Presidenttien opetuksia
Luku 17: Suuri pelastussuunnitelma


Luku 17

Suuri pelastussuunnitelma

”Suuri pelastussuunnitelma on aihe, jonka pitäisi saada ehdoton huomiomme, ja sitä tulisi pitää yhtenä taivaan parhaista lahjoista ihmiskunnalle.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Syyskuussa 1831 profeetta Joseph Smith muutti perheineen vajaan 50 kilometrin päähän Kirtlandista kaakkoon Ohion Hiramiin, missä he asuivat noin vuoden John ja Alice (tunnettiin myös Elsana) Johnsonin kodissa. Tässä kodissa profeetta teki suuren osan raamatunkäännöksestään.

Tämä tärkeä työ, jota profeetta sanoi ”kutsumuksensa haaraksi” 1, lisää merkittävästi ymmärrystämme pelastussuunnitelmasta. Profeetta aloitti tämän työn kesäkuussa 1830, kun Herra käski häntä aloittamaan englanninkielisen kuningas Jaakon raamatunkäännöksen innoitetun tarkistamisen. Profeetta oli tiennyt kauan, ettei Raamattu ollut aina selkeä joissakin tärkeissä asioissa. Hän oli huomannut, että Moroni esitti hänelle joitakin lainauksia Raamatun kohdista ”poiketen vähän siitä, mitä meidän Raamatuissamme lukee” (JS–H 36). Kääntäessään kohtaa 1. Nefi 13:23–29 hän sai tietää, että Raamatusta oli otettu pois ”monia osia, jotka ovat selkeitä ja erittäin kallisarvoisia; ja myös monia Herran liittoja” (1. Nefi 13:26).

Profeetta sanoi myöhemmin: ”Uskon Raamattuun sellaisena kuin se lähti alkuperäisten kirjoittajien kynästä. Tietämättömät kääntäjät, huolimattomat jäljentäjät tahi vehkeilevät ja turmeltuneet papit ovat aikaansaaneet monia erheitä. – – Katsokaa [kohdan Hepr. 6:1] ristiriitaisuuksia: ’Älkäämme siis enää viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon.’ Jos ihminen jättää Kristuksen opin alkeet, kuinka hän voi pelastua täyteen tietoon? Tässä on ristiriita. En usko sitä. Minusta sen pitäisi kuulua näin: ’Jättämättä siis Kristuksen opin alkeita jatkakaamme täydellisyyteen.’”2

Hengen ohjaamana Josephilta kului noin kolme vuotta Raamatun läpikäymiseen, ja hän teki tekstiin tuhansia tarkistuksia ja palautti tietoa, joka oli ollut kadoksissa. Nämä palautetut tiedot luovat suurenmoista valoa moniin oppeihin, joita ei esitetä selkeästi nykyisessä Raamatussa. Nämä innoitetut tarkistukset Raamatun tekstiin tunnetaan Joseph Smithin raamatunkäännöksenä. Satoja kohtia Joseph Smithin raamatunkäännöksestä on nyt sisällytetty englanninkieliseen myöhempien aikojen pyhien laitokseen kuningas Jaakon raamatunkäännöksestä.

Profeetan raamatunkäännös oli tärkeä osa hänen omaa hengellistä koulutustaan ja evankeliumin totuuden palautuksen julkituloa. Tarkistaessaan Vanhaa ja Uutta testamenttia hän sai usein ilmoituksia, jotka selvensivät tai avarsivat Raamatun kohtia. Tällä tavoin profeetta sai monia oppeja Herralta, mukaan lukien ne, jotka ovat nyt Opissa ja liitoissa lukuina 74, 76, 77, 86 ja 91 sekä osina monia muita Opin ja liittojen lukuja.

Kun profeetta alkoi kääntää Raamattua kesäkuussa 1830, Herra ilmoitti hänelle pitkän Mooseksen kirjoitusten osuuden. Tästä osuudesta tuli Kallisarvoisen helmen Mooseksen kirjan luku 1. Siinä on näky, jossa Mooses näki Jumalan ja keskusteli Hänen kanssaan – niin merkittävän näyn, että Joseph Smith sanoi sitä ”kallisarvoiseksi tiedonmuruksi” ja ”voimanlähteeksi”3. Tässä näyssä Jumala opetti Moosekselle suuren pelastussuunnitelman perustarkoituksen:

”Ja Herra Jumala puhui Moosekselle sanoen: – – Sillä katso, tämä on minun työni ja kirkkauteni – ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen.” (Moos. 1:37, 39.)

Opit, toimitukset ja lupaukset, jotka muodostavat pelastussuunnitelman, ilmoitettiin maailmalle näinä myöhempinä aikoina profeetta Joseph Smithin kautta. Profeetta ymmärsi selkeästi tämän suunnitelman tärkeyden julistaessaan: ”Suuri pelastussuunnitelma on aihe, jonka pitäisi saada ehdoton huomiomme, ja sitä tulisi pitää yhtenä taivaan parhaista lahjoista ihmiskunnalle.”4

Joseph Smithin opetuksia

Kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa Jeesus Kristus valittiin Vapahtajaksi ja me päätimme hyväksyä pelastussuunnitelman.

”Taivaassa pidetyssä ensimmäisessä neuvonpidossa me olimme kaikki läsnä ja näimme, miten Vapahtaja valittiin ja asetettiin ja pelastussuunnitelma laadittiin, ja me annoimme sille hyväksymisemme.”5

”Herra [on] pappi ikuisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan ja voideltu Jumalan Poika jo ennen maailman perustamista [ks. Ps. 110:4].”6

”Jeesuksen Kristuksen sovitustyö tapahtui kaikkien ihmisten edestä paholaisen voittamiseksi. – – Kaikki kärsivät siihen asti, kunnes ovat kuuliaisia itse Kristukselle.

Kiista taivaassa oli seuraavasta: Jeesus sanoi, että olisi muutamia sieluja, jotka eivät pelastuisi. Paholainen sanoi, että hän pystyisi pelastamaan heidät kaikki, ja hän esitti suunnitelmansa suurelle neuvostolle, joka asettui kannattamaan Jeesusta Kristusta. Silloin paholainen nousi kapinaan Jumalaa vastaan, ja hänet syöstiin alas ja myös kaikki ne, jotka olivat hänen puolellaan.”7

Me olemme iankaikkisia olentoja; me voimme edistyä kohti korotusta, kun noudatamme Jumalan lakeja.

Profeetta Joseph Smith sai Herralta toukokuussa 1833 seuraavan ilmoituksen, joka on myöhemmin merkitty Oppiin ja liittoihin kohdaksi 93:29: ”Ihminen oli alussa Jumalan luona. Älyä eli totuuden valoa ei ole luotu eikä tehty, eikä sitä voidakaan luoda eikä tehdä.” Huhtikuussa 1844 profeetta opetti: ”Käsiteltävänäni on toinenkin asia, joka on tarkoitettu ihmisen korottamiseksi – –. Se liittyy kuolleiden ylösnousemukseen – – nimittäin sieluun – ihmisen mieleen – kuolemattomaan henkeen. Mistä se tuli? Kaikki oppineet ja jumaluusopin tohtorit sanovat, että Jumala loi sen alussa, mutta asia ei ole niin; jo itse ajatus on mielestäni ihmisarvoa alentava. En usko siihen oppiin; tiedän enemmän. Kuulkaa se, kaikki te maailman ääret, sillä Jumala on sanonut minulle niin; ja jos ette usko minua, se ei kumoa totuutta. – –

Käsittelen ihmisen hengen kuolemattomuutta. Onko johdonmukaista sanoa, että henkien äly on kuolematon ja että sillä kuitenkin on alku? Henkien älyllä ei ole ollut alkua, eikä sillä ole oleva loppua. Se on johdonmukaista. Sillä, millä on alku, voi olla loppu. Ei ole koskaan ollut aikaa, jona ei olisi ollut olemassa henkiä – –.

– – Otan sormestani sormuksen ja vertaan sitä ihmisen mieleen – ihmisen kuolemattomaan osaan, koska sillä ei ole alkua. Otaksukaamme, että katkaisemme sormuksen, silloin sillä on alku ja loppu, mutta jos päät liitetään uudelleen yhteen, se on yksi ja ikuinen ympyrä. Näin on ihmisen hengen laita. Niin totta kuin Herra elää – jos sillä on alku, sillä on oleva myös loppu. Kaikki mielettömät ja oppineet ja viisaat miehet luomisen alusta saakka, jotka sanovat, että ihmisen hengellä oli alku, osoittavat, että sillä täytyy olla myös loppu, ja jos tuo oppi on tosi, silloin oppi häviämisestä olisi tosi. Mutta jos olen oikeassa, voinen rohkeasti julistaa katoilta, että Jumalalla ei ole milloinkaan ollut voimaa luoda ihmisen henkeä. Jumala ei voisi itse luoda itseään.

Äly on iankaikkinen, ja sen olemassaolo perustuu itsestään olemassa olevalle periaatteelle. Aikakaudesta toiseen se pysyy henkenä, eikä siinä ole mitään luomista. Kaikki mielet ja henget, jotka Jumala on lähettänyt maailmaan, ovat alttiita avartumaan.

Ihmistä koskevat perusperiaatteet ovat samalla tavalla itsestään olemassa olevia kuin Jumala. Jumala itse, joka havaitsi olevansa henkien ja kirkkauden ympäröimä, koska oli muita älykkäämpi, näki sopivaksi säätää lakeja, joiden avulla muut saisivat oikeuden edistyä kuten Hän oli edistynyt. Meidän suhteemme Jumalaan asettaa meidät asemaan, jossa me voimme edistyä tiedossa. Hänellä on valta säätää lakeja heikompien älyjen ohjaamiseksi, jotta nämä pääsisivät osallisiksi korotuksesta Hänen kanssaan ja saisivat kirkkauden toisensa jälkeen, sekä kaiken tiedon, voiman, kirkkauden ja älyn, joka vaaditaan heidän pelastamisekseen henkien maailmassa.”8

”Me uskomme, että Jumala on antanut ihmiselle mielen, joka kykenee vastaanottamaan opetusta, sekä kykyjä, joita voidaan kehittää siinä määrin kuin ihminen ahkeroi ja ottaa vaarin siitä valosta, jolla hänen ymmärrystään taivaasta valaistaan. Uskomme myös, että mitä lähemmäksi täydellisyyttä ihminen pääsee, sitä selkeämpiä ovat hänen näköalansa ja sitä suurempi hänen ilonsa, kunnes hän on voittanut pahan elämässään ja kadottanut kaiken halun tehdä syntiä ja muinaisten pyhien tavoin saavuttaa sellaisen uskon määrän, että hänet kiedotaan Luojansa voimaan ja kirkkauteen ja temmataan ylös asumaan Hänen luonaan. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että tämä on tila, johon kukaan ihminen ei ole koskaan päässyt hetkessä.”9

Me tulimme maan päälle saamaan ruumiin, hankkimaan tietoa ja voittamaan uskon kautta.

”Kaikki ihmiset tietävät, että heidän täytyy kuolla. Ja meidän on tärkeätä ymmärtää ne syyt ja seuraukset, jotka liittyvät siihen, että joudumme alttiiksi elämän ja kuoleman vaihteluille, sekä Jumalan suunnitelmat ja tarkoitukset meidän maailmaan tuloomme, kärsimiseemme täällä ja lähtöömme täältä. Mikä tavoite on sillä, että tulemme tähän olemassaoloon, sitten kuolemme ja siirrymme pois emmekä ole enää täällä? On vain järkevää otaksua, että Jumala ilmoittaisi jotain tähän liittyvää, ja se on aihe, jota meidän pitäisi tutkia enemmän kuin mitään muuta. Meidän pitäisi tutkia sitä päivin ja öin, sillä maailma on tietämätön näiden [asioiden] todellisesta merkityksestä ja suhteesta [Jumalaan].”10

”Jumalan suunnitelma ennen maailman perustamista oli, että me ottaisimme maallisen majan [ruumiin], että uskollisuutemme kautta me voittaisimme ja siten saisimme ylösnousemuksen kuolleista ja tällä tavoin saisimme kirkkauden, kunnian, voiman ja vallan.”11

”Tulimme tänne maan päälle, jotta saisimme ruumiin ja voisimme esittää sen puhtaana Jumalan edessä selestisessä valtakunnassa. Suuri onnen periaate rakentuu sille seikalle, että meillä on ruumis. Paholaisella ei ole ruumista, ja siinä on hänen rangaistuksensa. Hänelle on mieleen, kun hän voi saada ihmisen ruumiin asumuksekseen, ja kun Vapahtaja ajoi hänet ulos, hän pyysi saada mennä sikalaumaan. Siten hän osoitti, että hän mie luummin halusi sian ruumiin kuin ei ruumista ollenkaan. Kaikilla olennoilla, joilla on ruumis, on valta niiden yli, joilla ei ole ruumista.”12

”Pelastuminen merkitsee sitä, että ihminen pelastuu kaikilta vihollisiltaan, sillä ihminen ei ole pelastunut ennen kuin hän pystyy voittamaan kuoleman. – –

Iankaikkisessa maailmassa olevat henget ovat samanlaisia kuin tässä maailmassa olevat. Kun he ovat tulleet tähän maailmaan ja saaneet maallisen majan, sen jälkeen kuolleet ja nousseet ylös sekä saaneet kirkastetun ruumiin, niin heillä on valta-asema niihin henkiin nähden, jotka eivät ole saaneet lainkaan ruumista eli jotka eivät säilyttäneet ensimmäistä asemaansa, kuten paholaiseen. Paholaisen rangaistuksena oli, että hänellä ei olisi asumusta niin kuin ihmisillä.”13

”Tiedon periaate on pelastuksen periaate. Uskolliset ja ahkeroivat voivat käsittää tämän periaatteen; ja jokainen, joka ei saa riittävästi tietoa pelastuakseen, tuomitaan. Meille annetaan pelastuksen periaate Jeesuksen Kristuksen tuntemuksen kautta.

Pelastus ei ole sen enempää eikä vähempää kuin voitto kaikista vihollisistamme ja niiden paneminen jalkojemme alle. Ja kun meillä on voima saattaa kaikki vihollisemme jalkojemme alle tässä maailmassa ja tieto voittaaksemme kaikki pahat henget tulevassa maailmassa, niin silloin pelastumme kuten Jeesus, jonka piti hallitseman siihen asti, kunnes Hän oli saattanut kaikki viholliset jalkojensa alle, ja vihollisista viimeinen oli kuolema [ks. 1. Kor. 15:25–26].

Tässä on ehkä periaatteita, joita harvat ovat ajatelleet. Kukaan ei voi saavuttaa tätä pelastusta muutoin kuin maallisen majan kautta.

Tässä maailmassa ihmiset ovat luonnostaan itsekkäitä, kunnianhimoisia ja pyrkivät toinen toisensa edelle. On kuitenkin joitakuita, jotka ovat halukkaita vahvistamaan muita yhtä lailla kuin itseäänkin. Niinpä toisessa maailmassa on monenlaisia henkiä. Jotkut pyrkivät toisten edelle. Näin oli Lusiferin laita silloin, kun hän lankesi. Hän tavoitteli sellaista, mikä oli laitonta. Siksi hänet lähetettiin alas, ja sanotaan, että hän veti monia mukanaan; ja hänen rangaistuksensa suuruus on siinä, ettei hän saa ruumista. Se on hänen rangaistuksensa.”14

Jumala on antanut meille tahdonvapauden ja voiman valita hyvän eikä pahaa.

”Saavuttaakseen pelastuksen ihmisten on noudatettava – ennen lähtöään tästä maailmasta – tiettyjä sääntöjä ja periaatteita, jotka vahvistettiin peruuttamattomalla säädöksellä ennen kuin maailmaa oli. – – Hengellisten ja taivaallisten maailmoiden sekä hengellisten ja taivaallisten olentojen järjestys on täydellisimmässä sopusoinnussa. Niiden rajat on vahvistettu peruuttamattomasti, ja nämä olennot ovat itse vapaaehtoisesti hyväksyneet ne taivaallisessa asemassaan ja meidän ensimmäiset vanhempamme hyväksyivät ne maan päällä. Tämän vuoksi on niin tärkeätä, että jokainen maan päällä oleva ihminen, joka odottaa pääsevänsä iankaikkiseen elämään, omaksuu ja hyväksyy iankaikkisen totuuden periaatteet.”15

”Kaikilla ihmisillä on oikeus tahtonsa vapauteen, sillä Jumala on niin säätänyt. Hän on tehnyt ihmiset kykeneviksi tekemään päätöksiä ja antanut heille voiman valita hyvä tai paha, etsiä sitä mikä on hyvää kulkemalla pyhyyden tietä tässä elämässä, mikä tuo mielenrauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä täällä ja ilon ja onnen täyteyden Hänen oikealla puolellaan tämän jälkeen, tai kulkea pahuuden tietä tehden edelleen syntiä ja kapinoiden Jumalaa vastaan tuoden siten tuomion sieluilleen tässä elämässä ja ikuisen menetyksen tulevassa maailmassa.”16

”Saatana ei voi vietellä meitä houkutuksillaan, ellemme sydämessämme anna periksi ja lankea. Luontomme on sellainen, että me voimme vastustaa Paholaista; ellei meitä olisi luotu sellaisiksi, emme olisi vapaita tekemään päätöksiä.”17

”Paholaisella ei ole minkäänlaista valtaa meihin, ellemme salli sitä hänelle. Niin pian kuin kapinoimme jotain sellaista vastaan, mikä tulee Jumalalta, paholainen ottaa vallan.”18

Toukokuun 16. päivänä 1841 profeetta puhui pyhille: ”Presidentti Joseph Smith – – sanoi, että yleensä Saatanaa syytetään siitä pahasta, mitä me teemme, mutta jos hän olisi kaiken pahuuden aiheuttaja, ei ihmisiä voisi tuomita. Paholainen ei voi pakottaa ihmisiä tekemään pahaa; kaikki on vapaaehtoista. Ne, jotka vastustavat Jumalan Henkeä, ovat taipuvaisia joutumaan kiusaukseen, ja silloin yhteys taivaaseen katkaistaan niiltä, jotka kieltäytyvät tulemasta osallisiksi sellaisesta suuresta kirkkaudesta. Jumala ei käytä mitään pakkokeinoja, eikä paholainen voi käyttää niitä, ja tämänkaltaiset [tätä aihetta koskevat] käsitykset, joita monet elättelevät, ovat mielettömiä.”19

Eliza R. Snow kirjoitti: ”[ Joseph Smith] sanoi, ettei hän välitä siitä, kuinka nopeasti me etenemme hyveen polulla. Vastustakaa pahaa, niin vaaraa ei ole. Jumala, ihmiset ja enkelit eivät tuomitse niitä, jotka vastustavat kaikkea pahaa, eivätkä pahat henget pysty siihen. Yhtä hyvin Paholainen voisi pyrkiä syöksemään Jehovan valtaistuimelta kuin kukistamaan viattoman sielun, joka vastustaa kaikkea pahaa.”20

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opettamaan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

 • Mitä erityisiä totuuksia pelastussuunnitelmasta ja elämän tarkoituksesta me tiedämme profeetta Joseph Smithin saamien ilmoitusten perusteella? Kuinka nämä totuudet ovat auttaneet sinua?

 • Joseph Smith opetti, että pelastussuunnitelma on ”aihe, jota meidän pitäisi tutkia enemmän kuin mitään muuta” (s. 219) ja ”aihe, jonka pitäisi saada ehdoton huomiomme” (s. 216). Millä tavoin voimme tutkia pelastussuunnitelmaa? Kuinka voimme antaa ehdottoman huomiomme pelastussuunnitelmalle arkielämän toimissamme? Kuinka voimme opettaa pelastussuunnitelmaa muille?

 • Käy läpi Joseph Smithin opetukset neuvonpidosta taivaassa ja iankaikkisesta luonteestamme (s. 217–219). Kuinka näiden oppien tunteminen saattaisi olla siunaus sinulle eläessäsi maan päällä?

 • Profeetta Joseph todisti, että ”kaikki mielet ja henget, jotka Jumala on lähettänyt maailmaan, ovat alttiita avartumaan” (s. 218). Mitä tämä mielestäsi tarkoittaa? Kuinka tämä totuus saattaisi vaikuttaa siihen, kuinka suhtaudut haasteisiin? Entä siihen, mitä ajattelet omasta arvostasi ja omista kyvyistäsi? Entä siihen, kuinka kohtelet muita ihmisiä?

 • Lue kappale, joka alkaa sivun 218 alareunasta. Pohdi siunauksia, joita me saamme, kun me ”[ahkeroimme ja otamme] vaarin siitä valosta, jolla – – taivaasta valaistaan”.

 • Käy läpi Joseph Smithin opetukset siitä, miten tärkeä fyysinen ruumis on (s. 219–221). Kuinka tämä tieto saattaisi vaikuttaa siihen, miten huolehdimme ruumiistamme?

 • Lue ensimmäinen kokonainen kappale sivulta 222 ja toinen kokonainen kappale sivulta 222. Mieti, mitä nämä opetukset merkitsevät sinulle käyttäessäsi tahdonvapauttasi. Mitä sellaisia keinoja on, joilla me voimme vastustaa Saatanan vaikutusta?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 2. Nefi 2:25; 9:6–12; Alma 34:31–33; OL 76:25–32; 101:78; Abr. 3:22–25.

Viitteet

 1. History of the Church, osa 1, s. 238; käsikirjoituksesta ”History of the Church”, kirja A–1, s. 175, kirkon arkistot.

 2. History of the Church, osa 6, s. 57–58, kappalejakoa muutettu; Joseph Smithin 15. lokakuuta 1843 Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saarnasta Willard Richardsin muistiinpanojen mukaan; ks. myös Liite: Tässä kirjassa lainatut lähteet, s. 588, kohta 3.

 3. History of the Church, osa 1, s. 98; käsikirjoituksesta ”History of the Church”, kirja A–1, sekalaisia papereita, kirkon arkistot.

 4. History of the Church, osa 2, s. 23; artikkelista ”The Elders of the Church in Kirtland, to Their Brethren Abroad”, 22. tammikuuta 1834, julkaisussa Evening and Morning Star, huhtikuu 1834, s. 152.

 5. William Claytonin lainaamana hänen muistiinpanoissaan Joseph Smithin Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saarnasta, jonka päivämäärää ei ole ilmoitettu; julkaisussa L. John Nuttall, ”Extracts from William Clayton’s Private Book”, s. 7, Journals of L. John Nuttall, 1857–1904, L. Tom Perry Special Collections, Brigham Young University, Provo, Utah; kopio kirkon arkistoissa; ks. myös Profeetta Joseph Smithin opetuksia, toim. Joseph Fielding Smith, 1985, s. 179.

 6. ”Baptism”, pääkirjoitus julkaisussa Times and Seasons, 1. syyskuuta 1842, s. 905, oikeakielisyys nykyaikaistettu; Joseph Smith oli lehden päätoimittaja; ks. myös Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 264.

 7. History of the Church, osa 6, s. 314; Joseph Smithin 7. huhtikuuta 1844 Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saarnasta Wilford Woodruffin, Willard Richardsin, Thomas Bullockin ja William Claytonin muistiinpanojen mukaan; ks. myös Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 353.

 8. History of the Church, osa 6, s. 310–312, oikeinkirjoitus nykyaikaistettu; Joseph Smithin 7. huhtikuuta 1844 Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saarnasta Wilford Woodruffin, Willard Richardsin, Thomas Bullockin ja William Claytonin muistiinpanojen mukaan; ks. myös Liite: Tässä kirjassa lainatut lähteet, s. 588, kohta 3; Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 348–350.

 9. History of the Church, osa 2, s. 8; artikkelista ”The Elders of the Church in Kirtland, to Their Brethren Abroad”, 22. tammikuuta 1834, julkaisussa Evening and Morning Star, helmikuu 1834, s. 135; ks. myös Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 50.

 10. History of the Church, osa 6, s. 50; Joseph Smithin 9. lokakuuta 1843 Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saarnasta Willard Richardsin muistiinpanojen ja julkaisun Times and Seasons, 15. syyskuuta 1843, s. 331, mukaan; tämä Times and Seasonsin numero julkaistiin myöhässä; ks. myös Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 322–323.

 11. Martha Jane Knowlton Corayn lainaamana hänen muistiinpanoissaan Joseph Smithin 21. toukokuuta 1843 Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saarnasta; Martha Jane Knowlton Coray, Notebook, kirkon arkistot.

 12. William Claytonin lainaamana hänen muistiinpanoissaan Joseph Smithin Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saarnasta, jonka päivämäärää ei ole ilmoitettu; julkaisussa John Nuttall, ”Extracts from William Clayton’s Private Book”, s. 7–8; ks. myös Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 179.

 13. History of the Church, osa 5, s. 403; Joseph Smithin 21. toukokuuta 1843 Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saarnasta Willard Richardsin muistiinpanojen mukaan; ks. myös Liite: Tässä kirjassa lainatut lähteet, s. 588, kohta 3; Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 304.

 14. History of the Church, osa 5, s. 387–388; Joseph Smithin 14. toukokuuta 1843 Yelromessa Illinoisissa pitämästä saarnasta Wilford Woodruffin muistiinpanojen mukaan; ks. myös Liite: Tässä kirjassa lainatut lähteet, s. 588, kohta 3; Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 295–296.

 15. History of the Church, osa 6, s. 50–51, kappalejakoa muutettu; Joseph Smithin 9. lokakuuta 1843 Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saarnasta Willard Richardsin muistiinpanojen ja julkaisun Times and Seasons, 15. syyskuuta 1843, s. 331, mukaan; tämä Times and Seasonsin numero julkaistiin myöhässä; ks. myös Liite: Tässä kirjassa lainatut lähteet, s. 588, kohta 3; Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 323.

 16. History of the Church, osa 4, s. 45, alaviite; ensimmäisen presidenttikunnan ja korkean neuvoston 8. joulukuuta 1839 Commercessa Illinoisissa päivätystä kirjeestä Ohion Kirtlandista länteen asuville pyhille, julkaistu lehdessä Times and Seasons, joulukuu 1839, s. 29.

 17. William P. McIntiren lainaamana hänen muistiinpanoissaan Joseph Smithin alkuvuodesta 1841 Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saarnasta; William Patterson McIntire, Notebook 1840–45, kirkon arkistot.

 18. William Claytonin lainaamana hänen muistiinpanoissaan Joseph Smithin Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saarnasta, jonka päivämäärää ei oleilmoitettu; julkaisussa L. John Nuttall, ”Extracts from William Clayton’s Private Book”, s. 8; ks. myös Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 179.

 19. History of the Church, osa 4, s. 358, hakasuluissa olevat sanat alkuperäisessä, kappalejakoa muutettu; Joseph Smithin 16. toukokuuta 1841 Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saarnasta; selostus julkaisussa Times and Seasons, 1. kesäkuuta 1841, s. 429; ks. myös Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 185.

 20. History of the Church, osa 4, s. 605, oikeinkirjoitus nykyaikaistettu; Joseph Smithin 28. huhtikuuta 1842 Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saarnasta Eliza R. Snow’n muistiinpanojen mukaan.

Kuva
Christ speaking to Moses

”Ja Herra Jumala puhui Moosekselle sanoen: – – Sillä katso, tämä on minun työni ja kirkkauteni – ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen.”

Kuva
father reading

”Jumalan suunnitelma ennen maailman perustamista oli, että me ottaisimme maallisen majan [ruumiin], että uskollisuutemme kautta me voittaisimme.”