2010.–2019. gads
Garīgie dārgumi
Lejupielādes
Šī lapa (MP3)
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

Garīgie dārgumi

Ja jūs īstenosiet ticību Tam Kungam un Viņa priesterības spēkam, jūs vairosiet savu spēju — izmantot šo garīgo dārgumu, kam Tas Kungs ir ļāvis piekļūt.

Paldies jums par šo skaisto mūziku! Kad mēs visi piecēlāmies, lai nodziedātu garīgo dziesmu „Par pravieti, Dievs, pateicamies”, man prātā ienāca divas ārkārtīgi iespaidīgas domas. Viena no tām bija par pravieti Džozefu Smitu — šī evaņģēlija atjaunošanas laikmeta pravieti. Mana mīlestība un apbrīna pret viņu pieaug ar katru aizejošo dienu. Otra doma nāca man prātā, uzlūkojot savu sievu, savas meitas, mazmeitas un mazmazmeitas. Es sajutu, ka vēlētos, kaut varētu ikvienu no jums saukt par savas ģimenes locekli.

Pirms vairākiem mēnešiem es tempļa endaumenta sesijas noslēgumā teicu savai sievai Vendijai: „Es ceru, ka māsas saprot, kādi garīgie dārgumi tām ir pieejami templī!” Māsas, es bieži par jums aizdomājos, un tā notika arī pirms diviem mēnešiem, kad mēs ar Vendiju apciemojām Harmoniju Pensilvānijas štatā.

Upon You My Fellow Servants

Tā bija otrā reize, kad mēs turp devāmies. Abās apciemojuma reizēs, staigājot pa šo svēto zemi, mēs esam jutušies dziļi saviļņoti. Netālu no Harmonijas Džozefam Smitam parādījās Jānis Kristītājs, kurš atjaunoja Ārona priesterību.

Restoration of the Melchezedek Priesthood

Tieši tur parādījās apustuļi Pēteris, Jēkabs un Jānis, lai atjaunotu Melhisedeka priesterību.

Tieši Harmonijā Emma Heila Smita kalpoja par sava vīra pirmo rakstvedi, kad pravietis tulkoja Mormona Grāmatu.

Harmonijā Džozefs saņēma arī atklāsmi, kurā Tas Kungs pauda Savu gribu Emmas dzīvē. Tas Kungs norādīja Emmai izskaidrot Svētos Rakstus, paskubināt Baznīcas locekļus, saņemt Svēto Garu un veltīt laiku tam, lai daudz mācītos. Emmai tika ieteikts arī atlikt malā „šīs pasaules lietas un [tiekties] pēc labākām lietām”, kā arī cieši turēties pie savām derībām ar Dievu. Tas Kungs noslēdza Savus norādījumus ar šiem pārliecinošajiem vārdiem: „Šī ir Mana balss visiem.”1

Viss iepriekšminētais, kas norisinājās minētajā apkaimē, ir būtiski iespaidojis arī jūsu dzīvi. Atjaunotā priesterība, līdz ar Tā Kunga ieteikumiem Emmai, var vadīt un svētīt ikvienu no jums. Es dedzīgi vēlos, kaut jūs saprastu, ka priesterības atjaunošanai jūsu, sieviešu, dzīvē ir tikpat būtiska loma, kā jebkura vīrieša dzīvē. Pateicoties Melhisedeka priesterības atjaunošanai, gan sievietēm, gan vīriešiem, kuri ievēro derības, ir dota piekļuve visām baznīcas garīgajām svētībām2 jeb, kā varētu teikt, visiem garīgajiem dārgumiem, ko Tas Kungs ir sagatavojis Saviem bērniem.

Ikvienai sievietei un ikvienam vīrietim, kas stājas derībā ar Dievu un ievēro šīs derības, kā arī cienīgi piedalās priesterības priekšrakstu veikšanā, ir dota nepastarpināta piekļuve Dieva spēkam. Tie, kuri saņem endaumentu Tā Kunga namā, pateicoties savai derībai, tiek apveltīti ar Dieva priesterības spēka dāvanu, kā arī ar zināšanu dāvanu, lai viņi spētu saprast, kā šo spēku izmantot.

Sievietēm, kuras ir apveltītas ar Dieva spēku, kas ieplūst viņu dzīvē caur viņu priesterības derībām, debesis ir atvērtas tikpat lielā mērā, kā vīriešiem, kuri ir šīs priesterības nesēji. Es lūdzu, kaut jūs visas no sirds izprastu šo patiesību, jo es ticu, ka tā mainīs jūsu dzīvi. Māsas, jums ir tiesības dāsni izmantot Glābēja spēku, lai palīdzētu savai ģimenei un citiem mīļajiem.

Iespējams, jūs šobrīd sev vaicājat: „Izklausās jau brīnišķīgi, bet kā man to īstenot? Kā lai es piesaistu savā dzīvē Glābēja spēku?”

Precīzs šī procesa apraksts nav atrodams nevienā rokasgrāmatā. Svētais Gars kalpos par jūsu privātskolotāju, cenšoties saprast, ko Tas Kungs vēlas, lai jūs saprastu un darītu. Kaut arī šis process nav ne ātrs, ne viegls, tas ir garīgi stimulējošs. Kas varētu būt vēl aizraujošāk, kā censties ar Gara palīdzību izprast Dieva spēku — priesterības spēku?

Es jums varu pateikt šo: lai jūs savā dzīvē piekļūtu Dieva spēkam, jums tiek prasīts darīt to pašu, ko Tas Kungs norādīja Emmai un ikvienam no mums.

Tādēļ es aicinu jūs lūdzot izstudēt Mācības un Derību 25. nodaļu, lai atklātu to, ko Svētais Gars vēlas mācīt tieši jums. Jūsu personīgie, garīgie centieni, saņemot, izprotot un liekot lietā to spēku, ar kuru jūs esat tikušas apveltītas, dāvās jums prieku.

Daļa no šiem centieniem prasa, lai jūs atliktu malā daudzas no šīs pasaules lietām. Dažkārt mēs izturamies teju pavirši, runājot par novēršanos no šīs pasaules ar tās ķildām, plaši izplatītajiem kārdinājumiem un maldīgajām filosofijām. Taču, lai to tik tiešām paveiktu, jums tiek prasīts rūpīgi un regulāri izvērtēt savu dzīvi. Tādējādi Svētais Gars varēs pamudināt jūs attiecībā uz to, kas jums vairs nav nepieciešams un vairs nav jūsu laika un pūliņu vērts.

Ja jūs atteiksieties no pievēršanās pasaulīgajiem traucēkļiem, daļa no tām lietām, kas jums šobrīd šķiet būtiskas, vairs nešķitīs prioritāras. No dažām lietām jums nāksies atteikties, pat ja tās šķiet nekaitīgas. Ja jūs uzsāksiet un turpināsiet šo procesu, visu savu mūžu cenšoties veltīt savu dzīvi Tam Kungam, jūs būsiet pārsteigtas, cik lielā mērā mainīsies jūsu skatījums, izjūtas un garīgais spēks.

Tagad — neliels brīdinājums. Ir tādi cilvēki, kuri gribēs iedragāt jūsu spēju — piesaukt Dieva spēku. Daži vēlas, lai jūs apšaubītu sevi un nenovērtētu savas taisnīgai sievietei piemītošās, izcilās gara spējas.

Pretinieks pavisam noteikti nevēlas, lai jūs izprastu derību, ko jūs esat noslēgušas, tiekot kristītas, un to pamatīgo zināšanu un spēka dāvinājumu, ko jūs esat saņēmušas vai vēl saņemsiet templī — Tā Kunga namā. Un Sātans noteikti nevēlas, lai jūs saprastu, ka ikreiz, kad jūs cienīgi kalpojat un pielūdzat templī, jūs izejat no tā, apbruņotas ar Dieva spēku, Viņa eņģeļu pavadībā, kuru gādībai jūs esat uzticētas.3

Sātans un viņa pakalpiņi pastāvīgi pamanīsies likt jūsu ceļā šķēršļus, lai liegtu jums izprast tās garīgās dāvanas, ar kurām jūs esat tikušas un varat tikt svētītas. Diemžēl daži no šiem šķēršļiem var rasties citu nelāgās rīcības dēļ. Mani skumdina doma, ka kaut viena no jums ir jutusies atstumta, kad priesterības vadītājs nav noticējis jūsu spēkiem, vai arī cietusi no sava vīra, tēva vai šķietama drauga vardarbības vai nodevības. Mani dziļi skumdina tas, ja kāda no jums ir jutusies ignorēta, necienīta vai nenovērtēta. Šādiem pāridarījumiem Dieva valstībā nav vietas.

Turpretī, es jūtos saviļņots, uzzinot par priesterības vadītājiem, kuri dedzīgi tiecas iesaistīt sievietes bīskapības un staba padomēs. Mani iedvesmo ikviens vīrs, kurš apliecina, ka viņa svarīgākais priesterības pienākums ir gādāt par savu sievu.4 Es cildinu katru vīrieti, kurš no sirds ciena savas sievas atklāsmju saņemšanas spēju un tur viņu augstā vērtē — kā līdzvērtīgu laulāto.

Ja vīrietis izprot, kāds cildenums un spēks piemīt taisnīgai, uzcītīgai pēdējo dienu sievietei, kura ir saņēmusi endaumentu, vai maz būtu jābrīnās, ka, viņai ienākot, viņš vēlas piecelties?

Jau kopš laiku pirmsākumiem sievietes ir tikušas svētītas ar unikālu morālo izjūtu — spēju atšķirt pareizo no nepareizā. Šī dāvana vairojas, slēdzot un ievērojot derības. Un tā mazinās, apzināti ignorējot Dieva baušļus.

Es steigšu piebilst, ka ar to es nekādā ziņā neatbrīvoju vīriešus no viņiem izvirzītās Dieva prasības — atšķirt pareizo no nepareizā. Tomēr, manas dārgās māsas, tieši jūsu spējai — atšķirt patiesību no maldiem, kļūstot par sabiedrības morāles aizbildnēm, — šajās pēdējās dienās ir izšķiroša loma. Un mēs esam atkarīgi no tā, lai jūs mācītu to citiem. Ļaujiet man izteikties pavisam skaidri — ja pasaule zaudēs sieviešu morālo godprātību, tad pasaule nekad no tā neatgūsies.

Mēs, pēdējo dienu svētie, neesam no šīs pasaules, mēs esam Israēla derības ļaudis. Mēs esam aicināti sagatavot cilvēkus Tā Kunga Otrajai atnākšanai.

Tagad ļaujiet man izskaidrot vairākus papildjautājumus, kas attiecas uz sievietēm un priesterību. Kad jūs tiekat iesvētītas kalpošanai aicinājumā, sekojot kāda priesterības atslēgu turētāja, piemēram, jūsu bīskapa vai staba prezidenta, norādījumiem, jums tiek piešķirtas priesterības pilnvaras darboties šajā aicinājumā.

Tāpat arī jūs esat pilnvarotas veikt un izpildīt priesterības priekšrakstus ikreiz, kad jūs apmeklējat svēto templi. Jūsu tempļa endauments sagatavo jūs šim darbam.

Ja jūs esat saņēmušas endaumentu, bet šobrīd neesat precētas ar priesterības nesēju, un kāds jums saka: „Man žēl, ka tavās mājās nav priesterības,” lūdzu, saprotiet, ka šis apgalvojums nav pareizs. Var gadīties, ka jūsu mājās nav priesterības nesēja, taču jūs esat saņēmušas svētās derības un stājušās tajās ar Dievu Viņa templī. Caur šīm derībām jūsu dzīvē ieplūst Viņa priesterības spēka dāvinājums. Un paturiet prātā — ja jūsu vīrs nomirtu, tad jūsu mājās prezidētu jūs.

Būdamas taisnīgas pēdējo dienu svēto sievietes, kuras ir saņēmušas endaumentu, jūs runājat un mācāt ar Dieva spēku un pilnvarām. Skubinot vai apspriežoties — mums ir nepieciešams, lai jūs ar savu balsi mācītu Kristus doktrīnu. Mums ir nepieciešams jūsu pienesums ģimenes, bīskapijas un staba padomēs. Jūsu līdzdalībai ir izšķiroša loma, un tā nekad nav mazsvarīga!

Manas dārgās māsas, jūsu spēks vairosies, kalpojot apkārtējiem. Jūsu lūgšanas, gavēnis, Svētajiem Rakstiem veltītais laiks, kalpošana templī un ģimenes vēstures darbs atvērs jums debesis.

Es ļoti lūdzu, lai jūs lūdzot izstudētu visas patiesās mācības par priesterības spēku, ko vien jūs varat uziet. Jūs varētu sākt ar Mācības un Derību 84. un 107. nodaļu. Šīs nodaļas vedinās jūs pie citām rakstvietām. Svētajos Rakstos un mūsdienu praviešu, gaišreģu un atklājēju mācībās ir papilnam šo patieso mācību. Ja jūs padziļināsiet savu izpratni un īstenosiet savu ticību Tam Kungam un Viņa priesterības spēkam, jūs vairosiet savu spēju — izmantot šo garīgo dārgumu, kam Tas Kungs ir ļāvis piekļūt. Tādējādi jūs atskārtīsiet, ka jūs daudz efektīvāk spējat palīdzēt veidot tādu mūžīgo ģimeni, kas ir vienota, saistīta Tā Kunga templī un kurā visi no sirds mīl mūsu Debesu Tēvu un Jēzu Kristu.

Visi mūsu pūliņi savstarpējā kalpošanā norīkojumos, evaņģēlija sludināšanā, svēto pilnveidošanā un mirušo pestīšanā vienojas svētajā templī. Šobrīd mums ir 166 tempļi visā pasaulē, un drīz tiks uzcelts vēl vairāk.

Kā jums zināms, Soltleiksitijas templis, Tempļa skvērs un Baznīcas biroja ēkas laukums tiks renovēts, īstenojot projektu, kas tiks uzsākts šī gada nogalē. Šo svēto templi ir jāsaglabā un jāsagatavo, lai tas iedvesmotu arī turpmākās paaudzes tāpat, kā tas ir iespaidojis mūs šajā paaudzē.

Baznīcai izplešoties, tiks celts vēl vairāk tempļu, lai vēl lielākam skaitam ģimeņu būtu pieejama lielākā no visām svētībām, kas ir mūžīgā dzīve.5 Brāļi un māsas, mēs uzskatām, ka templis ir pati svētākā no visām Baznīcas ēkām. Kad mēs paziņojam par kāda jauna tempļa būvniecības ieceri, tas kļūst par būtisku mūsu vēstures sastāvdaļu. Kā jau mēs šovakar šeit runājām, jums, māsām, ir izšķiroša loma tempļa darbā, un templis ir tā vieta, kur jūs iemantosiet pašus vērtīgākos garīgos dārgumus.

Es lūdzu jūs uzmanīgi un godbijīgi ieklausīties manā paziņojumā par astoņu jaunu tempļu celtniecības ieceri. Ja tiek paziņots par tempļa celtniecību kādā jums īpašā vietā, es ieteiktu jums vienkārši ar pateicību sirdī noliekt galvu lūgšanā. Mēs ar prieku paziņojam par tempļu celtniecības ieceri šādās vietās: Frītauna Sjerraleonē; Orema Jūtas štatā; Portmorsbija Papua-Jaungvinejā; Bentonvila Arkanzasas štatā; Bakoloda Filipinās; Makalena Teksasas štatā; Kubana Gvatemalā un Teilorsvila Jūtas štatā. Paldies jums, dārgās māsas! Mēs izsakām jums dziļu atzinību par to, cik godbijīgi jūs uzklausījāt paziņojumu par šo ieceri.

Tagad, noslēgumā, es vēlos dāvāt jums savu svētību, lai jūs spētu izprast to, ar kādu priesterības spēku jūs esat tikušas apveltītas, un lai jūs varētu arvien sekmīgāk izmantot šo spēku, īstenojot savu ticību Tam Kungam un Viņa spēkam.

Dārgās māsas, es ar dziļu cieņu un pateicību apliecinu jums savu mīlestību. Es pazemīgi pasludinu, ka Dievs dzīvo! Jēzus ir Kristus. Šī ir Viņa Baznīca. Par to es liecinu Jēzus Kristus svētajā Vārdā, āmen.