugo sa pagpasaylo sa sala (diin anaa Kaniya ang walay katapusan nga kapasidad sa pagbuhat) ug pagpasidaan batok sa pag-uyon niini (diin wala gayud Niya buhata bisan makausa).

Mga higala, ilabi na sa akong batan-ong mga higala, pagmaisugon. Ang putli nga Kristohanong gugma nga nagagikan sa tinuod nga pagkamatarung makausab sa kalibutan. Ako mopamatuod nga ang tinuod ug buhi nga ebanghelyo ni Jesukristo ania sa yuta ug kamo mga miyembro sa Iyang tinuod ug buhi nga Simbahan, naningkamot sa pagpaambit niini. Ako mosaksi niana nga ebanghelyo ug niana nga Simbahan, uban sa piho nga saksi sa gipahiuli nga mga yawe sa priesthood nga miabli sa gahum ug kaepektibo sa makaluwas nga mga ordinansa. Ako mas sigurado nga kadto nga mga yawe gipahiuli ug nga kadto nga mga ordinansa sa makausa ania sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga ako sigurado nga ako nagbarug sa inyong atubangan niini nga pulpito ug kamo naglingkod sa akong atubangan niini nga komperensya.

Pagmalig-on. Pagpuyo nga matinud-anon sa ebanghelyo bisan og ang uban sa inyong palibut dili matinud-anon. Panalipdi ang inyong mga gituohan uban sa maayong pamatasan ug kamanggiloy-on, panalipdi kini. Ang taas nga kasaysayan sa dinasig nga mga tingog, lakip niadtong inyong madunggan niini nga komperensya, ug ang tingog nga bag-o lang ninyong nadungog gikan ni Presidente Thomas S. Monson naggiya kaninyo sa dalan padulong sa Kristohanong pagkadisipulo. Tul-id ug higpit kini nga dalan, nga walay dakong kapilian, apan madasigon ug malampuson kini nga agian, “uban sa … pagkamakanunayon kang Kristo, … usa ka hingpit nga kahayag sa paglaum, ug usa ka gugma sa Dios ug sa tanan nga mga tawo.”19 Sa paglakaw sa dalan nga maisugon, inyong makaplagan ang dili matarug nga pagtuo, makakaplag kamo og kaluwasan batok sa mga dautan, bisan ang gilis sa unos, ug makaplagan ang sama sa bato nga kalig-on sa atong Manunubos diin kamo natukod kon kamo motukod sa inyong mahalaron nga pagkadisipulo, kamo dili mapukan.20 Sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.