2010–2019
Gikinahanglan: Mga Kamot ug mga Kasingkasing sa Pagpadali sa Buhat
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Gikinahanglan: Mga Kamot ug mga Kasingkasing sa Pagpadali sa Buhat

Linda K. Burton

Makatanyag kita sa atong mga kamot sa pagtabang ug sa mga kasingkasing sa pagpadali sa talagsaong buhat sa Langitnong Amahan.

Minahal nga mga sister, gimahal namo kamo! Samtang nagtan-aw kita sa nindot nga video, nakita ba ninyo ang inyong kaugalingong kamot nga mitabang sa usa ka tawo diha sa dalan sa pakigsaad? Naghunahuna ko sa batang babaye sa Primary nga ginganlan og Brynn nga usa ray kamot, ug gigamit kana sa pagtabang sa pagpanalangin sa iyang pamilya ug sa iyang mga higala—mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug sa laing tinuohan. Dili ba matahum siya? Ug kamo usab! Mga sister, makatanyag kita sa atong mga kamot sa pagtabang ug sa mga kasingkasing sa pagpadali sa talagsaong buhat sa Langitnong Amahan.

Sama sa matinud-anong mga sister diha sa kasulatan, pareha nila ni Eva, Sarah, Maria, ug daghan pa, nasayud sa ilang pagkatawo ug katuyoan, si Brynn nasayud nga siya anak sa Dios.1 Kita usab mahimong masayud sa atong balaanong panulundon isip pinalanggang anak nga mga babaye sa Dios ug sa mahinungdanong buhat nga Iyang ipahimo kanato.

Ang Manluluwas mitudlo, “Kon tuyoon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubut-on sa Dios, nan iyang mahibaloan ang akong gitudlo.”2 Unsa ang kinahanglan natong masayran ug buhaton “nga makabalik sa Amahang Langitnon”?3 Makakat-on kita sa istorya sa batan-ong adunahan nga nangutana ni Jesus unsay iyang buhaton aron makadawat og kinabuhing dayon.

Si Jesus mitubag kaniya, “Kon gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo.”

Ang batan-ong lalaki nangutana Kaniya kon hain niini. Unya si Jesus mipahinumdom niya sa pipila sa Napulo ka mga Sugo nga pamilyar nato.

Ang batan-ong lalaki mitubag, “Kanang tanan ako nang ginabantayan: unsa pa may akong kulang?”

Si Jesus miingon, “Kon buot ikaw mamahingpit, lumakaw ka, ibaligya ang imong kabtangan, ug ang halin ihatag sa mga kabus, ug makabaton kag bahandi didto sa langit: ug unya umanhi ka ug sumunod kanako.”4

Si Jesus mitawag kaniya nga mahimong kabahin sa Iyang buhat—ang buhat sa usa ka disipulo. Ang atong buhat susama. Kita kinahanglang “mosalikway sa mga butang niini [nga] kalibutan, … [mo]hupot ngadto sa [atong] mga pakigsaad,”5 ug moduol kang Kristo ug mosunod Kaniya. Mao kana ang buhaton sa mga disipulo!

Karon, mga sister, dili kita mobati og dili maayo sa atong kaugalingon tungod sa gisulti sa Manluluwas sa batan-ong adunahan bahin sa pagkahimong perpekto. Ang pulong perpekto niini nga asoy gihubad gikan sa pulong nga Griyego nga nagpasabut nga “kompleto.” Kon maningkamot kita sa atong labing maayo sa pagpadayon sa unahan sa dalan sa pakigsaad, mahimo kita nga mas kompleto ug perpekto niini nga kinabuhi.

Sama sa batan-ong adunahan sa panahon ni Jesus, usahay matintal kita nga dili mopadayon o mobalik sa agi tungod kay tingali naghunahuna kita nga dili makahimo niini nga mag-inusara. Ug sakto kita! Dili kita makahimo sa lisud nga mga butang nga gipabuhat kanato kon walay tabang. Ang tabang moabut pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo, sa giya sa Espiritu Santo, ug sa matinabangong mga kamot sa uban.

Usa ka matinud-anong single nga sister bag-ohay lang mipamatuod nga pinaagi sa Pag-ula, nakaplagan niya ang kalig-on sa paggamit sa iyang matinabangong mga kamot ug andam nga kasingkasing sa pagpadako sa upat ka mga anak sa iyang igsoong babaye nga namatay sa kanser. Kana nakapahinumdom nako sa gisulti ni Elder Neal A. Maxwell: “Ang tanan nga sayon nga mga butang nga angayng buhaton sa Simbahan nahimo na. Gikan karon, mas lisud na, ug ang atong pagkamasulundon masulayan sa pipila ka paagi.”6 Gipadala kamo dinhi sa yuta niini nga dispensasyon tungod kon si kinsa kamo ug kon sa unsa nga buhat kamo giandam! Bisan unsa pa ang pagpanglingla ni Satanas kanato sa paghunahuna kon kinsa kita, ang atong tinuod nga pagkatawo mao nga usa ka disipulo ni Jesukristo!

Si Mormon usa ka tinuod nga disipulo nga nagpuyo sa panahon diin ang “matag kasingkasing gipatig-a, … ug walay sama ka hilabihan nga pagkadautan taliwala sa tanan nga mga anak ni Lehi.”7 Unsa kaha kon nagpuyo kamo nianang panahona? Ug sa gihapon si Mormon kusganong namahayag, “Tan-awa, ako usa ka tinun-an ni Jesukristo, ang Anak sa Dios.”8

Dili ba mo ganahan ni Mormon? Nasayud siya kon kinsa siya ug kon unsa ang iyang misyon ug wala malinga sa dautan nga naglibut niya. Gani, gikonsiderar niya ang iyang calling nga usa ka gasa.9

Hunahunaa kon unsa ka dakong panalangin nga tawagon aron ihatag ang atong gasa sa inadlaw-adlaw nga pagkadisipulo sa Ginoo, mamahayag sa pulong ug sa buhat nga, “Tan-awa, ako usa ka tinun-an ni Jesukristo!”

Ganahan ko sa istorya nga gisulti ni Presidente Boyd K. Packer bahin sa usa ka sister nga gibugalbugalan tungod sa pagsunod sa tambag sa propeta nga magtipig og pagkaon. Ang tawo nga misaway misugyot nga kon moabut ang lisud nga panahon, ang iyang mga lider mohangyo niya nga ipakigbahin sa uban ang iyang gipundo nga pagkaon. Ang iyang yano ug lig-ong tubag isip disipulo mao, “Maayo na lang duna koy madala.”10

Gihigugma nako ang mga babaye sa Simbahan, mga batan-on ug tigulang. Nakita nako ang inyong kalig-on. Nakita nako ang inyong hugot nga pagtuo. Kamo dunay ikahatag ug andam nga mohatag niini. Gihimo ninyo kini nga walay pagpahibalo o pagpasikat, naghatag og pagtagad sa Dios nga atong gisimba, dili sa inyong kaugalingon, ug wala maghunahuna og balus.11 Kana ang gihimo sa mga disipulo!

Bag-ohay lang nakahimamat ko og batan-ong babaye sa Pilipinas nga ang pamilya nahimong dili aktibo sa Simbahan dihang 7 anyos pa siya, pasagdan ra siya nga maglakaw sa kuyaw nga dalan paingon sa simbahan kada semana. Misulti siya kon nganong sa edad nga 14 nakahukom siya nga magmatinud-anon sa iyang mga pakigsaad aron takus siya nga mopadako sa iyang umaabut nga pamilya sa panimalay nga “sa priesthood gipanalanginan.”12 Ang labing maayong paagi sa paglig-on sa panimalay, karon o sa umaabut, mao ang pagtuman sa mga pakigsaad, mga saad nga atong gihimo sa usag usa ug sa Dios.

Mao kana ang buhaton sa mga disipulo!

Usa ka matinud-anong sister nga Japanese ug ang iyang bana mibisita sa among misyon sa Korea. Dili siya makasulti og Korean ug dili kaayo makasulti og Iningles, apan siya dunay andam nga kasingkasing sa paggamit sa iyang talagsaong gasa ug matinabangong mga kamot sa paghimo sa buhat sa Ginoo. Mao kana ang buhaton sa mga disipulo! Gitudloan niya ang among mga misyonaryo unsaon paghimo og yanong piraso sa origami—usa ka ba-ba nga moabli ug motak-om. Unya migamit siya og pipila ka pulong nga Iningles nga iyang nahibaloan sa pagtudlo sa mga misyonaryo nga “ablihan ang ilang ba-ba” aron isangyaw ang ebanghelyo—ang leksyon nga dili nila makalimtan, ni akong makalimtan.

Handurawa og kadali nga kamo ug ako nagbarug uban sa minilyon ka mga kaigsoonan sa Iyang Simbahan, maisugong moadto, mohimo sa gibuhat sa mga disipulo—nagserbisyo ug nahigugma sama sa Manluluwas. Unsa ang kahulugan niini nganha kaninyo nga mahimong disipulo ni Jesukristo?

Ang Mormon Helping Hands nga mga vest ug mga t-shirt gisul-ob sa gatusan ka libo nga mga disipulo ni Jesukristo nga wala maghunahuna sa kaugalingon nga mihangup sa oportunidad nga moserbisyo. Apan dunay uban pang mga paagi sa pagserbisyo isip maunungon nga mga disipulo. Paghunahuna uban nako og pipila ka posibling mga karatula sa “tabang nga gikinahanglan” kalabut sa buhat sa kaluwasan:

  • Tabang nga gikinahanglan: mga ginikanan nga mopadako sa ilang mga anak diha sa kahayag ug kamatuoran

  • Tabang nga gikinahanglan: mga anak, mga managsuon, mga iyaan ug uyoan, mga ig-agaw, mga apohan, ug tinuod nga mga higala nga moserbisyo isip tigtudlo ug motabang diha sa dalan sa pakigsaad

  • Tabang nga gikinahanglan: kadtong maminaw sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo ug molihok base sa mga panghunahuna nga nadawat

  • Tabang nga gikinahanglan: kadtong mosunod sa ebanghelyo matag adlaw sa ginagmay ug yano nga mga paagi

  • Tabang nga gikinahanglan: mga family history ug temple worker nga mosumpay sa mga pamilya sa hangtud

  • Tabang nga gikinahanglan: mga misyonaryo ug mga miyembro nga mosangyaw sa “maayong mga balita”—ang ebanghelyo ni Jesukristo

  • Tabang nga gikinahanglan: mga tigluwas nga mangita sa mga nahisalaag

  • Tabang nga gikinahanglan: mga motuman sa pakigsaad nga lig-ong mobarug alang sa kamatuoran ug matarung

  • Tabang nga gikinahanglan: tinuod nga mga disipulo ni Ginoong Jesukristo

Katuigan ang milabay, si Elder M. Russell Ballard mihimo og kusganong hangyo sa mga sister sa Simbahan dihang miingon siya:

“Tali karon ug sa panahon sa pag-anhi pag-usab sa Ginoo, nagkinahanglan Siya og mga babaye diha sa matag pamilya, matag ward, matag komunidad, matag nasud nga maglakaw sa pagkamatarung ug moingon pinaagi sa ilang mga pulong ug mga lihok, ‘Ania ako, ipadala ako.’

“Ang akong pangutana mao, ‘Usa ba kamo niana nga mga babaye?13

Unta matag usa nato motubag og kusog nga “Oo!” Tapuson ko kini uban sa kanta sa Primary:

Kita [anak nga mga babaye] sa pakigsaad nga may gugmang ikahatag.

Motudlo sa ebanghelyo pinaagi sa ehemplo.

Sa pulong ug sa buhat, kita mopamatuod:

Kita nagtuo, ug nagserbisyo ni Jesukristo.14

Isip tinuod nga mga disipulo, unta atong itanyag ang atong andam nga mga kasingkasing ug matinabangong mga kamot sa pagpadali sa Iyang buhat. Dili igsapayan kon, sama ni Brynn, kita adunay usa ra ka kamot. Dili igsapayan kon kita dili pa perpekto ug kompleto. Kita maunungon nga mga disipulo nga motabang sa usag usa diha sa dalan. Ang atong panag-igsoonay moabut ngadto sa mga henerasyon niadtong matinud-anong mga sister nga nag-una kanato. Sa pagtinabangay, isip mga sister ug sa pakighiusa uban sa buhing mga propeta, mga manalagna, ug mga tigpadayag uban sa gipahiuli nga mga yawe sa priesthood, makalakaw kita isip usa, isip mga disipulo, isip mga sulugoon nga may andam nga kasingkasing ug mga kamot sa pagpadali sa buhat sa kaluwasan. Kon kita mohimo niini, kita mahisama sa Manluluwas. Ako mopamatuod sa pangalan ni Jesukristo, amen.