2010–2019
Ipakita ang Inyong Pagtuo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ipakita ang Inyong Pagtuo

Elder Russell M. Nelson

Sa tanang adlaw, sa inyong pagsubay padulong sa mahangturong padulngan, lig-una ang inyong pagtuo. Ipahayag ang inyong pagtuo! Ipakita ang inyong pagtuo!

Minahal kong mga kaigsoonan, among ipahayag ang dako namong gugma ug pasalamat kaninyo. Nagpasalamat mi sa among mga buluhaton nga kauban kamo.

Di pa lang dugay diha sa eroplano, ang among piloto mipahibalo nga masinati namo ang problema sa biyahe ug ang tanang pasahero kinahanglang motaud og tarung sa ilang seat belt. Tuod man, miabut gayud ang pagtay-og. Kusog gyud ang pagtay-og. Atbang sa agianan mga duha ka linya sa akong luyo, dunay ginerbyus nga babaye. Sa matag us-os og kalit ug sa pagtay-og, mosinggit siya og kusog. Naningkamot ang iyang bana sa paghupay niya apan wala magsilbi. Ang dili kapugngan niyang pagsinggit nagpadayon hangtud nawala na ang pagtay-og ngadto sa luwas nga pagtugpa. Atol sa mga panahon sa iyang kabalaka, nalooy ko niya. Tungod kay ang hugot nga pagtuo mao man ang tambal sa kahadlok, nag-ampo ko nga unta malig-on ang iyang pagtuo.

Unya, sa dihang namiya na ang mga pasahero, ang bana niining babayehana nakig-istorya nako. Miingon siya, “Pasayloa ko nakuyawan kaayo ang akong asawa. Ang bugtong paagi nga siya akong mahupay mao ra ang pag-ingon niya nga ‘si Elder Nelson sakay niini, dili ka angayng mabalaka.’”

Di ko sigurado kon ang akong pagkasakay naghatag niya og kahupayan, apan moingon ko nga usa sa mga reyalidad sa mortal nga kinabuhi mao nga ang atong pagtuo pagasulayan ug hagiton. Usahay ang mga pagsulay moabut nga ingon og modangat na ang kamatayon. Alang niining nahadlok nga babaye, ang pagtay-og sa eroplano nagpakita sa usa sa mga higayon diin atong ipakita ang kalig-on sa atong pagtuo.

Kon hisgutan nato ang pagtuo—ang pagtuo nga makabalhin og mga bungtod—dili pagtuo sa kinatibuk-an ang atong gihisgutan apan pagtuo diha sa Ginoo nga si Jesukristo. Ang pagtuo diha sa Ginoo nga si Jesukristo mapalig-on samtang kita magkat-on Kaniya ug magsunod sa atong tinuohan. Ang doktrina ni Jesukristo gidesinyo sa Ginoo sa pagtabang aron ang atong pagtuo molambo. Sa pinulongan karon, hinoon, ang pulong nga tinuohan lahi-lahi ang pagsabut sa managlahi nga mga tawo.

Ang pulong nga tinuohan nagpasabut og “pagbugkos” o “kaduha ibugkos” ngadto sa Dios.1 Ang atong ikapangutana tingali mao, lig-on ba ang atong pagkabugkos ngadto sa Dios aron ikapakita kini, o nabugkos ba kita ngadto sa ubang butang? Sama pananglit, may nadunggan kong nag-istorya niadtong Lunes sa buntag bahin sa propesyonal nga mga dula nga gihimo sa milabayng Dominggo. Para niini nga mga fan, naghunahuna ko kon ang butang nga ilang gusto gyud kaayo kabahin lang ba niini nga dula.

Tingali makapangutana kita, asa man diay ang atong pagtuo? Naa ba sa team? Naa ba sa brand? Naa ba sa mga sikat? Bisan ang pinakasikat nga team mapildi. Ang mga sikat molubad. Ngadto lang sa Usa ka Tawo may kasiguroan ang inyong pagtuo, ug kana ngadto ni Ginoong Jesukristo. Ug kinahanglan ninyong ipakita ang inyong pagtuo!

Ang Dios mideklarar sa nag una sa Iyang Napulo ka Sugo, “Dili ka magbaton og lain nga mga dios sa atubangan ko.”2 Miingon usab Siya, “Paghunahuna ngari kanako sa matag hunahuna; ayaw pagduha-duha, ayaw kahadlok.”3 Apan ang kadaghanan maghunahuna lang sa ilang kwarta sa banko o sa ilang isigkatawo nga himoon nilang modelo.

Ang mga doktor, mga magtutudlo, ug mga politiko, sagad nga pagasulayan sa pagtuo. Sa paningkamot sa ilang mga tumong, maklaro o matago ba unsay ilang tinuohan? Nabugkos ba sila balik sa Dios o sa tawo?

Ingon niana ang akong pagsulay mga dekadang milabay dihang usa sa akong kaubang magtutudlo sa pagkadoktor nasuko nako sa kapakyas sa pagbulag sa akong propesyunal nga kahibalo gikan sa akong konbiksyon sa tinuohan. Siya mihangyo nga dili nako tipunon ang duha. Unsaon nako paghimo ana? Ang tinuod maoy tinuod! Dili kini mabahin, ug bisan ang unsang bahin niini dili ikabaliwala.

Motumaw man ang kamatuoran gikan sa siyentipikong laboratoryo o sa pagpadayag, ang tanang kamatuoran naggikan sa Dios. Ang tanang kamatuoran kabahin sa ebanghelyo ni Jesukristo.4 Bisan pa niana, gihangyo ko nga itago ang akong pagtuo. Wala ko motuman sa hangyo sa akong kauban. Akong gipakita ang akong pagtuo!

Sa tanang paningkamot sa propesyon, ang tukma nga sumbanan sa pagkahusto gikinahanglan. Ang mga eskolar malipay sa ilang kagawasan sa pagpahayag. Apan ang hingpit nga kagawasan dili masinati kon ang porsyon sa kahibalo hukman nga “dili madawat” sa lagda sa tawo.

Ang espirituhanong kamatuoran dili mabaliwala—labi na ang balaang mga sugo. Ang pagtuman sa balaang mga sugo magdala og panalangin, kanunay! Ang pagsupak sa balaang mga sugo makawala sa mga panalangin, kanunay!5

Adunay daghang problema niining kalibutan tungod kay kini puno sa dili hingpit nga mga tawo. Ang ilang mga tuyo ug tinguha naimpluwensyahan sa ilang pagtuo o kakulang niini. Daghan ang miuna sa laing prayoridad kay sa Dios. Ang uban mopakita nga ang tinuohan dili importante sa modernong kinabuhi. Sa tanang panahon, ingon man sa karon adunay mamugal-bugal o manaway sa kagawasan sa tinuohan. Ang uban mobasol sa tinuohan nga hinungdan sa mga kasakit sa kalibutan. Tinuod, dunay mga higayon nga ang mga kagubot mahitabo sa ngalan sa tinuohan. Apan ang pagpakabuhi sa putli nga tinuohan, buot ipasabut ang paningkamot nga mahimong disipulo ni Jesukristo, maoy paagi sa kinabuhi ug inadlawng pasalig nga maghatag og balaang giya. Samtang nagsunod kamo sa inyong tinuohan, inyong gigamit ang inyong pagtuo. Inyong gipakita ang inyong pagtuo.

Nahibalo ang Ginoo nga ang Iyang mga anak kinahanglang magkat-on unsaon sa pagpangita Kaniya. “Kay higpit ang pultahan,” miingon Siya, “ug pig-ot ang agianan nga padulong sa … kahimayaan … , ug pipila diha ang nakakita niini.”6

Ang kasulatan naghatag og usa sa pinakamaayong paagi sa pagpangita sa atong agianan ug magpabilin niini. Ang kahibalo sa kasulatan naghatag usab og talagsaong proteksyon. Sama pananglit, sa tibuok kasaysayan, ang mga sakit sama sa “bughat o impeksyon sa pagpanganak” mikutlo sa kinabuhi sa daghang inosenting mga inahan ug mga anak. Apan anaa sa Daang Tugon ang hustong mga baruganan sa pag-atiman sa masakitong mga pasyente, gisulat kapin na sa 3,000 ka tuig ang milabay!7 Daghang tawo ang nangamatay tungod kay ang pagpangita og kahibalo sa tawo wala madungani sa pagpatalinghug sa pulong sa Ginoo!

Mahal kong mga kaigsoonan, unsay mawala sa atong kinabuhi kon kita “kanunayng managtoon, [apan] bisan unsaon dili gayud managpakab-ot sa kahibalo sa kamatuoran”?8 Kita makaangkon og dakong kahibalo gikan sa kasulatan ug makabaton og inspirasyon pinaagi sa pag-ampo inuban sa pagtuo.

Ang pagbuhat niini makatabang nato sa paghimo sa inadlaw natong mga desisyon. Ilabi na kon ang mga balaod sa tawo gimugna ug gipatuman, kinahanglang ang balaod sa Dios mao gayud ang atong sumbanan. Sa pagsulbad sa kontrobersyal nga mga problema, unahon nato sa pagpangita ang giya sa Dios.

Kinahanglan nga kita “mopahisama sa tanan nga mga kasulatan ngari kanato … alang sa atong kaayohan ug sa atong pagkat-on.”9 Mameligro kita kon bahinon nato ang atong kaugalingon sa pag-ingon nga “sa pribado nako nga kinabuhi” o gani “sa pinakamaayo nakong kinaiya.” Kon ang tawo mobahinbahin sa iyang kinabuhi ngadto sa managlahi nga bahin, dili niya makab-ot ang hingpit nga matang sa personal nga integridad—dili gayud makab-ot ang iyang tinuod nga pagkatawo.

Ang tintasyon sa pagkahimong inila moresulta nga iprayoridad ang opinyon sa katawhan labaw kay sa pulong sa Dios. Ang politikal nga pangampanya ug stratehiya sa pagpamaligya sagad mogamit og pag-survey sa katawhan aron matuman ang ilang plano. Ang resulta niana nga survey mapuslanon. Apan dili kini magamit nga ebidensya aron ikapangatarungan ang pagsupak sa mga sugo sa Dios! Bisan og “ang tanan naghimo niini,” ang sayop dili gayud husto. Ang dautan, sayop, ug kangitngit dili gayud husto, bisan gibuhat kini sa kadaghanan. Ang pasidaan gikan sa kasulatan nag-ingon: “Alaut kanila nga nagangalan sa dautan nga maayo, ug sa maayo nga dautan; nga nagabutang sa kangitngit nga ilis sa kahayag ug sa kahayag nga ilis sa kangitngit.”10

Human sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan, usa ka bastos nga kanta ang misikat. Sa pagpasiugda og imoralidad, nagsaad kini nga ang 50 ka milyong tawo dili masayop. Apan sa pagkatinuod, ang 50 ka milyon nga tawo mahimong masayop—nasayop gayud. Ang pagka-imoral sa gihapon imoral sa mga mata sa Dios, kinsa magahukom sa tanan natong binuhatan ug mga tinguha.11

Ikumpara ang kahadlok ug ang kawalay pagtuo nga nagdagsang sa kalibutan karon ngadto sa pagtuo ug kaisug sa akong pinanggang anak nga si Emily, kinsa tua na sa laing kalibutan. Dihang biyaan na niya ang iyang lawas nga gihugpaan og kanser, dili na siya hapit kasulti. Apan uban sa pahiyum, miingon siya nako, “Pa, ayaw ko kabalak-i. Nahibalo kong ok ra ko!” Ang hugot nga pagtuo nga gipakita ni Emily—sanag nga gipakita—nianang subo nga panahon, diha nga gikinahanglan gyud namo kini.

Kining matahum nga batan-ong inahan sa lima ka anak may hingpit nga pagtuo sa iyang Langitnong Amahan, sa Iyang plano, ug mahangturong kaayohan sa iyang pamilya. Sigurado ang iyang pagkabugkos balik sa Dios. Hingpit siyang nagmatinud-anon sa mga pakigsaad nga gihimo uban sa Ginoo ug sa iyang bana. Gihigugma niya ang iyang mga anak apan nagmalinawon, bisan sa nagkaduol niyang pagkahimulag kanila. May pagtuo siya sa iyang umaabut, ug sa ilaha usab, kay siya adunay pagtuo sa atong Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak.

Niadtong 1986, si Presidente Thomas S. Monson miingon: “Siyempre kita makasinati og kahadlok, pamugal-bugal, ug oposisyon. Magmaisugon kita sa pagpakigbatok sa panan-aw sa katilingban, kaisug sa pagbarug nga may baruganan. Kaisug, dili kompromiso, ang makapahiyum sa Dios isip pag-aprubar. … Hinumdumi ang tanan dunay kahadlok, apan kadtong moatubang sa ilang kahadlok uban sa [hugot nga pagtuo] makaangkon og kaisug.”12

Ang tambag ni Presidente Monson magamit sa tanang panahon! Mohangyo ko ninyo, minahal kong mga kaigsoonan: Sa tanang adlaw, sa inyong pagsubay padulong sa mahangturong padulngan, lig-una ang inyong pagtuo. Ipahayag ang inyong pagtuo! Ipakita ang inyong pagtuo!13

Mag-ampo ko nga mabugkos kamo og balik sa Dios, nga ang mahangturon Niya nga mga kamatuoran matisok sa inyong kasingkasing sa hangtud. Ug mag-ampo ko nga, sa tibuok ninyong kinabuhi, inyong ipakita ang inyong pagtuo! Sa pangalan ni Jesukristo, amen.