2010
Spørsmål & svar

Spørsmål & svar

«Jeg har bedt og studert Skriftene i lang tid, men det synes aldri som jeg får noe svar på mine spørsmål. Hvorfor velsigner ikke Herren meg med et vitnesbyrd?»

Noen mennesker beskriver dramatiske, til og med mirakuløse, hendelser som de mottok sitt vitnesbyrd gjennom. Men oftest mottar man et vitnesbyrd gradvis og stille. Ikke bli motløs om du ikke har mottatt et kraftfullt åndelig vitnesbyrd. Du har allerede tatt det første skritt mot å erverve deg et vitnesbyrd ved å ønske å tro (se Alma 32:27). Din himmelske Fader elsker deg og ønsker å velsigne deg med et vitnesbyrd – men i sin egen tid og på sin egen måte (se L&p 88:68).

Ikke alle mottar et vitnesbyrd på samme måte. Noen får «en brennende følelse» i sitt bryst (se L&p 9:8). Andre føler at Den hellige ånd taler sannheter i deres sinn og hjerte (se L&p 8:2). Ditt vitnesbyrd vil også komme gjennom Åndens stille, lave røst. Be din himmelske Fader hjelpe deg å gjenkjenne disse milde tilskyndelsene.

En kraftfull måte å motta et vitnesbyrd på er å benytte anledninger til å dele evangeliet med andre. Når du underviser i evangeliets sannheter, kan Ånden bære vitnesbyrd for deg, så vel som for andre, om at det du sier er sant.

Fortsett å be i tro og oppriktighet, og vent tålmodig på Herrens svar. Når du holder budene, vil du være verdig til å bli ledsaget av Den hellige ånd, kilden til et vitnesbyrd.

Be alltid

Jeg forstår hva du gjennomgår. Jeg har kjempet meg gjennom vanskelige tider da mitt vitnesbyrd har blitt rokket. Måten jeg klarte å komme meg gjennom det på – og oppnå det sterke vitnesbyrd jeg har i dag – var med stadig skriftstudium og bønn. Jeg leste i Skriftene ved enhver anledning. Jeg ba morgen og kveld og anstrengte meg for å føle Ånden. Likevel syntes alt å være forgjeves. Men da jeg en dag kom hjem fra skolen, knelte jeg ned ved sengen min. Jeg vet ikke hvor lenge jeg ba, men jeg mottok virkelig et svar. Bare be alltid. Studer Skriftene. Du vil finne svaret du leter etter.

Christopher W., 15, Nevada, USA

Vær oppriktig

Din himmelske Fader kjenner ditt hjerte, også før du ber. Han venter ganske enkelt på at du skal komme til ham i oppriktig bønn med dine spørsmål. Jeg har et personlig vitnesbyrd om at han besvarer bønner. Du kan motta et svar straks, eller det kan ta litt lenger tid, men jeg vet virkelig at han vil svare. Vær tålmodig og fortsett å være trofast.

Sharon F., 20, Lagos, Nigeria

Lytt til Den hellige ånd

Be om veiledning når du søker personlig visdom. Vår himmelske Fader hører og besvarer alle våre bønner. Svar kommer gjennom Den hellige ånds tilskyndelser. Be i tro, vær ydmyk, hold budene, ta verdig del i nadverden, ta deg tid til å grunne over Skriftene og søk tålmodig Guds vilje.

Ana Mae R., 20, Davao Oriental, Filippinene

Bær vitnesbyrd

Kirkens ledere har lært oss at i tillegg til å be, skulle vi bære vårt vitnesbyrd om det vi ønsker å vite, selv om vi ennå ikke har mottatt et bestemt svar. Jeg ba om et vitnesbyrd mange ganger og mottok ikke det jeg søkte før jeg bar vitnesbyrd om evangeliet og gjenopprettelsen. Selv om jeg ennå ikke hadde mottatt et sterkt vitnesbyrd, mottok jeg Den hellige ånds klare, milde, kraftfulle bekreftelse. Jeg vet at hvis du deler ditt vitnesbyrd med andre, vil Herren styrke det.

Aura O., 18, Huila, Colombia

Fast og be

Bønn og faste vil bearbeide den åndelige jordbunn som ditt vitnesbyrd vil vokse i, og ditt vitnesbyrd vil være en styrke og et ankerfeste som hjelper deg å stå imot enhver prøvelse og fristelse. Et vitnesbyrd blir mottatt gjennom utholdenhet. Vår flid hjelper oss å føle sannheten. Mange ganger må vi faste slik Alma gjorde (se Alma 5:45–46). Ditt vitnesbyrd er kanskje svakt til å begynne med, men når du fortsetter å be og søke i Skriftene, vil du begynne å se fruktene av din tro.

Eldste Zubieta, 20, Colombia Cali misjon

Søk guddommelig åpenbaring

Som ny konvertitt fikk jeg anledning til å reise til templet og utføre dåp for noen av mine forfedre. Da jeg sto i vannet for å utføre denne hellige ordinans, fikk jeg en sterk følelse av at dåp for de døde er guddommelig. Siden da har jeg vært i stand til å styrke mitt vitnesbyrd om dåp for de døde. Slik jeg forstår det, kan vitnesbyrddefineres som guddommelig åpenbaring til den som har tro. For å motta et vitnesbyrd må vi be, studere Skriftene og adlyde Jesu Kristi læresetninger. Et rettskaffent liv må ligge til grunn for ethvert vitnesbyrd. Ellers kan ikke Ånden bære vitnesbyrd om Herrens verk i vår tid.

Mariam N., 19, Accra, Ghana

Gi aldri opp

Å få et vitnesbyrd kan ta tid. Det er mye du kan gjøre for å få et urokkelig vitnesbyrd. Du må bare aldri gi opp å be din himmelske Fader om svar på dine bønner.

Wilben G., 18, Benguet, Filippinene

Ha tålmodighet

Noen ganger blir ikke våre bønner besvart straks. Det kan ta tid å få svar, og de vil komme ifølge vårt hjertes ønsker. Én av egenskapene til en hellig er tålmodighet. Fortsett å be, studer Skriftene, hold budene og lytt til andres vitnesbyrd. Vær også ytterst oppmerksom på Den hellige ånds tilskyndelser. Svaret kan komme når du minst venter det.

Chioma O., 15, Abia, Nigeria

Vær rolig

Vår himmelske Fader er alltid villig til å svare oss. Men noe inni oss kan noen ganger hindre oss i å motta svarene vi søker. Jeg tror at den beste måten å motta et vitnesbyrd på er å være rolig, åndelig så vel som fysisk. På den måten vil vi når vi ber og leser i Skriftene, være forberedt til å motta.

Monica N., 19, Lima, Peru