2010–2019
Ang Pagsaksi
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Pagsaksi

Elder Boyd K. Packer

Ganahan kong mopakigbahin kaninyo niadtong mga kamatuoran nga bililhon kaayong masayran.

Ang mga panahon sa gubat o kawalay kasigurohan adunay paagi sa pagpalambo sa atong pag-focus sa mga butang nga importante kaayo.

Ang Ikaduhang Gubat sa Kalibutan usa ka panahon sa grabe nga espirituhanong kagubot alang kanako. Mibiya ko sa akong panimalay sa Brigham City, Utah, nga may gamay nga pagpamatuod, ug mibati ko sa panginahanglan og dugang pa. Hapit tibuok namong senior class sa pipila lang ka semana padulong na ngadto sa panggubatan. Samtang gi-assign sa isla sa Ie Shima, amihanan sa Okinawa, Japan, nanlimbasug ko sa pagduha-duha ug kawalay kasigurohan. Gusto ko og personal nga pagpamatuod sa ebanghelyo. Gusto ko nga masayud!

Atol sa usa ka gabii nga walay tulog, mibiya ko sa akong tolda ug misulod sa bunker nga giporma pinaagi sa paglinya og mga drum nga sudlanan og 50 ka galon nga krudo nga puno sa balas ug gipatung-patong aron makaporma og koral [enclosure]. Walay atup, ug mao nga mikamang ko, mihangad sa kalangitan nga puno sa bitoon, ug miluhod aron mag-ampo.

Hapit na sa taliwala sa pag-ampo kini nahitabo. Dili nako mahulagway ninyo unsay nahitabo kon akong isulti kaninyo. Lapas kini sa akong gahum sa pagpahayag, apan ingon kini kaklaro karon sama nianang gabhiona sobra na sa 65 ka tuig ang milabay. Nasayud ko nga pribado kaayo kini, tinagsa kaayo nga manipestasyon. Sa katapusan ako mismo nasayud. Ako nasayud gayud, kay gihatag kini kanako. Wala madugay, mikamang ko gikan niana nga bunker ug milakaw, o morag naglutaw, balik sa akong higdaanan. Gigahin nako ang tibuok gabii nga mibati sa kalipay ug katingala.

Imbis maghunahuna nga espesyal ko, naghunahuna ko nga kon ang maong butang miabut nako, nga kini moabut ngadto ni bisan kinsa. Mituo gihapon ko niana. Sa misunod nga katuigan, akong nasabtan nga ang maong kasinatian sa samang higayon usa ka kahayag nga sundon ug bug-at nga palas-anon.

Ganahan kong mopakigbahin kaninyo niadtong mga kamatuoran nga bililhon kaayong masayran, mga butang nga akong nakat-unan ug nasinati dula-an sa 90 ka tuig sa kinabuhi ug sobra sa 50 ka tuig isip General Authority. Daghan sa akong nasayran kabahin sa kategoriya sa mga butang nga dili matudlo apan mahimong makat-unan.

Sama sa kadaghanan sa mga butang nga dako og bili, ang kahibalo nga adunay mahangturong bili moabut lamang pinaagi sa personal nga pag-ampo ug pamalandong. Kini, inubanan sa pagpuasa ug pagtuon sa kasulatan, makadapit og mga impresyon ug mga pinadayag ug mga paghunghong sa Balaang Espiritu. Naghatag kini nato og panudlo gikan sa kahitas-an samtang nagkat-on kita lagda human sa usa ka lagda.

Ang mga pinadayag nagsaad nga “bisan unsa nga baruganan sa salabutan nga kita makakab-ut niini nga kinabuhi, kini madala uban kanato sa pagkabanhaw” ug nga ang “kahibalo ug salabutan [maangkon] pinaagi sa … kakugi ug pagkamasulundon” (D&P 130:18–19).

Usa ka mahangturong kamatuoran nga akong nasayran mao nga ang Dios buhi. Siya ang atong Amahan. Kita Iyang mga anak. “[Kita] nagtuo sa Dios, ang Amahan sa Kahangturan, ug sa Iyang Anak, si Jesukristo, ug sa Espiritu Santo” (Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:1).

Sa tanang mga tawag nga Iya untang magamit, Iyang gipili nga tawagon nga “Amahan.” Ang Manluluwas mimando, “Ug niini nga paagi kamo mag-ampo: Amahan namo nga anaa sa langit” (3 Nephi 13:9; tan-awa usab sa Mateo 6:9). Ang Iyang paggamit sa ngalan nga “Amahan” usa ka leksyon alang sa tanan samtang atong masabtan unsay labing importante niining kinabuhia.

Ang pagkaginikanan usa ka sagrado nga pribilehiyo, ug depende sa pagkamatinud-anon, mahimo kining mahangturong panalangin. Ang pinakamaayo nga katuyoan sa tanang kalihokan sa Simbahan mao nga ang lalaki ug ang iyang asawa ug ang ilang mga anak mahimong magmalipayon sa panimalay.

Kadtong wala maminyo o kadtong wala makabaton og anak dili ingon nga wala malakip sa mahangturong mga panalangin nga ilang gitinguha apan, sa pagkakaron, pabiling wala nila makab-ot. Dili nato kanunay nga mahibaloan kon sa unsang paagiha o kanus-a moabut ang mga panalangin, apan ang saad sa mahangturong pag-uswag dili ihikaw ni bisan kinsa nga matinud-anong indibidwal nga naghimo ug nagtuman sa sagradong mga pakigsaad.

Ang inyong tinago nga mga pangandoy ug hinilakan nga mga pangamuyo motandog sa kasingkasing sa Amahan ug sa Anak. Hatagan kamo og personal nga pasalig gikan Nila nga ang inyong kinabuhi mahimong puno ug walay importanting panalangin nga dili ninyo madawat.

Isip sulugoon sa Ginoo, nga nagbuhat sa katungdanan nga ako gi-orden, mosaad ko niadtong anaa sa samang mga kahimtang nga walay importante sa inyong kaluwasan ug kahimayaan nga dili ihatag kaninyo sa saktong panahon. Ang mga bukton nga karon haw-ang mapuno, ug mga kasingkasing nga karon nasakitan tungod sa wala matuman nga mga damgo ug pangandoy maayo.

Laing kamatuoran nga akong nasayran mao nga ang Espiritu Santo tinuod. Siya ang ikatulong sakop sa Dios nga Kapangulohan. Ang Iyang misyon mao ang pagpamatuod sa kamatuoran ug pagkamatarung. Iyang gipakita ang Iyang Kaugalingon sa daghang paagi, lakip na ang mga pagbati sa kalinaw ug pasalig og usab. Makahatag usab Siya og kahupayan, giya, ug pagkorihir kon gikinahanglan. Ang pakig-uban sa Espiritu Santo magpabilin sa tibuok natong kinabuhi pinaagi sa matarung nga pagpuyo.

Ang gasa sa Espiritu Santo itugyan pinaagi sa usa ka ordinansa sa ebanghelyo. Ang usa ka tawo nga adunay katungod mopatong sa iyang mga kamot sa ulo sa bag-ong miyembro sa Simbahan ug molitok og mga pulong nga sama niini: “Dawata ang Espiritu Santo.”

Kini nga ordinansa lamang dili makapausab nato sa paagi nga mabantayan, apan kon kita maminaw ug mosunod sa mga pag-aghat, makadawat kita sa panalangin sa Espiritu Santo. Matag anak sa atong Langitnong Amahan masayud sa katinuod sa saad ni Moroni: “Pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo kamo mahimo nga masayud sa kamatuoran sa tanan nga mga butang” (Moroni 10:5; emphasis gidugang).

Ang balaanong kamatuoran nga akong naangkon sa akong kinabuhi mao ang akong pagsaksi ni Ginoong Jesukristo.

Nag-una ug nagsuporta sa tanan natong gibuhat, nga gibase sa tibuok nga mga pinadayag, mao ang ngalan sa Ginoo, nga mao ang katungod diin kita naglihok diha sa Simbahan. Matag pag-ampo nga gihalad, bisan sa gagmayng mga bata, matapos diha sa ngalan ni Jesukristo. Matag panalangin, matag ordinansa, matag ordinasyon, matag opisyal nga buhat gihimo diha sa ngalan ni Jesukristo. Kini Iyang Simbahan, ug kini gipangalan Kaniya—Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw (tan-awa sa D&P 115:4).

Dihay dakong hitabo sa Basahon ni Mormon diin ang mga Nephite “nag-ampo ngadto sa Amahan diha sa ngalan [sa Ginoo].” Ang Ginoo mipakita ug nangutana:

“Unsa ang buot ninyo nga Ako mohatag nganha kaninyo?

“Ug sila miingon ngadto kaniya: Ginoo, kami buot unta nga ikaw mosulti kanamo sa ngalan diin kami motawag niini nga simbahan; kay dihay mga panaglalis taliwala sa mga katawhan mahitungod niini nga butang.

“Ug ang Ginoo miingon ngadto kanila: Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, ngano nga ang mga katawhan magbagulbol ug maglalis tungod niini nga butang?

“Wala ba sila magbasa sa mga kasulatan, diin nag-ingon nga kamo kinahanglan modala nganha kaninyo sa ngalan ni Kristo, diin mao ang akong ngalan? Kay pinaagi niini nga ngalan kamo pagatawgon sa katapusan nga adlaw;

“Ug bisan kinsa nga modala nganha kaniya sa akong ngalan, ug molahutay hangtud sa katapusan, ang mao maluwas. …

“Busa, bisan unsa ang inyong buhaton, kamo mobuhat niini pinaagi sa akong ngalan; busa kamo motawag sa simbahan sa akong ngalan; ug motawag kamo sa akong Amahan diha sa akong ngalan aron siya manalangin sa simbahan alang kanako” (3 Nephi 27:2–7).

Kini ang Iyang ngalan, Jesukristo, “kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit, nga gikahatag ngadto sa mga tawo, nga pinaagi niini maluwas kita” (Mga Buhat 4:12).

Sa Simbahan kita nasayud kinsa Siya: si Jesukristo, ang Anak sa Dios. Siya ang Bugtong Anak sa Amahan. Siya mao Siya kinsa gipatay ug Siya kinsa nabuhi pag-usab. Siya ang atong Manlalaban sa Amahan. “Hinumdumi nga kini diha sa lig-on nga sukaranan sa atong Manunubos, nga mao si Kristo, ang Anak sa Dios, nga kamo kinahanglan gayud motukod sa inyong tukuranan” (Helaman 5:12). Siya ang angkla nga nagkupot kanato ug nagprotekta kanato ug sa atong mga pamilya agi sa mga kalisdanan sa kinabuhi.

Matag Dominggo sa tibuok kalibutan diin ang mga kongregasyon nagpundok sa bisan unsa nga nasyonalidad o pinulongan, ang sakrament gipanalanginan sa samang mga pulong. Kita nagdala nganhi kanato sa ngalan ni Kristo ug sa kanunay mohinumdom Kaniya. Napatik kana nganhi kanato.

Si propeta Nephi namahayag, “Kami naghisgot mahitungod kang Kristo, kami nalipay diha kang Kristo, kami nagsangyaw mahitungod kang Kristo, kami nanagna mahitungod kang Kristo, ug kami nagsulat sumala sa among mga panagna, nga ang among mga anak mahimo nga masayud sa unsa nga tinubdan sila mahimo nga mangita alang sa kapasayloan sa ilang mga sala” (2 Nephi 25:26).

Matag usa kanato kinahanglan nga makaangkon sa atong kaugalingon nga pagpamatuod ni Ginoong Jesukristo. Kita mopakigbahin dayon niana nga pagpamatuod sa atong pamilya ug sa uban.

Niining tanan, hinumduman nato nga adunay kaaway nga personal nga nagtinguha sa pagbabag sa buhat sa Ginoo. Kinahanglan kitang mopili kinsa ang sundon. Ang atong proteksyon ingon ra ka yano sa tinagsa nga pagdesisyon nga mosunod sa Manluluwas, mosiguro nga kita matinud-anong magpabilin sa Iyang habig.

Sa Bag-ong Tugon, si Juan mirekord nga dihay pipila nga wala mopasalig sa Manluluwas ug sa Iyang mga pagtulun-an, ug “tapus niini daghan sa iyang mga tinun-an mitalikod ug wala na managpanglakaw uban kaniya.

“Ug si Jesus nangutana sa napulog duha, Buot ba usab kamong mobiya kanako?

“Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kang kinsa man kami moadto? ikaw mao ang may mga pulong mahitungod sa kinabuhing dayon.

“Ug kami nagatuo ug among nasinati nga ikaw mao kanang Kristo, ang Anak sa buhi nga Dios” (Juan 6:66–69).

Si Pedro nakaangkon nianang butang nga makat-unan sa matag sumusunod sa Manluluwas. Aron mahimong mapahinunguron sa matinud-anong paagi ngadto kang Jesukristo, ato Siyang gidawat isip atong Manunubos ug mobuhat sa tanan kutob sa atong mahimo sa pagsunod sa Iyang mga pagtulun-an.

Human sa tanang katuigan nga ako nabuhi ug nagtudlo ug nagserbisyo, human sa minilyon ka milya nga akong nabiyahe sa tibuok kalibutan, nianang tanan nga akong nasinati, adunay usa ka dakong kamatuoran nga akong ipakigbahin. Kini ang akong pagsaksi sa Manluluwas nga si Jesukristo.

Sila si Joseph Smith ug Sidney Rigdon mirekord sa mosunod human sa usa ka sagradong kasinatian:

“Ug karon, human sa daghan nga mga pagpamatuod nga gihatag mahitungod kaniya, kini mao ang pagpamatuod, ang katapusan sa tanan, nga kami naghatag kaniya: Nga siya buhi!

“Kay kami nakakita kaniya” (D&P 76:22–23).

Ang ilang mga pulong akong mga pulong.

Ako mituo ug ako sigurado nga si Jesus mao ang Kristo, ang Anak sa Dios, ug nga Siya buhi. Siya ang Bugtong Anak sa Amahan, ug “pinaagi kaniya, ug ngadto kaniya, ug tungod kaniya, ang mga kalibutan nalalang, ug ang mga lumulupyo niana mao ang anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye sa Dios” (D&P 76:24).

Mohatag ko sa akong pagsaksi nga ang Manluluwas buhi. Ako nakaila sa Ginoo. Ako Iyang saksi. Ako nasayud sa Iyang dakong sakripisyo ug mahangturong gugma alang sa tanang mga anak sa Langitnong Amahan. Mohatag ko sa akong linain nga pagsaksi sa tanang pagpaubos apan sa hingpit nga kasigurohan, sa pangalan ni Jesukristo, amen.