Iteraniba ibukin Atuuna
  Footnotes

  Bwaeao ae
  Bati Bona

  Rinerine Man Ana Kaotioti,
  Rairairi, ao ana Taeka
  Iotebwa Timiti Ake a Koreaki
  Te Moan Burabeti, Te Tia Mamata,
  Ao te tia Kaotioti,
  Nakon Ana Ekaretia Iesu Kristo Ibukiia
  Aomata Aika a Itiaki Ni Bong Aika Kaitira

  E boretiaki n
  Ana Ekaretia Iesu Kristo ibukiia Aika Itiaki ni Boong aika Kaitira

  Salt Lake City, Utah, USA