2010–2019
Ang Tawo nga Adunay Priesthood
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Tawo nga Adunay Priesthood

Presidente Henry B. Eyring

Mahimo kamo nga usa ka talagsaon nga modelo, kasarangan, o bati nga modelo. Tingali para ninyo dili kini importante, apan sa Ginoo importante kini.

Tanan kita dunay mga bayani, ilabi na kon bata pa ta. Natawo ug nagtubo ko sa Princeton, New Jersey, sa Estados Unidos. Ang pinakasikat nga mga team sa sport nga duol sa among gipuy-an nahimutang sa New York City. Kini ang dapit sa tulo ka propesyonal nga mga team sa baseball niadtong dugay na nga panahon: ang Brooklyn Dodgers, ang New York Giants, ug ang New York Yankees. Ang Philadelphia mas duol gani sa amoa ug mao kini ang dapit sa mga team sa baseball nga Athletics ug Phillies. Adunay daghang potensyal nga mga bayani sa baseball alang nako niadto nga mga team.

Si Joe DiMaggio, nga midula sa New York Yankees, nahimo nako nga bayani sa baseball. Dihang ang akong mga igsoon ug mga higala midula og baseball sa nataran sa eskwelahan nga tupad ra sa among balay, gisulayan nako paghapos ang bat sama sa akong gihunahuna nga ingon atuon paghapos ni Joe DiMaggio. Kaniadto kini nga wala pay telebisyon (karaan ni nga kasaysayan), mao nga mga litrato ra gikan sa mga newspaper ang akong gitan-aw aron sundon ang iyang paghapos.

Sa nagdako ko, gidala ko sa akong papa ngadto sa Yankee Stadium. Mao ra kadtong higayona nga akong nakita si Joe DiMaggio nga midula. Mura og tua gihapon ko didto, sa akong hunahuna siya akong makita nga mihapos sa bat ug makita ang puti nga bola nga milupad lahus ngadto sa mga lingkuranan sa may center field.

Karon, ang akong kahanas sa baseball layo ra gyud kaayo sa kahanas sa akong bayani sa bata pa ko. Apan sa pipila ka higayon nga naigo nako og tarung ang bola, kinopya to nako sa iyang kusganong paghapos kutob sa akong mahimo.

Kon magpili kita og mga bayani, ato dayong kopyahon, sa tinuyo o dili tinuyo, unsay atong giganahan kaayo kanila.

Nalipay ko, nga ang akong mga ginikanan mibutang og maayong mga bayani sa akong dalan niadtong bata pa ko. Gidala ko sa akong papa sa Yankee Stadium kausa ra aron kakita ko sa akong bayani sa baseball nga modula, apan matag Dominggo iya kong pakit-on og usa ka tawo nga dunay priesthood nga nahimong bayani. Kadto nga bayani mihulma sa akong kinabuhi. Si papa ang branch president sa gamayng branch nga adto mag-abut sa among balay. Lain pay ato, kon monaug ka ngadto sa silong kon Dominggo sa buntag, naa na ka sa simbahan. Ang among branch wala gayud mosobra sa 30 ka tawo ang manambong.

Dunay batan-ong lalaki kinsa midala sa iyang mama sa among balay alang sa mga miting, apan siya wala gayud mosulod sa balay. Dili siya miyembro. Ang akong papa ang milampos pinaagi sa pag-adto kaniya diin siya mi-park sa sakyanan ug pagdapit niya nga mosulod sa among balay Nabunyagan siya ug siya ang una ug bugtong nakong lider sa Aaronic Priesthood. Siya nahimo nakong bayani sa priesthood. Mahinumduman gihapon nako ang kahoy nga estatuwa nga gihatag niya nako dihang among nakompleto ang proyekto sa pagbugha og kahoy alang sa usa ka biyuda. Naningkamot kong mapareha kaniya sa matag higayon nga mohatag kog makatarunganong pagdayeg sa sulugoon sa Dios.

Mipili ko og laing bayani nianang gamay nga branch sa Simbahan. Siya usa ka United States Marine kinsa mitambong sa among mga miting nga nagsul-ob sa iyang green nga uniporme sa marine. Panahon kadto sa gubat, kadto mismo naghimo niya nga akong bayani. Gipadala siya ngadto sa Princeton University sa mga marine aron ipadayon ang iyang edukasyon. Apan labaw pa kay sa pagdayeg sa iyang uniporme sa militar, mitan-aw ko sa iyang dula sa Palmer Stadium isip captain sa football team sa Princeton University. Nakakita ko niya nga midula sa university basketball team ug mitan-aw sab niyang midula isip sinaligan nga catcher sa ilang baseball team.

Apan mas labaw pa, iya kong giadto sa akong balay panahon sa semana aron tudloan kon unsaon pag-itsa sa bola sa basketball gamit ang akong tuo ug wala nga kamot. Giingnan ko niya nga akong gikinahanglan kana nga kahanas kay ugma damlag makadula ko og basketball sa maayo nga mga team. Wala ko makaamgo kaniadto, apan sulod sa katuigan, alang kanako, siya usa ka modelo sa tinuod nga tawo nga dunay priesthood.

Matag usa ninyo mahimong modelo nga tawo nga dunay priesthood sa gusto ninyo o dili. Nahimo kamong dinagkutan nga kandila dihang gidawat ninyo ang priesthood. Ang Ginoo mibutang kaninyo sa usa ka tungtunganan aron moiwag sa tanan nga naglibut kaninyo. Tinuod gayud kana alang niadtong anaa sa inyong korum sa priesthood. Mahimo kamo nga usa ka talagsaon nga modelo, kasarangan, o bati nga modelo. Tingali para ninyo dili kini importante, apan sa Ginoo importante kini. Siya misulti sa ingon niini nga paagi:

“Kamo mao ang kahayag alang sa kalibutan. Ang siyudad nga mahimutang sa ibabaw sa bungtod dili gayud mahisalipdan.

“Ang mga tawo dili usab magdagkot og suga aron ibutang kini sa ilawom sa gantangan, kondili sa ibabaw sa tongtonganan; ug kini magaiwag kanilang tanan nga anaa sa sulod sa balay.

“Pasigaa ninyo ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tawo, aron makita nila ang inyong maayong mga buhat ug dayegon nila ang inyong Amahan nga anaa sa langit.”1

Napanalangingan ko tungod sa mga ehemplo sa talagsaong mga naghupot sa priesthood sa mga korum diin bulahan kong nakaserbisyo. Inyong mahimo ang unsay ilang nahimo kanako pinaagi sa pagkahimong ehemplo nga angay sundon sa uban.

Nakabantay ko og tulo ka komon nga kinaiya sa mga naghupot sa priesthood kinsa akong mga bayani. Usa mao ang sumbanan sa pag-ampo, ikaduha ang kinaiya sa pagserbisyo, ug ikatulo mao ang lig-ong desisyon nga magmatinuoron.

Tanan kita mag-ampo, apan ang naghupot sa priesthood nga maoy gusto ninyo nga mamahimo kanunay nga mag-ampo nga sinsero. Inig kagabii moluhod kamo ug magpasalamat sa Dios sa tanang panalangin nianang adlawa. Kamo magpasalamat Kaniya alang sa mga ginikanan, sa mga magtutudlo, ug sa talagsaong mga ehemplo nga angay sundon. Ihulagway ninyo sa inyong mga pag-ampo sa piho kon kinsa ang mipanalangin sa inyong kinabuhi ug giunsa, atol nianang adlawa. Mokabat kana og sobra sa pipila lang ka minutos ug sobra sa ginagmayng paghunahuna. Mosurprisa kini ninyo ug makausab kaninyo.

Samtang mag-ampo kamo og kapasayloan, kamo mopasaylo usab sa uban. Samtang magpasalamat kamo sa Dios sa Iyang kamabination, mahunahuna ninyo ang uban, sa ilang ngalan, kinsa nagkinahanglan sa inyong pagbati. Usab, kana nga kasinatian mosurprisa kaninyo sa matag adlaw, ug sa ngadto-ngadto makausab kini kaninyo.

Usa ka paagi nga kamo mausab sa ingon ka hugot nga pag-ampo mao, mosaad ko kaninyo, nga inyong bation nga tinuod kamo nga anak sa Dios. Kon mahibaloan ninyo nga kamo anak sa Dios, mahibalo sab mo nga daghan Siya og gilauman diha kaninyo. Tungod kay kamo Iyang anak, Siya naglaum nga inyong sundon ang Iyang mga pagtulun-an ug ang mga pagtulun-an sa Iyang mahal nga Anak, si Jesukristo. Naglaum Siya nga kamo magmanggihatagon ug magmabination sa uban. Masagmuyo Siya kon magmapahitas-on kamo ug kaugalingon ra ang hunahunaon. Siya mopanalangin kaninyo og tinguha aron maghunahuna kamo sa uban labaw kay sa inyong kaugalingon.

Ang uban ninyo mga modelo na sa dili hinakog nga priesthood nga pagserbisyo. Sa mga templo sa kalibutan, ang mga naghupot sa priesthood mangabut sa dili pa mosubang ang adlaw. Ug ang uban nagserbisyo pa bisan dugay na nga misawop ang adlaw. Walay pasidungog o pagpamakpak niini nga kalibutan alang niana nga pagsakripisyo sa oras ug pagpaningkamot. Nakakuyog ko sa mga batan-on samtang giserbisyuhan nila ang mga tua na sa kalibutan sa espiritu, kinsa dili makadawat sa mga panalangin sa templo nga sila ra.

Dihang akong nakita ang kalipay imbis kakapoy diha sa mga nawong niadtong miserbisyo og sayo ug sa kagabhion, nasayud ko nga dunay talagsaong ganti niining kinabuhia alang niana nga matang sa walay hinakog nga pagserbisyo sa priesthood, apan kini usa lamang ka timaan sa kalipay nga ilang ikapaambit sa mga tawo nga ilang giserbisyuhan nga tua sa kalibutan sa espiritu.

Akong nakita kana nga samang kalipay sa mga nawong niadtong misugilon sa uban bahin sa mga panalangin nga moabut tungod sa pagkahisakop sa gingharian sa Dios. May nailhan kong branch president kinsa hapit matag adlaw modala og tawo ngadto sa mga misyonaryo aron ilang matudloan. Pipila pa lang ka bulan ang milabay dili pa siya miyembro sa Simbahan. Karon naa ang mga misyonaryo nga nagtudlo ug usa ka branch nga naglambo ug nalig-on tungod kaniya. Apan labaw pa niana, kahayag siya ngadto sa uban kinsa mobuka sa ilang ba-ba ug mopadali sa pagpundok sa Ginoo sa mga anak sa Langitnong Amahan.

Samtang mag-ampo og magserbisyo kamo sa uban, ang inyong kahibalo nga kamo anak sa Dios ug ang inyong mga pagbati ngadto Kaniya molambo. Mas mahibalo kamo nga magsubo Siya kon kamo dili matinuoron sa bisan unsang paagi. Mas madeterminado kamo sa pagtuman sa inyong gisulti ngadto sa Dios ug sa uban. Mas dili kamo manghilabut sa mga butang nga dili inyoha. Mas matinuoron kamo sa inyong mga employer. Mas madeterminado kamo nga moabut sa oras ug mokompleto sa tanang buluhaton nga gihatag sa Ginoo nga inyong gidawat nga buhaton.

Kay sa maghunahuna lang kon moabut ba ang ilang mga home teacher, ang mga bata sa pamilya nga inyong tudloanan magpaabut gayud uban sa paghinamhinam sa inyong pagbisita. Ang akong mga anak nakadawat niana nga panalangin. Samtang nagtubo sila, sila dunay mga bayani sa priesthood nga mitabang nila nga mohimo og ilang kaugalingong mga plano sa pagserbisyo sa Ginoo. Kana nga bulahang ehemplo gipasa na karon ngadto sa ikatulong henerasyon.

Ang akong mensahe usa sab ka mensahe sa pasalamat.

Salamat sa inyong mga pag-ampo. Salamat sa inyong pagluhod sa pag-ila sa kamatuoran nga wala ninyo ang tanang tubag. Mag-ampo kamo sa Dios sa langit sa pagpahayag sa inyong pasalamat ug paghangyo sa Iyang mga panalangin diha sa inyong kinabuhi ug mga pamilya. Salamat sa inyong pagserbisyo sa uban ug sa mga panahon nga gibati ninyong wala ninyo kinahanglana ang pasidungog sa inyong pagserbisyo.

Atong gidawat ang pasidaan sa Ginoo nga kon mangita kita og pasidungog sa kalibutan sa atong pagserbisyo, basin mawala kanato ang mas dagkong panalangin. Inyong mahinumduman kini nga mga pulong:

“Magmatngon kamo nga ang inyong maayong mga buhat dili ninyo himoon sa atubangan sa mga tawo, aron lamang sa pagpasundayag niini ngadto kanila: kay sa ingon niana wala kamoy balus gikan sa inyong Amahan nga anaa sa langit.

“Busa sa magahatag kag limos, ayaw pagpatingog og trumpeta sa atubangan mo, ingon sa ginahimo sa mga maut sa sulod sa mga sinagoga ug diha sa kadalanan, aron sila pagadayegon sa mga tawo. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, sila nakadawat na sa ilang balus.

“Apan ikaw sa magahatag kag limos, ayaw pahibaloa ang kamot mong wala sa gibuhat sa kamot mong tuo:

“Aron matago ang imong limos: ug ang imong Amahan nga nagatan-aw sa tago magabalos kanimo.”2

Ang nahimo nakong mga modelo nga talagsaong mga naghupot sa priesthood wala diha dayon mahibalo nga sila dunay bayanihong mga kalidad. Gani, ingon og dili nila makita ang mga butang nga akong giganahan kanila. Misulti ko nga ang akong papa usa ka matinud-anong presidente sa gamay nga branch sa Simbahan sa New Jersey. Dayon nahimo siyang sakop sa general board sa Sunday School sa Simbahan. Gani, nagmatngon ko nga mapaubsanong mamulong karon bahin sa iyang priesthood nga panerbisyo, tungod kay siya mapaubsanon.

Mao usab niadtong marine kinsa akong bayani sa bata pa ko. Wala ko niya istoryahi bahin sa iyang priesthood nga panerbisyo o sa iyang mga kalampusan. Miserbisyo lang siya. Akong nahibaloan ang iyang pagkamatinud-anon gikan sa uban. Kon iyang nakita ang iyang mga kinaiya nga akong giganahan, dili ko makasulti.

Mao nga ang akong tambag ninyo kinsa gustong manalangin sa uban gamit ang inyong priesthood kini may kalabutan sa inyong kinabuhi nga pribado ngadto sa tanan gawas lang sa Dios.

Mag-ampo Kaniya. Pasalamati Siya sa tanang maayo sa inyong kinabuhi. Pangutan-a Siya kinsang mga tawhana ang Iyang giandam aron inyong serbisyuhan. Pangamuyo nga Iya kamong tabangan niana nga pagserbisyo. Pag-ampo aron kamo makapasaylo ug aron kamo mapasaylo. Dayon serbisyuhi sila, higugmaa sila, ug pasayloa sila.

Labaw sa tanan, hinumdumi nga sa tanan ninyong serbisyo nga gihatag, walay mas labaw kay sa pagtabang sa mga tawo nga mipili nga mahimong takus aron maangkon ang kinabuhing dayon. Gihatag sa Dios ang malukpanong direksyon kon unsaon nato sa paggamit ang atong priesthood. Siya ang hingpit nga ehemplo niini. Kini ang ehemplo nga atong nakita sa gamayng bahin sa pinakamaayo sa Iyang mortal nga mga sinugo:

“Ug ang Ginoong Dios misulti ngadto kang Moises, nga nag-ingon: Ang mga langit, sila daghan kaayo, ug sila dili maihap sa tawo; apan sila maihap ngari kanako, kay sila ako.

“Ug ingon nga ang usa ka yuta molabay, ug ang mga langit diha niini bisan pa niana ang lain moabut; ug walay katapusan ang akong mga buhat, ni ngadto sa akong mga pulong.

“Kay tan-awa, mao kini ang akong buhat ug ang akong himaya—ang pagpahinabo sa pagka-imortal ug sa kinabuhi nga dayon sa tawo.”3

Motabang kita niana nga buhat. Matag usa kanato makahimo og kalainan. Giandam kita alang sa atong panahon ug dapit sa katapusang mga adlaw nianang sagrado nga buhat. Ang matag usa kanato gipanalanginan og mga ehemplo niadtong mihimo niana nga buhat nga maoy pinakaimportanting katuyoan sa ilang panahon dinhi sa yuta.

Akong iampo nga kita magtinabangay aron magamit kana nga oportunidad.

Ang Dios nga Amahan buhi ug kanunay motubag sa inyong mga pag-ampo alang sa tabang nga inyong gikinahanglan aron makaserbisyo gayud Kaniya. Si Jesukristo ang nabanhaw nga Ginoo. Iya kini nga Simbahan. Ang priesthood nga inyong gihuptan mao ang gahum sa paglihok sa Iyang ngalan sa Iyang buhat sa pagserbisyo sa mga anak sa Dios. Samtang inyong ihatag ang tibuok ninyong kasingkasing niini nga buhat, kamo Iyang palamboon. Mosaad ko sa pangalan ni Jesukristo, atong Manluluwas, amen.