2010
Fornyelse av pakter gjennom nadverden

Besøkende lærerinners budskap

Fornyelse av pakter gjennom nadverden

Fremlegg disse skriftstedene og sitatene eller, om nødvendig, et annet prinsipp som vil være til velsignelse for søstrene du besøker. Bær vitnesbyrd om læresetningen. Oppfordre dem du besøker, til å fortelle hva de har følt og lært.

Jesus Kristus innstiftet nadverden

«Jesus tok et brød, velsignet og brøt det, ga disiplene og sa: ”Ta, et!” (Matteus 26:26). “Dette er mitt legeme, som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg” (Lukas 22:19). På lignende måte tok han kalken med vin, tradisjonelt blandet med vann, takket for den og sendte den rundt til dem som var samlet om ham, og sa: ”Denne kalk er den nye pakt i mitt blod”, ”som utgytes for mange til syndenes forlatelse.””Gjør dette til minne om meg.” …

Siden det som skjedde i salen ovenpå kvelden før Getsemane og Golgata, har løftets barn vært under en pakt om å minnes Kristi offer på denne nyere, høyere og mer hellige og personlige måte.»1

Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum.

Vi fornyer vår dåpspakt gjennom nadverden

«Når vi blir døpt, påtar vi oss Jesu Kristi hellige navn. Å påta oss hans navn er en av de mest betydningsfulle opplevelser vi har i livet…

På nadverdsmøtet hver uke lover vi å minnes vår Frelsers sonoffer når vi fornyer vår dåpspakt. Vi lover å gjøre det Frelseren gjorde – være lydig mot Faderen og alltid holde hans bud. Velsignelsen vi mottar for dette er at hans Ånd alltid vil være hos oss.»2

Eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum.

«Jeg var sammen med en åtte år gammel pike på hennes dåpsdag. På slutten av dagen sa hun tillitsfullt: ”Jeg har vært døpt en hel dag, og jeg har ikke syndet en eneste gang!” Men hennes fullkomne dag varte ikke evig, og jeg er sikker på at hun nå lærer, slik vi alle gjør, at uansett hvor hardt vi prøver, kan vi ikke alltid unngå alle negative situasjoner, alle gale valg…

«… Det er ikke mulig å få til virkelige forandringer helt alene. Vår egen viljestyrke og våre gode hensikter er ikke nok. Når vi gjør feil eller tar dårlige valg, trenger vi hjelp av vår Frelser til å komme på rett spor igjen. Vi tar del i nadverden uke etter uke for å vise vår tro på hans kraft til å forandre oss. Vi bekjenner våre synder og lover å slutte med dem.»3

Julie B. Beck, Hjelpeforeningens president.

Foto: Jerry Garns