1. Nefi 19
predchádzajúce ďalej

Kapitola 19

Nefi zhotovuje dosky z rudy a zaznamenáva históriu svojho ľudu – Boh Izraela príde šesťsto rokov od doby, kedy Lechí opustil Jeruzalem – Nefi hovorí o Jeho utrpeniach a ukrižovaní – Židia budú opovrhnutí a rozptýlení až do neskorších dní, kedy sa vrátia k Pánovi. Okolo roku 588–570 pred Kr.

1 A stalo sa, že mi Pán prikázal, a preto som zhotovil dosky z rudy, aby som mohol vyryť na ne záznam ľudu svojho. A na adoskách, ktoré som zhotovil, som vyryl záznam botca svojho, a tiež naše putovania v pustatine a proroctvá otca svojho; a tiež mnohé zo svojich vlastných proroctiev som vyryl na ne.

2 A v dobe, kedy som ich zhotovil som nevedel, že mi Pán prikáže zhotoviť adosky tieto; a preto, záznam otca môjho a rodové zoznamy otcov jeho, a väčšia časť celého nášho pôsobenia v pustatine sú vyryté na oných prvých doskách, o ktorých som hovoril; a preto, veci, ktoré sa udiali predtým, než som zhotovil bdosky tieto, po pravde, sú podrobnejšie zmienené na prvých doskách.

3 A potom, čo som cestou prikázania zhotovil dosky tieto, som ja, Nefi, dostal prikázanie, aby služba a proroctvá, ich jasnejšie a cennejšie časti, boli zapísané na adoskách týchto; a že veci, ktoré boli napísané, majú byť zachované pre poučenie ľudu môjho, ktorý bude vlastniť krajinu túto, a tiež pre iné bmúdre zámery, ktoré to zámery sú známe Pánovi.

4 A preto som ja, Nefi, učinil záznam na druhých doskách, ktorý podáva správu, či ktorý podáva väčšiu správu o vojnách a svároch, a skaze ľudu môjho. A toto som urobil a prikázal som ľudu môjmu, čo má robiť, keď už tu nebudem; a že dosky tieto majú byť odovzdávané z pokolenia na pokolenie, alebo od jedného proroka k druhému, až do ďalších prikázaní od Pána.

5 A správa o tom, ako som azhotovil dosky tieto bude podaná neskôr; a tak, hľa, pokračujem podľa toho, čo som hovoril; a toto robím, aby boli posvätnejšie veci snáď bzachované pre poznanie ľudu môjho.

6 A predsa, nepíšem na dosky nič okrem toho, o čom si myslím, že je to aposvätné. A teraz, ak chybím, chybili aj tí za stara; niežeby som sa chcel ospravedlňovať kvôli ostatným ľuďom, ale pre bslabosť, ktorá je vo mne podľa tela, by som sa chcel ospravedlniť.

7 Lebo veci, ktoré niektorí ľudia považujú za veľmi cenné, ako pre telo, tak aj pre dušu, iní pokladajú za nič a apošliapavajú ich nohami svojimi. Áno, dokonca samotného Boha Izraela bpošliapavajú ľudia nohami svojimi; hovorím, pošliapavajú nohami svojimi, ale chcel by som to povedať inými slovami – pokladajú ho za nič a nepočúvajú hlas rád jeho.

8 A hľa, on apríde, podľa slov anjela, o bšesťsto rokov od doby, kedy otec môj opustil Jeruzalem.

9 A svet, pre neprávosť svoju, ho bude súdiť, akoby bol ničím; a preto ho bičujú, a on to znáša; a bijú ho, a on to znáša. Áno, apľujú na neho, a on to znáša pre milujúcu láskavosť svoju a zhovievavosť svoju k deťom ľudským.

10 aBoh otcov našich, ktorí boli bvyvedení z Egypta, z poroby, a tiež ním boli zachovaní v pustatine, áno, cBoh Abrahámov a Izákov, a Boh Jákobov, dvydáva seba, podľa slov anjela, ako človeka, do rúk zlovoľných ľudí, aby bol epozdvihnutý, podľa slov fZenókových, a aby bol gukrižovaný, podľa slov Neumových, a aby bol pochovaný v hhrobke, podľa slov iZenóšových, ktorý hovoril o troch dňoch jtemnoty, ktoré budú znamením daným o smrti jeho tým, ktorí budú obývať ostrovy morské, obzvlášť však daným tým, ktorí sú z kdomu Izraela.

11 Lebo tak prehovoril prorok: Pán Boh isto anavštívi toho dňa celý dom Izraela, niektorých hlasom svojím, pre ich spravodlivosť, k ich veľkej radosti a spáse, a iných bhrmením a bleskami moci svojej, búrkou, ohňom a dymom, a parou ctemnoty, a otváraním dzeme, a ehorami, ktoré budú pozdvihnuté.

12 avšetky veci tieto musia celkom isto prísť, hovorí prorok bZenóš. A cskaly zeme musia pukať; a pre stony zeme zapôsobí na mnohých kráľov ostrovov morských Duch Boží, takže zvolajú: Boh prírody trpí.

13 A čo sa týka tých, čo sú v Jeruzaleme, hovorí prorok, tí budú abičovaní všetkými ľuďmi, pretože bukrižujú Boha Izraela a odvracajú srdcia svoje, zavrhujúc znamenia a divy, a moc, a slávu Boha Izraela.

14 A pretože odvracajú srdcia svoje, hovorí prorok, a aopovrhli Svätým Izraelským, budú blúdiť v tele a zahynú, a budú bšumomcriekankou, a budú nenávidení medzi všetkými národmi.

15 A predsa, keď príde ten deň, hovorí prorok, kedy a nebudú odvracať srdcia svoje od Svätého Izraelského, potom sa rozpamätá na bzmluvy, ktoré učinil s ich otcami.

16 Áno, potom sa rozpamätá na aostrovy morské; áno, a všetok ľud, ktorý je z domu Izraela, bzhromaždím, hovorí Pán, podľa slov proroka Zenóša, zo štyroch strán zeme.

17 Áno, a celá zem auvidí Pánovu spásu, hovorí prorok; každý národ, pokolenie, jazyk a ľud bude požehnaný.

18 A ja, Nefi, som napísal veci tieto pre ľud svoj, aby som ich snáď mohol presvedčiť, aby pamätali na Pána, svojho Vykupiteľa.

19 A preto hovorím k celému domu Izraela, ak je tomu tak, že obdržia aveci tieto.

20 Lebo hľa, mám v duchu obavy, ktoré ma unavujú, dokonca tak, že všetky moje kĺby sú slabé, o tých, ktorí sú v Jeruzaleme; lebo keby Pán nebol milosrdný a neukázal mi, čo sa ich týka, tak ako to ukázal prorokom za stara, tiež by som zahynul.

21 A on celkom isto ukázal aprorokom za stara všetky veci btýkajúce sa ich; a tiež ukázal mnohým niečo o nás; a preto, musí tomu tak byť, že my vieme, čo sa ich týka, lebo tie veci sú napísané na doskách z mosadze.

22 Teraz, stalo sa, že ja, Nefi, som veci tieto učil bratov svojich; a stalo sa, že som im čítal mnohé veci, ktoré sú vyryté na adoskách z mosadze, aby vedeli o skutkoch Pána v iných krajinách, medzi ľuďmi za stara.

23 A čítal som im mnohé veci, ktoré sú napísané v aknihách Mojžišových; ale aby som ich mohol úplne presvedčiť, aby verili v Pána, svojho Vykupiteľa, čítal som im, čo bolo napísané prorokom bIzaiášom; lebo som cprirovnával všetky písma k nám, aby nám mohli byť na dúžitok a poučenie.

24 A preto som hovoril k nim, hovoriac: Počúvajte slová proroka, vy, ktorí ste zvyškom domu Izraela, avetvou, ktorá bola odlomená; počúvajte slová proroka, ktoré boli napísané pre celý dom Izraela, a prirovnajte ich k sebe, aby ste snáď mali nádej, tak ako bratia vaši, od ktorých ste boli odlomení; lebo takým spôsobom prorok píše.