2010–2019
Espirituhanong mga Alimpulos
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Espirituhanong mga Alimpulos

Elder Neil L. Andersen

Ayaw tuguti nga ang mga alimpulos mobuntog kaninyo. Kini ang inyong panahon—nga lig-ong mobarug isip mga disipulo ni Ginoong Jesukristo.

Mangumusta ko ninyo niining buntaga—ilabi na sa mga kabatan-onan nga ania dinhi sa Conference Center ug sa tibuok kalibutan. Kamo pinili nga henerasyon nga may piho nga padulngan, ug ako mamulong ilabi na kaninyo.

Daghang tuig ang milabay samtang mibisita mi sa among pamilya sa Florida, usa ka alimpulos ang miigo sa dili kaayo layo kanamo. Ang usa ka babaye nga nagpuyo sa mobile home misulod sa iyang kaligoanan aron motago. Ang mobile home misugod sa pag-uyog. Milabay ang pipila ka gutlo. Dayon nakadungog siya og tingog sa iyang silingan: “Nia ko sa atubangan nga lawak.” Migawas siya sa kaligoanan, sa iyang kahingangha, iyang nadiskubrihan nga ang alimpulos mialsa ug mipadpad sa iyang mobile home, gitugpa nga nagbarug ibabaw sa mobile home sa iyang silingan.

Batan-ong mga higala, walay kalinaw sa kalibutan samtang nagkaduol ang Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas. Ang kasulatan namahayag nga “ang tanan nga mga butang magkaguliyang.”1 Si Brigham Young miingon, “Gipadayag kini ngari kanako sa pagsugod niining Simbahan, nga ang Simbahan mokatap, molambo, motubo ug molapad, ug dungan sa pagkatap sa Ebanghelyo sa taliwala sa mga kanasuran sa yuta, ang gahum ni Satanas magkakusog.”2

General Conference, April 2014

Dugang pa sa mga gipanagna nga mga linog ug mga gubat3 mao ang espirituhanong mga alimpulos nga makaibut kaninyo gikan sa inyong espirituhanon nga pundasyon ug mopadpad sa inyong espiritu ngadto sa mga dapit nga wala ninyo dahuma, usahay dili kaayo ninyo mamatngunan nga naalsa na kamo.

Ang labing kuyaw nga mga alimpulos mao ang mga tintasyon sa kaaway. Ang sala kanunay nga usa ka bahin sa kalibutan, apan lisud kaayong likayan, ibaliwala, ug dili dawaton. Siyempre, dunay gamhanang pwersa nga mobuntog sa mga alimpulos sa pagpakasala. Gitawag kini og paghinulsol.

Dili tanang alimpulos sa kinabuhi inyong kaugalingong minugna. Ang uban moabut tungod sa sayop nga mga pagpili sa uban, ug ang uban moabut lang tungod kay kini ang mortalidad.

Sa bata pa, si Presidente Boyd K. Packer nag-antus sa makapabakol nga sakit nga polio. Dihang si Elder Dallin H. Oaks siyete anyos pa, ang iyang amahan kalit nga namatay. Dihang si Sister Carol F. McConkie sa Kinatibuk-ang Kapangulohan sa Young Women tin-edyer pa, ang iyang mga ginikanan nagbulag. Ang mga hagit moabut kaninyo, apan kon mosalig kamo sa Dios, makapalig-on kini sa inyong pagtuo.

General Conference, April 2014

Sa kalikupan, ang mga kahoy nga nagtubo sa hanginon nga palibut mas lig-on. Samtang ang hangin mohuros sa linghod nga tanom, ang pwersa sa sulod sa kahoy mohimo og duha ka butang. Una, moaghat kini sa mga gamot nga mas mopaspas og tubo ug mas mokatay. Ikaduha, ang mga pwersa diha sa kahoy magmugna og mga cell structure nga mas mopabaga ug mas mopalig-on sa lawas ug mga sanga sa kahoy aron mas makasugakod sa huros sa hangin. Kining mas lig-on nga mga gamot ug mga sanga moprotekta sa kahoy gikan sa hangin nga siguradong mobalik.4

Kamo mas bililhon gayud ngadto sa Dios kay sa kahoy. Kamo Iyang mga anak. Siya mihimo sa inyong espiritu nga lig-on ug dili mabali sa mga alimpulos sa kinabuhi. Ang mga alimpulos sa inyong kabatan-on, sama sa mga hangin nga mohuros sa linghod nga kahoy, makapalambo sa inyong espirituhanong kalig-on, mag-andam kaninyo alang sa katuigan nga moabut.

Unsaon ninyo pagpangandam sa inyong mga alimpulos? “Hinumdumi … kini diha sa lig-on nga sukaranan sa atong Manunubos, kinsa mao si Kristo, ang Anak sa Dios, nga kamo kinahanglan gayud nga motukod sa inyong tukuranan; nga sa panahon nga ang yawa mopadala sa iyang mapintas nga mga hangin, … ang iyang mga pana diha sa alimpulos, … sa diha nga ang tanan niya nga ulan nga yelo ug ang iyang mapintas nga unos mohampak diha kaninyo, kini walay gahum … sa pagbitad kaninyo … tungod sa lig-on nga sukaranan diin kamo natukod.”5 Kini ang inyong tagoanan gikan sa alimpulos.

Si Presidente Thomas S. Monson miingon, “Diin kanhi ang mga sumbanan sa Simbahan ug mga sumbanan sa katilingban hapit nahiangay, karon aduna nay halapad nga kal-ang taliwala kanato, ug kini mas nagkadako pa.”6 Kini nga gintang, alang sa uban, makamugna og kusog nga espirituhanong mga alimpulos. Mopakigbahin ko og sanglitanan.

Sa miaging bulan ang Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha mimantala og sulat ngadto sa mga lider sa Simbahan sa tibuok kalibutan. Ang porsyon niini mabasa: “Ang kausaban sa sibil nga balaod dili, ug sa pagkatinuod dili makausab sa moral nga balaod nga giestablisar sa Dios. Ang Dios naglaum kanato nga mosuporta ug mosunod sa Iyang mga sugo bisan pa man sa managlahing mga opinyon ug mga uso sa katilingban. Ang Iyang balaod sa kaputli klaro: ang sekswal nga relasyon tukma lamang tali sa lalaki ug babaye kinsa legal nga naminyo isip bana ug asawa. Kami nag-awhag ninyo sa pagribyu … sa doktrina diha sa ‘Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan.’”7

Bisan kon ang kalibutan mopalayo sa sumbanan sa balaod sa Ginoo bahin sa kaputli, kita dili. Si Presidente Monson miingon: “Ang Manluluwas sa katawhan mihulagway sa Iyang kaugalingon nga anaa sa kalibutan apan dili iya sa kalibutan. Kita usab mahimong anaa sa kalibutan apan dili iya sa kalibutan samtang atong isalikway ang sayop nga mga konsepto ug sayop nga mga pagtulun-an ug magpabiling matinuoron nianang gisugo sa Dios.”8

Bisan kon daghang gobyerno ug inila nga mga indibidwal ang miusab sa kahulugan sa kaminyoon, ang Ginoo wala. Sukad sa sinugdanan, ang Dios mipasiugda sa kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug usa ka babaye—si Adan ug si Eva. Gitakda niya ang mga katuyoan sa kaminyoon nga mas molabaw pa sa personal nga katagbawan ug katumanan sa mga hamtong ngadto, sa mas importante, sa pagpatunhay og maayo nga kahimtang alang sa mga anak nga matawo, mapadako, ug maamuma. Ang mga pamilya mao ang bahandi sa langit.9

Nganong padayon man kita sa paghisgut bahin niini? Sama sa giingon ni Pablo, “Kami nagasud-ong man dili sa mga butang nga makita, kondili sa mga butang nga dili makita.”10 Isip mga Apostoles ni Ginoong Jesukristo, among responsibilidad ang pagtudlo sa plano sa atong Tiglalang alang sa Iyang mga anak ug sa pagpasidaan sa mga sangputanan sa pagbaliwala sa Iyang mga sugo.

Bag-ohay lang, nakig-istorya ko sa usa ka Laurel gikan sa Estados Unidos. Mokutlo ko gikan sa iyang email:

“Niining milabayng tuig pipila sa akong mga higala sa Facebook misugod na og pang-post sa ilang opinyon bahin sa kaminyoon. Daghan ang mipabor sa kaminyoon sa managsama og sekso, ug pipila sa LDS nga mga kabatan-onan ‘mi-like’ sa mga gi-post. Wala ko mokomentaryo.

“Nakahukom ko nga akong ipahayag ang akong pagtuo bahin sa tradisyonal nga kaminyoon sa mahunahunaong paagi.

General Conference, April 2014

“Gamit ang akong profile picture, gidugang nako ang caption nga ‘Mituo ako sa kaminyoon nga tali sa usa ka lalaki ug usa ka babaye.’ Ingon og diha-diha dayon nakadawat ko og mga mensahe. ‘Hakog ka.’ ‘Mahukmanon ka.’ Ang usa mitandi kanako sa usa ka tigpanag-iya og ulipon. Ug nadawat nako kini nga post gikan sa suod nga higala nga lig-ong miyembro sa Simbahan: ‘Kinahanglan mouyon-uyon ka sa dagan sa panahon. Ang mga butang nag-usab-usab ug busa kinahanglang usbon nimo ang kinaraang hunahuna.’

“Wala ko makiglalis,” siya miingon, “apan wala nako tangtanga ang akong pamahayag.”

Siya mitapos: “Usahay, sama sa giingon ni Presidente Monson, ‘Kamo kinahanglan nga mobarug nga mag-inusara.’ Unta isip mga kabatan-onan, kita maghiusang mobarug nga matinuoron sa Dios ug sa mga pagtulun-an sa Iyang buhi nga mga propeta.”11

Angayan kitang mabalaka ilabi na niadtong nanlimbasug sa pagkaibog sa sama og sekso. Ang ingon nga panlimbasug grabe kaayo nga pagsulay. Gusto nakong ipahayag ang akong gugma ug pagdayeg niadtong maisugong miatubang niining pagsulay sa pagtuo ug nagpabiling matinuoron sa mga sugo sa Dios!12 Apan ang tanan, bisan unsa pa man ang ilang mga desisyon ug gituohan, angayan lamang hatagan sa atong kaayo ug konsiderasyon.13

Ang Manluluwas nagtudlo nato sa paghigugma dili lang sa atong mga higala apan niadtong mosupak usab kanato—ug bisan kadtong mosalikway kanato. Siya miingon: “Kay kon mao ray inyong higugmaon ang mga nahigugma kaninyo, unsa may balus nga madawat ninyo?” … Ug kon mao ray inyong yukboan ang inyong mga kaigsoonan, unsa may inyong nahimo nga labaw pa kay sa uban?”14

Si Propeta Joseph Smith mipasidaan kanato sa “pagbantay sa pagpakaaron-ingnong katarung sa kaugalingon” ug sa pagpalambo sa atong gugma sa tanang mga tawo hangtud nga kita mobati “nga kita buot mopas-an kanila.”15 Sa ebanghelyo ni Jesukristo, walay luna ang pamugal-bugal, pagpanlupig, o pagtamay.

Kon kamo dunay pangutana bahin sa tambag gikan sa mga lider sa Simbahan, palihug isulti ang inyong tinuod nga mga problema ngadto sa inyong mga ginikanan ug mga lider. Nagkinahanglan kamo og kalig-on nga naggikan sa pagsalig sa mga propeta sa Ginoo. Si Presidente Harold B. Lee miingon: “Ang bugtong kasiguroan nga anaa kanato isip mga miyembro niini nga simbahan mao … magkat-on sa pagpaminaw sa tanan nga mga pulong ug mga sugo nga ang Ginoo mohatag pinaagi sa Iyang propeta. … Maanaay pipila ka mga butang nga nagkinahanglan og pailub ug hugot nga pagtuo. Mahimo nga kamo dili makauyon unsa ang moabut. … Mahimo nga kini mosupak sa inyong politikanhong mga panghunahuna … inyong sosyal nga mga panghunahuna … mosamok … sa inyong sosyal nga kinabuhi. Apan kon kamo maminaw niini nga mga butang, ingon og kini gikan sa ba-ba sa Ginoo Mismo, … ‘ang mga ganghaan sa impyerno dili makabuntog batok kanimo … ug ang Ginoong Dios mopatibulaag sa mga gahum sa kangitngit gikan sa imong atubangan …’ (D&P 21:6).”16

Ang laing lig-on nga proteksyon gikan sa mga alimpulos sa kinabuhi mao ang Basahon ni Mormon.

Dihang si Presidente Henry B. Eyring usa pa ka tin-edyer, ang iyang pamilya mibalhin sa usa ka bag-ong siyudad. Nakita niya nga ang pagbalhin dili makalingaw ug diyutay ra ang mga higala. Mibati siya nga wala siya mahiangay sa mga estudyante sa iyang gieskwelahan. Ang iyang alimpulos nagliyok-liyok. Unsay iyang gihimo? Migahin siya og daghang panahon sa Basahon ni Mormon, mibasa niini og kadaghan.17 Milabay ang katuigan, si Presidente Eyring mipamatuod: “[Ganahan] ko nga mobalik-balik og basa sa Basahon ni Mormon ug mokuha og espirituhanong kalig-on niini sa kanunay.”18 “[Kini] ang labing impluwensyal nga sinulat nga pagpamatuod nga anaa kanato nga si Jesus mao ang Kristo.”19

Ang Ginoo mihatag kaninyo og laing paagi sa pagbarug nga lig-on, usa ka espirituhanong gasa nga mas gamhanan kay sa mga alimpulos sa kaaway! Siya miingon, “Magbarug … sa balaan nga mga dapit, ug dili mabalhin.”20

Dihang tin-edyer pa ko, dunay 13 lang ka templo sa Simbahan. Karon 142 na. Otsentay singko porsyento sa mga miyembro sa Simbahan nagpuyo na sulod sa 200 ka milya (320 km) sa usa ka templo. Ang Ginoo mihatag sa inyong henerasyon nga adunay mas daghan sa Iyang balaang mga templo nga magamit kay sa uban pang henerasyon sa kasaysayan sa kalibutan.

Nakasulay na ba kamo nga magbarug sulod sa templo, nagsinina og puti, naghulat aron mopahigayon og bunyag? Unsay inyong gibati? Dunay pagbati sa kabalaan diha sa templo. Ang kalinaw sa Manluluwas mobuntog sa nagliyok-liyok nga mga alimpulos sa kalibutan.

Ang inyong pagbati sulod sa templo usa ka sumbanan sa unsay gusto ninyong bation sa inyong kinabuhi.21

Pangitaa ang inyong mga apohan ug inyong kaparyentihan nga nag-una kaninyo. Dad-a ang ilang mga ngalan ngadto sa templo.22 Kon kamo makaila sa inyong mga katigulangan, makita ninyo ang mga sumbanan sa kinabuhi, kaminyoon, mga anak; mga sumbanan sa pagkamatarung; ug usahay mga sumbanan nga gusto ninyong likayan.23

Kadugayan diha sa templo kamo makakat-on og daghan pa bahin sa Paglalang sa kalibutan, bahin sa mga sumbanan diha sa kinabuhi nila ni Adan ug ni Eva, ug ang labing importante, bahin sa atong Manluluwas, nga si Jesukristo.

Akong minahal nga batan-ong mga kaigsoonan, gihigugma namo kamo, gidayeg namo kamo, ug nag-ampo alang kaninyo. Ayaw tuguti nga ang mga alimpulos mobuntog kaninyo. Kini ang inyong panahon—nga lig-ong mobarug isip mga disipulo ni Ginoong Jesukristo.24

Pagtukod kamo og mas lig-ong tukuranan diha sa lig-on nga sukaranan sa inyong Manunubos.

Hatagi og mas hingpit nga pagtagad ang Iyang dili hitupngan nga kinabuhi ug mga pagtulun-an.

Mas makugihong mosunod sa Iyang ehemplo ug sa Iyang mga sugo.

Mas mohangup og maayo sa Iyang gugma, sa Iyang kalooy ug grasya, ug sa gamhanang mga gasa sa Iyang Pag-ula.

Kon buhaton ninyo kini, ako mosaad kaninyo nga makita ninyo kon para sa unsa kining mga alimpulos—mga pagsulay, mga tintasyon, mga makabalda, o mga hagit nga makatabang alang sa inyong paglambo. Ug kon magpuyo kamo nga matarung matag tuig, akong ipaniguro kaninyo nga ang inyong mga kasinatian sa kanunay momatuod kaninyo nga si Jesus mao ang Kristo. Ang espirituhanong tukuranan nga inyong gitumban mahimong lig-on ug luwas. Magmaya kamo nga ang Dios mibutang kaninyo dinhi aron mahimong kabahin sa katapusang pagpangandam alang sa mahimayaong pagbalik ni Kristo.

Ang Manluluwas miingon, “Dili ko kamo pagabiyaan nga daw mga ilo: Ako mobalik ra kaninyo.”25 Kini ang Iyang saad kaninyo. Nasayud ko nga kini nga saad tinuod. Ako nasayud nga Siya buhi, sa pangalan ni Jesukristo, amen.