2010–2019
Report sa Church Auditing Department, 2013
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Report sa Church Auditing Department, 2013

Ngadto sa Unang Kapangulohan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Minahal nga mga Kaigsoonan: Sumala sa gisulti sa pagpadayag sa sekyon 120 sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ang Konseho sa Paggasto sa Ikapulo—naglangkob sa Unang Kapangulohan, sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, ug sa Presiding Bishopric, nagtugot sa paggasto sa mga pundo sa Simbahan. Ang mga departamento sa Simbahan mogasto sa mga pundo nga pinasubay sa giaprubahan nga mga badyet ug sumala sa mga polisiya ug mga pamaagi sa Simbahan.

Ang Church Auditing Department, nga gilangkuban sa mga propesyonal nga dunay mga kredensyal ug independente sa tanang ubang mga departamento sa Simbahan, dunay responsibilidad sa pagpahigayon og mga audit alang sa katuyoan sa paghatag og resonable nga kasiguroan kabahin sa mga amot nga nadawat, mga galastuhan nga nahimo, ug sa pagbantay sa mga kabtangan sa Simbahan.

Base sa mga pag-audit nga gihimo, ang Church Auditing Department nagtuo nga, ang tanang mga materyal nga butang, mga amot nga nadawat, mga paggasto nga gihimo, ug mga kapanguhaan sa Simbahan alang sa tuig 2013 narekord ug nadumala sumala sa tukmang mga pamaagi sa pagsubay, gitugutan nga mga badyet, ug mga polisiya ug mga pamaagi sa Simbahan. Ang Simbahan nagsunod sa mga pagtulun-an nga gitudlo ngadto sa mga miyembro niini sa pagpuyo sumala sa badyet, paglikay sa utang, ug pagtigum batok sa panahon sa panginahanglan.

Matinahurong gisumiter,

Church Auditing Department

Kevin R. Jergensen

Tigdumalang Direktor