Inisitituti
Savali mai le Au Peresitene Sili
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

“Savali mai le Au Peresitene Sili ,” Au Paia: O Le Tala o le Ekalesia a Iesu Keriso i Aso e Gata Ai, Voluma 1, O Le Tagavai o le Upumoni, 1815–1846 (2018)

“Savali mai le Au Peresitene Sili,” Au Paia, Voluma 1

Savali mai le Au Peresitene Sili

I tusitusiga paia atoa lava o loo fetalai mai ai le Alii ia i tatou ia manatua. O le manatuaina o la tatou talatuu faifaatasi o le faatuatua, tuuto, ma le tutumau ua tuuina mai ai ia i tatou le malamalama ma le malosi ao tatou feagai ai ma luitau o o tatou aso.

E faatasi ai ma lenei manao ia manatua “le alofa mutimutivale tele o le Alii i le fanauga a tagata,” (Moronae 10:3) ua matou tuuina atu ai le Au Paia: O Le Tala o le Ekalesia a Iesu Keriso i Aso e Gata Ai. O le voluma muamua lenei o se faagasologa e fa voluma. O se faamatalaga o tala o le talafaasolopito lea e aofia ai tala o ni Au Paia o Aso e Gata Ai faatuatua o le taimi ua tuanai. Matou te uunaia tagata uma ina ia faitau i le tusi ma ia faaaoga vaega faaopoopo o loo maua i le initoneti.

O outou o se vaega taua o le faaauauina o le talafaasolopito o lenei Ekalesia. Matou te faafetai atu ia te outou mo mea uma o loo outou faia e fausia ai i luga o le faavae o le faatuatua na faataatia e o tatou augatuaa.

Matou te molimau atu o Iesu Keriso o lo tatou Faaola ma o Lana talalelei o le tagavai lea o le upumoni i le aso. Na valaaulia e le Atua Iosefa Samita ia fai ma Ana perofeta, tagata vaai, ma talifaaaliga i aso e gata ai, ma o loo Ia faaauau pea ona valaaulia perofeta soifua ma aposetolo e taitaia Lana Ekalesia.

Matou te tatalo o le a faateleina e lenei voluma lo outou malamalama i le tuanai, faamalosia lo outou faatuatua, ma fesoasoani ia te outou ia osia ma tausia feagaiga na e taitai atu i le faaeaga ma le ola e faavavau.

Ma le faamaoni lava,

O le Au Peresitene Sili