2010–2019
Panalipod gikan sa Pornograpiya-usa ka Panimalay nga Nag-focus kang Kristo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Panalipod gikan sa Pornograpiya—usa ka Panimalay nga Nag-focus kang Kristo

Linda S. Reeves

Ang pinakamaayong filter sa kalibutan, … mao ang personal nga filter nga naggikan sa kahiladman ug sa malungtarong pagpamatuod.

Minahal kong mga kaigsoonan, karon bulahan kaayo ko nga nia sa kongregasyon ang akong 13 ka kinamagulangang mga apo. Tungod niini nakapangutana ko “Unsay gusto nakong mahibaloan sa akong mga apo?” Karong buntaga gusto kong mopranka og sulti sa akong pamilya ug kaninyo.

Kaming mga lider nagkadako ang kabalaka bahin sa kadaot nga dala sa pornograpiya sa kinabuhi sa mga miyembro ug sa ilang mga pamilya. Si Satanas, miatake gamit ang makalingla kaayong paagi.

Usa ka rason nga nia ta sa yuta mao ang pagkat-on sa pagkontrolar sa atong pagbati sa mortal nato nga lawas. Kining hinatag sa Dios nga mga pagbati nag-aghat kanato sa pagminyo ug pagpanganak. Ang pagminyo sa lalaki ug babaye nga magdala og mga anak sa mortalidad nagpasabut sab nga mahimong matahum, maanindot nga kasinatian nga magbugkos sa managhigugmaay, mohiusa sa espiritu ug sa lawas, ug magdala sa hingpit nga kalipay samtang magkat-on kita nga unahon ang uban. Si Presidente Spencer W. Kimball mitudlo nga sa kaminyoon, “ang kapikas … mahimong mas labaw pa sa kinabuhi sa bana o sa asawa, ug … [walay] laing interes [o] tawo [o] butang nga himoong prayoridad labaw kay sa kapikas. …

“Ang kaminyoon nagkinahanglan gayud og hingpit nga pagdapig ug hingpit nga pagkamaunungon”1

Daghang tuig nang milabay usa sa among anak maklaro nga nagsubo. Misulod ko sa iyang kwarto, diin didto kinasingkasing siyang mitug-an ug giingnan ko niya nga didto siya sa balay sa iyang higala ug wa tuyoa nga nakakita ug law-ay ug hugawng mga hulagway ug buhat sa telebisyon tali sa usa ka lalaki ug babaye nga walay mga saput. Mibakho siya ug misulti unsa kalain sa iyang gibati bahin sa iyang nakita ug nangandoy nga mapapas kini sa iyang hunahuna. Nagpasalamat kaayo ko nga mitug-an siya nako, nakahigayon ko sa paghupay sa iyang inosente ug nagsubo nga kasingkasing ug gitabangan siya unsaon sa paglingkawas niini pinaagi sa Pag-ula sa atong Manluluwas. Nahinumdom ko sa sagrado nakong mga pagbati dihang nangluhod mi, isip inahan ug anak, ug nangayo og tabang sa atong Langitnong Amahan.

Daghang mga bata, kabatan-onan, ug mga hingkod ang inosenteng nabantang sa pornograpiya, apan nagkadaghang lalaki ug babaye ang mipili nga mobalik-balik og tan-aw niini hangtud maadik niini. Kini sila tingali nagtinguha sa tibuok nilang kasingkasing nga makalingkawas niini nga lit-ag apan sagad dili makahimo niini nga sila ra. Pagkaanindot kon kining atong mga minahal mopili nga motug-an diri kanato nga mga ginikanan o sa lider sa Simbahan. Magmaalamon kita nga dili magpakita nga nakalitan, nasuko, o mosalikway, kay hinungdan kini nga ila na lang usab kining ihilom.

Kita isip mga ginikanan ug lider kinahanglang padayong magtudlo ug motambag sa atong mga anak ug kabatan-onan, maminaw uban sa gugma ug kamasinabuton. Kinahanglan silang masayud sa mga peligro sa pornograpiya ug nganong mopildi kini sa kinabuhi, makawala sa Espiritu, ngil-ad ang pagbati, molingla, moguba sa relasyon, kawalay kontrol sa kaugalingon, ug usik-usik sa tanang panahon, hunahuna, ug kusog.

Ang pornograpiya sobra ka hugaw, dautan, ug dayag kaayo kay sa kaniadto. Samtang motambag kita sa atong mga anak, atong planohon ang paghimo og mga sumbanan sa pamilya ug mga limitasyon, aron mapanalipdan gayud ang atong panimalay pinaagi sa paggamit og mga filter ug settings sa elektronik nga mga himan. Mga ginikanan, nasayud ba kita nga ang mga celphone nga dunay Internet, dili ang mga computer, ang pinakadakong problema?2

Mga batan-on ug mga hingkod, kon nabitik mo ni Satanas sa pornograpiya, hinumdumi ang kamaloloy-on sa pinalangga natong Manluluwas. Nasayud ba kamo sa dakong gugma ug pagpangga ug pag-amuma sa Ginoo kaninyo, bisan karon? Ang atong Manluluwas dunay gahum sa paglimpyo ug pag-ayo kaninyo. Iyang matangtang ang kahapdos ug kasubo nga inyong gibati ug limpyuhon kamo pag-usab pinaagi sa gahum sa Iyang Pag-ula.

Kami isip mga lider, nabalaka usab kaayo bahin sa mga magtiayon ug mga pamilya niadtong mga naadik sa pornograpiya: Si Elder Richard G. Scott mihangyo: “Kon gawasnon kamo sa seryusong sala, ayaw itugot nga kamo ang mag-antus sa sangputanan sa mga sala sa uban. … Bation kamo og kalooy. … Bisan pa ayaw ninyo soloha ang pagbati nga responsable niana nga mga binuhatan”3 Hinumdumi wala kamo mag-inusara. Anaa ang panabang. Ang mga miting sa pagpaayo sa pagkaadik alang sa mga magtiayon anaa na, lakip ang phone-in meetings, diin ang magtiayon manawag ug moapil sa usa ka miting diha ra sa ilang balay.

Mga kaigsoonan unsaon nato pagpanalipod sa atong mga anak ug kabatan-onan? Ang filter makatabang nga mga himan, apan ang pinakamaayong filter sa kalibutan, ug ang pinakaepektibo, mao ang personal nga filter nga naggikan sa kahiladman ug sa malungtarong pagpamatuod sa gugma sa atong Langitnong Amahan ug sa maulaong sakripisyo sa atong Manluluwas sa matag usa kanato.

Unsaon nato paggiya ang atong mga anak ngadto sa tinuorayng pagkakabig ug pag-akses sa Pag-ula sa Manluluwas? Ganahan ko sa gipahayag ni propeta Nephi bahin sa gibuhat sa iyang katawhan sa paglig-on sa kabatan-onan sa iyang panahon. “Ug kami naghisgot kang Kristo, kami nalipay diha kang Kristo, kami nagsangyaw kang Kristo, [ug] kami nanagna kang Kristo … nga ang among mga anak mahimo nga masayud sa unsa nga tinubdan sila mahimo nga mangita alang sa kapasayloan sa ilang mga sala.”4

Unsaon nato sa paghimo niini diha sa atong mga panimalay? Ang uban ninyo nakadungog na sa akong gisulti sa kalisud nga gibati sa akong bana, si Mel, ug nako isip mga ginikanan ngadto sa among upat ka batang mga anak. Samtang among giatubang ang hagit sa pagkaginikanan ug pag-apas sa mga gikinahanglan sa kinabuhi, nagkinahanglan gyud mi og tabang. Kami nag-ampo ug nangaliyupo aron masayud unsay buhaton. Ang tubag klaro: “Ok ra ang mga katag sa balay ug ang mga bata wala pa kailisi ug ang ubang responsibilidad wala pa mahimo. Ang bugtong butang nga angayan gayud nga mahimo sa balay mao ang inadlawng pagtuon sa kasulatan ug pag-ampo ug ang sinemanang family home evening.”

Naningkamot mi nga mahimo kini, apan dili kini ang kanunay nga giprayoridad ug, taliwala sa kasamok, usahay makalimtan na. Giusab namo ang among focus ug gisulayan nga dili kaayo mabalaka sa dili kaayo importanting mga butang. Ang among focus mao ang pag-istoryahay, malipay, magsangyaw, ug magpamatuod kang Kristo pinaagi sa inadlawng pag-ampo ug pagtuon sa kasulatan ug sinemanang family home evening.

Usa ka higala bag-o lang mipahimangno, “Kon padugangan pa ninyo sa mga sister ang pagpabasa sa kasulatan ug pag-ampo, mas maluya na sila. May pagbati na sila nga daghan na kaayo silag buluhaton.”

Mga kaigsoonan, kay ako nasayud gumikan sa akong kasinatian, ug sa kasinatian sa akong bana, kinahanglan kong mopamatuod sa mga panalangin sa inadlawng pagtuon sa kasulatan, pag-ampo, ug sa sinemana nga family home evening. Mao gayud kini ang mga buhat nga makawagtang sa kakapoy, mogiya sa atong kinabuhi, ug sa dugang nga proteksyon sa atong panimalay. Dayon, kon ang pornograpiya o ubang hagit moigo sa atong pamilya, makapangayo kita og tabang sa Ginoo ug makalaum og talagsaong giya gikan sa Espiritu, nasayud nga ato nang nabuhat ang gipabuhat sa atong Amahan.

Mga kaigsoonan, kon wala pa kini mahimo diha sa atong panimalay, sugdan natong tanan karon. Kon dagko na ang atong mga anak ug dili moapil kanato, atong sugdan sa atong kaugalingon. Kon ato kining buhaton, ang impluwensya sa Espiritu mosulod sa atong panimalay ug sa atong kinabuhi, sa ngadto-ngadto, mosunod ra ang mga anak.

Hinumdumi nga ang buhi nga mga Apostoles misaad sab nga kon magsiksik kita sa atong katigulangan ug mag-andam og kaugalingon natong mga ngalan alang sa templo, mapanalipdan kita karon ug sa tibuok kinabuhi samtang takus kita sa rekomend sa templo5. Pagkaanindot nga saad!

Mga batan-on, dawata ang responsibilidad alang sa kaugalingon ninyong espirituhanong kaayohan. Palunga ang inyong cellphone kon mahimo, mokanta og Primary song, mag-ampo og panabang, maghunahuna og kasulatan, mogawas sa sinehan, hunahunaa ang Manluluwas, takus nga moambit sa sakrament, tun-an ang Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan, mahimong ehemplo sa inyong mga higala, motug-an sa ginikanan, duola ang bishop, pagpakitabang, ug pangayo og maayong mga tambag, kon gikinahanglan.

Unsay gusto nakong mahibaloan sa akong mga apo? Gusto ko nga sila ug kamo mahibalo nga ako nasayud nga ang Manluluwas buhi ug nahigugma kanato. Iyang gibayaran ang kantidad sa atong mga sala, apan kita kinahanglang moluhod atubangan sa atong Amahan sa Langit, sa kamapainubsanon, maghinulsol sa atong mga sala, ug mangayo Kaniya og pasaylo. Tinguhaon nato ang kausaban sa atong kasingkasing ug mga gana ug magmapainubsanon sa pagpangayo og tabang ug pasaylo sa atong mga napasakitan o napasagdan.

Nasayud ko nga si Joseph Smith nakakita sa Dios, atong Amahan, ug sa atong Manluluwas, si Jesukristo. Mopamatuod sab ko nga kita dunay buhi nga propeta dinhi sa yuta, si Presidente Thomas S. Monson. Mopamatuod sab ko nga dili gayud kamo masaag kon sundon ninyo ang tambag sa propeta sa Dios. Mopamatuod ko sa gahum sa atong mga pakigsaad ug mga panalangin sa templo.

Nasayud ko nga ang Basahon ni Mormon tinuod! Dili ko makapasabut sa gahum niining talagsaon nga basahon. Nasayud lang ko nga, inubanan sa pag-ampo, ang Basahon ni Mormon adunay gahum sa pagpanalipod sa mga pamilya, paglig-on sa mga relasyon, ug paghatag og personal nga pagsalig sa Ginoo. Kining tanan akong ipamatuod sa pangalan ni Jesukristo, amen.