2010–2019
Panag-igsoonay sa Kababayen-an: Nagkinahanglan Gayud Kita sa Usag Usa
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Panag-igsoonay sa Kababayen-an: Nagkinahanglan Gayud Kita sa Usag Usa

Bonnie L. Oscarson

Kinahanglan nga hunungon nato ang pagpamantay sa atong panaglahi ug tan-awon unsay komon kanato.

Niana nga video atong nakita ang walo ka nasud ug nadungog ang siyam ka lain-laing pinulongan. Hunahunaa kon pila ka pinulongan ang gidugang nianang katapusang bersikulo. Makahinam hunahunaon nga isip tibuok kalibutang panag-igsoonay sa kababayen-an atong napataas ang atong mga tingog sa pagpamatuod sa mahangturong kamatuoran nga kita mga anak sa mapinanggaong Langitnong Amahan.

Pagkadakong pribilehiyo nga maania dinhi sa makasaysayanon nga okasyon ug mamulong sa tanang kababayen-an nga nag-edad og walo pataas. Anaa ang labihang kalig-on sa atong panaghiusa karong gabhiona. Samtang akong nakita kitang tanan nga nagpundok sa Conference Center ug naghunahuna sa liboan pa nga nagtan-aw niini nga sibya sa tibuok kalibutan, ang hiniusang gahum sa atong mga pagpamatuod ug pagtuo kang Jesukristo naglangkob gayud sa pinakapuno sa pagtuo ug gahum nga panagtigum sa kababayen-an sa kasaysayan sa Simbahan, kondili man sa kalibutan.

Karong gabhiona nagmaya kita sa daghan kaayo natong managlahi nga mga tahas isip kababayen-an sa Simbahan. Bisan sa daghang paagi managlahi kita ug talagsaon, kita usab miila nga kitang tanan mga anak sa sama nga Langitnong Amahan, mao nga managsoon kita. Gihiusa kita sa tuyo sa pagtukod sa gingharian sa Dios ug diha sa mga pakigsaad nga atong gihimo, bisan unsa pa ang atong mga kahimtang. Kini nga hiniusang panagtigum, sa walay duda, mao ang pinakamahimayaong panag-igsoonay sa kababayen-an dinhi sa yuta!1

Ang pagka-sister nagpasabut nga anaa kanato ang walay pagkabugto nga higot. Ang mga sister mag-atiman sa usag usa, magbantay sa usag usa, maghupay sa usag usa, ug anaa alang sa usag usa sa panahon sa kaharuhay ug sa kalisud. Ang Ginoo miingon, “Ako moingon nganha kaninyo, paghiusa; ug kon kamo dili magkahiusa kamo dili akò.”2

Ang kaaway gusto nga manghinaway kita o manghukom sa usag usa. Gusto siya nga kita manghimantay sa atong panaglahi ug makigtandi sa usag usa. Tingali ganahan mo og grabing ehersisyo usa ka oras kada adlaw kay makaayo ni ninyo, apan para nako tingali kalbaryo kaayo ang pagtikang sa hagdan imbis mosakay sa elevator. Mahimo gihapon kitang managhigala, di ba?

Kita isip mga kababayen-an sagad makapanaway sa atong kaugalingon. Kon ang atong kaugalingon atong itandi sa usag usa, bation nato kanunay ang kakulang o kayugot sa uban. Si Sister Patricia T. Holland kausa miingon, “Ang punto mao ni, dili kita makaingon nga Kristiyano kita ug padayon kitang manghukom sa usag usa—o sa atong kaugalingon—sa kabangis.”3 Mipadayon siya nga walay igong butang nga irason nganong mawala ang atong kamanggiloy-on ug panag-igsoonay. Kinahanglan lang kitang mag-relaks ug magmaya sa balaan natong panaglahi. Atong hibaloan nga kitang tanan nagtinguha sa pagserbisyo sa gingharian, gamit ang talagsaon natong mga talento ug mga gasa sa atong kaugalingong mga paagi. Niana atong matagamtam ang atong panag-igsoonay ug ang atong asosasyon ug magsugod sa pagserbisyo.

Ang tinuod mao, nga kita nagkinahanglan gayud sa usag usa. Natural lang nga ang mga babaye mangita og higala, suporta, ug kauban. May daghan kitang angay kat-unan sa usag usa, ug sagad kita ra ang mobutang og mga babag nga makawala sa atong panaghigalaay nga unta maoy makahatag sa pinakadakong mga panalangin sa atong kinabuhi. Sama pananglit, kami nga mas magulang nagkinahanglan sa unsay matanyag ninyong mga Primary. Kaninyo makakat-on kami bahin sa Kristohanong pagserbisyo ug paghigugma.

Bag-o lang nakadungog ko og nindot nga istorya bahin sa bata nga si Sarah, kansang inahan dunay oportunidad sa pagtabang og laing babaye sa iyang ward nga ginganlan og Brenda, nga may sakit nga multiple sclerosis. Si Sarah ganahan nga mokuyog sa iyang mama sa pagtabang ni Brenda. Si Sarah mobutang og lotion sa mga kamot ni Brenda ug masahian ang iyang mga tudlo ug mga bukton kay kanunay kining magsakit. Nakat-unan ni Sarah ang paghinay og inat sa mga bukton ni Brenda ibabaw aron ma-exercise ang iyang kaunuran. Sudlayon ni Sarah ang buhok ni Brenda ug istoryahan siya samtang ang iyang mama may laing gibuhat. Nakat-unan ni Sarah ang importansya ug kalipay sa pagserbisyo sa laing tawo ug nakasabut nga bisan ang bata makahimo og dakong kalainan sa kinabuhi sa uban.

Ganahan ko sa sanglitanan nga naa sa unang kapitulo sa Lucas nga naghulagway sa nindot nga relasyon nila ni Maria, ang inahan ni Jesus, ug sa iyang ig-agaw nga si Elisabet. Si Maria batan-on pa dihang gipahibalo siya sa talagsaon niyang misyon nga mahimong inahan sa Anak sa Dios. Sa sinugdanan ingon og bug-at kini nga responsibilidad nga inusarang pas-anon. Ang Ginoo Mismo ang mihatag ni Maria og kauban nga makatabang kaniya. Pinaagi sa mensahe gikan sa anghel nga si Gabriel, gihatag kang Maria ang ngalan sa kasaligan ug masinabtanong babaye nga makatabang kaniya—ang iyang ig-agaw nga si Elisabet.

Kining batan-on nga dalaga ug ang iyang ig-agaw, kinsa “taas na kaayog panuigon,”4 pareho og kasinatian sa milagroso nilang pagsabak, ug naghunahuna ko sa kaimportante sa tulo ka bulan nilang panag-uban diin sila nagkaistoryahanay, nagbinatiay sa usag usa, ug nagsuportahay sa usag usa sa talagsaon nilang mga tawag. Pagkanindot nila nga mga modelo sa kababayen-an sa managlahing kaliwat nga mialima sa usag usa.

Kita nga mas hingkod na makahimo og dakong impluwensya sa mas batan-on nga mga henerasyon. Sa bata pa ang akong mama, ang iyang mga ginikanan dili aktibo sa Simbahan. Bisan sa iyang edad nga singko anyos, lakawon ra niya ang simbahan aron makatambong og mga miting—Primary, Sunday School, ug sakrament miting—tanan sa managlahi nga oras.

Bag-o lang nangutana ko ni mama nganong gihimo niya kana kada semana nga walay suporta o pagdasig gikan sa ginikanan. Ang iyang tubag mao ni: “Duna koy mga magtutudlo sa Primary nga nahigugma nako.” Kini nga mga magtutudlo nagpangga kaniya ug mitudlo kaniya sa ebanghelyo. Sila mitudlo kaniya nga siya adunay Amahan sa Langit, kinsa nahigugma kaniya, ug ang ilang pagpakabana kaniya maoy hinungdan nga mosimba siya matag semana. Giingnan ko ni mama, “Usa kadto sa pinakaimportante nga impluwensya sa akong kinabuhi.” Unta makapasalamat ko niining talagsaon nga mga sister ugma damlag! Dili babag ang edad kon mahitungod sa Kristohanong pagserbisyo.

Mga duha ka semana na ang milabay, nakahimamat ko og stake Young Women president sa California kinsa miingon nako nga ang iyang 81 anyos nga mama bag-o lang gitawag nga Mia Maid adviser. Naintriga gyud ko mao nga akong gitawagan ang iyang mama. Dihang ang bishop ni Sister Val Baker mihangyo nga makigkita niya, naghunahuna siya nga tawagon siya nga librarian o ward historian. Dihang gihangyo siya nga moserbisyo isip Mia Maid adviser sa Young Women, ang reaksyon niya mao, “Sigurado ka?”

Ang iyang bishop matinahurong mitubag, “Sister Baker, walay sayop; kini nga tawag gikan sa Ginoo.”

Miingon siya nga wala siyay laing gitubag kondili, “Oo.”

Ganahan ko sa inspirasyon niini nga bishop diin ang upat ka Mia Maid sa iyang ward daghan og angayang makat-unan gikan sa kaalam, kasinatian, ug tibuok kinabuhing ehemplo niining hingkod nga sister. Ug tag-ana kinsa man kahay adtoon ni Sister Baker kon gusto siyang magpatabang sa pag-set up sa iyang Facebook page?

Naghunahuna ko sa talagsaong tabang nga mahimo sa mga sister sa Relief Society sa pag-abiabi sa batan-ong mga sister nga bag-ohay lang nga diha sa Young Women. Kasagaran mobati ang atong mga batan-ong sister nga layo ra ang ilang pagbati sa unsay anaa sa Relief Society. Sa dili pa sila mag-18, ilang gikinahanglan ang mga lider sa Young Women ug mga inahan nga malipayong magpamatuod sa dakong mga panalangin nga mahisakop sa Relief Society. Kinahanglan nga ilang bation ang kahinam nga mahimong kabahin sa ingon ka mahimayaong organisasyon. Kon ang batan-ong mga babaye magsugod og tambong sa Relief Society, nagkinahanglan kaayo sila og katapad nga higala, bukton nga mohupay, ug oportunidad sa pagtudlo ug pagserbisyo. Kitang tanan magtinabangay sa usag usa sa pagsinati sa mga kausaban ug importanting mga panahon sa atong kinabuhi.

Salamat sa tanang kababayen-an sa Simbahan kinsa mitabang sa pagpanalangin ug pagserbisyo sa uban nga wala magtagad sa edad ug kultura. Ang batan-ong mga babaye nagserbisyo sa mga Primary ug sa tigulang na. Ang tanang single nga mga sister nga lain-lain og edad naggahin og dili maihap nga mga oras nga nag-atiman sa mga panginahanglan niadtong anaa sa ilang palibut. Atong giila ang liboan ka batan-ong mga babaye nga mihatag sa 18 ka bulan sa ilang kinabuhi aron mopakigbahin sa ebanghelyo sa kalibutan. Kining tanang butang mga ebidensya, sigun sa giingon sa atong ganahang himno, “Ang buluhaton sa mga anghel gihatag ngadto sa kababayen-an.”5

Kon adunay mga babag, kini tungod kay kita ra usab ang naghimo niini mismo. Kinahanglan nga hunungon nato ang pagpamantay sa atong panaglahi ug tan-awon unsay komon kanato; dayon masugdan nato ang pag-ila sa talagsaon natong potensyal ug makab-ot ang pinakamaayo niini nga kalibutan. Si Sister Marjorie P. Hinckley kausa miingon, “Nagkinahanglan gayud kita sa usag usa. Kami nga mga tigulang na nagkinahanglan kaninyong mga batan-on. Ug, hinaut, kamong mga batan-on nagkinahanglan sa pipila kanamo nga tigulang na. Tinuod nga sa katilingban ang mga babaye nagkinahanglan og mga babaye. Atong gikinahanglan ang makatagbaw ug maunungong panaghigalaay sa usag usa.”6 Husto si Sister Hinckley; nagkinahanglan gayud kita sa usag usa!

Mga sister, walay laing pundok sa kababayen-an sa kalibutan nga adunay access sa talagsaong mga panalangin kay kanatong kababayen-an nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Mga miyembro kita sa Simbahan sa Ginoo, ug bisan unsa pa ang atong mga kahimtang, kitang tanan makatagamtam sa kinatibuk-ang mga panalangin sa gahum sa priesthood pinaagi sa pagtuman sa mga pakigsaad nga atong gihimo sa bunyag ug sa templo. Kita adunay buhing mga propeta nga naggiya ug nagtudlo kanato, ug kita makatagamtam sa talagsaong gasa sa Espiritu Santo, nga maoy nagsilbing kahupayan ug giya sa atong kinabuhi. Bulahan kita nga makigtambayayong sa matarung nga igsoong mga lalaki samtang naglig-on kita sa atong mga panimalay ug mga pamilya. Kita adunay access sa kalig-on ug gahum sa mga ordinansa sa templo ug daghan pa.

Agig dugang sa pagtagamtam sa tanan niining talagsaong mga panalangin, ania kita—mga sister sa ebanghelyo ni Jesukristo. Gipanalanginan kita og malumo ug mahigugmaong kinaiyahan aron kita makahatag sa Kristohanong paghigugma ug pagserbisyo niadtong naglibut kanato. Samtang gitan-aw nato ang mga kalahian sa edad, kultura, ug kahimtang sa pag-alima ug pagserbisyo sa usag usa, mapuno kita sa tiunay nga gugma ni Kristo ug sa inspirasyon aron mahibalo kita kanus-a ug kinsa ang alagaran.

Akong ipaabut kaninyo ang pagdapit nga gihimo na kaniadto sa kinatibuk-ang presidente sa Relief Society nga miingon, “Ako modapit kaninyo nga dili lamang mas mohigugma sa usag usa apan higugmaon ang usag usa og mas labaw pa.7 Unta atong maamguhan kon unsa gayud nato kakinahanglan ang usag usa, ug unta kitang tanan mas maghigugmaay sa usag usa, mao ang akong pag-ampo sa pangalan ni Jesukristo, amen.