2010–2019
Unsa nga Matang sa mga Tawo?
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Unsa nga Matang sa mga Tawo?

Elder Donald L. Hallstrom

Unsa nga mga kausaban ang gikinahanglan nato aron mahimong matang sa mga tawo nga kita mahisama?

Kon atong hunahunaon kining tibuok kalibutan nga miting, mapahinumduman kita nga walay ikatandi niini nga panagtigum—bisan asa. Ang katuyoan sa sesyon sa priesthood sa kinatibuk-ang komperensya mao ang pagtudlo sa mga naghupot sa priesthood kon unsa nga matang sa mga tawo kita angay nga mahisama (tan-awa sa 3 Nephi 27:27) ug pagdasig kanato nga makab-ot kana.

Sa katuigan sa akong Aaronic Priesthood sa Hawaii tunga sa siglo na ang milabay ug isip usa ka misyonaryo sa England, magtigum kami diha sa mga meetinghouse ug (sa tumang paningkamot) maminaw sa sesyon sa priesthood gamit ang koneksyon sa telepono. Milabay ang katuigan ang mga satellite makasibya na sa pinili nga mga dapit sa Simbahan gamit ang talagsaong mga dish receiver aron kita makakita ug makapaminaw sa mga panghitabo. Nakadayeg kita niana nga teknolohiya! Ang pipila maghunahuna nga sa kalibutan karon, diin bisan kinsa nga dunay Internet gamit ang smartphone, tablet, o computer makadawat sa mga mensahe niining miting.

Hinoon, kining gipalapdan nga pag-access sa mga tingog sa mga sulugoon sa Ginoo, nga sama ra sa kaugalingon nga tingog sa Ginoo (tan-awa sa D&P 1:38), wala kaayoy bili gawas kon andam kita nga modawat sa pulong (tan-awa sa D&P 11:21) ug dayon sundon kini. Sa yanong pagkasulti, ang katuyoan sa kinatibuk-ang komperensya ug niining sesyon sa priesthood matuman kon andam lang kita nga molihok—kon andam kita nga mag-usab.

Pipila ka dekada ang milabay miserbisyo ko isip bishop. Sulod sa daghang katuigan nakaila nako ang usa ka tawo sa among ward nga magulang kaayo nako. Kini nga brother dunay problema sa relasyon sa iyang asawa ug nalayo sa iyang mga anak. Naglisud siya nga makatrabaho, walay suod nga higala, ug naglisud sa pagpakigsuod sa mga miyembro sa ward nga sa kadugayan dili na siya ganahan nga moserbisyo sa Simbahan. Atol sa usa ka grabe nga panaghisgot bahin sa mga hagit sa iyang kinabuhi, mipaduol siya nako—isip iyang panapos sa among daghang giistoryahan—ug miingon, “Bishop, dali kaayo ko masuko, ug ingon gyud ko niana!”

Kana nga pamahayag nakapahinuktok kanako nianang gabhiuna ug nakapahasol nako pag-ayo. Sa higayon nga kini nga tawo nakahukom—sa higayon nga kita mohukom—“Ingon gyud ko niana,” atong giputol ang atong abilidad nga mag-usab. Sama lang nga kita miisa sa puting bandila, mibutang sa atong hinagiban, miatras sa gubat, ug misurender—ang paglaum nga makadaug nawala. Samtang ang uban nato naghunahuna nga wala kana maghulagway nato, tingali kitang tanan dunay usa o duha ka bati nga kinaiya, “Ingon gyud ko niana.”

Nagtigum kita niining miting sa priesthood tungod kay kon kinsa kita karon dili kana mao kita sa umaabut. Nagtigum kita karong gabhiona diha sa pangalan ni Jesukristo. Nagtigum kita uban sa pagsalig nga ang iyang Pag-ula makahatag sa matag usa nato—bisan unsa pa ang atong mga kahuyang, kakulangan, pagkaadik—og abilidad nga mag-usab. Nagtigum kita uban sa paglaum nga ang atong umaabut, bisan unsa pa ang atong mga kaagi, mahimong mas maayo.

Kon kita moapil niini nga miting uban sa “tinuod nga katuyoan” nga mag-usab (Moroni 10:4), ang Espiritu hingpit nga makasulod sa atong kasingkasing ug hunahuna. Sama sa gipadayag sa Ginoo kang Propeta Joseph, “Ug mahinabo, nga tungod kay sila … naggamit sa hugot nga pagtuo ngari kanako”—hunahunaa nga ang hugot nga pagtuo usa ka baruganan sa gahum ug buhat—“Ako mobu-bu sa akong Espiritu diha kanila sa adlaw nga sila magtigum sa ilang mga kaugalingon nga maghiusa” (D&P 44:2). Nagpasabut kana nga karong gabhiona!

Kon naghunahuna kamo nga ang inyong mga hagit daghan kaayo, mosulti ko ninyo bahin sa usa ka tawo nga among nakaila sa gamayng balangay gawas sa Hyderabad, India, niadtong 2006. Kini nga tawo nagpakita og kaandam nga mag-usab. Si Appa Rao Nulu natawo sa probinsya sa India. Dihang tres anyos pa siya, nasakit siya og polio ug maoy hinungdan sa pisikal nga kakulangan. Ang iyang katilingban mitudlo niya nga ang iyang potensyal limitado kaayo. Apan, pagkahamtong niya iyang nakaila ang atong mga misyonaryo. Sila mitudlo niya bahin sa mas dakong potensyal, niini nga kinabuhi ug sa kahangturan nga moabut. Nabunyagan ug nakumpirmahan siya nga miyembro sa Simbahan. Nakabaton og dakong panglantaw, mihimo siya og tumong nga makadawat sa Melchizedek Priesthood ug magserbisyo og full-time nga misyon. Niadtong 1986 gi-orden siya pagka-elder ug nagmisyon sa India. Ang paglakaw dili sayon—gihimo niya ang tanan, gamit ang sungkod sa kada kamot, ug siya kanunayng matumba—apan wala gyud mohunong. Mihimo siya og pasalig nga madungganon ug maunungon siya nga moserbisyo sa misyon, ug gihimo niya kini.

Dihang nagkita kami ni Brother Nulu, dul-an sa 20 ka tuig human sa iyang misyon, malipayon siya nga misugat namo ug midala namo sa dili sementado nga dalan ngadto sa duha ka kwarto nga balay nga gipuy-an nila sa iyang asawa ug tulo ka anak. Grabe kaayo kainit ug alimuot nga panahon. Naglisud gihapon siya og lakaw, apan wala mobati nga luoy ang iyang kahimtang. Pinaagi sa personal nga kakugi, nahimo siyang magtutudlo, naghatag og edukasyon sa mga bata sa balangay. Dihang misulod kami sa iyang gamay nga balay, gidala dayon ko niya sa daplin ug gikuha ang usa ka kahon nga gisudlan sa iyang labing importante nga mga kabtangan. Gusto niyang ipakita nako ang usa ka piraso nga papel. Mabasa kini, “Nanghinaut ko nga moabut ang maayo nga mga butang ug mga panalangin kang Elder Nulu, ang maisugon ug malipayong misyonaryo; [gipetsahan] Hunyo 25, 1987; [gipirmahan] Boyd K. Packer.” Adtong higayuna, sa dihang si Elder Packer mibisita sa India ug namulong ngadto sa grupo sa mga misyonaryo, siya mimatuod kang Elder Nulu sa iyang potensyal. Sa lintunganay, ang gisulti ni Brother Nulu nianang adlawa niadtong 2006 mao nga ang ebanghelyo ang nakapausab niya—sa kanunay!

Niining pagbisita sa balay sa mga Nulu, gikuyugan kami sa presidente sa misyon. Miadto siya aron interbyuhon si Brother Nulu, iyang asawa, ug mga anak—aron ang mga ginikanan makadawat sa ilang endowment ug ma-sealed ug aron ang mga anak ma-sealed sa ilang mga ginikanan. Gipresentar usab namo sa pamilya ang mga sabut nga mobiyahe sila ngadto sa Hong Kong China Temple para niining mga ordinansa. Mihilak sila sa tumang kalipay kay ang ilang dugay na nga gipangandoy matuman na.

Unsa ang gilauman sa usa ka naghupot sa priesthood sa Dios? Unsa nga mga kausaban ang gikinahanglan nato aron mahimong matang sa mga tawo nga kita mahisama? Maghimo ko og tulo ka sugyot:

  1. Kita kinahanglan nga mahimong mga lalaki nga takus nga naghupot sa priesthood! Batan-ong lalaki man kita nga naghupot sa Aaronic Priesthood o mga lalaki nga naghupot sa Melchizedek Priesthood, kinahanglang mga lalaki kita nga takus nga naghupot sa priesthood, mopakita og espirituhanong kahingkod tungod kay mihimo kita og mga pakigsaad. Sama sa gisulti ni Pablo, “Sa bata pa ako, nagsulti ako nga ingon og bata, nagpanghunahuna ako nga ingon og bata, nagpangatarungan ako nga ingon og bata: apan sa nahamtong na ako, gihiklin ko ang mga paaging binata” (1 Mga Taga-Corinto 13:11). Kinahanglang lahi kita tungod kay naghupot kita og priesthood—dili arogante o magarbuhon o maghunahuna nga labaw kita sa uban apan magmapainubsanon ug matudloan ug maaghup. Ang pagdawat sa priesthood ug sa lain-laing katungdanan kinahanglang makahuluganon kanato. Dili kini usa lang ka “tulumanon” nga awtomatik nga mahitabo sa piho nga edad kondili usa ka sagradong buhat sa pakigsaad nga mahunahunaong gihimo. Kita kinahanglang mobati nga bulahan ug mapasalamaton kaayo nga ang atong matag buhat nagpakita niini. Kon panagsa lang kitang naghunahuna sa priesthood, kita kinahanglang mag-usab.

  2. Kinahanglan kita nga moserbisyo! Ang katuyoan sa paghupot sa priesthood mao ang pagpalambo sa atong calling (tan-awa sa D&P 84:33) pinaagi sa pagserbisyo sa uban. Ang paglikay sa atong labing importanting katungdanan nga moserbisyo sa atong asawa ug mga anak, dili modawat o dili kaayo mobuhat sa mga calling sa Simbahan, o dili magpakabana sa uban gawas kon kita ganahan lang dili gyud angay nga kita ingon niana. Mideklarar ang Manluluwas, “Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan” (Mateo 22:37) ug unya midugang, “Kon kamo nahigugma kanako kamo mag-alagad kanako” (D&P 42:29). Ang pagkahakog mao ang babag sa responsibilidad sa priesthood, ug kon mao kana ang atong kinaiya, kinahanglang mag-usab kita.

  3. Kinahanglan nga takus kita! Tingali ako walay sama nga abilidad ni Elder Jeffrey R. Holland sa dihang namulong siya sa sesyon sa priesthood pipila ka tuig na ang milabay nga “mopaduol ko og gamay kaninyo … , mainiton nga mamulong” (“Apil Kitang Tanan,” Liahona, Nob. 2011, 45); apan, minahal nga kaigsoonan, kinahanglan atong masayran nga ang komon nga mga binuhatan sa kalibutan makababag sa atong gahum diha sa priesthood. Kon naghunahuna kita nga mahimo kita nga monunot sa pornograpiya o mosupak sa kaputli o dili magmatinuoron sa bisan unsa nga matang ug kini walay dautang epekto kanato ug sa atong pamilya, kita nalingla. Si Moroni namahayag, “Tan-awa nga kamo mohimo sa tanan nga butang diha sa katakus” (Mormon 9:29). Ang Ginoo kusganong mimando, “Ug Ako karon mohatag nganha kaninyo og sugo sa pagbantay mahitungod sa inyong mga kaugalingon, sa paghatag og makugihon nga pagsunod sa mga pulong sa kinabuhi nga dayon” (D&P 84:43). Kon dunay wala masulbad nga mga sala nga nakapugong sa atong katakus, mag-usab kita.

Ang kompleto lang nga tubag sa pangutana ni Jesukristo nga “Unsa nga matang sa mga tawo kamo angay nga mahisama?” mao kanang mubo ug klaro Niyang gihatag: “Gani sama nga Ako mao” (3 Nephi 27:27). Ang pagdapit nga “duol ngadto kang Kristo, ug paghingpit diha kaniya” (Moroni 10:32) parehong nagkinahanglan ug nagpaabut og kausaban. Sa kalooy, Siya wala mobiya nato nga nag-inusara. “Ug kon ang mga tawo moduol ngari kanako Ako mopakita ngadto kanila sa ilang kahuyang. … Niana Ako mohimo sa mahuyang nga mga butang nga mahimo nga malig-on” (Ether 12:27). Mosalig sa Pag-ula sa Manluluwas, kita makahimo sa pag-usab. Sigurado ako niini. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.