2010–2019
Pag-Follow Up
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pag-Follow Up

Elder M. Russell Ballard

Kitang tanan makahimo nga mas makanunayong moapil sa misyonaryo nga buhat pinaagi sa pag-ilis sa atong kahadlok og tinuod nga hugot nga pagtuo.

Saysenta og upat ka tuig sumad karong Septyembre, miuli ko gikan sa akong misyon sa England. Tulo ka adlaw gikan sa pag-abut, mitambong ako og Hello Day dance didto sa Unibersidad sa Utah uban sa akong higala. Iya kong gisultihan kabahin sa usa ka maanyag nga babaye nga 2nd year sa kolehiyo nga ginganlan og Barbara Bowen, nga iyang gihunahuna nga angay nakong mahimamat. Gikuha niya siya ug gipailaila kami, ug misugod kami og sayaw.

Sa kawalay swerte, kini maoy gitawag kaniadto og “tag dance,” nga nagpasabut nga imong ikasayaw ang babaye hangtud lang nga may laing tawo nga motapik sa imong abaga og mopuli nimo. Si Barbara masadyaon ug inila, busa nakasayaw lang ko niya og wala moabut og minuto sa dihang laing batan-ong lalaki ang mitapik kanako.

Kana dili nako madawat. Kay nakat-unan man nako ang importansya sa follow-up diha sa akong misyon, gipangayo ko ang iyang numero sa telepono ug gitawgan siya sa sunod dayon nga adlaw aron makig-date kaniya, apan busy siya sa eskwelahan ug sosyal nga mga kalihokan. Maayo gani, ang akong misyon mitudlo kanako nga magmakanunayon bisan atubangan sa kadismaya, ug ako sa kadugayan nakatakda og date. Ug kana nga date nasundan pa og uban. Hinoon niadto nga mga date nakumbinsir ko siya nga ako lamang ang tinuod ug buhing returned missionary—sa labing minos kutob nga may kalabutan kaniya. Karon, 64 ka tuig ang milabay, may pito ka anak, daghang apo ug apo sa tuhod kinsa nagbarug nga ebidensya sa importanting kamatuoran nga bisan unsa ka importante ang imong mensahe, ikaw dili makahigayon sa paghatag niini kon walay makanunayon, magpadayon nga follow-up.

Kini mao tingali nganong gibati ko ang tataw nga hunahuna sa pag-follow up karon sa duha sa akong mga mensahe sa miaging mga kinatibuk-ang komperensya.

Sa Oktubre 2011 nga komperensya, akong giawhag nga atong hinumduman kining importanting mga pulong sa Ginoo: “Kay sa ingon ang akong simbahan pagatawgon sa katapusan nga mga adlaw, gani Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.”1

Uban niini nga mga pulong, gitataw sa Ginoo nga dili lamang kini usa ka pormal nga ulohan apan ang pangalan usab diin ang Iyang Simbahan pagatawgon. Tungod sa Iyang tataw nga pahayag, kita kinahanglan nga dili motawag sa Simbahan og bisan unsang lahi nga pangalan, sama sa “Mormon Church” o “LDS Church.”

Ang pulong nga Mormon angay nga magamit sa ubang kahulugan nga nagpasabut sa mga miyembro sa Simbahan, sama sa mga pioneer nga Mormon, o sa mga institusyon, sama sa Mormon Tabernacle Choir. Ang mga miyembro sa Simbahan naila pag-ayo isip mga Mormon, ug sa pakigsagol sa uban nga dili sa atong tinuohan, kita mahimong motawag sa atong mga kaugalingon nga mga Mormon, kon atong sumpayan kini sa hingpit nga pangalan sa Simbahan.

Kon ang mga miyembro makat-on sa paggamit sa hustong pangalan sa Simbahan kalabut sa pulong nga Mormon, kini mohatag og gibug-aton nga kita mga Kristiyano, mga miyembro sa Simbahan sa Manluluwas.

Mga kaigsoonan, atong i-follow up ug mag-anad sa kaugalingon nga kanunayng klarohon nga kita sakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Ang ikaduhang mensahe nga akong gibati nga kinahanglan nga akong i-follow up gihatag kaniadto lang gyud nga milabay nga kinatibuk-ang komperensya, sa dihang giawhag ko ang mga miyembro sa pag-ampo nga magiyahan ngadto sa dili mominos og usa ka tawo kinsa ilang maimbitar sa pagkat-on mahitungod sa gipahiuli nga ebanghelyo sa wala pay Pasko. Daghang miyembro sa Simbahan mipakigbahin kanako og pipila ka espesyal nga mga kasinatian isip sangputanan sa ilang pagpangayo sa Ginoo og mga misyonaryong mga oportunidad.

Usa ka returned missionary, sama pananglit, nag-ampo sa piho nga magiyahan ngadto “sa usa ka tawo” nga iyang ikasulti. Ang pangalan sa kanhiay kauban sa klase sa kolehiyo misantop sa iyang hunahuna. Iyang gipangita siya sa Facebook, ug iyang nahibaloan nga siya nag-ampo alang sa katuyoan ug kahulugan sa iyang kinabuhi. Ang iyang pag-follow up naatol gyud sa panahon nga siya nagpangita sa kamatuoran, ug sa pagka-Disyembre gibunyagan siya.

Daghang susama nga mga pag-imbitar gi-report ngari kanako, apan pipila lang ka mga tawo ang mi-follow up sama sa gibuhat niini nga brother.

Ako usa ka hugot nga magtutuo sa follow-up nga baruganan. Sama sa gisulti diha sa giya sa misyonaryo nga Isangyaw ang Akong Ebanghelyo, “ang paghatag og pagdapit nga walay pag-follow up sama ra sa misugod og usa ka biyahe unya wala kini tiwasa, o pagpalit og usa ka tiket sa usa ka konserto unya wala moadto sa teyatro. Kon wala ang pagkompleto sa aksyon, ang pasalig walay unod.”2

Ang Isangyaw ang Akong Ebanghelyo nagtudlo sa tanan dili lamang unsaon sa pag-imbitar apan unsaon usab ang pag-follow up sa atong mga imbitasyon. Ang katuyoan sa misyonaryong buhat gipasabut isip ang pag-imbitar sa “uban sa pagduol ngadto kang Kristo pinaagi sa pagtabang kanila nga makadawat sa gipahiuli nga ebanghelyo pinaagi sa pagbaton og hugot nga pagtuo kang Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula, paghinulsol, pagpabunyag, pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo, ug paglahutay hangtud sa katapusan.”3

Ang pag-imbitar tinud-anay nga kabahin sa proseso. Apan timan-i nga aduna pay daghan sa misyonaryo nga buhat alang sa mga miyembro kay sa yano lamang nga paghatag og imbitasyon sa mga tawo sa pagpaminaw ngadto sa mga misyonaryo. Kini naglakip usab sa pag-follow up sa mga misyonaryo sa pag-ugmad sa hugot nga pagtuo, sa pagpadasig sa paghinulsol, sa pagpangandam alang sa paghimo og mga pakigsaad, ug sa paglahutay hangtud sa katapusan.

Kining follow-up nga baruganan gihulagway diha sa basahon sa Mga Buhat:

“Unya si Pedro ug si Juan nagkuyog sa pagsaka sa templo sa takna sa pag-ampo. …

“Ug didtoy gidala nga usa ka lalaki nga bakul sukad pa sa iyang pagkahimugso, nga sa adlaw-adlaw didto gibutang sa pultahan sa templo nga ginganlag Pultahang Matahum, aron sa pagpalimos kanila nga nanagpanulod sa templo;

“Sa pagkakita niya kang Pedro ug kang Juan nga nagpaingon na sa sulod sa templo siya nangayo kanilag limos.

“Ug si Pedro, kinuyogan ni Juan, mitutok ug miingon kaniya, Tan-aw kanamo.

“Ug siya naminaw kanila, nagpaabut nga adunay madawat gikan kanila.

“Apan si Pedro miingon kaniya, ako walay salapi o bulawan, apan sa ania kanako hatagan ko ikaw: Sa ngalan ni Jesukristo nga Nazaretnon, paglakaw.”

Gamhanan kana nga imbitasyon gikan sa suluguon sa Ginoo, dili ba? Apan wala mohunong si Pedro diha sa imbitasyon. Ang kasulatan nga asoy nagsulti kanato sa sunod nga “iyang gikuptan siya sa tuo nga kamot, ug gialsa: ug diha-diha nabaskog ang iyang mga tiil ug mga buolbuol.

“Ug sa pag-ugpo pa niya siya nakatindog, ug nakalakaw, ug kuyog kanila nga misulod sa templo, naglakaw, ug nagluksolukso ug nagdayeg sa Dios.”4

Sa lain nga pagkasulti, si Pedro wala lamang naggamit sa iyang awtoridad sa priesthood ug nag-imbitar sa tawo sa pagtindog ug sa paglakaw. Iya usab nga gi-follow up ang iyang imbitasyon pinaagi sa pagkab-ut ngadto sa tawo, paggunit kaniya sa tuong kamot, pag-alsa kaniya, ug paglakaw sulod sa templo uban kaniya.

Nianang diwa sa ehemplo ni Pedro, mosugyot ako nga kitang tanan makahimo nga mas makanunayong moapil sa misyonaryo nga buhat pinaagi sa pag-ilis sa atong kahadlok og tinuod nga hugot nga pagtuo, pag-imbitar og usa ka tawo nga dili mominos kausa sa tulo ka bulan—o upat ka higayon kada tuig—nga tudloan sa full-time nga mga misyonaryo. Andam sila sa pagtudlo pinaagi sa Espiritu, uban sa sinsero ug kinasingkasing nga inspirasyon gikan sa Ginoo. Mag-uban kitang maka-follow up sa atong mga imbitasyon, motabang sa uban, mobayaw kanila, ug mogiya kanila sa ilang espiritwal nga panaw.

Aron sa pagtabang kaninyo niini nga proseso, giimbitar ko ang tanang miyembro, walay pagsapayan sa inyong calling karon o pagkaaktibo sa Simbahan, sa pagbaton og kopya sa Isangyaw ang Akong Ebanghelyo. Kini anaa sa atong mga sentro sa tig-apud-apud ug sa Internet usab. Ang bersyon sa internet mabasa o ma-download nga walay bayad. Kini usa ka giya nga basahon alang sa misyonaryo nga buhat—nga nagpasabut nga kini giya nga basahon alang kanatong tanan. Basaha kini, tun-i kini, ug dayon gamita unsay inyong nakat-unan aron sa pagtabang kaninyo sa pagsabut kon unsaon pagdala og mga kalag ngadto kang Kristo pinaagi sa imbitasyon ug follow-up. Sama sa gisulti ni Presidente Thomas S. Monson, “Karon ang panahon sa mga miyembro ug misyonaryo sa pagtinabangay, sa pagtambayayong, sa paghago diha sa ubasan sa Ginoo sa pagdala og mga kalag ngadto Kaniya.”5

Si Jesukristo mitudlo sa iyang mga disipulo:

“Daghan unta ang anihon, apan diyutay ra ang mga mamumuo;

“Busa pangamuyo kamo sa Ginoo sa anihon, nga makapadala unta siyag mga mamumuo ngadto sa iyang anihon.”6

Gitubag sa Ginoo kana nga pag-ampo sa atong panahon uban sa labing daghan nga full-time nga mga misyonaryo sa kasaysayan sa kalibutan. Niining bag-ong pagdaghan sa matinud-anong mga mamumuo, ang Ginoo naghatag kanato og laing oportunidad sa pagtabang Kaniya diha nianang dako nga pag-ani og mga kalag.

Adunay sayon nga mga paaagi alang sa mga miyembro aron sa pagtabang ug sa pagsuporta sa atong talagsaon nga mga misyonaryo. Sama pananglit, inyong masultihan ang mga misyonaryo nga kamo nagtuon sa Isangyaw ang Akong Ebanghelyo ug pangutan-a sila sa pagpakita kaninyo unsay ilang nakat-unan sa ilang mga pagtuon. Samtang kamo makigbahin sa usag usa, dugang nga pagsalig tali sa mga miyembro ug full-time nga mga misyonaryo siguradong mapalambo, sama sa gisugo sa Ginoo.

“Apan nga ang matag tawo unta mamulong sa ngalan sa Dios ang Ginoo, gani ang Manluluwas sa kalibutan.”7

Ug “Tan-awa, Ako mipadala kaninyo sa pagpamatuod ug pagpasidaan sa mga katawhan, ug matag tawo kinsa napasidan-an magpasidaan sa iyang silingan.”8

Mga kaigsoonan, makahanduraw ba kamo sa epekto kon ang pamilya ug mga higala molakip sa mga butang nga ilang gikat-unan gikan sa personal nga pagtuon sa Isangyaw ang Akong Ebanghelyo diha sa ilang mga sulat ug mga email ngadto sa ilang full-time nga mga misyonaryo? Makahunahuna ba kamo sa mga panalangin nga moabut sa mga pamilya kon mas mahibaloan ug mas masabtan nila unsa ang tun-an ug itudlo sa ilang mga anak diha sa ilang mga misyon? Gani makasugod ba kamo sa pagtugkad sa talagsaong pagdagaya sa matubsanong grasya nga maato, sa indibidwal ug sa kadaghanan, sumala sa saad sa Manluluwas ngadto sa tanan kinsa mopamatuod samtang nag-imbitar og mga tawo sa pagduol ngadto Kaniya—ug dayon i-follow up kadtong mga imbitasyon?

“Kamo mga bulahan,” ang Ginoo namulong pinaagi ni Propeta Joseph Smith, “kay ang pagpamatuod nga inyong napamulong gitala diha sa langit alang sa pagtan-aw sa mga anghel, ug sila magmaya diha kaninyo, ug ang inyong mga sala gipasaylo diha kaninyo.”9

“Kay Ako mopasaylo kaninyo sa inyong mga sala uban niini nga sugo—nga kamo magpabilin nga magmakanunayon … diha sa pagpamatuod ngadto sa tibuok kalibutan niadto nga mga butang nga gipahayag nganha kaninyo.”10

Kon kita mo-follow up, dili kita pakyason sa Ginoo. Akong nakita ang dili ikasulti nga hingpit nga kalipay nga nag-uban sa nadasig sa pagpamatuod ug matinud-anong pag-follow up taliwala sa mga miyembro sa Simbahan sa tibuok kalibutan. Samtang didto sa Argentina bag-ohay lang, akong giawhag ang mga miyembro sa pag-imbitar og usa ka tawo ngadto sa simbahan sa wala pa kini nga kinatibuk-ang komperensya. Usa ka otso anyos nga ginganlag Joshua naminaw ug miimbitar sa iyang labing suod nga higala ug sa pamilya sa iyang higala ngadto sa open house sa ilang ward sa Buenos Aires. Tuguti nga akong basahon gikan sa usa ka sulat nga bag-o ko pang nadawat nga nagpasabut sa imbitasyon ug matinud-anong pag-follow up ni Joshua:

“Kada pila ka minuto [si Joshua] modagan ngadto sa gate sa pagtan-aw kon moabut na ba sila. Misulti siya nga siya nahibalo nga sila [moanha].

“Nagkalawom ang gabii ug ang higala ni Joshua wala pa moabut, apan wala mobiya si Joshua. Matinud-anon niyang gitan-aw ang atubangang gate kada pila ka minuto. Panahon na nga mosugod sa pagpanghipos sa dihang si Joshua misugod sa paglukso-lukso nagpahibalo, ‘Nia sila! Nia sila!’ Mihangad ako sa pagtan-aw sa usa ka tibuok pamilya nga nagsingabut sa simbahan. Midagan si Joshua sa pagtagbo kanila ug paghangop sa iyang higala. Silang tanan misulod ug ingon og nalingaw pag-ayo sa open house. Mikuha sila og pipila ka mga pamphlet ug migahin og daghang oras sa pag-ilaila sa pipila ka bag-ong mga higala. Nindot kaayong tan-awon ang hugot nga pagtuo niining gamay nga batang lalaki ug mahibalo nga ang Primary nga mga bata mahimong misyonaryo usab.”11

Akong pagpamatuod nga samtang kita maghiusa nga molihok, sa pagpangita og usa ka tawo, pag-imbitar, ug sa pag-follow up uban ang pagsalig ug hugot nga pagtuo, ang Ginoo mopahiyom kanato ug gatusan ka libo ka mga anak sa Dios makakaplag og katuyoan ug kalinaw sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Hinaut panalanginan kitang tanan sa Ginoo sa atong mga paningkamot sa pagpadali sa buhat sa kaluwasan, mapainubsanon akong nag-ampo diha sa pangalan ni Jesukristo, amen.