2010–2019
Si Propeta Joseph Smith
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Si Propeta Joseph Smith

Elder Lawrence E. Corbridge

Ang mga pinadayag nga gipadangat ngadto kang Joseph Smith nagpamatuod nga siya propeta sa Dios.

Ang Unang Panan-awon

Usa ka batang lalaki nakabasa sa Biblia, ug ang iyang mga mata nakatutok sa lahi nga tudling sa kasulatan. Usa kini ka gutlo nga mousab sa kalibutan.

Madasigon siyang masayud kon unsa nga simbahan ang makagiya niya sa kamatuoran ug kaluwasan. Nasulayan na niya hapit tanan, ug karon midangup siya sa Biblia ug nakabasa niini nga mga pulong: “Ug kon aduna man kaninyoy nakulangan og kaalam, papangayoa siya sa Dios, nga nagapanghatag ngadto sa tanang mga tawo sa madagayaon gayud, ug sa walay pagpamoyboy; ug kini igahatag kaniya.”1

Balik-balik siyang namalandong niini. Ang unang gilaw sa kahayag midulot sa kangitngit. Mao ba kini ang tubag, ang dalan pagawas sa kalibug ug kangitngit? Ingon ani ba kini ka yano? Mangutana sa Dios ug Siya motubag? Sa katapusan nakahukom siya nga kinahanglan siyang mangutana sa Dios o magpabilin na lang sa kangitngit ug kalibug.

Ug bisan ingon siya ka madasigon, wala siya modagan sa usa ka hilum nga dapit sa daplin ug daling militok og pag-ampo. Siya 14 anyos pa lang, apan bisan tuod nga gusto siyang masayud sa tubag sa labing madali, mainampingon gihapon siya kon unsaon sa paghimo niini. Dili kini ingon nga basta-basta lang nga pag-ampo. Midesisyon siya asa moadto ug kanus-a kadto himoon. Nangandam siya sa pagpakigsulti sa Dios.

Ug dayon ang adlaw miabut. Kini usa “ka buntag sa usa ka matahum, maayo nga panahon, sayo sa tingpamulak sa [1820].”2 Naglakaw siya nga nag-inusara paingon sa duol nga hilum nga kakahoyan, ilawom sa tag-as nga mga kahoy ibabaw niya. Miabut siya sa dapit nga giplanohan na niyang adtoan. Miluhod siya ug mipagawas sa tinguha sa iyang kasingkasing.

Mihulagway sa unsay sunod nga nahitabo, siya miingon:

“Ako nakakita og usa ka dako nga gilis sa kahayag ibabaw gayud sa akong ulo, labaw sa kahayag sa adlaw, nga nag-anam og paubos hangtud kini midapat kanako.

“… Sa diha nga ang kahayag midapat kanako ako nakakita og duha ka Personahe, kansang kahayag ug himaya dili mahulagway, nagtindog ibabaw kanako diha sa kawanangan. Usa kanila misulti ngari kanako, nagtawag kanako sa akong ngalan ug miingon, nagtudlo ngadto sa lain—[Joseph,] Kini mao ang Akong Hinigugmang Anak. Paminaw Kaniya!3

24 ka tuig lamang human niana, si Joseph Smith ug ang iyang igsoon nga si Hyrum namatay tungod sa unsay nagsugod dinhi.

Katugbang

Si Joseph miingon nga sa dihang 17 anyos siya, usa ka anghel ang misulti niya nga ang iyang “ngalan pagagamiton alang sa maayo ug sa dautan diha sa tanan nga mga kanasuran, … taliwala sa tanan nga mga katawhan.”4 Kining talagsaon nga panagna padayon nga natuman karon sa pagkaylap sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa tibuok kalibutan.

Ang katugbang, pagsaway, ug kasilag mga kauban na sa kamatuoran. Sa higayon nga ang kamatuoran kalabut sa katuyoan ug kapalaran sa tawo ipadayag, kanunay gayud nga adunay pwersa nga mosupak niini. Sugod kang Adan ug Eva didto sa Tanaman sa Eden, hangtud na sa pagpangalagad ni Kristo, ug hangtud na sa atong panahon, kanunay gayud nga diha nay paningkamot sa paglingla, pagpahisalaag, pagsupak, ug pagpugong sa plano sa kinabuhi ug magpadayon pa.

Ang tawo nga nakadawat sa daghang dili makiangayon nga pagpanggukod kay sa lain mao ang Usa nga labing gisupak, gihagit, ug gisalikway, gilatus, gibiyaan, ug gilansang, ang Usa kinsa mipaubos sa tanang butang, ug dinha makita ninyo ang kamatuoran, ang Anak sa Dios, ang Manluluwas sa tanang katawhan. Nganong wala man lang nila Siya pasagdi?

Ngano man? Tungod kay Siya ang kamatuoran, ug ang kamatuoran kanunay gayud nga supakon.

Ug dayon pangitaa ang tawo nga mipagawas sa laing tugon ni Jesukristo ug uban pang kasulatan, pangitaa ang tawo nga nahimong instrumento nga pinaagi niya ang kahingpitan sa ebanghelyo ug ang Simbahan ni Jesukristo gipahiuli sa yuta, pangitaa siya ug paabuta na lang nga dauton sa mga tawo. Nganong dili man lang siya pasagdan?

Ngano man? Tungod kay nagtudlo siya sa kamatuoran, ug ang kamatuoran kanunay gayud nga supakon.

Ang Pagdagsa sa Pinadayag

Ang mga pinadayag nga gipadangat ngadto kang Joseph Smith nagpamatuod nga siya propeta sa Dios. Atong tan-awon ang pipila niini—tan-awon ang pipila sa kahayag ug kamatuoran nga gipadayag pinaagi kaniya nga lahi gayud kaayo sa sagad nga gituohan sa iyang panahon ug sa ato:

 • Ang Dios personal, nahimaya nga binuhat, usa ka Mahangturong Amahan. Siya ang atong Amahan.

 • Ang Dios nga Amahan, si Jesukristo, ug ang Espiritu Santo managlahi nga mga binuhat.5

 • Kamo sobra pa kay sa tawhanon. Kamo anak sa Dios nga Mahangturong Amahan ug mahimong mahisama Kaniya6 kon kamo magbaton og pagtuo diha sa Iyang Anak, maghinulsol, makadawat og mga ordinansa, modawat sa Espiritu Santo, ug molahutay sa katapusan.7

 • Ang Simbahan ni Jesukristo karon susama ra sa Simbahan nga Iyang giorganisar atol sa Iyang mortal nga pangalagad, nga adunay mga propeta ug mga apostoles, Melchizedek ug Levitical Priesthood, mga elder, high priest, deacon, teacher, bishop, ug seventy, ang tanan sigun sa gihulagway sa Biblia.

 • Ang awtoridad sa Priesthood gikuha gikan sa yuta human sa kamatayon sa Manluluwas ug sa Iyang mga Apostoles ug gipahiuli pag-usab sa atong panahon.

 • Ang mga pinadayag wala mahunong, ug ang kalangitan wala masira. Ang Dios nakigsulti sa mga propeta karon, ug Siya makigsulti usab kaninyo ug kanako.8

 • Adunay mas daghan pa human niining kinabuhia kay sa langit ug impyerno lamang. Adunay mga ang-ang sa himaya, ug importante kaayo kon unsay atong gibuhat niining kinabuhia.9

 • Labaw pa kay sa basta lang motuo kang Kristo nga walay buhat, kinahanglan nato ang “paghunahuna ngari [Kaniya] sa matag hunahuna,”10 “mobuhat sa tanan nga [atong buhaton] diha sa ngalan sa Anak,”11 ug “sa kanunay mohinumdom kaniya ug maghupot sa iyang mga sugo … nga [kita] unta sa kanunay makabaton sa iyang Espiritu uban [kanato].”12

 • Ang binilyon nga nabuhi ug namatay nga walay ebanghelyo ug mga ordinansa nga gikinahanglan alang sa kaluwasan wala kalimti. “Pinaagi sa Pag-ula ni Kristo, ang tanan nga mga katawhan mahimo nga maluwas, pinaagi sa pagsunod sa mga balaod ug mga ordinansa sa Ebanghelyo,”13 nga gipangalagad alang sa buhi ug sa patay.14

 • Ang tanan wala magsugod sa pagkahimugso. Nagpuyo kamo sa una sa presensya sa Dios isip Iyang mga anak ug nangandam alang niining mortal nga kinabuhi.15

 • Ang kaminyoon ug pamilya dili mga tradisyon sa mga tawo nga hangtud lamang sa kamatayon. Gitakda kini nga mahimong mahangturon pinaagi sa mga pakigsaad nga atong gihimo ngadto sa Dios. Ang pamilya usa ka sumbanan sa langit.16

Ug parte lamang kini sa pagdagsa sa pinadayag nga gipadangat ngadto kang Joseph Smith. Diin man kini tanan gikan, kining mga pinadayag nga naghatag og kahayag sa kangitngit, katin-awan sa pagduha-duha, ug nakapadasig, nakapanalangin, ug nakapalambo sa minilyon ka mga tawo? Unsa may lagmit nahitabo, nga iyang nahunahunaan kining tanan nga siya ra o nga siya adunay tabang gikan sa langit? Ang mga kasulatan ba nga iyang nahimo daw sama sa mga pulong sa tawo o mga pulong sa Dios?

Panapos

Walay makalalis sa nahimo ni Joseph Smith, kondili giunsa niya paghimo ang iyang nahimo ug ngano man. Ug walay daghang kapilian. Tigpakaaron-ingnon ba o siya usa ka propeta. Gihimo niya ang iyang nahimo nga nag-inusara, o adunay tabang gikan sa langit. Tan-awa ang ebidensya, apan tan-awa ang tanang ebidensya, ang kinatibuk-ang nahitabo sa iyang kinabuhi, dili ang tinagsa-tagsa. Labaw sa tanan, buhata ang gihimo sa batan-ong si Joseph ug “pangayoa … sa Dios, nga nagapanghatag ngadto sa tanang mga tawo sa madagayaon gayud, ug sa walay pagpamoyboy; ug kini igahatag [kaninyo].”17 Dili lamang kini ang paagi nga kamo makakat-on sa kamatuoran kalabut sa Basahon ni Mormon ug ni Joseph Smith, mao usab kini ang sumbanan sa pagkasayud sa kamatuoran sa tanang mga butang.18

Si Joseph Smith usa ka propeta sa Dios, sama nga si Thomas S. Monson usa ka propeta karon. Pinaagi kang Joseph Smith, “ang mga yawe sa gingharian sa Dios [subling] gitugyan ngadto sa tawo sa yuta, ug … ang ebanghelyo mokaylap … ingon sa bato nga gipikas gikan sa bukid nga walay gigamit nga mga kamot … , hangtud kini mopuno sa tibuok yuta.”19

Ang Dios mao ang atong Mahangturong Amahan, ug si Jesus mao ang Kristo. Sila atong gisimba. Walay ikatandi sa Ilang mga gilalang, sa plano sa kaluwasan, ug sa maulaong sakripisyo sa Kordero sa Dios. Niini nga dispensasyon, atong gituman ang plano sa Amahan ug miambit sa mga bunga sa Pag-ula pinaagi lamang sa pagsunod sa mga balaod ug mga ordinansa sa ebanghelyo, nga gipahiuli pinaagi ni Propeta Joseph Smith. Mohatag ko sa akong pagpamatuod mahitungod Kanila—sa Dios nga Mahangturong Amahan ug kang Jesukristo, ang Manluluwas sa kalibutan. Ug ako mobuhat sa ingon sa pangalan ni Jesukristo, amen.