2010–2019
Anak nga mga Babaye sa Pakigsaad
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Anak nga mga Babaye sa Pakigsaad

Presidente Henry B. Eyring

Ang dalan … nga angay natong subayon sa atong panaw balik sa atong Langitnong Amahan … gimarkahan og sagradong mga pakigsaad uban sa Dios.

Natudloan kita karong gabhiona uban sa espirituhanong gahum. Manghinaut ko nga ang mga gipamulong niining talagsaong mga lider nga sister motuhop sa inyong kasingkasing ingon nga kini mituhop ngari kanako.

Makasaysayanon kini nga miting. Ang tanang kababayen-an sa Simbahan nga nag-edad og walo ka tuig pataas gidapit sa pag-apil kanato karong gabhiona. Daghan kanato ang nag-ampo nga ang Espiritu Santo makig-uban kanato. Kana nga panalangin gihatag samtang naminaw kita niining mga sister nga namulong ug naminaw sa makadasig nga musika. Akong pag-ampo nga ang Espiritu padayong makig-uban kanato samtang mohatag ko og pipila ka mga pulong sa pagdasig ug pagpamatuod agig dugang sa unsay gipamulong na—ug ilabi na ang pagpamatuod nga unsay gisulti ngari kanato mao ang gusto sa Ginoo nga atong madungog.

Ako mamulong karong gabhiona kabahin sa dalan—nga sa ingon ka nindot nga mga paagi gihulagway karon—nga angay natong subayon sa atong panaw balik sa atong Langitnong Amahan. Kana nga dalan gimarkahan og sagradong mga pakigsaad uban sa Dios. Akong hisgutan nganha ninyo ang bahin sa kalipay sa paghimo ug pagtuman niana nga mga pakigsaad ug pagtabang sa uban sa pagtuman niini.

Daghan kaninyo ang nabunyagan bag-o lang ug nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Kana presko pa sa inyong panumduman. Ang uban dugay nang nabunyagan, mao nga ang panumduman sa mga pagbati niana nga kasinatian sa pakigsaad tingali hanap-hanap na, apan ang uban nianang mga pagbati manumbalik kon madungog ninyo ang mga pag-ampo sa sakrament.

Walay duha kanato nga pareho og panumduman sa adlaw nga atong gihimo kanang sagradong pakigsaad sa bunyag ug nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo. Apan matag usa kanato mibati sa pag-aprubar sa Dios. Ug atong gibati ang tinguha sa pagpasaylo ug mapasaylo ug ang dakong determinasyon sa paghimo sa husto.

Kon unsa ka lawom ang pagtuhop niini diha sa inyong kasingkasing mag-agad kon giunsa kamo sa pag-andam pinaagi sa mahigugmaong mga tawo. Manghinaut ko nga kamo nga bag-o pang mipasakop sa gingharian may panalangin nga katapad ang inyong inahan. Kon mao, mahimo mong mopahiyom niya agi og pasalamat karon dayon. Akong mahinumduman ang pagbati sa kalipay ug pasalamat samtang naglingkod ko luyo sa akong mama sa among pagpamauli human sa akong bunyag didto sa Philadelphia, Pennsylvania.

Ang akong mama mao gayud ang miandam nako og maayo sa paghimo niana nga pakigsaad ug sa tanan pang butang nga misunod. Matinud-anon siya ngadto niini nga buluhaton gikan sa Ginoo:

“Ug usab, tungod kay ang mga ginikanan adunay mga anak diha sa Zion, o diha sa bisan diin sa iyang mga istaka nga natukod, nga wala magtudlo kanila sa pagsabut sa doktrina sa paghinulsol, hugot nga pagtuo diha ni Kristo ang Anak sa buhi nga Dios, ug sa bunyag ug sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot, kon walo ka tuig ang panuigon, ang sala anaa diha sa mga ulo sa mga ginikanan.

“Kay kini mao ang balaod ngadto sa mga lumulupyo sa Zion, o diha sa bisan diin sa iyang mga istaka nga natukod.

“Ug ang ilang mga anak pagabunyagan alang sa kapasayloan sa ilang mga sala kon moabut sa walo ka tuig ang panuigon, ug makadawat sa [Espiritu Santo].”1

Nahimo sa akong inahan ang iyang bahin. Iyang naandam ang iyang mga anak sa mga pulong sama sa gisulti ni Alma, nga narekord sa Basahon ni Mormon:

“Ug nahinabo nga siya miingon ngadto kanila: Tan-awa, ania ang mga katubigan sa Mormon (kay sa ingon sila gitawag) ug karon, ingon nga kamo mga matinguhaon sa pag-ipon ngadto sa panon sa Dios, ug pagatawgon nga iyang mga katawhan, ug andam sa pagtambayayong sa usag usa nga mga alantuson, nga sila mahimo nga magaan;

“Oo, ug mga andam sa pagbangutan uban niadto nga nagbangutan; oo, ug sa paghupay niadto nga nagkinahanglan sa kahupayan, ug mobarug ingon nga mga saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon ug diha sa tanan nga mga butang, ug diha sa tanan nga mga dapit nga kamo mahimo nga maanaa, bisan hangtud sa kamatayon, nga kamo mahimo nga matubos sa Dios, ug malakip uban niadto nga diha sa unang pagkabanhaw, nga kamo makabaton og kinabuhi nga dayon—

“Karon ako moingon nganha kaninyo, kon mao kini ang tinguha sa inyong mga kasingkasing, unsay anaa kaninyo batok sa pagpabunyag diha sa ngalan sa Ginoo, ingon og usa ka saksi sa iyang atubangan nga kamo nakasulod ngadto sa usa ka pakigsaad uban kaniya, nga kamo mag-alagad kaniya ug maghupot sa iyang mga sugo, nga siya unta mobu-bu sa kabuhong sa iyang Espiritu diha kaninyo?

“Ug karon sa diha nga ang mga katawhan nakadungog niini nga mga pulong, sila namakpak sa ilang mga kamot tungod sa hingpit nga kalipay, ug misinggit: Kini mao ang tinguha sa among mga kasingkasing.”2

Tingali wala kamo mamakpak dihang una ninyong nadungog kanang pagdapit nga makigsaad pinaagi sa bunyag, apan sigurado nga kamo mibati sa gugma sa Manluluwas ug sa dakong komitment sa pag-alima sa uban alang Kaniya. Makaingon ko nga “sigurado” kay kana nga mga pagbati mituhop gayud sa kasingkasing sa tanang anak nga mga babaye sa Langitnong Amahan. Kabahin kana sa inyong balaang panulundon gikan Kaniya.

Iya kamong gitudloan sa wala pa kamo mianhi niini nga kinabuhi. Gitabangan Niya kamo nga makasabut ug modawat nga kamo adunay mga pagsulay, ug mga oportunidad nga haum gayud alang kaninyo. Inyong nahibaloan nga ang atong Amahan adunay usa ka plano sa kalipay aron luwas kamong makasugakod nianang mga pagsulay ug kamo motabang sa uban aron luwas silang makasugakod sa ilang mga pagsulay. Kini nga plano gimarkahan pinaagi sa mga pakigsaad uban sa Dios.

Atong kabubut-on ang pagpili kon kita mobuhat ba ug motuman nianang mga pakigsaad. Diyutay ra sa Iyang anak nga mga babaye ang may oportunidad niining kinabuhia sa pagkat-on niana nga mga pakigsaad. Usa kamo niadtong diyutay ra nga bulahan. Kamong minahal nga mga sister, matag usa kaninyo anak nga babaye sa pakigsaad.

Gitudloan kamo sa Langitnong Amahan sa wala pa kamo matawo bahin sa maagian ninyong mga kasinatian dihang kamo mibiya Kaniya ug mianhi sa yuta. Gitudloan kamo nga ang dalan balik ngadto Kaniya dili sayon. Nasayud Siya nga lisud kaayo alang ninyo ang paghimo sa panaw nga walay tabang.

Gipanalanginan kamo dili lang sa higayon nga makahimo niana nga mga pakigsaad niining kinabuhia apan gilibutan usab kamo sa uban nga makatabang—kinsa, sama kaninyo, anak nga mga babaye sa Langitnong Amahan sa pakigsaad.

Tanan kamo mibati sa panalangin nga makig-uban sa pundok sa anak nga mga babaye sa Dios karong gabhiona kinsa ubos usab sa pakigsaad aron motabang ug mogiya kaninyo sumala sa ilang gisaad nga buhaton. Akong nakita ang unsay inyong nakita samtang gituman sa mga sister sa pakigsaad kana nga komitment sa paghupay ug pagtabang—ug pagbuhat niini uban sa pahiyom.

Nahinumdom ko sa pahiyom ni Sister Ruby Haight. Asawa siya ni Elder David B. Haight, nga usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Isip usa ka batan-on nagserbisyo siya isip presidente sa Palo Alto Stake sa California. Nag-ampo siya, ug may kabalaka, bahin sa batang mga babaye sa klase sa Mia Maid sa iyang ward.

Mao nga si Presidente Haight nadasig sa paghangyo sa bishop nga si Ruby Haight tawagon nga motudlo nianang batan-ong mga babaye. Nasayud siya nga mahimo siyang saksi sa Dios kinsa modasig, mohupay, ug mohigugma sa batang mga babaye niana nga klase.

Si Sister Haight may mga 30 ka tuig ang pagkamagulang sa batang mga babaye nga iyang gitudloan. Gani 40 ka tuig human siya nakatudlo kanila, matag higayon nga magkita sila sa akong asawa, kinsa usa sa batang mga babaye sa iyang klase, mogakus siya, mopahiyom, ug moingon kang Kathy, “Ah! Ang akong Mia Maid.” Mas labaw pa ang akong nakita kay sa iyang pahiyom. Akong gibati ang dako niyang gugma sa usa ka sister nga iya gihapong gipangga sama sa kaugalingon niyang anak. Ang iyang pahiyom ug pag-abi-abi naggikan sa pagkakita nga ang sister ug anak nga babaye sa Dios nagsubay pa sa dalan sa pakigsaad pauli sa panimalay.

Ang Langitnong Amahan mopahiyom usab kaninyo kon kamo Iyang makita nga mitabang og usa sa Iyang anak nga mga babaye subay sa dalan sa pakigsaad padulong sa kinabuhing dayon. Ug malipay Siya sa matag higayon nga maningkamot kamo sa pagpili sa husto. Nakita Niya dili lang kay unsa kamo apan kon unsay posible usab ninyong makab-ot.

Tingali duna kamoy mga ginikanan nga naghunahuna nga mahimo kamong mas maayo kay sa inyong gituohan. Ingon niana ang akong mama.

Ang wala nako mahibaloi sa bata pa ko mao nga ang akong Langitnong Amahan, ang inyong Langitnong Amahan, nakakita sa mas dakong potensyal sa Iyang mga anak kay kanato o gani sa unsay nakita sa atong mga inahan kanato. Ug sa matag higayon nga mouswag kamo niana nga dalan padulong sa inyong potensyal, makahatag kini Kaniya og kalipay. Ug inyong bation ang Iyang pag-aprubar.

Iyang makita kana nga mahimayaong potensyal sa tanan Niyang anak nga mga babaye, bisan asa sila. Karon, dako kana nga responsibilidad sa matag usa kaninyo. Gilauman Niya nga tagdon ninyo ang matag tawo nga inyong mahimamat isip anak sa Dios. Mao kana ang hinungdan nga kita Iyang gisugo sa paghigugma sa atong mga silingan sama sa paghigugma sa atong kaugalingon ug sa pagpasaylo kanila. Ang inyong kamabination ug pagpasaylo sa uban miabut isip balaan nga kabilin gikan Kaniya isip Iyang anak. Ang matag tawo nga inyong mahimamat Iyang pinalangga nga espiritung anak.

Samtang mobati kamo nianang talagsaong panag-igsoonay sa kababayen-an, ang atong gituohan nga mobungkag kanato mawala. Sama pananglit, ang mga sister nga mas bata o mas magulang mopakigbahin sa ilang mga pagbati nga naglaum nga masabtan ug madawat. Mas daghan ang inyong pagkapareho isip anak nga mga babaye sa Dios kay sa pagkalahi ninyo.

Niana nga punto, ang batan-ong mga babaye kinahanglang mahinamon sa ilang pagka-Relief Society isip oportunidad nga mas modaghan ang mga sister nga ilang mailhan, madayeg, ug mahigugma.

Kanang sama nga kapasidad nga makakita unsay posible nga atong makab-ot nagkadaghan diha sa mga pamilya ug sa Primary. Nanghitabo kana sa mga family home evening ug sa mga programa sa Primary. Nadasig ang gagmayng mga bata sa pagsulti og mahinungdanon ug katingalahang mga butang, sama sa ilang gihimo sa dihang ang Manluluwas miluag sa ilang mga dila dihang nanudlo Siya kanila human Siya nabanhaw.3

Samtang si Satanas mahimong moataki sa mga sister sa bata pa, ang Ginoo mibayaw sa mga sister sa mas taas pa nga lebel sa espiritwalidad. Sama pananglit, ang batan-ong mga babaye nagtudlo sa ilang mga inahan unsaon paggamit ang FamilySearch sa pagpangita ug pagluwas sa ilang mga katigulangan. Ang ubang batan-ong mga sister nga akong nailhan mipili nga moadto sa templo og sayo sa buntag aron sa pagpabunyag alang sa mga patay sa walay pagpamugos lapas sa espiritu ni Elijah.

Sa mga misyon dinhi sa yuta, ang mga sister gitawag nga moserbisyo isip mga lider. Ang Ginoo mimugna og panginahanglan alang sa ilang serbisyo pinaagi sa pagtandog sa daghang kasingkasing sa mga sister sa pagserbisyo. Ubay-ubay sa mga presidente sa misyon nakakita nga ang mga sister nga misyonaryo nahimong mas impluwensyal nga tig-proselyte ug ilabi na isip tig-alima nga mga lider.

Nagserbisyo man kamo isip full-time nga misyonaryo o dili, maangkon ninyo ang sama nga abilidad sa pagpalambo sa inyong kaminyoon ug kapasidad sa pagpadako og madungganong mga anak pinaagi sa pagsunod sa mga ehemplo sa talagsaong mga babaye.

Hunahunaa si Eva, ang inahan sa tanang buhi. Si Elder Russell M. Nelson miingon bahin ni Eva: “Kita ug ang tanang katawhan nabulahan sa kahangturan tungod sa dakong kaisug ug kaalam ni Eva. Sa pagkaon og una sa prutas, gihimo niya ang angayan nga buhaton. Si Adan usab maalamon sa paghimo sa ingon.”4

Ang matag anak nga babaye ni Eva adunay potensyal sa pagdala sa parehong panalangin ngadto sa iyang pamilya sama sa gidala ni Eva ngadto sa iyang pamilya. Importante kaayo siya sa pag-establisar sa mga pamilya diin mao kini ang report sa paglalang kaniya: “Ug ang mga Dios miingon: Maghimo kita og katabang alang sa lalaki, kay dili maayo nga ang lalaki mag-inusara, busa mag-umol kita og katabang alang kaniya.”5

Wala kita masayud sa tanan nga gikatabang ni Eva ngadto ni Adan ug sa ilang pamilya. Apan nasayud kita sa usa ka talagsaong gasa nga gihatag ni Eva, nga matag usa kaninyo makahatag usab: mitabang si Eva sa iyang pamilya nga makakita sa dalan pauli dihang ang dalan sa unahan daw lisud. “Ug si Eva, iyang asawa, nakadungog niining tanan nga mga butang ug nalipay, nag-ingon: Kon dili pa unta sa atong kalapasan kita dili unta makaangkon og binhi, ug dili gayud masayud sa maayo ug sa dautan, ug sa kalipay sa atong katubsanan, ug sa kinabuhi nga dayon nga gihatag sa Dios ngadto sa tanan nga masulundon.”6

Anaa ang iyang ehemplo nga angayan ninyong sundon.

Pinaagi sa pagpadayag, nahibaloan ni Eva ang dalan pabalik sa Dios. Nasayud siya nga ang Pag-ula ni Jesukristo nakahimong posible sa kinabuhing dayon sa mga pamilya. Sigurado si Eva, sama usab kaninyo, nga dihang gituman niya ang iyang mga pakigsaad uban sa iyang Langitnong Amahan, ang Manunubos ug ang Espiritu Santo motabang kaniya ug sa iyang pamilya bisan unsa nga mga kasubo ug kasagmuyo ang moabut. Nahibalo si Eva nga makasalig siya Kanila.

“Sumalig ka sa Ginoo sa bug-os mong kasingkasing; Ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan.

“Sa tanan nimong mga dalan ilha siya, Ug siya magamando sa imong mga alagianan.”7

Nasayud ko nga si Eva misagubang og mga kasubo ug kasagmuyo, apan ako nasayud usab nga nakaplagan niya ang kalipay diha sa kahibalo nga siya ug ang iyang pamilya makabalik og puyo uban sa Dios. Nasayud ko nga daghan kaninyo nga ania dinhi nagsagubang og mga kasubo ug kasagmuyo. Akong ibilin kaninyo ang akong panalangin nga, sama ni Eva, mobati kamo sa sama nga kalipay nga iyang gibati samtang magbiyahe kamo pauli.

Duna koy sigurado nga pagsaksi nga ang Dios nga Amahan mapinanggaong nagbantay kaninyo. Matag usa ninyo Iyang gihigugma. Kamo Iyang anak nga mga babaye sa pakigsaad. Kay Siya nahigugma kaninyo, Iyang ihatag ang tabang nga inyong gikinahanglan aron kamo ug ang uban mouswag padulong sa Iyang presensya.

Nasayud ko nga ang Manluluwas mibayad sa bugti sa tanan natong mga sala ug ang Espiritu Santo mopamatuod sa kamatuoran. Gibati ninyo kana nga kahupayan dinhi niini nga miting. Ako adunay pagpamatuod nga ang tanang mga yawe nga mobugkos sa sagradong mga pakigsaad gipahiuli na. Gihuptan ug gigamit kini karon sa atong buhi nga propeta, si Presidente Thomas S. Monson. Ibilin nako kining mga pulong sa kahupayan ug panghinaut nganha kaninyo, Iyang pinalanggang anak nga mga babaye sa pakigsaad, sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.