2010–2019
Estatistikanhong Report, 2013
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Estatistikanhong Report, 2013

Alang sa impormasyon sa mga miyembro sa Simbahan, ang Unang Kapangulohan miisyu sa mosunod nga estatistikanhong report kalabut sa pagtubo ug kahimtang sa Simbahan kutob Disyembre 31, 2013.

Mga Unit sa Simbahan

Mga Stake

3,050

Mga Mission

405

Mga District

571

Mga Ward ug Branch

29,253

Mga Miyembro sa Simbahan

Total nga Gidaghanon sa mga miyembro sa Simbahan

15,082,028

Bag-ong Children of Record

115,486

Mga Kinabig nga Nabunyagan

282,945

Mga Misyonaryo

Full-Time nga mga Misyonaryo

83,035

Mga Church-Service Missionaries

24,032

Mga Templo

Mga Templo nga Napahinungod sa tuig 2013 (Tegucigalpa Honduras Temple)

1

Mga Templo nga Magamit hangtud sa Katapusan sa Tuig

141