Písma
2. Nefi 10


Kapitola 10

Jákob vysvetľuje, že Židia ukrižujú svojho Boha – Budú rozptýlení, dokiaľ v Neho nezačnú veriť – Amerika bude krajinou slobody, kde nebude panovať žiaden kráľ – Zmierte sa s Bohom a získajte spásu skrze Jeho milosť. Okolo roku 559–545 pred Kr.

1 A teraz ja, Jákob, hovorím k vám opäť, milovaní bratia moji, ohľadom tejto spravodlivej avetvy, o ktorej som hovoril.

2 Lebo hľa, asľuby, ktoré sme obdržali, sú sľubmi pre nás podľa tela; a preto, aj keď mi bolo ukázané, že mnohé z detí našich zahynú v tele pre nevieru, predsa len, Boh bude milosrdný k mnohým; a deti naše budú znovuzriadené, aby mohli dôjsť k tomu, čo im dá pravú znalosť ich Vykupiteľa.

3 A preto, ako som vám povedal, je nevyhnutne nutné, aby Kristus – lebo včera v noci mi aanjel povedal, že toto bude meno jeho – bprišiel medzi Židov, medzi tých, ktorí sú zlovoľnejšou časťou sveta; a oni ho cukrižujú – lebo tak to prináleží nášmu Bohu a niet žiadneho iného národa na zemi, ktorý by dukrižoval eBoha svojho.

4 Lebo keby boli tieto mocné azázraky spôsobené medzi inými národmi, činili by pokánie a vedeli by, že on je ich Boh.

5 Ale pre akňazské ľstivosti a neprávosti zatvrdia tí v Jeruzaleme šije svoje proti nemu, a tak bude ukrižovaný.

6 A preto, pre ich neprávosti príde na nich zničenie, hladomor, mor a krviprelievanie; a tí, ktorí nebudú zničení, budú arozptýlení medzi všetky národy.

7 Ale hľa, tak hovorí aPán Boh: bKeď príde deň, kedy vo mňa budú veriť, že ja som Kristus, vtedy, ako som učinil zmluvu s ich otcami, budú znovuzriadení v tele na zemi do krajín dedičstva svojho.

8 A stane sa, že budú azhromaždení z dlhého rozptýlenia svojho, z bostrovov morských a zo štyroch častí zeme; a národy pohanov budú veľké v očiach mojich, hovorí Boh, lebo ich cvynesú do krajín ich dedičstva.

9 aÁno, králi pohanov budú ich pestúnmi a ich kráľovné dojkami; a preto, bsľuby Pánove sú veľké pre pohanov, lebo on tak povedal, a kto sa môže prieť?

10 Ale hľa, krajina táto, hovorí Boh, bude krajinou dedičstva tvojho a apohania budú požehnaní v krajine tejto.

11 A krajina táto bude krajinou aslobody pre pohanov a v krajine tejto nebude žiadnych bkráľov, ktorí budú vzbudení pohanom.

12 A opevním krajinu túto proti všetkým ostatným národom.

13 A ten, kto abojuje proti Sionu, bzahynie, hovorí Boh.

14 Lebo ten, kto pozdvihuje kráľa proti mne, zahynie, lebo ja, Pán, akráľ neba, budem ich kráľom a budem naveky bsvetlom tým, ktorí počujú slová moje.

15 A preto, z tohto dôvodu, aby mohli byť naplnené azmluvy moje, ktoré som učinil s deťmi ľudskými a ktoré s nimi učiním, pokiaľ sú v tele, musím nevyhnutne zničiť btajné diela ctemnoty a vrážd, a ohavností.

16 A preto ten, kto bojuje proti aSionu, ako Žid, tak pohan, ako porobený, tak slobodný, ako muž, tak žena, zahynie; lebo bto sú tí, ktorí sú smilnicou celej zeme; lebo c, ktorí dnie sú za mňa, sú eproti mne, hovorí Boh náš.

17 Lebo ja asplním sľuby svoje, ktoré som učinil s deťmi ľudskými a ktoré im učiním, pokiaľ sú v tele –

18 A preto, milovaní bratia moji, tak hovorí Boh náš: Budem sužovať semeno tvoje rukou pohanov; a predsa obmäkčím srdcia apohanov tak, že pre nich budú ako otec; a preto, pohania budú bpožehnanícpočítaní medzi dom Izraela.

19 A preto azasvätím krajinu túto naveky semenu tvojmu a tým, ktorí budú počítaní medzi semeno tvoje, ako krajinu ich dedičstva; lebo je to vyvolená krajina, hovorí mi Boh, nad všetky iné krajiny, a preto chcem, aby všetci ľudia, ktorí na nej prebývajú, mňa uctievali, hovorí Boh.

20 A teraz, milovaní bratia moji, vidiac, že náš milosrdný Boh nám dal tak veľké poznanie vecí týchto, pamätajme na neho a odložme hriechy svoje, a nevešajme hlavy svoje, lebo my nie sme zavrhnutí; a predsa sme boli avyhnaní z krajiny dedičstva svojho; ale boli sme privedení do blepšej krajiny, lebo Pán učinil more ccestou našou a my sme na dostrove morskom.

21 Ale veľké sú sľuby Pánove tým, ktorí sú na aostrovoch morských; a preto, že sa hovorí ostrovy, musí ich byť nevyhnutne viac než tento a oni sú tiež obývané bratmi našimi.

22 Lebo hľa, Pán Boh avyviedol z času na čas ľudí z domu Izraela, podľa vôle svojej a potešenia. A teraz hľa, Pán pamätá na všetkých tých, ktorí boli odlomení, a preto tiež pamätá na nás.

23 Takže, rozveseľte srdcia svoje a pamätajte, že ste aslobodní, aby ste bjednali sami za seba – czvolili si cestu večnej smrti alebo cestu večného života.

24 A preto, milovaní bratia moji, zmierte sa s vôľou Božou, a nie s vôľou diabla a tela; a pamätajte, potom, čo sa zmierite s Bohom, že je to iba amilosťou Božou a skrze ňu, že ste bspasení.

25 A preto, kiež vás Boh pozdvihne zo smrti mocou vzkriesenia, a tiež z večnej smrti mocou auzmierenia, aby ste mohli byť prijatí do večného kráľovstva Božieho, aby ste ho mohli chváliť skrze božskú milosť. Amen.