2002
Iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa
Heinäkuu 2002


Iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa

Tunteaksemme Herran Jeesuksen Kristuksen meidän ja koko ihmiskunnan täytyy ottaa vastaan Hänet. Ja ottaaksemme vastaan Hänet meidän täytyy ottaa vastaan Hänen palvelijansa.

Lähes 2 000 vuotta sitten eräs rikas nuorukainen kysyi Vapahtajalta erittäin tärkeän kysymyksen: ”Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän?” (Matt. 19:16.)

Kun rikas nuorukainen ”kuuli” Vapahtajan ohjeet ja Hänen lempeän kutsunsa ”tule – – ja seuraa minua” (Matt. 19:21), hän ”lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta” (Matt. 19:22).

On murheellista, että miljoonat tämän päivän maailmassa arvostavat yhä maan rikkauksia ja pitävät niitä parempina kuin iankaikkisuuden rikkauksia (ks. LK 38:39) eivätkä tiedä tai täysin ymmärrä, että ”se, jolla on iankaikkinen elämä, on rikas” (LK 6:7, kursivointi lisätty) ja että iankaikkinen elämä on Jumalan suurin lahja ihmiselle (ks. LK 14:7). Yksinkertaisesti sanoen iankaikkinen elämä on elämistä ikuisesti perheinä Jumalan kasvojen edessä (ks. LK 132:19–20, 24, 55).

Suuressa esirukouksessaan Vapahtaja antaa koko ihmiskunnalle avaimen iankaikkisen elämän saavuttamiseksi: ”Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen” (Joh. 17:3).

Mutta kuinka ihminen voi oppia tuntemaan ainoan todellisen Jumalan?

Vapahtaja vastaa: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.” (Joh. 14:6.)

Todistan, että ainoa keino, jolla me ja koko ihmiskunta voimme päästä taivaallisen Isämme luo ja oppia tuntemaan Hänet ja siten saada iankaikkisen elämän, on tulla Herran Jeesuksen Kristuksen luokse ja tuntea Hänet.

Mutta kuka on Jeesus Kristus, jonka luokse meidän pitäisi tulla ja joka meidän pitäisi tuntea? En tiedä suurenmoisempaa yhteenvetoa Herran Jeesuksen Kristuksen henkilöllisyydestä ja tehtävästä kuin ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista koorumin julistus nimeltään ”Elävä Kristus – apostolien todistus”, josta nyt lainaan:

”Jeesus Kristus oli Vanhan testamentin suuri Jehova, Uuden testamentin Messias. Isänsä johdolla Hän oli maan Luoja. – –

Hän antoi henkensä sovittaakseen koko ihmiskunnan synnit. – –

Hän oli Isän Esikoinen, ainosyntyinen Poika lihassa, maailman Lunastaja.

Hän nousi haudasta, ’esikoisena niiden joukosta jotka ovat kuolleet’ (1. Kor. 15:20). – – Ylösnousseena Herrana – – Hän palveli – – muiden lampaidensa (ks. Joh. 10:16) keskuudessa muinaisessa Amerikassa. Hän ja Hänen Isänsä ilmestyivät – – nuorelle Joseph Smithille aloittaen kauan luvatun aikojen täyttymisen armotalouden (ks. Ephesians 1:10, englanninkielinen kuningas Jaakon raamatunkäännös). – –

Hänen pappeutensa ja Hänen kirkkonsa on palautettu maan päälle – kirkko, ’jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus’ (Ef. 2:20). – –

Jonakin päivänä Hän palaa maan päälle. – – Hän on hallitseva kuninkaiden Kuninkaana ja vallitseva herrojen Herrana – – . Jokainen meistä on seisova Hänen tuomittavanaan – –.

Hänen asianmukaisesti [asetetut apostolinsa todistavat], että Jeesus on elävä Kristus, Jumalan kuolematon Poika. Hän on suuri kuningas Immanuel – –. Hän on maailman valkeus, elämä ja toivo.” (”Elävä Kristus – apostolien todistus”, Liahona, huhtikuu 2000, s. 2–3.)

On suurenmoista ja ehdottoman välttämätöntä tietää, kuka Herra Jeesus Kristus on.

Mutta toisaalta todistan, että ainoa keino, jolla me ja koko ihmiskunta voimme päästä taivaallisen Isämme luo ja oppia tuntemaan Hänet ja siten saada iankaikkisen elämän, on tulla Herran Jeesuksen Kristuksen luokse ja tuntea Hänet.

Mitä Herran Jeesuksen Kristuksen tunteminen tarkoittaa, ja kuinka me voimme oppia tuntemaan Hänet?

Vapahtaja vastaa: ”Se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie korotukseen ja elämäin jatkumiseen, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät, koska te ette ota minua vastaan maailmassa ettekä tunne minua. Mutta jos te otatte minut vastaan maailmassa, niin te tulette tuntemaan minut”. (LK 132:22–23.)

Pystymmekö me todella ja täysin käsittämään Hänen sanansa? ”Jos te otatte minut vastaan” – suuren Jehovan, Messiaan, maan Luojan, maailman Vapahtajan ja Lunastajan, Jumalan kuolemattoman Pojan – ”jos te otatte minut vastaan – – niin te tulette tuntemaan minut” (LK 132:23, kursivointi lisätty).

Tunteaksemme Herran Jeesuksen Kristuksen meidän ja koko ihmiskunnan täytyy ottaa vastaan Hänet. Ja ottaaksemme vastaan Hänet meidän täytyy ottaa vastaan Hänen palvelijansa (ks. Matt. 10:40; LK 1:38; 68:8–9; 84:36; 112:20).

Ottaaksemme vastaan Hänet meidän täytyy ottaa vastaan Hänen evankeliuminsa täyteys, Hänen iankaikkinen liittonsa, johon sisältyvät kaikki ne totuudet eli lait, liitot ja toimitukset, joita ihmiskunta tarvitsee päästäkseen takaisin Jumalan kasvojen eteen (ks. LK 39:11; 45:9; 66:2; 76:40–43; 132:12; 133:57).

Ottaakseen vastaan Hänet uskollisten Jumalan poikien täytyy ottaa vastaan Hänen pappeutensa ja pitää kutsumuksensa kunniassa (ks. LK 84:33–35).

Mutta ottaaksemme vastaan Hänet ja tunteaksemme Hänet meidän ja koko ihmiskunnan täytyy lopulta, niin kuin Moroni kehottaa, tulla Kristuksen tykö ja tulla täydellisiksi Hänessä (ks. Moro. 10:32). Toisin sanoen meidän täytyy tulla Kristuksen luokse ja pyrkiä muuttumaan Hänen kaltaisekseen (ks. Dallin H. Oaks, ”Haaste muuttua”, Liahona, tammikuu 2001, s. 40–42).

Ylösnoussut Herra sanoi: ”Millaisia miehiä teidän siis tulisi olla? Totisesti minä sanon teille: sellaisia kuin minä olen.” (3. Ne. 27:27.) Sanan tulisi merkitys, kuten sitä on käytetty Hänen kysymyksessään ”Millaisia miehiä teidän tulisi olla?” on äärimmäisen tärkeä ymmärtääksemme Hänen vastauksensa ”Sellaisia kuin minä olen”. Sana tulisi tarkoittaa, että ’on pakko, velvollisuus, välttämätöntä tehdä jtak, olla jotenkin’ (ks. Nykysuomen sanakirja, hakusana ”tulla”; ks. myös Luuk. 24:26), mikä merkitsee – ja minkä muinaiset ja nykyiset pyhät kirjoitukset vahvistavat – että meidän on ”välttämätöntä olla” ja että meillä on liiton kautta ”velvollisuus olla” kuten Hän julisti ”sellaisia kuin minä olen” (3. Ne. 27:27; ks. myös 3. Ne. 12:48; Matt. 5:48; 1. Joh. 3:2; Moro. 7:48).

Rukoukseni on, että pian tulisi ”aika, jolloin tieto Vapahtajasta leviää kaikkien kansanheimojen, sukukuntien, kielten ja kansojen keskuuteen” (Moosia 3:20; ks. myös KH Moos. 7:62; Jes. 11:9), että kaikki, jotka tahtovat, voivat ottaa Hänet, Herran Jeesuksen Kristuksen, vastaan ja tuntea Hänet, jotta he voivat tulla taivaallisen Isämme luokse ja tuntea Hänet ja siten saada iankaikkisen elämän. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.