Koroboki Aika Tabu
Iotebwa Timiti—Rongorongo 1
are mai imwaina are imwiina

Iotebwa Timiti—Rongorongo

Mwakoro aika anaaki man Rongorongon Iotebwa Timiti, te Burabeti

Mwakoro 1

Iotebwa Timiti e taekinia ana bakatibu, kaain ana utu, ao taabo ake a moan maeka iai—Te ingainganano ae kamiimi i aon taekan aaro e taona nako New York maeao—E baireia bwa e na ukoukora te wanawana n aron are baireaki iroun Iakobo—Te Tama ao te Nati a kaoti, ao Iotebwa e weteaki nakon ana mwakuri ni burabeti. (Kiibu 1–20.)

1 Kioina bwa a mwaiti rongorongo aika tia ni kabutaki irouia aomata aika kakaraoa ae buakaka ao a kamwamwane, ni kaineti ma moan akatean ao rikiraken bAna Ekaretia Iesu Kristo ibukiia Aika Itiaki ni Boong aika Kaitira, ake a bane ni baireaki irouia taan koroi karaki akekei bwa a na buakana aron te Ekaretia ao rikirakena n te aonaba—I a tia ni kaungaaki bwa N na korea te rongorongo aio, ni kaeta aia iango aomata, ao n anga koauan bwaai aika riki nakoia taan kakaea te koaua, n aron ae a tia n riki, ni kaineti ibukiu ao te Ekaretia naba, ngkai iai irou koauan bwaai aika riki.

2 N rongorongona aio N na kaoti bwaai aika riki aika kakaokoro ni kaineti nakon te Ekaretia aio, n te koaua ao te eti, n aron rikiia, ke n aroia ae ngkai, n te tai aei [1838] te kawaniua n ririki i mwin akatean te Ekaretia are e taekinaki.

3 aI bungiaki n ana ririki ara Uea teuana te nga wanibubua ao nimaua, ni uabwi ma teniua bongin Ritembwa, n te kaawa ae Sharon, te aono ae Windsor, n te Aba ae Vermont. … Tamau, bJoseph Smith te Ikawai, e kitana te Aba ae Vermont, ao e mwaing nako Palmyra, Ontario te aono (ngkai ai Wayne), n te Aba ae New York, ngke I mena n au katebwina n ririki, ke n taai akanne. Tao aua te ririki i mwin rokon tamau i Palmyra, e mwaing ma ana utu nako Manchester n te aono naba ae Ontario—

4 Kaain ana utu bon tengaun ma temanna aomata, aikai araia, tamau, aJoseph Smith; btinau, Lucy Smith (are arana i mwaain ieinna, bon Mack, natin Solomon Mack); tariu, cAlvin (are mate n Nobembwa 19, 1823 n ana ka-uabwi ma onoua n ririki), dHyrum, ngai, eSamuel Harrison, William, Don Carlos; ao mwaneu, Sophronia, Catherine, ao Lucy.

5 N te tai teuana n te kauoua n ririki i mwin mwaingira nako Manchester, boni iai n te tabo are ti maeka iai te ingaingannano ae kamiimi i aon taekan te aro. E moanaki ma kaain te Metoteti, ma n te tai ae aki maan e a butanako i buakoia botakin aaro n te tabo arei n te aba. Eng, e bwanin te mwakoro n te aba ae e tara n rootaki iai, ao aomata aika uanao a ikotaki nakon botakin aaro aika kakaokoro, are e aki ti karika te aki rau ma te bwenaua i buakoia aomata, tabeman a takarua, aTaraia, ikai! ao tabeman, Taraia, ikekei! Tabeman a kauntaeka ibukin te aro n Metoteti, tabeman ibukin te Beretibeterian, ao tabeman ibukin te Aro ni Bwabetito.

6 Bwa, e ngae ngke e korakora te tangira are a kaotia taan rairaki nakon onimaki aika kakaokoro n te tai are a rairaki iai, ao te ungannano ae korakora are kaotaki irouia minita n aaro nako, ake a kakamwakuri ni bairei ao n uotarake bannan namakin n aaro aika rianako, bwa aonga n rairiia aomata nako, n aron are a tangiria n aranna, a riai ni ira te botaki are a tangiria; ma ngke a moanna n taonako, tabeman nakon te botaki teuana ao tabeman nakon are teuana, e bon otara bwa namakin aika raoiroi irouia ibonga ao taan rairaki e bon bakaeaki riki nakon ae e koaua; bwa e ruamwiaki n te mangaongao ae korakora ao namakin aika bubuaka—te ibonga e kauntaeka ni kaitaraa te ibonga, ao te tia rairaki e kaitara te tia rairaki; n te aro are aia namakin ni kabane aika raoiroi imarenaia, ngkana iai, a bon bua raoi n te abobuaka n taian taeka ao te kauntaeka i aon taian iango.

7 N te tai aei I mena n au katebwi ma nimaua n ririki. Ana utu tamau a bon rairaki nakon te aro n Beretibeterian, ao aman i buakoia a kaaina te ekaretia arei, aikai araia, tinau, Lucy, tariu Hyrum ao Samuel Harrison; ao mwaneu Sophronia.

8 N tain te ingaingannano ae korakora aei au iango e bon kaungaaki n iangoia ma nanou ao te aki rau ae korakora; ma e ngae ngke au namakin a bon nano ao a nene n angin te tai, e ngae n anne I bon kararoaai man botaki aikai, e ngae ngke I ira aia botaki n taromauri n tabetai ngkana e reke taina. Ni waakin te tai au iango e a moanna n irana te botaki ni Metoteti, ao I namakina teutana tangiran te katiteuanaki ma ngaiia; ma moan te korakora te mangaongao ao te bobuaka i buakoia aaro aika kakaokoro, n te aro are e a kangaanga n reke iroun te kairake n ai arou, ao n aki taneiai ma aomata ao bwaai, bwa e na motikia raoi bwa antai ae eti ao antai ae kairua.

9 Au iango n tabetai e rangi ni ingainga, te takarua ao te aki rau bon moan te korakora ao a teimatoa. Kaain te Beretibeterian a rangi ni iangoia bwa a na kaitaraia kaain te Aro ni Bwabetito ao te Metoteti, ao a kamanenai mwaaka ni kabane ni iango ma kakauntaeka aika kewe ni kaota aia kairua, ke, ni bon arona, ni karaoia aomata bwa a na iangoia bwa a kairua. Ni kaitaraana, man aia itera kaain te Aro ni Bwabetito ao te Metoteti titebo botumwaakaia ni kataia ni katei oin aia reirei ao ni kakewei ni kabane ake tabeua.

10 Ri buakon te buaka aio n taian taeka ao te aki rau ibukin kakaokoron iango, I aki toki n taku i bon irou: Tera ae na karaoaki? Antai man botaki ni kabane aikai aika aeti; ke a uaia ni kairua ni kabane? Ngkana iai teuana irouia ae eti, enga, ao N na kanga n ataia?

11 I nanon au tai ni korakai i aan kaangaanga aika moan te korakora ake a riki man aia kauntaeka kaain botaki n aaro aikai, I bon wareware n te bongina n ana Reta Iakobo, te moan mwakoro ao te kanimaua ni kibu, are e kangai warekana: Ngkana akea ana rabakau temanna i buakomi, ao e na butia te Atua, ae tituaraoi n angangania aomata ni kabaneia, ao n aki ngurengureakiniia; ao e na bon anganaki.

12 Akea te mwakoro ni kibu ni koroboki aika tabu ae roko ma te mwaaka ae korakora nako nanon te aomata nakon aei n te tai aei nako nanou. E tara n ae rin ma te mwaaka ae korakora nakon namakin ni kabane i nanou. I karaua ni iangoia ni kaokiokia, ibukina bwa I ataia bwa ngkana iai te aomata ae kainnanoa te rabakau mai iroun te Atua, boni ngai; bwa N na kanga ni waaki I bon aki ataia, ma ti ngkana I kona ni karekea riki te rabakau nakon are iai irou n te tai arei, N na bon aki kona n ataia; bwa taan reirei n te aro ni botakin aro aika kakaokoro a rangi ni kaokoro aotaia i aon mwakoro ni kiibu aika titebo ni koroboki aika tabu n te aro are a tiringi ni kabane onimakinan kaekaan te titiraki man ukoukoran te kaeka man te bBaibara.

13 I mwin te tai ae maan I a roko n tokina bwa N na tiku n te roo ao te mangaongao, ke ngkana tiaki I riai ni karaoa are tuatua Iakobo, are, bubutia te Atua. I mwin te tai ae maan I a baireia bwa N na a“bubutia te Atua”, ni motikia bwa ngkana e angaanga te rabakau nakoia ake akea irouia te rabakau, ao n tituaraoi n angaanga, ao n aki ngurengureakiniia, I kona ni karaoia.

14 Ngaia are, ni kaineti ma aio, korakoran nanou ni bubutia te Atua, I nakon te buakonikai bwa N na kataia. Bon n te moaningabong ae e tamaroa, te bong ae raoi, ni moan tain bwebweraken aroka n te nga wanibubua ao uabwi. Bon te moan tai i nanon maiu ae I kataia ni karaoa aei, bwa i buakon tabeaiangau nako I bon tuai ni karokoa te tai aei ni kataia n atataro ni kabaibaiti.

15 I mwin rokou n te tabo are I a kaman baireia bwa N na nako iai, n tiau n taratara nako ni katobibiai, ao ni kunea bwa ai bon ti ngai, I katorobubua ao ni kaoti baike e tangiria nanou nakon te Atua. I a bon tibwa tabe ni karaoa aei, ngke I a niniaki n te tai naba arei n te mwaaka teuana are e taonai nako, ao e kamiimi mwakana i aou bwa e kabaea neweu n te aro are I aki kona n taetae. Te roo ae matenten e ikoikotaki ni katobibiai, ao n te tai ae e aki maan taraana irou bwa kanga I a bon katauaki nakon te tiringaki n te tai ae e waekoa.

16 Ma, I a kabongana korakorau ni kabane ni awetea te Atua bwa e na kamaiuai man mwaakan te kairiribai aei are e niniai, ao n te tai naba arei ngke I a tauraoi ni bwaka n taonaki nako n te bwarannano ao ni katukai nakon te kamaunaaki—tiaki nakon te kamaunaaki ae iangoaki, ma nakon mwaakan te aomata raoi man te aonaba ae e aki nooraki, are iai irouna te mwaaka ae kamiimi ae I tuai man namakinna mai i mwaina iroun te aomata—n te tai aei ae rang ni kakamaaku, I noora te boua ae te bota i etan raoi atu, e riaon otan ctaai, ae karaurau n ruo ni karokoa e toka i aou.

17 N te tai are e oti iai I kunea bwa I a kamaiuaki mai iroun te kairiribai are tauai ni kabaeai. Ngke e tiku te ota i aou I anoriia buoman Aomata, ake raneaneaia ao cmimitongiia e aki kona ni kabwarabwaraaki, n tei n taarere i etau. Temanna irouia e taetae nakoiu, ni weteai n arau ao n taku, ni kotea are temanna—Aio dNatiu ae eTangiraki. Ongo Irouna!

18 Bukin mwanangau n atitirakina te Uea bwa N na ataia bwa enga i buakoia botaki n aaro ae eti, bwa I aonga n ata are N na kaainna. N te tai are I okira arou, n te aro are I a kona n taetae, ngkanne I bubutia Aomata ake a tei i etau n te ota, enga i buakoia botaki n aaro ae eti (bwa n te tai aei e bon aki reke inanou bwa a bane ni kairua)—ao enga ae I riai ni kaainna.

19 I bon kaekaaki bwa akea ae N na kaainna i buakoia, bwa a bane ni akairua; ao te Aomata are e kataetaeai e taku bwa ni kabane aia koaua a bati n ribaki i matana; bwa taan onimaki akekei a bane ni buakaka; bwa: “a bkaniai ni matanriaia, ma a raroa cnanoia mai irou, a reirei aia dtua aomata bwa aia taeka n reirei, bwa iai eanuaia n atua, ma a kaakea te mwaaka are iai.”

20 E a manga tabuai ni kaaina teuana mai buakoia; ao a mwaiti riki bwaai ake e taekini nakoiu, ake I aki kona ni korei n te tai aei. Ngke I a manga okira arou, I kunea bwa I wene i aon akuu, n tararake nako karawa. Ngke e a nako te ota, akea korakorau; ma I waekoa ni marurung teutana, I okira mwengau. Ao ngke I raraa te tabo n ai, tinau e titiraki bwa tera te kangaanga. I kaeka, “Tai raraoma, a bane n nakoraoi—I bon nakoraoi.” I taku ngkanne nakon tinau, “I a tia n reiakinna i bon irou bwa te Beretibeterian e aki koaua.” E tara n ae te atia kakaitara e ataia, ni moan taai i nanon maiu, bwa N na riki bwa te tia kamangaoa ao te tia kaunun n abanueana; ngkana tiaki tera bukina ngkai a ikotaki mwaakan te roo ni kaitaraai? Tera bukin te bkaitara ao te bwanikirinaki are teirake ni kaitarai, kanga mai i nanon ataeu?

Tabeman taan kabwarabwara ao taan onimaki n aaro a rawa n rongorongon te Moan Kaotioti—Te bwainikirinaki e kauataoaki i aon Iotebwa Timiti—E kaota ana koaua ibukin koauan te kaotioti. (Kiibu 21–26).

21 Tabeua te bong i mwin reken te akaotioti aei nakoiu, I kaitibo ma temanna te tia kabwarabwara n te Metoteti, are e nang kakaonimaki n te ingainganano ibukin aaro are taekinaki mai mwaaina; ao, ni maroorou ma ngaia i aon taekan te aro, e reke au tai n anganna rongorongon te kaotioti are reke irou. I rangi ni kuba nako n arona; e aki ti karaoa au marooro ni kaakea manenana, ma e rangi ni ribaia, n taku bwa a bane n roko mai iroun te riaboro, bwa bon akea aekan bwaai aika bmii ni burabeti ke ckaotioti ni boong aikai; bwa bwaai aikai a bane n toki ma abotoro, ao bwa a na bon aki manga reke.

22 E ngae n anne, I waekoa ni kunea bwa taekinan te karaki irou e kauekea te motikitaeka ae aki riai ni kaitaraai ae korakora i buakoia taan onimaki n te aro, ao bon ngaia are a karika te abwainikirinaki ae korakora, are e reitinako n rikirake; ao e ngae ngke te ataeinimwaane ngai ae baki tanoata taekau, ae ti i marenan tebwi ma aua ao tebwi ma nimaua ana ririki, ao aroarou ni maiu ai aron ae karaoa te ataeinimwaane bwa e na aki kakawaki n te aonaba, ma mwaane aika a bwakuaku a bon tau aia mwannano ni kauekea aia iango aomata ni kaitaraai, ao ni karika te bwainikirinaki ae kammaraki; ao e bon tabangaki aio i buakoia botakin aaro ni kabane—a bane ni bonnano ni bwainikirinai.

23 E karika irou iangoana ma nanou n te tai arei, ao n taai aika a mwaiti man te tai arei, ai bon kamimi ra ae te ataeinimwaane ae aki tanoata taekana, ae tebwi ma aua tabun ana ririki, ao temanna naba, ae kairoroaki bwa e kainnanoa karekean maiuna ae uarereke man ana mwakuri ni katoa bong, e na iangoaki bwa te aomata ae tau kakawakina ni katika nanoia ake a kakannato man botakin aaro aika tanoata taekaia n te tai arei, ao n te aro are e karika i nanoia te nano ae moan te kammaraki n te bwainikirinaki ao n taetae n aki akaaka. Ma e kamiimi ke e aki, ma bon ngaia anne, ao n angiin te tai e karika te nanokawaki ae e korakora nakoiu.

24 E ngae n anne, bon te bwai ae koaua are I a tia n nora te kaotioti. I a tia ni iangoia man te tai arei, bwa I namakina ae titebo ngai ma aBauro, ngke e karaoa bkamanoana i matan te Uea are Akeribwa, ao e taekina rongorongon te kaotioti are e reke irouna ngke e noora te ota, ao e ongo te bwana; ma e ngae n anne ti tabeman aika a kakoaua; tabeman a taku bwa e aki kokoaua, ake tabeman a taku bwa e mino; ao e bwainingareaki ao e taekinaki n aki akaaka. Ma baikai ni kabane a aki uruana koauan ana kaotioti. E a tia n noora te kaotioti, e ataia bwa e a tia n nooria, ao ni kabane te bwainikirinaki i aan karawa a aki kona ni bitia; ao e ngae ngke a na bwainikirinna ni karokoa te mate, ma e ataia, ao e na ataia ni karokoa kabanean ikeikena, bwa e a tia n uaia n noora te ota ao e ongo te bwana are taetae nakoina, ao ni kabane te aonaba a aki kona ni bita ana iango ke ae kakoauaa.

25 Bon arona naba ma ngai. I a bon tia n noora raoi te ota, ao i buakon te ota arei I noriia uoman aAomata, ao e bon koaua ae a taetae nakoiu; ao e ngae ngke I ribaki ao ni bwainikirinaki ibukina bwa I taekinna bwa I tia n noora te kaotioti, ma e bon koaua; ao ngke a tabe ni bwainikirinai, n taetae n aki akaaka nakoiu, ao n taekini aekan nako bwaai aika a buakaka aika a aki koaua ni kaitaraai ibukina bwa I taekinna, I kairaki bwa N na taekinna i nanou: E aera a bwainikirinai ibukin taekinan te koaua? I a tia n noora raoi te kaotioti; ao antai ngai bwa N na kona n tuka te Atua, ke e aera te aonaba e iangoia bwa N na kaakea te bwai are I nooria raoi? Bwa I a tia n noora te kaotioti; I ataia, ao I ataia bwa te Atua e ataia, ao I aki kona ni bkaakea, ke ni kataia n aki karaoia; ni bon arona I ataia bwa man karaoana N na kamatauninga te Atua, ao n reke i aan te kabuakakaaki.

26 I a tia ngkai n rauaki n au iango ni kaineti ma aia aonaba botakin aaro—bwa bon tiaki tabeu bwa N na kaaina teuana mai buakoia, ma N na reitaanako arou ngkai ni karokoa I manga karekei kaetieti. I a tia ni kunea ana akakoaua Iakobo bwa e koaua—bwa te aomata ae akea te rabakau irouna e na bubutia te Atua, ao e na karekea, ao e na aki ngurengureakinaki.

Moronaai e kaoti nakon Iotebwa Timiti—Aran Iotebwa e na ataaki ibukin te raoiraoi ao te buakaka i buakoia botanaomata ni kabane—Moronaai e taekina nakoina Ana Boki Moomon ao ana motikitaeka te Uea aika a na roko ao e atongi koroboki aika a tabu aika mwaiti—Te tabo are karabaaki iai bwaatua aika koora e kaotaki—Moronaai e reitaanako reiakinan te Burabeti. (Kiibu 27–54.)

27 I reitaanako karaoan au mwakuri are i taneiai ni maiu ni karokoa uabwi ma teuana n Tebetembwa, teuana te nga wanibubua ao uabwi ma teniua, n taai nako I rinanon te bwainikirinaki ae e korakora ni baia rinania nako aomata, aika a taua te aro ao aika a aki taua te aro, ibukina bwa I reitinako ni kamatoa koauan are I a tia n noora te kaotioti.

28 I nanon te tai are i marenan te tai are I noora te kaotioti ao te ririki tenga wanibubua uabwi ma teniua—n tia n tukaki ni kaaina teuana i buakon botakin aaro n te tai arei, ao kioina ngke I rangi n ataei, ao ni bwainikirinaki irouia naake a riai n riki bwa raou ao n akoaai, ao ngkana a taku bwa I mwamwanaaki n tia ni keiaki n te aro ae e riai ma n tatangira ni manga anaai—I a katukaki nakon akariiri n aekaia nako; ao, n reitakiu ma aekaki n aomata nako, I a karaoi kairua aika a nanobaba n angin te tai, ao ni kaota mamaaran te kairake, ao kabwakan te anua n aomata; are, I nanokawaki n taekinna, bwa a kairai nakon kariiri aika a mwaiti, aika a aki butimwaeaki i matan te Atua. Ngkai I kaota aio, akea ae riai n taku bwa I bure n ae korakora ke te bure are rang ni buakaka. Tangiran karaoan aei bon tiaki anuau. Ma I bon bure n te bwainingare ae e aki riai, ao n tabetai I iriia te koraki aika kukukurei, ao tabeua riki, aika a aki botau ma te anua are e riai ni kateimatoaki iroun temanna ae e bweteaki iroun te Atua n aron are I tia ni weteaki. Ma aio e na bon aki tara ni kamiimi iroun temanna are e uringa kairakeu, ao e taneiai ma anuau ni kukurei.

29 I mwin bwaai aikai, I namakina ae I bure n angiin te tai ibukin mamaarau ao aki kororaoiu; ngke, n tairikin are e taekinaki i eta uabwi ma teuana n Tebetembwa, i mwin are I a tia ni wene n au kainiwene n te tairiki, I atataro ao n onnon nakon te Atua ae Moan te Mwaaka ibukin kabwaraan au bure ma nanobabau ni kabane, ao ibukin kaotakina naba nakoiu, bwa I aonga n ata arou ma neu i matana; bwa I bon kakoaua raoi bwa N na karekea te kaotioti mai iroun te Atua, n aron are I a tia ni karekea mai mwaina.

30 I nanon au tai n aron aio ni wewetea te Atua, I noora te oota ae kaoti n au ruu, are e tabe n rikirake ni karokoa e a raka riki ootan te ruu nakon ootan te tawanou, ao ngkekei naba ao e a kaoti te aaomata i rarikin au kainiwene, n taarere waena, bwa a aki toko waena ma aontano.

31 E kunnikainna n te ninira ae e mwaawa ae rianako amainainana. E riao mainainana nakon mainainan bwaai aika I a tia n noori i aon te aonaba; ao I kakoaua bwa bon akea te bwai teuana n te aonaba ae e kona ni karaoaki bwa e na tara n rang ni mainaina ao n raneanea. Akea rabunan rauraun baina, ao baina naba, i etan toun baina, ai arona naba ma waena akea rabunaia, ai aron naba rangana, i etan nimoimoin waena. A bon aki karabaki naba atuna ma roroana. I nooria bwa akea riki kunnikaina ma ti te ninira aio, ibukina bwa e uki, n te aro are I kona n noora bwabwana.

32 Tiaki ti ana ninira ae moan te mainaina, ma rabwatana ni kabane e amimitong n te aro ae e aki kona ni kabwarabwaraaki, ao taraan ubuna bon titebo ma bitin karawa. E rang n oota te ruu, ma e aki bootau ma te oota are e katobibiaki rabwatana iai. Ngke I moan taraia, I cmaaku; ma e waekoa ni kitanai te maaku.

33 E weteai n aarau, ao e tuangai bwa bon ngaia te tia uarongorongo are e kanakoaki mai iroun te Atua nakoiu, ao arana bon Moronaai; bwa iai au mwakuri ae N na karaoia mai iroun te Atua; ao e na riki arau bwa taekan te raoiroi ao te buakaka i buakoia ni kabane aaba, reeti, ma neewe, ke n tei ibukin te raoiroi ma te buakaka are tataekinaki i buakoia aomata ni kabane.

34 E taku bwa iai te aboki ae e taunaki, ae koreaki i aon bbwaatua aika koora, are e taekin rongorongoia ake a maeka i aon te aba aio n taai ake ngkoa, ao te tabo are a roko mai iai. E taekinna naba bwa e koreaki i nanona cbwaninin te Euangkerio ae ake tokina, n aron taekinakina iroun te Tia Kamaiu nakoia kaain te aba aio n taai ake ngkoa.

35 Iai naba atibu aika uoua aika kabaeaki rarikia n te tirewa—ao atibu aikai a kabaeaki nakon aotangan te bwabwa, ao a karika te bwai ae aranaki bwa te bUrim ao Tammim—ae a taunaki ma taian bwaatua; ao aranaki aomata ake iai irouia ao a kabonganai atibu aikai bwa c“taan mamata” n taai ake ngkoa ke taai ake rimoa; ao e a tia te Atua ni katauraoi ibukin rairan te boki.

36 I mwin are e tuangai bwaai aikai, e moanna n taekini taeka ni burabeti n te aO Tetemanti. E taekina moa mwakoron te bkateniua ni mwakoro ni Maraki; ao e taekina naba te kaaua ke te kabanea ni mwakoro n te taetae ni burabeti anne, ma iai teutana te kaokoro ma aron koreana n ara Baibara nako. E aki taekina te moan kibu n aron koreana n ara boki nako, ma e taekinna n aron aei:

37 Bwa nooria, e na roko te abong ae e bbue n ai aron te ai n umum, ao ni kabane naake a kamoamoa, eng, ao ni kabane naake a kakaraoa ae e buakaka a na kabuekaki kanga te cmaange; bwa naake a na roko a na kabuekiia, e taku aia Uea Tanga ni Buaka, bwa e na katikuia n akea wakaia ke mwangaia.

38 Ao e a manga taekina te kanimaua ni kibu n aron aei: Nooria, N na kaota nakoim te aNakoanibonga, man bain bEria te burabeti, i mwain rokon ana bong ae e kakannato ma ni kakamaku te Uea.

39 E kaokoro taekinan naba te kibu are i mwina irouna: Ao e na unikia i nanoia naati aberita are a tia ni karaoaki nakoia taama, ao a na brairi nanoia naati nakon tamaia. Ngkana tiaki ngaia anne aei, te aonaba ae e bwanin e na bon urubekebekeaki n rokona.

40 Ni ikotaki nakon aikai, e taekina te katebwi ma teuana ni mwakoro n Itaia, n taekinna bwa e a kaan koro bukina. E taekina naba te kateniua ni mwakoro ni Mwakuri, te kauabwi ma uoua ao te kauabwi ma teniua ni kibu, n aron raoi teia n ara Nu Tetemanti. E taku bwa te aburabeti arei bon Kristo; ma e tuai roko te bong are “aomata aika a rawa n ongo ni bwanaana a na bkamaunaki mai buakoia te botanaomata,” ma e a kaan roko.

41 E taekina naba te akauoua ni mwakoro n Ioera, man te kauabwi ma waniua ni kibu nakon te kabane. E taku naba bwa e tuai ni kakoroaki bukin aei, ma e a kaan kakoroaki. Ao e reitia n taekinna bwa bwaniniia bTientaire e a kaan roko. E taekini kiibu riki tabeua aika a mwaiti ni koroboki aika tabu, ao n anga kabwarabwara aika a mwaiti ake aki kona n taekinaki ikai.

42 Ao e a manga tuangai riki bwa n te tai are a reke iai bwaatua irou ake e a tia n taekin—bwa e tuai moa n roko te tai are a na karekeaki iai—N na riai n aki kaoti nakoia aomata; ke te otanga naba are iai te Urim ao te Tammim iai; ma ti nakoia ake I a tia n tuangaki bwa N na kaoti nakoia; ngkana I kaoti N na riai ni kamaunaaki. Ngke e tabe n taetae nakoiu n taekin taian bwaatua, ao e a kaukaki nakon au aiango n te mii ni burabeti are I a kona iai n noora te tabo are a taunaki iai taian bwaatua, ao n te aro ae moan te oota ma ni mataata are I a bon ataa iai te tabo arei ngke I a roko iai.

43 I mwin te marooro aio, I noora te oota i nanon te ruu bwa e a katobibia rabwatan te aomata are e taetae nakoiu, n te oota are e mena i nanon te ruu, ao e waaki rake ni karokoa ae e a manga roo nanon te ruu, ma ti rarikina n oota; ao ngkekei naba, I a nooria bwa, ai aron, te kawai ae e uki nako karawa, ao e a waerake ni karokoa ae e mauna, ao e a okira arona te ruu n arona are i mwain rokon te oota mai karawa.

44 I a wene ni iangoa kamiimin te bwai are e a tia n riki, ao ni korakora miimiu ni bwaai ake a tia n taekinaki nakoiu iroun te tia uarongorongo ae rangi ni kamiimi aio; ao, i nanon au tai ni aiango, I a nooria bwa e a manga moanna naba n oota au ruu, ao n te tai ae e waekoa, e a manga kaoti riki te tia uarongorongo are mai karawa i rarikin au kainiwene.

45 E waaki, ao e a manga taekin riki bwaai ake e a tia n taekin ni moan rokona, n akea kaokorona; ngke e tia, e a taekin motikitaeka aika a korakora ake a na roko nakon te aonaba, ma te kananoanga ae e korakora man te rongo, te kabaang, ma aoraki aika a kamamate; ao a na roko motikitaeka aika a rawawata aikai i aon te aonaba n te roro aio. Ngke e tia n taekin bwaai aikai, e a manga waerake naba nako karawa n aron are karaoia mai mwaina.

46 N te tai aio, a bon rin bwaai aikai n au iango, n te aro are e a birinako te kani matu, ao I a wene n rootaki n te miimi ni bwaai ake I a tia n noori ao n ongo. Ma I a bon rangi ni kubanako riki ngke I a manga noora te tia uarongorongo arei i rarikin au kainiwene, ao ni manga ongo mai irouna kaokan ke manga taekinan riki nakoiu bwaai ake e a tia n taekin mai mwaina; ao n irianna ma te kauring nakoiu, n tuangai bwa e na kataia aTatan ni bkaririai (ibukin aron maiuia ni kainnano ana utu tamau), bwa N na karekei taian bwaatua bwa I aonga ni kaubwai mai iai. Aio are e tuangai bwa N na aki karaoia, ma n taku bwa a na akea te iango riki teuana ae e na rin n au kaantaninga ibukin karekean taian bwaatua ma ti ibukin mimitongin te Atua, ao N na aki kairaki n te ciango riki teuana ma ti ibukin katean ueana; ngkana I aki N na aki kona ni karekei.

47 I mwin kateniuan rokona aio, e a manga waerake nako karawa n ai aron are mai i mwaina, ao I a manga tiku naba n iangoa aron kamiimin te bwai are I a tibwa tia n rinanona; ao e aki maan i mwin waeraken te tia uarongorongo mai karawa aio mai irou n te kateniua n tai, ao e a tang te moa, ao I kunea bwa e kaani ngaina; bwa ngaia ara marooro e a ngaina ngainana.

48 E aki maan ao I a teirake man au kainiwene, ao, n aron ae I tataneiai iai, I a waakin karaoan au beku ake a riai n te bong arei; ma, ngke I kataia ni karaoi au beku n aron are I kakaraoi mai i mwaina, I a kunea bwa akea korakorau n te aro are I a aki kona ni karaoa te bwai teuana. E nooria Tamau are e mwakuri i rarikiu, bwa iai te bwai ae riki nakoiu, ao e tuangai bwa N na oki nakon te auti. I a moana mwanangau ni kaineta te auti; ma, ngke I kataia n riaon te oo n otinako man te tabo n ununiki are ti mena iai, ao e a kitanai korakorau ni kabane, ao I a bwaka nako aontano n akea te bwai ae I kona ni karaoia, ao I a aki ataa te bwai ae riki i nanon te tai ae e aki maan.

49 Te bwai are I moan uringnga bon te bwanaa ae taetae nakoiu, are e weteai n arau. I tararake, ao I nora te tia uarongorongo naba arei n tei i etan atuu, ni katobibiaki n te ota n aron are mai mwaina. E a manga taekin riki bwaai ake e a tia n taekin nakoiu n te tairiki are mai mwaina, ao e tuangai bwa N na nakon atamau ao n tuangnga taekan te mi ni burabeti ao tuua ake I a tia ni karekei.

50 I ongeaba nako iai; I okira tamau are e mena n te tabo n ununiki ao I taekin bwaai ni kabane nakoina. E kaeka nakoiu bwa bon mai iroun te Atua, ao e tuangai bwa N na nako ao ni karaoa are e tia n tua te tia uarongorongo. I kitana te tabo n ununiki, ao I nako ni kawara te tabo are e tia n tuangai te tia uarongorongo bwa a taunaki iai taian bwaatua; ao ibukina bwa e rangi ni teretere raoi n te mii ni burabeti are reke irou ni kaineti ma ngaia, I waekoa ni kinaa te tabo arei n te tai are I roko naba iai.

51 Ni kaan ma te kaawa ae Manchester, n te aono ae Ontario, i New York, ao iai te atabuki ae rangi ni bubura, ao e rietata riki nakon taian tabuki n te tabo arei. I maeaon te tabuki aio, n aki raroa mai taubukina, i aan te atibu ae rangi ni bubura, a wene iai taian bwaatua, i nanon te bwaoki ae te atibu. E matenten te atibu aio ma ni mron taubukina ni iterana are mai eta, ao ni mmani nako mangeena, ngaia are e ti nooraki taubukina i aontano, ma mataniwiina ni katotobia e taunaki n te tano.

52 Ngke I a tia ni kanakoa te tano, ao I a karekea te kai are N na ietia iai, are I a karinna i aan mataniwiin te atibu, ao I a ietia ma te korakora ae tau. I tara nanona, ao I a bon noori taian abwaatua, te bUrim ao te Tammim, ao cotangan te bwabwa, n aron are e taekinaki iroun te tia uarongorongo. E karaoaki te bwaoki are a wene i nanona n taian atibu aika katomaki n te bwai ae titebo ma te timanti. I kabin te bwaoki ao a kaweneaki iai uoua atibu aika wene ni bangaki, ao i aon atibu aikai are a wene iai taian bwaatua ma bwaai riki tabeua i rarikiia.

53 I kataia ni kaotinakoi, ma I aki kariaiakaki iroun te tia uarongorongo, ao I a manga tuangaki riki ae e tuai n roko tain kaotakiia, ao e na aki roko taina, ni karokoa aua te ririki man te tai arei; ma e tuangai bwa N na riai ni kawara te tabo arei teuana raoi te ririki man te tai aei, ao e na kaitibo ma ngai ikekei, ao N na riai n kakaraoa aio ni karokoa are e roko te tai are N na anganaki iai taian bwaatua.

54 N aron are I a tia n tuangaki, I a nanako ikekei ni katoa banen te ririki, ao ni katoa tai I kaitibo ma te tia uarongorongo arei ikekei, ma ni karekei kaetieti ma te atatai mai irouna ni katoa tain ara marooro, ni kaineti ma bwaai ake e na karaoi te Uea, ao e na kanga ao tera aron wakinan aueana ni bong aika kaitira.

Iotebwa Timiti e mare ma Emma Hale—E karekei bwaatua aika a koora mai iroun Moronaai ao n rairi tabeua manin koroboki—Martin Harris e kaoti manin karoboki ao rairana nakon Professor Anthon, are kangai, “I aki kona ni wareka te boki ae kainaki.” (Kibu 55–65.)

55 Ibukina bwa aron tamau ni kaubwain te aonaba e bon rang ni karako, ti riai ni mwakuri ni baira, n tangoaki ni mwakuri ibukiia tabeman ni katoa bong ao n aanga riki tabeua, n aron are ti kona ni karekei. N tabetai ti tiku ni mwengara, ao n tabetai n taabo tabeua, ao man te mwakuri n taai nako ti a kona ni karekea maiura ae tau.

56 N te ririki 1823 ana utu tamau a kaitibo ma te karawawata ae korakora ni maten tariu are te ikawai, ae aAlvin. N te namwakaina ae Okitobwa, 1825, I kamwakuraki iroun te unimwaane ae arana Josiah Stoal, are e maeka n te aono ae Chenango, n te Aba ae New York. E a tia n ongo taekan te tabo ni ken tirewa are e kaukaki irouia kaain Spain i Harmony, n te aono ae Susquehanna, n te Aba ae Pennsylvania; ao i mwain ae I kammwakuraki irouna, e a bon tia ni keniken, bwa ngkana e kona, e na kunea te tabo ni keniken. I mwin nakou ni maeka ma ngaia, e kairai, ma ana taan mwakuri ake tabeman, bwa ti na keniken n te tabo ni ken tirewa, are I reitinako ni mwakuri iai ni kaania teuana te namwakaina, n akea te bwai ae e reke n ara mwakuri, ao n tokina I a anaa nanon te unimwaane bwa e na toki te keniken ibukin kakaeana. Mai ikai ao e a reke te karaki ae butanako bwa I kakaea te kaubwai.

57 I nanon te tai are I kammwakuraki n aio, I kanakoaki bwa N na maeka ma Mr Isaac Hale, n te tabo arei; bon te tabo arei are I moan noora iai kainabau (are natina), aEmma Hale. N 18 n Tianuare, 1827, ti mareaki, i nanon au tai ni mwakuri ibukin Mr Stoal.

58 Ibukina bwa I reitinako n taekinna bwa I tia n noora te mi ni burabeti, e bon irirai te abwainikirinaki, ao ana utu taman kainabau a bon rang ni ribaia bwa ti na mareaki. Ngaia are, I a kainnanoia bwa N na kairia nakon te tabo teuana; ngaia are ti a nako ao ti mareaki n ana auti Squire Tarbill, i South Bainbridge, n te aono ae Chenango, i New York. Bon i mwin raoi ara mare I kitana Mr. Stoal, ao I nakon tamau ma ni mwakuri ma ngaia n te tai arei.

59 N tokina e a roko te tai are N na karekei iai bwaatua, te Urim ao te Tammim, ao te otanga. Ni bongin Tebetembwa ae uabwi ma uoua, te ngaa wanibubua uabwi ma itiua, ngke I a tia n roko n te tabo are a taunaki iai n aron are I taneiai ni koron te ririki teuana, ao e anganai te tia uarongorongo mai karawa arei te kaetieti aio: bwa N na riai n onimakinaki ibukiia; bwa ngkana I kabuai ibukin au aki tararua, ke ibukin au aaki tarabwai, e na motikaki roou; ma ngkana I kabanea korakorau ibukin bkateimatoakia, ni karokoa ae e roko, ngaia te tia uarongorongo, bwa e na anai, ao a na bon kawakinaki raoi.

60 E aki maan i mwina ao I ataa bukin matoan taian kaetieti ake I anganaki ibukin tararuakia, ao bukin tera ngkai te tia uarongorongo e taekinna bwa ngkana I a tia ni karaoa te mwakuri are kainnanoaki mai irou ao e na roko n anai. Bwa i mwin te tai are e ataaki naba iai bwa a mena irou, ao a korakora mwakuri ake a waakinaki ibukin anakiia mai irou. A bane ni kabonganaki aanga ake a kona ni iangoaki ibukin te mwakuri aio. Te bwainikirinaki e rikirake ni kammaraki ma ni korakora nakon are mai mwaaina, ao a mwaiti botanaomata ake a tatauraoi n taai nako bwa a na anai mai irou ngkana a kona. Ma ni wanawanan te Atua, a teimatoa manoia n tikuia i nanon baiu, ni karokoa ae I a tia ni katiai mai iai bwai ake a kaantaningaki mai irou. Ngkanne, n aron te boraraoi, e a roko te tia uarongorongo bwa e na anai, ao I anganna; ao a mena i aan ana tararua ni karokoa te bong aio, ae uoua ni May, te ngaa wanibubua tenibwi ma waniua.

61 E ngae n anne, te ingaingannano e reitinako, ao te bwabwarantiko ma newena aika nga a kabonganaaki n taai nako ni kabuti bwaai aika kewe ibukin ana utu tamau, ao ibukiu. Ngkana N na taekina te kateuana ni nga ni mwakoro mai iai, e na bon kaoni booki aika a mwaiti. E ngae n anne, I aki kona moan korakoran te bwainikirinaki ao I a riai ni kitana Manchester, ao n nako ma kainabau nakon te aono ae Susquehanna, n te Aba ae Pennsylvania. Ngke I katauraoi ni waaki—ngkai I a rang ni kainnano, ao te bwainikirinaki e rang n rawawata i aora n te aro are akea kaantaningaan ae e na toki—i nanon karawawatakira ti kunea raora ae te mwaane ae arana aMartin Harris, are e kawarira ao e anganai nimwabwi te taara bwa buokara ni mwanangara. Mr Harris bon kaain te kaawa ae Palmyra, te aono ae Wayne, n te Aba ae New York, ao te tia ununiki ae e karineaki.

62 Man te buoka ae e roko n te tai ae e kainnanoaki I a kona n roko n te tabo are N na nako iai i Pennsylvania; ao n te tai naba arei i mwin rokou ikekei I moana katootongan manin koroboki man taian bwaatua. E rangi ni mwaiti are I karaoi katootongaia, ao rinanon te aUrim ao te Tammim I rairi tabeua i buakoia, are I karaoia i marenan te tai are I roko iai n ana auti taman kainabau, n te namwakaina ae Ritembwa, ao Beberuare are i mwina.

63 Te taina n te namwakaina aio ae Beberuare, Mr. Martin Harris are e a kaman taekinaki arana e roko nakon ara tabo, e anai manin koroboki ake I katootongi man taian bwaatua, ao e nako ma ngaia nakon te kaawa ae New York. Ibukin te bwai are e riki ni kaineti ma ngaia ao manin koroboki, N na taekina oin ana rongorongo n te bwai are e riki, n aron are e taekini nakoiu i mwin okina, n aron ae kaotaki ikai:

64 “I nakon te kaawa ae New York, ao ni kaoti manin koroboki ake a tia n rairaki, ma te rairairi akekei, nakon te Tia Rabakau ae Charles Anthon, te mwaane ae e kinaaki ibukin ana konabwai n taian taetae. Te Tia Rabakau ae Anthon e taekinna bwa te rairari e bon eti, e eti riki nakon rairairi man te taetae n Aikubita ake e a tia noori mai mwaina. I mwina I kaoti nakoina ake a tuai n rairaki, ao e taekinna bwa bon taetae n Aikubita, Chaldea, Assyria, ao Arabia; ao e taku bwa bon manin koroboki raoi. E anganai te beeba ni kakoaua, ni kakoaua nakoia aomata i Palmyra bwa bon manin koroboki raoi, ao bwa te rairari mai iai ibukiia n aron are a tia n rairaki a bon eti naba. I uota te beeba ni kakoaua ao I katikua n au buua, ao N nang bon kitana te auti, ngke e weteai Mr. Anthon ni kaokai, ao e titirakinai bwa e kanga te ataeinimwaane ni kunea bwa iai bwaatua aika koora n te tabo are e kunei iai. I kaekaa bwa ana anera te Atua ae e kaotia nakoina.

65 “I mwina e taku nakoiu, ‘N na noora te beeba ni kakoaua anne.’ Ngaia are I anaia man au buua ao n anganna, ngke e a anaia ao e raeraeia nakon mwakorokoro aika uarereke, n taekinna bwa bon akea ngkai te bwai ae aia mwakuri ni buobuoki aanera, ao bwa ngkana N na uoti bwaatua nakoina e na rairi. I kaongoa ae iteran taian bwaatua a bon bkainaki, ao bwa I tabuaki ni uoti. E kaeka, ‘I aki kona ni wareka te boki ae kainaki.’ I kitanna ao I nakon Dr. Mitchell, are e kamatoa are e taekinna te Tia Rabakau ae Anthon ni kaineti ma manin koroboki ao rairana.”

· · · · · · ·

Oliver Cowdery e beku bwa te tia koroboki n rairan Ana Boki Moomon—Iotebwa ao Oliver a karekea te Nakoanibonga ae te Aaron mai iroun Ioane te Tia Bwabetito—A bon bwabetitoaki, a katabuaki, ao a karekea tamnein te taeka ni burabeti. (Kiibu 66–75).

66 N 5 bongin Eberi, 1829, aOliver Cowdery e roko n au auti, ao ni karokoa te tai aei I tuai man noria. E taekinna nakoiu bwa e bon tia reirei n te reirei ae kaan ma te tabo are e maeka iai tamau, ao tamau bon temanna i buakoia ake a kanakoia natiia nakon te reirei, ao e nako ni maeka n te tai ae e aki maan n ana auti, ao ngke e mena ikekei te utu a taekina nakoina aron reken taian bwaatua irou, ao ai ngaia are e a roko bwa e na titirakinai.

67 Uabong i mwiin rokon Mr. Cowdery (are 7 n Eberi) I moana rairan Ana Boki Moomon, ao e moanna ni koroboki ibukiu.

· · · · · · ·

68 Ti bon teimatoa ni mwakuri n rairairi, ngke, n te namwakaina are i mwina (Meei, 1829), ngaira n te bong ae e onoti ti nakon te buakonikai ni tataro ao ni bubutia te Uea ni kaineti ma te abwabetito ibukin bkamaunaan bure, are ti kunea bwa e taekinaki n te rairairi n taian bwaatua. Ngke ti tabe ni karaoa aei, n tataro ao ni wewetea te Uea, te ctia uarongorongo mai karawa e ruo n te dnang ae e oota, ao ngke e tia ni katokai ebaina i aora, e fkatabuira, ni kangai:

69 I aomi raou ni mwakuri, n aran te Mesia, I anga te aNakoanibonga ae te Aaron, are e taui kiingin aia mwakuri ni ibuobuoki anera, ao te euangkerio n rairannano, ao ni bwabetito ni kateboaki i an te ran ibukin kamaunaan bure, ao aio e na bon aki manga anaaki man te aonaba ni karokoa natin bRewi mwaane a manga anga karea nakon te Uea n te raoiroi.

70 E taekinna bwa te Nakoanibonga ae te Aaron aio akea iai te mwaaka ni katokabai ibukin ana abwaintituaraoi te Tamnei ae Raoiroi, ma aio e na anga nakoira rimwi; ao e tuangira bwa ti na nako ni bwabetitoaki, ao e anganiira te kaetieti bwa N na riai ni bwabetitoa Oliver Cowdery, ao i mwina e na bwabetitoai.

71 Ngaia are ti a nako ao ti bwabetitoaki. I bwabetitoia moa, ao i mwina e bwabetitoai—i mwina I katokai baiu i aon atuuna ao I a katabua nakon te Nakoanibonga ae te Aaron, ao i mwina e katokai baina i aou ao e katabuai nakon te Nakoanibonga naba arei—n aron are ti tuangaki.*

72 Te tia uarongorongo are e roko iroura n te tai aei ma n anganiira te Nakoanibonga aei, e taku bwa arana Ioane, ae titebo ma are e aranaki bwa aIoane te Tia Bwabetito n te Nu Tetemanti, ao bwa e mwakuri i aan aia kaetieti bBetero, cIakobo ao dIoane ake a taui ekiingin te Nakonibonga ae te fMerekitereka, are te Nakoanibonga, are e taku, bwa e na katokaaki i aora n te tai ae riai, ao bwa N na aranaki bwa te moan gUnimwaane n te Ekaretia, ao ngaia ae (Oliver Cowdery) te kauoman. Bon te bong ae tebwi ma nimaua iai bongin Meei, 1829, are ti katabuaki i aan bain te tia uarongorongo aei, ao ni bwabetitoaki.

73 N te tai naba are ti otirake iai man te ran i mwiin tiara ni bwabetitoaki, ti namakina kakabwaiaakira ae korakora ma ni mimitong mai iroun Tamara are i Karawa. N te tai naba are I tia ni bwabetitoa Oliver Cowdery, ao e ruo te aTamnei ae Raoiroi nako aona, ao e teirake ao e btaetae ni burabetii bwaai aika a bati ake a na waekoa ni koro bukiia. Ao teuana riki, bwa n te tai ae waekoa ngke I tia ni bwabetitoaki irouna, I karekea naba tamnein te taeka ni burabeti, ngke I teirake, I taetae ni burabeti ni kaineti ma rikiraken te Ekaretia aei, ao bwaai riki tabeua aika a mwaiti ake a irekereke ma te Ekaretia, ao natiia aomata n te roro aei. Ti kaonaki n te Tamnei ae Raoiroi, ao ni kimwareirei iroun te Atua are te tia kamaiuira.

74 Ibukina bwa ara iango a bon kaotaaki, ti a moanna ni amataata ni koroboki aika tabu, ao nanoia ni bkoaua ao te kaantaninga ni kiibu aika a rang n raba nanoia a kaotaki nakoira n te aro are ti aki kona ni karekea mai mwaina, ke n aki kona ni iangoia mai mwaina. N te tai aei ti bon kairoroaki bwa ti na aki kaota aron anganakira te Nakoanibonga ao tiara ni bwabetitoaki, ibukin nanoia ni kan bwainikirinira are e a kaman otara irouia kaain te aono arei.

75 Ti a bon tia ni kakamaakaki bwa ti na kamwaruaki irouia taan iowawa, man te tai teuana nakon te tai teuana, ao aio naba, irouia taan onimaki n te aro. Ao nanoia ni iowawa nakoira a bon totokoaki n aia kona n taua aroia ana utu taman kaainabau (i aan ana kairi te Atua), ake a rang ni boutokaai, ao a bon ribaia taan iowawa, ao a kukurei bwa N na kariaiakaki ni reita nako te mwakuri n rairairi n akea katokitokana; ao ngaia are a anganano ao a berita bwa a na kamanoira man waaki ni kabane aika a aki eti i aan te tua, n aron aia konabwai.

 • Oliver Cowdery e kabwarabwarai bwaai aika a riki aikai n aron aei: “Aikai boong aika a na aki mwanuokinaki—n tekateka n ongora n tangin te bwana are e kairaki mai karawa, e kauta te kakaitau ae moan te korakora ni bwanibwaniu! N te bong teuana ma teuana I waaki nako, n akea tokitokina, ni koroboki man ana wareware, ngke e rairairi ma te Urim ao te Tammim, ke, n aron are a na taekinna tenaan Nibwaite, ‘Taan Raira’ te rongorongo ngkoa ke te rongorongo ae e aranaki bwa ‘Ana Boki Moomon.’

  “N na taekinna, n taeka tabeua, te rongorongo ae e kakaongora are e anga Moomon ao natina te mwaane ae e kakaonimaki, Moronaai, ibukiia te botanaomata ae a tangiraki ao a mwannanoaki ngkoa mai karawa, e na riaon au baire ngkai; ngaia are N na katuka aio nakon te tai ae i mwaira, ao, n aron are I taekinna mai moana, ni waaki nakon tabeua bwaai aika a riki aika iai reitakiia raoi ma moan katean te Ekaretia aio, are e na kona ni kakukurei nakoia ngaa ake a tia n eutiia rake, ri buakon mataia n aki kukurei taan bakan raoiroi ao aia bukibuki ni kewe bwaritaio, ao ni mwanea Ana Euangkerio Kristo.

  “Akea aomata, ae a iango raoi, ae a kona n rairi kaetieti ake anganaki Nibwaite man wiin te Tia Kamaiu, ibukin aroia raoi aomata ni katea Ana Ekaretia, ao ai moarara riki n te tai are aroaro aika buakaka a kabuta nako te raraoma i aon baire nako ma waaki aika kammwakuraki i buakoia aomata, n akean te nano n tangira kabwaiaia ni kaota te nano ni kukurei n taunaki n te rua ni mate ae te ran, ni kaeka ‘te nano ae raoiroi ni mangautin Iesu Kristo.’

  “I mwin korean te rongorongo are e anga ibukin ana mwakuri ni ibuobuoki te Tia Kamaiu nakoia nikiraia ana kariki Iakobwa, i aon te aba aio, e bon beebete noorana, n aron are e taekinna te burabeti bwa e na beebete, bwa te roo e na rabuna te aonaba ao te rotongitong e rabuna aia iango aomata. Ni iangoana riki e bon beebete bwa e na nooraki ae i buakon te kakauntaeka ae korakora ao te karongoa ni kaineti ma te aro, akea ae iai kariaiakana mai iroun te Atua bwa e na kamwakuri taian otenanti n te Euangkerio. Bwa e kona n taekinaki te titiraki, iai te kariaia irouia aomata ni karaoi mwakuri n aran Kristo, ake a kaakeai taian kaotioti, ngke Ana kakoaua e aki karako riki nakon tamnein te taeka ni burabeti, ao Ana aro e kabotoaki, kateaki, ao ni boutokaaki man kaotioti aika ineti, n rooro nako n te aonaba ngke iai Ana botanaomata i aon te aonaba? Ngkana bwaai aika iai koauaia aikai a taunaki, ao a karauaki raoi ni karabaaki irouia aomata ake rabakauia e na reke n te kaangaanga ngkana n te tai are kariaiakaki iai bwa e na ota ni moamoaia aomata, a na bon aki raba nakoira, ao ti bon tii tataninga te tua bwa e na anga ‘Teirake ao bwabetitoaki.’

  “E tuai maan i mwin tangiran aio i mwain ae e karaoaki. Te Uea, ae e kaubwai n te nanoanga, ao e tatauraoi n taai nako ni kaekai aia tataro ae teimatoa uaake a mangori, i mwin are ti a tia ni weteia ma nanora ni koaua, ni kararoaira man aia maeka aomata, e kamangoria ni kaota nanona nakoira. E karina, n aron ae man ae akea tokina, bwanaan te Tia Kabooira n taekina te rau nakoira, ngke e kaukaki te rabuna ao ana anera te Atua e ruo ni kunikaiaki n te mimitong, ao n anga te rongorongo are e ingainga ni kakaeaki, ao kiingin te Euangkerio n rairannano. Ai te kimwareirei tera! Ai te kamiimi tera! Ai te kakubanako tera! Ngke e tabe te aonaba ni kammarakaki ao ni kamwaninganakoaki—ngke mirion a tabe ni kakaea te oo n ai aron te mataki, ao ngke aomata ni kabaneia a tiku ni mwioko i aon te raraoma, n te rabwata ae bwanin, matara a nooria, taningara a ongo, ‘n ai aron ootan te ngaina’; eng, e raka riki—e riaon raneanean otan taai ni Meei, are e kaota ngkanne raneaneana i aon bwaai nako! Ngkanne bwanaana, e ngae ngke e maraara, e ninianako nanoia, ao ana taeka, ‘Ngai raomi n tia mwakuri,’ e kabuanakoa te maaku ni kabane. Ti kakauongo, ti miakinna, ti kamoamoa! Bon bwanaan te anera man are e mimitong, bon te rongorongo mai iroun are Moan te Rietata! Ao ngke ti ongora ti kimwareirei, ngke Ana tangira e namakinaki i nanora, ao ti niraki ni kaotin Are Moan te Mwaaka! E nga nnen te nanououa? Akea nnena; te raraoma e a tia ni birinako, e a inako te nanououa n aki manga otirake, ngke karaki ni iango ao te kewe a nako n aki toki!

  “Ma, tariu ae tangiraki, iango, iango teutana te tai, tera te kimwareirei ae kaona nanora, ao tera te bwai ae kakubanako ae ti na bobaraki iai, (bwa antai ae na aki katorobubua ibukin te kakabwaia ae ai aron aei?) ngke ti karekei i aan baina te Nakoanibonga ae Tabu ngke e kangai, ‘I aomi raou n tia mwakuri, n aran te Mesia, I anga te Nakoanibonga aei ao te kariaia aei, are e na tiku i aon te aonaba, bwa aonga Natin Rewi mwaane ni kona n anga te karea nakon te Uea i nanon te raoiroi!’

  “N na aki kataia ni korea bannan taian namakin n te nano aio nakoimi, ke kakannaton tamaroana ao mimitongina are e otabwaninira n te tai aio; ma kam na kakoauaai ngkana I kangai, bwa te aonaba, ke aomata, ma rabakauia n taetae rinanon te tai ae maan, aki kona ni unekenekea te taetae n te aro ae na kakaongora ao n anai nano n aron te aomata ae tabu aei. Akea, ao bon akea mwaakan te aonaba n anga te kimwareirei, n anga te rau, ke n ataa te wanawana are kanoai kibu n taeka n tatabeua nako n aroia ngke a karokoaki ni mwaakan te Tamnei ae Raoiroi! Te aomata e kona ni kewea raona n aomata, te kewe e kona n rimwin te kewe, ao natin teuare e buakaka a kona ni iai mwaakaia n anaa nanoia ake a nanobaba ao a bangabwai, ni karokoa ae akea riki ma ti te karaki ni kewe ae na kamwarakeia aika mwaiti, ao uaan te kewe e uota n airana naake a tanoi nakon te ruanimate, ma teuana ringaia n tabonibain ana tangira, eng, teuana otan mimitongina man te aonaba are i eta, ke teuana te taeka mai wiin te Tia Kamaiu, man bwanibwanin ae akea tokina, e oroia ni kabane ni kaakea bonganaia, ao ni kamaunai n aki toki man te iango. Te kakoaua bwa ti mena i matan te anera, ao koauan ae ti ongo bwanaan Iesu, ao te koaua ae akea kairuana ngke e raanga mai iroun te aomata ae itiaki, ae tuangaki iroun te Atua bwa e na taekinna bwa nanona, irou e bon aki kona ni kabwarabwaraaki, ao N na aki toki n tarai taekan raoiroin te Tia Kamaiu ma te miimi ao te kakaitau n au tai ae I kariaiakaki iai n tiku ni maiu; ao ni nne ni maeka akekei ike e maeka iai te kororaoi ao e aki kona n roko iai te bure, I tangiria n neboia n te bong arei are akea tokina.” Messenger and Advocate, boki 1 (Okitobwa 1834), iteraniba 14–16.