2010–2019
Wala Ba Kamo Nalambigit sa Buhat sa Pagpahiuli?
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Wala Ba Kamo Nalambigit sa Buhat sa Pagpahiuli?

Presidente Dieter F. Uchtdorf

Dako kaayo ang peligro alang kanato isip mga indibidwal, isip pamilya, ug isip Simbahan ni Kristo sa dili paghatag og kinasingkasing nga paningkamot niining sagrado nga buhat.

Dul-an sa 200 ka tuig na ang milabay, ang American short story nga “Rip Van Winkle” nahimong sikat diha-diha. Ang nag-unang karakter, si Rip, usa ka ambisyuso nga tawo nga maayo kaayong molikay sa duha ka butang: trabaho ug iyang asawa.

Usa ka adlaw, samtang nagsuroy-suroy sa kabukiran uban sa iyang iro, iyang nadiskubrihan ang usa ka grupo sa lain og sinul-uban nga mga lalaki nga nag-inum ug nagdula. Human modawat sa ilang ilimnon, si Rip nalipong ug mipiyong sa makadiyot. Dihang mimata na siya, nasurprisa siya nga nawala ang iyang iro, gitay-an na ang iyang pusil, ug karon duna na siyay taas nga bungot.

Si Rip miuli sa iyang baryo aron lang madiskubrihan nga ang tanan nausab. Ang iyang asawa namatay na, ang iyang mga higala wala na, ug ang litrato ni Haring George III gipulihan na sa litrato sa laing tawo nga wala niya mailhi—kang Heneral George Washington.

Si Rip Van Winkle nakatulog sulod sa 20 ka tuig! Ug sa maong kahimtang, wala na niya masinati ang usa sa labing makapahinam nga panahon sa kasaysayan sa iyang nasud—nakatulog siya panahon sa American Revolution.

Niadtong Mayo 1966, si Dr. Martin Luther King Jr. migamit niini nga istorya isip paghulagway sa iyang pakigpulong nga “Don’t Sleep Through the Revolution.”1

Karon, gusto nakong gamiton ang sama nga tema ug mangutana kanatong tanan nga naghupot sa priesthood sa Dios: wala ba kamo nalambigit sa buhat sa Pagpahiuli?

Nagpuyo Kita sa Panahon sa Pagpahiuli

Usahay maghunahuna kita sa Pagpahiuli sa ebanghelyo ingon nga kompleto, butang nga nahitabo na—si Joseph Smith mihubad sa Basahon ni Mormon, nadawat niya ang mga yawe sa priesthood, ang Simbahan naorganisar. Apan sa tinuod lang, ang Pagpahiuli usa ka nagpadayon nga proseso; nagpuyo kita niini karon mismo. Naglakip kini sa “tanan nga gipadayag sa Dios, sa tanan nga gipadayag Niya karon,” ug sa “daghan nga dagko ug mahinungdanon nga mga butang” nga “Siya mopadayag pa.”2 Mga kaigsoonan, ang makapahinam nga mga kalamboan karon kabahin nianang dugay nang gipanagna nga panahon sa pagpangandam nga matapos sa mahimayaong Ikaduhang Pag-anhi sa atong Manluluwas, si Jesukristo.

Usa kini sa labing talagsaon nga panahon sa kasaysayan sa kalibutan! Ang karaang mga propeta nangandoy nga makita ang atong panahon.

Kon mahuman na ang atong panahon sa mortalidad, unsa nga mga kasinatian ang atong mapakigbahin kalabut sa atong kaugalingong kontribusyon niining importante nga panahon sa atong kinabuhi ug sa pagpalambo sa buhat sa Ginoo? Makaingon ba kita nga nagkugi kita og maayo ug mitrabaho sa tibuok natong kasingkasing, gahum, hunahuna, ug kusog? O kinahanglan ba natong angkunon nga ang atong tahas kasagaran mao lang ang tig-obserbar?

Tingali adunay lainlaing mga rason nganong sayon ra nga dili malambigit kalabut sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Tuguti kong mohisgut sa tulo ka mahinungdanong butang. Sa pagbuhat nako niini, dapiton ko kamong mamalandong kon adunay magamit ninyo. Kon kamo makakita nga adunay posibilidad nga molambo, ako kamong gihangyo sa pagkonsiderar kon unsay inyong mabuhat aron mausab alang sa mas maayo.

Kahakog

Una, kahakog.

Kadtong mga hakog magtinguha sa ilang kaugalingong interes ug kalipay labaw sa tanan. Ang labing importante nga pangutana alang sa hakog nga tawo mao ang “Unsa may akong makuha niana?”

Mga kaigsoonan, sigurado ko nga makita ninyo nga kini nga kinaiya klaro nga sukwahi sa diwa nga gikinahanglan aron pagtukod sa gingharian sa Dios.

Kon magtinguha kita nga unahon ang atong kaugalingon kay sa moserbisyo sa uban, ang atong mga prayoridad mahimong masentro sa atong kaugalingong pagka-inila ug kalipay.

Ang miaging mga henerasyon adunay panlimbasug sa nagkalainlaing matang sa pagkaaku-akohon, apan naghunahuna ko nga karon aduna kitay susama o mas daghan pa nga matang sa pagkaaku-akohon. Sulagma lang ba kaha nga ang Oxford Dictionary bag-ohay lang nga miproklamar sa “selfie” isip pulong karong tuiga?3

Natural lang, kitang tanan adunay tinguha nga mainila, ug walay dautan sa pagrelaks ug paglingaw-lingaw sa atong kaugalingon. Apan kon ang pagtinguha sa “bahandi ug pagdayeg sa kalibutan”4 mao na ang sentro sa atong tinguha, mawala nato ang matubsanon ug makapalipay nga kasinatian nga moabut kon manggihatagon kita sa atong kaugalingon ngadto sa buhat sa Ginoo.

Unsa man ang solusyon?

Ang tubag, sama ra gihapon, anaa sa mga pulong ni Kristo:

“Kon adunay buot mosunod kanako, kinahanglan magadumili siya sa iyang kaugalingon, ug magpas-an sa iyang krus, ug magasunod kanako.

“Kay bisan kinsa nga buot magapatunhay sa iyang kinabuhi mawagtangan hinoon siya niini; apan bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako ug tungod sa maayong balita, magapatunhay niini.”5

Kadtong hingpit nga motugyan sa ilang kinabuhi ngadto sa atong Manluluwas ug moserbisyo sa Dios ug sa isigkatawo makadiskobre og kabuhong ug kaabunda sa kinabuhi nga dili gayud masinati sa hakog o naghunahuna lang sa kaugalingon. Ang dili hakog mohatag sa ilang kaugalingon. Mahimo nga kini ginagmay lang nga mga gasa sa gugmang putli nga adunay dakong epekto sa kaayohan: pahiyum, paglamano, gakus, panahon nga gigahin sa pagpaminaw, malumong pulong sa pagdasig, o lihok sa pagpakabana. Kining tanan nga mga buhat sa kamabination makapausab sa kasingkasing ug kinabuhi. Kon kita mopahimulos sa walay kinutuban nga mga oportunidad sa paghigugma ug pagserbisyo sa atong isigkatawo, lakip ang atong kapikas ug pamilya, ang atong kapasidad sa paghigugma sa Dios ug pagserbisyo sa uban hilabihan nga molambo.

Kadtong moserbisyo sa uban malambigit sa Pagpahiuli.

Pagkaadik

Laing butang nga mahimong hinungdan nga kita dili malambigit niining importante nga panahon sa kalibutan mao ang pagkaadik.

Ang pagkaadik sa kasagaran dili mamatikdan sa sinugdanan. Ang pagkaadik ginagmay kaayo nga mga lihok nga kon padayon nga gibalik-balik moresulta ngadto sa kinaiya nga mokontrolar nato. Ang negatibong kinaiya adunay potensyal nga mahimong hilabihan nga makaadik.

Kining pagkaadik nga nagkontrol nato adunay daghang matang, sama sa pornograpiya, alkohol, pakighilawas, drugas, tabako, sugal, pagkaon, trabaho, ang Internet, o virtual reality. Si Satanas, ang atong kaaway, adunay daghang paborito nga mga pamaagi nga iyang gigamit aron paghikaw nato sa atong balaanong potensyal sa pagtuman sa atong misyon sa gingharian sa Ginoo.

Nakapaguol kini sa atong Langitnong Amahan nga makita unsa kaandam ang pipila sa Iyang halangdon nga mga anak nga lalaki sa pagtugot nga makontrolar sa makalaglag nga pagkaadik.

Mga kaigsoonan, naghupot kita sa mahangturong priesthood sa Labawng Makagagahum nga Dios. Kita tinud-anay mga anak nga lalaki sa Labing Halangdon ug gipanalanginan og dakong potensyal. Gitakda kita nga makakab-ot sa atong labing balaanong potensyal. Wala gitumong nga malimitahan kita tungod sa yutan-ong tinguha, makontrolar sa kaugalingong binuhatan.

Unsa man ang solusyon?

Ang unang butang nga kinahanglan natong masabtan mao nga ang pagkaadik mas sayon nga malikayan kay sa matambalan. Sa mga pulong sa Manluluwas, “Dili motugot nga kini nga mga butang mosulod sa inyong kasingkasing.”6

Pipila ka tuig na ang milabay, si Presidente Thomas S. Monson ug ako gitanyagan nga molibut sa Air Force One—ang talagsaong eroplano nga sakyan sa presidente sa Estados Unidos. Dihay mabinantayon kaayo nga pagsusi nga gihimo ang mga Secret Service, ug mipahiyum ko og gamay samtang ang mga agent mikapkap sa atong pinalanggang propeta sa wala pa mosakay.

Dayon ang piloto nga maoy nagdumala midapit nako nga molingkod sa lingkuranan sa kapitan. Talagsaon kadto nga kasinatian nga makalingkod pag-usab sa nindot nga flying machine sama sa klase nga akong gipalupad sulod sa daghang katuigan. Mga handumanan sa paglupad tabok sa kadagatan ug mga kontinente ang mipuno sa akong kasingkasing ug hunahuna. Akong napanan-awan ang makahinam nga pag-takeoff ug pag-landing sa mga airport sa tibuok kalibutan.

Wala ko maghunahuna, akong gibutang ang akong kamot sa upat ka throttle sa 747. Diha-diha dayon, ang malumo ug dili masaypan nga tingog ang nadungog gikan sa likod—ang tingog ni Thomas S. Monson.

“Dieter,” miingon siya, “ayaw gyud paghunahuna niana.”

Wala koy gibuhat, apan siguro nabasa ni Presidente Monson ang akong hunahuna.

Kon matintal kita sa pagbuhat sa mga butang nga dili nato angayang buhaton, maminaw kita sa mahigugmaong pasidaan sa gisaligan nga pamilya ug mga higala, atong minahal nga propeta, ug kanunay sa Manluluwas.

Ang pinakamaayong depensa batok sa pagkaadik mao ang dili gayud pagsugod.

Apan unsay mahitabo niadtong nanlimbasug na sa pagkaadik?

Palihug hibaloi, una sa tanan, nga adunay paglaum. Pagtinguha og tabang gikan sa mga minahal sa kinabuhi, mga lider sa Simbahan, ug gibansay nga mga tigtambag. Ang Simbahan naghatag og tabang aron mabuntog ang pagkaadik pinaagi sa lokal nga mga lider sa Simbahan, sa Internet,7 ug sa pipila ka dapit, ang LDS Family Services.

Hinumdumi kanunay, nga pinaagi sa tabang sa Manluluwas, makalingkawas kamo gikan sa pagkaadik. Mahimong dugay kini, lisud nga dalan, apan ang Ginoo dili mohunong og tabang ninyo. Siya nahigugma kaninyo. Si Jesukristo miantus sa Pag-ula aron pagtabang ninyo nga mausab, aron sa pagpalingkawas ninyo gikan sa pagkaulipon sa sala.

Ang labing importante nga butang mao ang padayon nga paningkamot—usahay magkinahanglan kini og pipila ka pagsulay sa dili pa molampus ang mga tawo. Busa ayaw paghunong. Ayaw kawala og pagtuo. Ipaduol ang inyong kasingkasing ngadto sa Ginoo, ug Siya mohatag ninyo og gahum nga makalingkawas. Siya mohimo ninyo nga gawasnon.

Akong minahal nga mga kaigsoonan, kanunayng magpadayon sa pagpalayo sa mga kinaiya nga moresulta sa pagkaadik. Kadtong mohimo niini makapahinungod sa ilang kasingkasing, gahum, hunahuna, ug kusog ngadto sa pagserbisyo sa Dios.

Malambigit sila sa Pagpahiuli.

Nagkompetensya nga mga Prayoridad

Ang ikatulo nga babag nga makapugong nato sa hingpit nga pagkalambigit niini nga buhat mao ang daghang nagkompetensya nga mga prayoridad nga atong giatubang. Ang pipila nato nagkapuliki og maayo nga sama kita sa usa ka karomata nga giguroy sa usa ka dosena nga mga hayop—matag usa misulay pag-adto sa lainlaing direksyon. Daghang kusog ang nagahin, apan ang karomata walay gipadulngan.

Kasagaran atong ipahinungod ang atong labing maayo nga paningkamot alang sa usa ka hobby, sport, mga interes sa panginabuhi, ug mga isyu sa komunidad o politika. Kining mga butanga mahimong maayo ug halangdon, apan gibinlan ba kita og panahon ug kusog alang sa unsa untay atong pinakaprayoridad?

Unsa man ang solusyon?

Sa makausa pa, nagagikan kini sa mga pulong sa Manluluwas:

“Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan.

“Mao kana ang dako ug unang sugo.

“Ug ang ikaduha sulosama ra, nga mao kini, Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.”8

Ang uban pa sa kinabuhi kinahanglan nga ikaduha lang niining duha ka dagkong mga prayoridad.

Bisan sa pagserbisyo sa Simbahan, sayon ang paggahin og daghang panahon sa paglihok nga dili kinasingkasing o wala ang kahulugan sa pagkadisipulo.

Mga kaigsoonan, kita isip mga naghupot sa priesthood mipasalig nga mahimong katawhan nga naghigugma sa Dios ug sa atong silingan ug kinsa andam sa pagpakita niana nga gugma pinaagi sa pulong ug buhat. Kana ang kahulugan kon si kinsa kita isip mga disipulo ni Jesukristo.

Kadtong nagsunod niini nga mga baruganan nalambigit sa Pagpahiuli.

Usa ka Tawag sa Pagpahigmata

Si Apostol Pablo misulat, “Pagmata ikaw nga nagakatulog, ug bumangon ka gikan sa mga patay, ug pagahayagan ikaw ni Kristo.”9

Mahal kong kahigalaan, hibaloi nga kamo mga anak sa kahayag.

Ayaw tuguti ang kahakog! Ayaw tuguti ang mga kinaiya moresulta sa pagkaadik! Ayaw tuguti ang nagkompetensya nga mga prayoridad nga maoy mogiya ninyo ngadto sa kawalay pagbati o pagpalayo gikan sa bulahan nga pagkadisipulo ug halangdon nga serbisyo sa priesthood!

Dako kaayo ang peligro alang kanato isip mga indibidwal, isip pamilya, ug isip Simbahan ni Kristo sa dili paghatag og kinasingkasing nga paningkamot niining sagrado nga buhat.

Ang pagkadisipulo ni Jesukristo dili usa ka paningkamot nga kausa lang sa usa ka semana o kausa sa usa ka adlaw. Usa kini ka paningkamot nga kinahanglang kanunay natong buhaton.

Ang saad sa Ginoo ngadto sa Iyang tinuod nga mga naghupot sa priesthood hilabihan ka mahimayaon aron masabtan.

Kadtong matinud-anon sa Aaronic ug Melchizedek Priesthood ug mopalambo sa ilang mga calling “pagabalaanon pinaagi sa Espiritu ngadto sa pagbag-o sa ilang mga lawas.” Busa, ang tanan nga iya sa atong Amahan ihatag ngadto kanila.10

Ako mopamatuod nga ang makalimpyo nga gahum sa Pag-ula ni Jesukristo ug ang makapausab nga gahum sa Espiritu Santo makaayo ug makaluwas sa katawhan. Kini atong pribilehiyo, atong sagradong katungdanan, ug atong kalipay ang pagpatalinghug sa tawag sa Manluluwas sa pagsunod Kaniya nga may andam nga hunahuna ug hingpit nga katuyoan sa kasingkasing. Atong “iwakli ang mga kadena nga naggapos [kanato], ug [mo]gawas [kita] gikan sa kangiub, ug [mo]bangon gikan sa abug.”11

Kinahanglan kitang magmata ug dili maluya diha sa maayo nga buhat, kay kita “nagpahimutang sa tukuranan sa usa ka mahinungdanon nga buhat,”12 gani mangandam alang sa pagbalik sa Manluluwas. Mga kaigsoonan, kon atong idugang ang kahayag sa atong ehemplo isip saksi sa katahum ug gahum sa gipahiuli nga kamatuoran, malambigit kita sa Pagpahiuli. Niini ako mopamatuod ug mobilin kaninyo sa akong panalangin sa balaang pangalan sa atong Agalon, gani si Jesukristo, amen.