2010–2019
Hangtud sa Sunod Natong Panagkita
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Hangtud sa Sunod Natong Panagkita

Presidente Thomas S. Monson

Unta ang Espiritu nga atong gibati sa miaging duha ka adlaw magauban kanato samtang magpadayon kita sa pagpahigayon sa atong inadlaw nga buluhaton.

Akong mga kaigsoonan, pagkanindot niini nga komperensya. Napakaon kita sa espirituhanong paagi samtang naminaw kita sa dinasig nga mga pulong sa mga lalaki ug mga babaye nga namulong kanato. Pagkanindot sa mga musika, ang mga mensahe giandam ug gipamulong ubos sa mga pag-aghat sa Balaang Espiritu, ug ang mga pag-ampo mas mipaduol kanato sa langit. Nadasig kita sa tanang paagi samtang kita dungan nga miapil.

Manghinaut ko nga atong gahinan og panahon ang pagbasa sa mga mensahe sa komperensya kon anaa na kini sa LDS.org sa moabut nga pipila ka adlaw ug kon maprinta na kini sa mosunod nga mga isyu sa magasin nga Ensign ug Liahona, kay takus man kini alang sa mainampingon natong pagribyu ug pagtuon.

Nahibalo ko nga miduyog kamo kanako sa paghatag sa among sinserong pasalamat ngadto sa mga kaigsoonan ug mga sister kinsa gi-release atol niini nga komperensya. Miserbisyo gayud sila ug mihimo og makahuluganong mga kontribusyon sa buhat sa Ginoo. Ang ilang dedikasyon hingpit gayud.

Gi-sustain usab nato, pinaagi sa pag-isa sa atong mga kamot, ang mga kaigsoonan nga gitawag ngadto sa bag-ong mga katungdanan. Sila among gihangop ug gusto nga mahibalo sila nga among gilantaw ang pagserbisyo uban nila alang sa kawsa sa atong Agalon.

Samtang atong pamalandungan ang mga mensahe nga atong nadungog, unta makahunahuna kita sa paghimo og mas maayo kay sa ato nang nahimo sa nangagi. Unta magmabination ug magmahigugmaon kita ngadto sa lahi kanato og pagtuo ug mga sumbanan. Ang Manluluwas midala dinhi sa yuta og usa ka mensahe sa gugma ug pakigdait sa tanang mga lalaki ug mga babaye. Unta atong ipadayon ang pagsunod sa Iyang ehemplo.

Nag-atubang kita og grabing mga hagit sa kalibutan karon, apan akong ipaniguro kaninyo nga ang atong Langitnong Amahan mahunahunaon kanato. Siya mogiya ug mopanalangin kanato samtang kita mopakita sa atong pagtuo ug pagsalig Kaniya ug motabang kanato sa bisan unsang mga kalisdanan nga atong masinati.

Unta ang mga panalangin sa langit maanaa sa matag usa kanato. Unta mapuno ang atong mga panimalay sa gugma ug kamaayo ug sa Espiritu sa Ginoo. Unta padayon natong alimahan ang atong mga pagpamatuod sa ebanghelyo, nga kini mahimong panalipod kanato batok sa mga paghampak sa kaaway. Unta ang Espiritu nga atong gibati sa miaging duha ka adlaw magauban kanato samtang magpadayon kita sa pagpahigayon sa atong inadlaw nga buluhaton, ug unta kanunay kitang mohimo sa buhat sa Ginoo.

Mopamatuod ko nga kini nga buhat tinuod, nga buhi ang atong Manluluwas, ug nga Siya naggiya ug nangulo sa Iyang Simbahan dinhi sa yuta. Akong ibilin kaninyo ang akong pagsaksi ug akong pagpamatuod nga ang Dios nga atong Mahangturong Amahan buhi ug nahigugma kanato. Siya sa pagkatinuod mao ang atong Amahan, ug Siya anaa ug tinuod gayud. Unta makaamgo kita nga andam kaayo Siya nga moduol kanato, andam kaayo Siya nga motabang kanato, ug nahigugma gayud Siya kanato.

Mga kaigsoonan, unta panalanginan kamo sa Dios. Unta ang Iyang gisaad nga kalinaw maanaa kaninyo karon ug sa kanunay.

Manamilit ko kaninyo hangtud sa sunod natong panagkita sa sunod nga unom ka bulan, ug ako mobuhat sa ingon sa pangalan ni Jesukristo, ang atong Ginoo ug Manluluwas, amen.